sell dream .pdf

File information


Original filename: sell dream.pdf
Author: ramtin

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 08/07/2013 at 16:11, from IP address 5.200.x.x. The current document download page has been viewed 837 times.
File size: 248 KB (6 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


sell dream.pdf (PDF, 248 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


‫رویاهایم را میفروشم‬

‫گابریل گارسیا مارکز‬
‫برگردان‪ :‬احمد گلشیری‬

‫یک رّس صبر‪ ،‬طاعت ًَ‪ ،‬کَ رّی ترزسص ُلرر ریرْیزسی ُاّسًرا‪ ،‬سیرز دلراا ر ؼراى‬
‫سػلین صبساًَ هی ْر ین‪ ،‬هْخی عظین چٌدیي ستْهبیر رس‪ ،‬کَ ى پاییي ر سهلردس‬
‫یْسر طازلی‪ ،‬ر ززکت بْ ًد یا تْی پیا ٍ رّ تْلف کز ٍ بْ ًد‪ ،‬بلٌد کرز ّ ییری سس‬
‫ىُا رس با ْ تا کٌار ُلر ّر ‪ .‬هْج زالت سًفدار یٌاهیت رس سػت ّ ُوَ مُای‬
‫ى بیظت طبمَ طا لواى رس ّزؼلش ٍ کز ّ ر ػیؼَسی بشرگ ّرّ ی رس بَصْرت‬
‫گز ر ّر ‪ .‬سًبٍْ خِاًگز سى طزطزسی ُلر با هبرُا بَ ُْس پزتاا ػدًد ّ عدٍسی سس‬
‫طْداى تگزگ ػیؼَ س ن بز سػلٌد‪ .‬هْج برَ یمریي بظریار برشرگ برْ ‪ ،‬چرْى سس رّی‬
‫یاباى ّطزدَ هیاى یْسر طازلی ّ ُلر گذػت ّ‪ ،‬با ى لردرت‪ ،‬ػیؼرَ رس سس ُرن‬
‫پاػید‪.‬‬
‫سّطلباى بؼاع کْبرایی‪ ،‬برَ کورک سدرزس س سرٍ تغًؼراًی‪ ،‬ت ّ ػرلا ُا رس ر‬
‫کولز سس ػغ طاعت خوع کز ًد ّ رّسسٍ رّ بَ ریا رس گؼْ ًد ّ رّسسٍ یگرزی کرار‬
‫گذسػلٌد ّ ُوَ چیش رس بَ صْرت سّ ر ّر ًد‪ .‬صبر کظری ًگرزسى سترْهبیلی کرَ برا‬
‫یْسر خفت ػدٍ بْ ًبْ ‪ ،‬چْى هز م یا هیکز ًد ییی سس ستْهبیرُایی سطت کَ‬
‫تْی پیا ٍ رّ تْلف کز ٍ بْ ًد‪ .‬سها ّللی کَ خزثمیر ى رس سس خایغ بلٌد کز ‪ ،‬خظرد‬
‫سًی یدٍ ػد کَ کوزبٌد سیوٌری سّ رس پؼرت دزهراى ًگرَ سػرلَ برْ ‪ .‬ررزبَ ىلردر‬
‫ػدید بْ کَ سى زلی یک سطلخْسى طالن بزسیغ ًواًدٍ بْ ‪ .‬چِزٍسع سغاى ػدٍ‬
‫بْ ‪ ،‬چیوَُایغ ریدٍ بْ ّ لباطغ تیَ پارٍ ػدٍ بْ ‪ .‬یک زلمَ طال بَ ػیر هار‬
