PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbuoc chon kem theo su1342 .pdf


Original filename: buoc chon kem theo su1342.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 05/07/2013 at 23:41, from IP address 223.27.x.x. The current document download page has been viewed 938 times.
File size: 27 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


buoc chon kem theo su
Sau hn 1-sáu tháng, tùy theo ngun nc, hãy thay i ng rut lc. Hãy sm loi có kh nng thay i có th c c lõi
lc. Giá bình lc loi trên trong khong 200.000-300.000 ng/chic.
1 kiu thit b cáo gin khác na coi là ng lc nc hình tr gn trc tip vào ng ng dn nc, giá 400.000-500.000
ng. Trong khi nc chy qua lõi lc, bi bn có th cng b cn li kèm vi cho ra nc sch. Tùy thuc kiu lõi lc mà
chúng ta có nc tinh khit khác na nhau.
máy lc nc kangaroo thanh trùng vi tia cc tím vi rt nhiu kiu dáng, hot ng qua hai giai on. Sau vic lc
thô nh là mt vài thit b nói trên, nc ã chy ngang qua 1 bóng èn cc tím cho dit vi khun. im yu do mu
vt phm này là lc chm (vì cn khong thi gian cho tia cc tím sát khun), giá cao (giá thit b 1,by-2 triu
ng, bóng èn khong 200.000 ng).
Thit b lc bàn bc ion vi hai ngn, ngn trên cha nc cha th lc. Nc chy qua mt lõi lc vi s sinh vt hc lc thô,
k tip tip din i qua mt lõi lc tinh gm có 3-5 ngn cha than hot tính kèm vi mt s loi nha bàn tho ion.
Trong lúc qua ngn này, nc cng s c kh mùi, kh màu ng thi nhng tp cht na, tip sau chy bình cha. Mu
trên thnh hành, tính c hàng ch to trong nc cng nh hàng nhp, giá 300.000-520.000 ng/chic.
Thnh hành hn ht nh là kangaroo máy lc nc hàng nhp khu Hàn Quc. Ch Ngc, cán b bán hàng ti mt
ca hàng phía trên con ph Kim Mã, cho hay, tính c thit b lc nc c cu trúc vi dng mô hình kt hp rt nhiu
công on nh: lc thô, lc tinh, kh hng, lc kh mt s tp cht vô c hay nh hu c, lc kh vài tp cht ion ri sát trùng
bng tia cc tím. Kh nng lc ca vài h thng trên rt tt, lc có th c quá nhiu ngun nc. Mc dù vy, giá thit b cc
kì ln, ba-5 triu ng, cng nh phi thng thng bo trì, thay th các b lc ti mc giá nhng trm nghìn ng/ln.
Cùng vi mt s loi dng c t tin, mt vài nhà phân phi y quyn cc k ln bán tr dn cùng s tin tr góp trong
khong 1 triu ng, mi tháng ti tr dn 300.000-500.000 ng.
Mt s lu ý trong khi dùng máy lc nc RO
Vi vô s bình lc bng thy tinh hu c ca Trung Quc c nhng ai buôn bán qung bá coi là "lc c vi sinh vt, vi
sinh có hi, ung có th c ngay" mà chng cn un sôi. Dù vy, cha rt ít nhng ai dùng loi dùng này b au
bng và tiêu chy do ung nc cha un.
Da theo thng kê ca Chi nhánh cc Tiêu chun o lng giá tr Hà Ni, nm trên th trng ang có gn 100 mu
thit b lc nc do vài doanh nghip khác nhau. Chi nhánh tng cc mi có th kim tra xác nh mt vài yu t có
khuôn kh bán buôn tng i ln, mt vài yu t bé kim tra không xu. C quan trên khuyn cáo ngi tiêu dùng
hãy n nhà phân phi y quyn tng i ln kèm vi hãy tuyn chn kiu vi bng cp giá tr ca các hãng.
Trong khi sm máy lc, ch cn ý hn ht b lc. Hàng ct yu hãng thng xuyên d s p, mn cng nh u, khi s tay
ti cha hiu bt phn, bé nc vô nc thm nhanh. Mu lõi lc gi thông thng không mn cng nh, có bt phn, nc
ngm chm...
B lc kh mùi kiu tng i tt thng vi nm lp, vài cht lc trong y kèm vi có niêm phong ca công ty, ngay khi
eo vào trung bình ht sc khp. Loi kém thông thng ch có mi 3 lp, các cht lc cha nhiu, thng ch bc bi lp

màng co. Mt s loi lõi lc cng có thi át mt mc, quãng thi gian thay lõi lc thng có kh nng c nhà sn xut
ghi lên trên thit b.
Song, thi hn s dng read more... tuyt i tùy theo ngun nc; k hn mà mt vài nhà ch to ghi thng s dng
nc máy. Nu ngun nc quá c khoét, nhim bn, ch cn thay th lõi lc sm hn. Bng mt thng xuyên quan sát,
trong khi cc lc s chuyn sang mu vàng, nc trng có hng thì thi hn s dng va mi ht. Nu không bo qun,
thay i lõi lc úng cách, nhng yu t gây ô nhim tích t chm ngày có kh nng làm cho nc tr nên mt v sinh.

Hy vng cùng vi vài thông tin trên, mình vn luôn luôn la chn chúng ta c chiêc dng c lc nc RO phù
hp vi nhu câu ca gia ình h hàng.


buoc chon kem theo su1342.pdf - page 1/2
buoc chon kem theo su1342.pdf - page 2/2

Related documents


buoc chon kem theo su1342
an hoa tu chao chong1403
bep ga chon lua cho1321
bep o dong thoi bep1661
tim mua am toc do1054
ky thuat gi bao dam1600


Related keywords