‫با چؼواًی سس سهز ر سًگؼت طلغ یدٍ هیػد‪ .‬پلیض بَ سثبات رطاًد کرَ سى‬
‫دهلیار طفیز خدید پزتلا ّ سًغ بْ ٍ‪ .‬سّ ّ ُفلرَ پریغ ُورزسٍ ىُرا برَ ُاّسًرا‬
‫هدٍ بْ ّ ى رّس صبر‪ ،‬طْسر بز ستْهبیلی ًْ‪ ،‬رسُی باسسر بْ ٍ‪ّ .‬للی سیري هْررْر رس‬
‫تْی رّسًاهَ ْسًدم ًام سى چیشی رس بَ اطزم ًیاّر ‪ ،‬سها زلمَ هارهاًٌرد ّ چؼرواى‬
‫سهز ع کٌدیراّی هرزس بزسًگیخرتو چرْى طرلگیزم ًؼرد کرَ زلمرَ ر کردسم یرک سس‬
‫سًگؼلاًغ بْ ٍ‪.‬‬
‫سیي بز بزسی هي بظیار باسُویت بْ چْى هیتزطریدم ُوراى سى دزسهْعًؼردًی‬
‫باػد کَ سطوغ رس ُیچگراٍ ر ًیرادلن ّ زلمرَسی ػربیَ ُوریي زلمرَ ر سًگؼرت‬
‫سػارٍ طت رسطلغ سػت کَ زلی ر ى رّسُا سس زاال غیزعا یتز بْ ‪ .‬سیي سى رس‬

‫طی ّچِار طا پیغ ر ّیري‪ ،‬ترْی هیخاًرَسی کرَ هسرر ردرت ّ هرد سًؼردْیاى‬
‫سهزییای التیٌی بْ ‪ ،‬یردٍ برْ م کرَ طْطریض ّ طری سهیٌی اپرش ّ بدرْ بؼریَ‬
‫هی ْر ‪ .‬هي ى رّس صبر سس رم رطیدٍ بْ م ّ ٌُْس کرَ ٌُرْس سطرت ّسکرٌغ طرزیع‬
‫ْ رس ر بزسبز طیٌَ باػیٍْ سّ کَ زالت طیٌَ ْسًٌردگاى سپرزس رس سػرتو مُرای‬
‫ّسردلَ پْطت رّباُی کَ رّی یمَ کلغ ّیخلَ بْ و ّ ى زلمرَ هررزی هارهاًٌرد رس‬
‫بَ یا سرم‪ .‬سباى سطپاًیایی رس کَ تعزیفی ًدسػت برا لسٌری طٌریي سر ّ بردّى هیر‬
‫صسبت هیکز ّ هي یا هیکز م کَ سّ تٌِا سى ستزیؼی ر پؼت ى هیش طْالًی‬
‫چْبی سطت‪ .‬سها سػلباٍ هیکز م‪ ،‬سّ تْی کلوبیا هلْلد ػدٍ بْ ‪ ّ ،‬ر ّرسى بچگی‬
‫ّ ر داصلَ ّ خٌگ بَ ستزیغ هدٍ برْ ترا ر رػرلَ هْطریمی ّ ّسس رص بخْسًرد‪.‬‬
‫ًویس ّ پیغ‬
‫طی طالی سػت سها ْا ًواًدٍ بْ چْى چِزٍسع چٌگی بَ‬
‫سس هْلع ػیظلَ ػدٍ بْ ‪ .‬سها سًظاى خذسبی بْ ّ زیزت ُوَ رس بزهیسًگیخت‪.‬‬
‫ّیي ٌُْس ػِز طلطٌلی کٌِی بْ کرَ هْلعیرت خلزسدیراییسع ر هیراى ّ ًیرای‬
‫ػلیًاپذیز‪ ،‬پض سس خٌگ خِاًی ّم‪ ،‬ىرس بَصْرت بِؼت هعراهالت براسسر طریاٍ ّ‬
‫خاطْطی بیي سلوللی ر ّر ٍ بْ ‪ .‬هي خایی ًحترز برزسی ُنهریِي درزسریسم‪ ،‬کرَ‬
‫ٌُْس تْی هیخاًَ طز ًبغ سًؼدْیاى غذس هی رْر ‪ ،‬طرزسن ًدسػرلن‪ .‬سّ صرزدا برَ‬
‫اطز پایبٌدی بَ ریؼَُایغ ىخا هی هد چْى ىلدر پْ سػت کَ غذسی ُورَ‬
‫ّطلاى پؼت هیشع رس زظاا کٌد‪ُ .‬یچگراٍ سطرن زمیمریسع رس ًویگفرت ّ هرا‬
‫ُویؼَ سّ رس با ًاهی لواًی‪ ،‬کَ رسزت ًویػد تلفظ کز ‪ ،‬هیػٌا لینو ًاهی کَ‬
‫ها هزییای التیٌی ُا ر ّیي بزسیغ طا لَ برْ ینو یعٌری دزّدزیردس‪ .‬هري تراسٍ برَ سّ‬
‫هعزدی ػدٍ بْ م کَ با گظلا ی بیػائبَسی سس سّ پزطیدم‪ ،‬چطرْر پرا برَ ًیرایی‬
‫گذسػلَ کَ سیي ُوَ با تپَُای با یش کیٌردیْ هلفراّت ّ ّر سطرت ّ سّ سیري خولرَ‬
‫بِتسًگیش رس پاطخ س ‪:‬‬
‫« هي رّیاُاهْ هیدزّػن‪».‬‬
‫ر ّسلع ُویي تٌِا ززدَ سّ برْ ‪ .‬سّ دزسًرد طرْم سس یراس ٍ دزسًرد هلراسٍ سر هزدِری ر‬
‫کالدسص طابك بْ ّ ُویيکَ سباى باس کز ‪ ،‬سیي عرا ت سیبرا رس ر راًْس ٍسع تعورین‬
‫س کَ ُوَ‪ ،‬پیغ سس صبساًَ‪ْ ،‬ساُایػاى رس تعزیف کٌٌدو یعٌی ّللی کَ کیفیت‬
‫سلِامبخؼی ر سًظاى بَ ًااتزیي ػیلی ر زا پا گزدلي سطت‪ .‬ر ُفت طالگی‬
‫ْسا ید کَ ییی سس بزس رُایغ رس طیالا بز ٍ‪ .‬ها رع‪ ،‬صزدا سس رّی زسدَپزطلی‬
‫لدغي کز کَ پظزع تْی بیٌد ػٌا ًیٌرد برا سیري کرَ سّ عاػرك سیري کرار برْ ‪ .‬سهرا‬
‫دزّدزیدس سس لبر بَ ػیٍْ ْ پیغبیٌیسع رس سعالم کز ٍ بْ ‪.‬‬
‫گفلَ بْ ‪« :‬هعٌی سیي ْسا سیي ًیظت کَ بزس رم غزق هیػَ بلیَ هٌظْر سیٌَ کَ‬
‫ًباید ل بَ ػیزیٌی بشًَ‪».‬‬
‫تعبیررز سّ بررزسی پظررز پررٌح طررالَ یرراُزس رّطرریاُی بررَ ًبررا سػررت و چررْى سّ‬
‫ًویتْسًظت رّسُرای ییؼرٌبَ رس بردّى لالرالیلی برَ ػر بزطراًد‪ .‬هرا ر کرَ برَ‬

‫سطررلعدس غیبگررْیی لررزع سطویٌرراى سطررت س طررار رس خرردی گزدررت‪ .‬سهررا ر سّلرریي‬
‫لسظَ سی کَ سس پظز غادر هاًد سّ با یک تیرَ ػریزیٌی کارسهرر کرَ پٌِراًی هؼرلْ‬
‫ْر ًغ بْ فَ ػد ّ رسُی بزسی ًداتغ ًبْ ‪.‬‬
‫دزّدزیرردس گورراى ًویکررز کررَ سس رسٍ سطررلعدس ع بلْسًررد سًرردگی کٌررد تررا سیرري کررَ‬
‫سهظلاىُای طالتدزطای ّیي عزصَ رس بز سّ تٌگ کز ‪ .‬ىّلرت برْ کرَ سّ ر سّلریي‬
‫اًَسی کَ عاللَ پیدس کز سًدگی کٌد بَ ًبا کار بز هد ّ ّللری کرَ سس سّ پزطریدًد‬
‫چَ کاری سس طلغ بزهی ید دمظ سیي ًیلَ رس بَ سباى ّر ‪« :‬هي ْسا هیبیٌن‪ ».‬بَ‬
‫تٌِررا کرراری کررَ ًیرراس سػررت تْررریسی هخلرررز بررزسی رراًن اًررَ بررْ ّ ىّلررت بررا‬
‫طلوش ی کَ تٌِا هخارج خشئی سّ رس بزهی ّر سطلخدسم ػد‪ ،‬سها یک ستاق لؼرٌگ‬
‫ّ طَ ّعدٍ غذس ر س لیار سػت‪ ،‬بَ رْؽ صبساًَ کَ اًْس ٍ هیًؼظرلٌد ترا سس‬
‫یٌدٍ ًش یک تک تک سعضا بز پیردس کٌٌرد‪ :‬پردر کارػرٌاص سهرْر هرالی برْ و هرا ر سى‬
‫بؼاػی بْ ّ بَ هْطیمی هدلظی عؼك هیّرسیدو ّ ّ بچَ یاس ٍ ّ ًرَ طرالَ‪.‬‬
‫ى ُررا ُوررَ هررذُبی بْ ًررد ّ بررَ زسدررات توایررر سػررلٌد ّ بررا عاللررَ بررَ گفلررَُای‬
‫هی س ًد کَ تٌِا ّییفَسع کؼف طزًْػرت رّسسًرَ راًْس ٍ سس طزیرك‬
‫دزّدزیدس‬
‫رّیاُای ىُا بْ ‪.‬‬
‫دزّدزیرردس بررزسی هرردتی طررْالًی ّ بَ رررْؽ ر طررْ طررا ُای خٌررگ‪ ،‬کررَ ّسلعیررت‬
‫ػزسرتبارتز سس کابْص بْ ‪ ،‬کارع رس بَ ْبی سًدام هری س ‪ .‬تٌِرا سّ برْ کرَ ر طرز‬
‫صبساًَ تروین هیگزدت کَ ُز کض ر ُز رّس طت بَ چرَ کراری بشًرد ّ چگًْرَ‬
‫بشًد تا سیي کَ پیغگْییُایغ بَ صْرت لردرت هطلرك اًرَ ر هرد‪ .‬طرلطَسع برز‬
‫اًْس ٍ بیچْى ّ چزس بْ ‪ .‬خشئیتزیي ٍ بَ سخاسٍ سّ سس ُاى بزهی هد‪ .‬سرباا اًَ ر‬
‫ُواى ّلت ُایی کَ هي ر ّیري برْ م ر گذػرت ّ سیري بشرگرْسری رس ًؼراى س کرَ‬
‫لظولی سس سرسییسع رس بزسی ى سى بَ خا گذسػرت برَ سیري ػرزط کرَ دزّدزیردس برَ‬
‫یدى ْساُایغ بزسی اًْس ٍ س سهَ بدُد تا بَ سًلِا بزطٌد‪.‬‬
‫هي بزسی هدتی بریغ سس یرک هراٍ ر ّیري هاًردگار ػردم ّ ر ػرزسیظ طالتدزطرای‬
‫سًؼدْیاى یگز طِین بْ م ّ بَ سًلظار پْلی لسظَػواری هیکز م کَ ُیچّلرت‬
‫بَ طلن ًزطید‪ .‬یدسرُای دزّدزیدس کَ با طت ّ لباسی ترْسم برْ برا ى غرذسُای‬
‫بخْر ّ ًویز بزسی ها خؼي بَ زظاا هی هد‪ .‬یک ػ کَ بدرْ هرزس برَ ّخرد ّر ٍ‬
‫بْ ‪ ،‬تْی گْع هي با لاطعیت سهشهَ کز ‪:‬‬
‫ْساتْ یدم‪ .‬باید درْری سس سیيخرا برزی ّ ترا پرٌح‬
‫« دمظ سّهدم بَت بگن کَ یؼ‬
‫طا سیي طزفُا پیردست ًؼرَ‪ ّ ».‬خرای رًرگ برالی ًگذسػرت‪ .‬گفلرَسع برا چٌراى‬
‫لاطعیلی ُوزسٍ بْ کَ هي ُواى ػ طْسر زیي لطار رم ػدم‪.‬‬
‫گفلَسع ى لدر بز هي تاثیز گذسػت کَ سس ى ّلت بَ بعد ْ رس هی سًظلَسم کَ‬
‫سس داخعَسی کَ لزسر بْ ٍ سهيگیزع ػْ خاى بَ ر بز ٍ ّ ٌُْس کَ ٌُْس سطت پاین‬
‫بَ ّیي ًزطیدٍ‪.‬‬

‫پیغ سس ى ّسلعَ ًاگْسر ُاّسًا‪ ،‬دزّدزیدس رس یکبار طرْری ًاهٌلظزسًرَ ّ تررا دی یردم‬
‫کَ بزسین رسس هیش بْ ‪ .‬سیي ستفاق ر رّسی پریغ هرد کرَ پرابلًْزّ س ر طرْ یرک طرفز‬
‫ّرّ رسس‪ ،‬بزسی یرک سلاهرت هرْللی‪ ،‬برزسی سّلریي برار سس ٌُگرام خٌرگ س لری‪ ،‬پرا برَ‬
‫سطپاًیا گذسػت‪ً .‬زّ س یک رّس صبر رس بَ لرد ػیار کلااُای ًاا طت ّم با هرا‬
‫گذرسًد ّ تْی پْرتز یک خلد کلاا لدیوی سس ریخرت سدلرا ٍ رس‪ ،‬کرَ ػریزسسٍسع سس ُرن‬
‫پاػیدٍ برْ ‪ ،‬زیرد ّ ر سسسیرغ لیولری پز س رت کرَ ّ بزسبرز زمرْق هاُاًرَسع ر‬
‫طفارتخاًَ رسًگْى هیػد‪ .‬ر البَالی خوعیت هثر دیر هعلرْلی ززکرت هیکرز ّ‬
‫ُز چیشی رس کَ هی ید با کٌدیاّی بچگاًَ بَ ًبرا طرزس کرارع برْ ‪ ،‬چرْى ًیرا ر‬
‫ًظزع سطبااباسی کْکی گٌدٍسی هی هد کَ سًدگی سس ى طا لَ هیػد‪.‬‬
‫هي کظی رس ًدیدٍسم کَ بَ سًدسسٍ سّ بَ ییی سس پاپُای رًظاًض ػبیَ باػد‪ ،‬چْى‬
‫هی ػینبارٍ ّ یزیرف برْ ّ زلری‪ ،‬برَ رغرن هریلغ‪ ،‬ر صردر هیرش هیًؼظرت‪.‬‬
‫ُوظزع‪ ،‬هاتیلدٍ‪ ،‬پیغبٌدی ّر گز ًغ هی ّیخت کرَ بیغترز برَ ر رسیؼرگاٍ‬
‫هی ْر تا طز هیش غذس‪ ،‬سها سیي تٌِا رسُی بْ کَ طزسپایغ غزق طض ًویػرد‪.‬‬
‫ى رّس ر رطلْرسى کارّسلزیاص ییی سس رّسُای هعوْ سًردگی سّ برْ ‪ .‬طرَ زچٌرگ‬
‫رطلَ رس با هِارت یک خرزسذ سس ُرن خردس کرز ّ رْر ّ ر عریي زرا بؼرمااُای‬
‫یگزسى رس با چؼرن بلعیرد ّ سس ُرز کردسم برا لرذتی چؼرید کرَ سًگرار ْسطرلَ باػرد‬
‫صدفُای ْرسکی هعوْ گالیظریاو صردفُای پْطرلَ طریاٍ کاًلابزیراو هیگُْرای‬
‫لییاًلَ ّ یارُای ریایی کْطلا بزسّس رس‪ ،‬کَ ْسطلارسى سیا ی سر ‪ ،‬بخْر ‪ ّ .‬ریري‬
‫هیاى هثر دزسًظْیُا سس چیش یگزی بَخش غذسُای لذیذ ػپش اًَ صسبت ًویکز ‪،‬‬
‫بَ رْؽ زچٌرگ هالبرر تراریخی ػریلی کرَ ترْی للربغ خرا سػرت‪ً .‬اگِراى سس‬
‫ْر ى طت کؼید‪ ،‬ػا کُای زچٌگّسرع رس تٌظین کز ّ با لسٌی بظریار رسم‬
‫بَ هي گفت‪:‬‬
‫« یَ ًفز پؼت طز هٌَ کَ چؼن سس هي بزًوی سرٍ‪».‬‬
‫سس رّی ػاًَسع ًگاٍ کز م ّ یدم رطت هیگْید‪ .‬طَ هیش ى طزفتز سًی خظرْر‬
‫با کالٍ لدیوی ّ سػارپی سرغْسًی بدّى ػلاا غذس هی ْر ّ بَ سّ یزٍ ػدٍ برْ ‪.‬‬
‫بی رًگ سّ رس بَ خا ّر م‪ .‬پیز ّ چاق ػدٍ بْ سهرا سّ ُوراى دزّدزیردس برْ برا زلمرَ‬
‫هارهاًٌد ر سًگؼت سػارٍ‪.‬‬
‫دزّدزیدس با ًزّ س ّ ُوظزع طْسر یک کؼلی بْ کَ سس ًاپر رسٍ سدلا ٍ بْ ‪ .‬سها ترْی‬
‫کؼلی ُن یگز رس ًدیدٍ بْ ًد‪ .‬سّ رس عْت کز ین تا طز هیش هرا لِرٍْ بٌْػرد ّ هري‬
‫تؼْیمغ کز م تا سس رّیاُایغ بگْید ّ ػاعز رس ػگفلش ٍ کٌد‪ً .‬زّ س سعلٌایی ًیرز ‪،‬‬
‫چْى سس ُواى سبلدس سعالم کز کَ بَ رّیاُای پیغگْیاًَ سعلما ی ًدسر ‪.‬‬
‫گفت‪ «:‬دمظ ػعزٍ کَ غیبگْطت‪».‬‬

‫پض سس صزف ًاُار ّ ر طْ لدم س ى سخباری ر طْ رسهبالص‪ ،‬هي ّ دزّدزیردس رْ‬
‫رس عم کؼریدین ترا اطزستهراى رس تعزیرف کٌرین بری ى کرَ گرْع کظری بؼرٌْ ‪.‬‬
‫دزّدزیدس گفت کَ سهْسلغ رس ر ستزیغ دزّ لَ ّ ر سپْرتْی پزتلا خای ًدری پیردس‬
‫کز ٍ ّتْی اًَسی کَ تْریر س کا ی لالبی بز رّی تپَ سطت سًدگی هیکٌد کَ‬
‫سس ىخا چؼنسًدسس طزسطز سلیاًْص تا کؼْرُای سهزییای خٌْبی پیدسطت‪ُ .‬ز چٌد‬
‫صزیسا ًگفت سهرا سس گفلرَُایغ سیري هْررْر رّػري برْ کرَ برا ْساُرای پیراپی‪،‬‬
‫سرًّدسر هؼلزیاى پزّپالزصرغ رس ر ّیري براال کؼریدٍ‪ .‬سهرا سیري هْررْر تعدر هرزس‬
‫بزًیٌگیخت‪ ،‬چْى ًظزم ُویؼَ سیي بْ ٍ کَ رّیاُای سّ چیشی بیغ سس تزدٌدی برزسی‬
‫گذرسى سًدگی ًیظت ّ سیي هْرْر رس با سّ ر هیاى گذسػلن‪.‬‬
‫غغغغ سیز ٌدٍ س ّ گفت‪ « :‬ه ُویؼَ پزرّیی‪ ّ ».‬چیش یگرزی ًگفرت‪ ،‬چرْى‬
‫بمیرَ سدررزس برَ سًلظررار ًرزّ س سیظررلا ٍ بْ ًررد ترا سّ صررسبتُایغ رس برَ سبرراى عاهیاًررَ‬
‫ػیلیایی با طْطیُای رسهبال لْص پا ارّص توام کٌد‪ّ .‬للی گفتّگْیهاى رس سس‬
‫طز گزدلین دزّدزیدس هْرْر رس عْض کز ‪.‬‬
‫گفت‪ «:‬رسطلی‪ ،‬هیتًْی بزگز ی ّیي‪».‬‬
‫تٌِا ر سیي ّلت بْ کَ بَ صزسدت سدلا م طیش ٍ طا سس سّلیي هاللات ها گذػلَ‪.‬‬
‫گفلن‪ «:‬زلی سگرَ رّیاُرات ًا رطرت باػرَ برَ ُریچ ّخرَ بزًویگرز م‪ ،‬سیٌرْ گفلرَ‬
‫باػن‪».‬‬
‫ْ گذسػلین تا ًزّ س رس برزسی ردرلي برَ هسرر رْسا‬
‫ر طاعت طَ ها سّ رس بَ زا‬
‫ًینرّس همدص سّ ُنرسُی کٌد‪ ،‬کَ ر اًَ ها پض سس تدسرک هفرر ها ٍ کز ٍ بْ ّ‬
‫سس خِلی م رس بَ یا هزسطن چای ژسپٌیُا هیسًدس ت‪ .‬بعضی پٌدزٍُا هیبایظت‬
‫باس باػٌد ّ بعضی یگز بظلَ باػٌد تا هیشسى کاهر گزها زاصر ػْ ّ ًْر اصری‬
‫ًْر سس خِلی اؽ هیبایظت بلابد ّ طیْت کاهر بزلزسر باػد‪ً .‬رزّ س بی رًرگ برَ‬
‫ْسا ردت ّ‪ ،‬هثر بچَُا‪ ٍ ،‬لیمَ بعد بیدسر ػرد کرَ سصرال سًلظرارع رس ًدسػرلین‪.‬‬
‫طزّکلَسع ر ستاق پذیزسیی پیدس ػد‪ ،‬طززا ّ با ًمؼی کَ بالغ بز گًَْسع خرا‬
‫گذسػلَ بْ ‪.‬‬
‫گفت‪ «:‬هي ْسا سّى سًی رّ یدم کَ ْسا هیبیٌَ‪».‬‬
‫هاتیلدٍ سس سّ ْسطت کَ ْسبغ رس بزسیغ تعزیف کٌد‪.‬‬
‫گفت‪ْ «:‬سا یدم کَ سّى سى سرٍ ْسا هٌْ هیبیٌَ‪».‬‬
‫هي گفلن‪ «:‬سیي هْرْر سس سطلاىُای بْر ظَ‪».‬‬
‫با ًارسزلی ًگاُی بَ هي سًدس ت‪.‬‬

‫« هگَ سّى سیي هْرْعْ ًْػلَ؟»‬
‫گفلن‪ «:‬سگَ ُن ًٌْػلَ باػَ یَ رّسی هیًْیظَ‪ .‬سیي ییی سس هخورَُای سًَّ‪».‬‬
‫ُویي کَ ًزّ س ر طاعت ػغ غزّا ى رّس طْسر کؼلی ػرد برا هرا ردسزادظی‬
‫کز ‪ ،‬بَ تٌِایی پؼرت یرک هیرش تٌِرا ًؼظرت ّ برا خرُْز طربش ػرزّر برَ ًْػرلي‬
‫ػعزُای رّسًی کز کَ هعوْال هْلع سُدسی کلااُایغ با ى گر ّ هراُی ّ پزًردٍ‬
‫هیکؼید‪ .‬با سّلیي س طار« بدرلَکٌٌدٍُا پیا ٍ ػًْد»‪ ،‬بَ ًبا دزّدزیردس گؼرلن ّ‬
‫طزسًدام ُواىطْر کَ دسزادظی ًیز ٍ سػلین هریردلین‪ ،‬ر عزػرَ خِاًگز ُرا‬
‫پیدسیغ کز ین‪ .‬سّ ُن چزتی س ٍ بْ ‪.‬‬
‫گفت‪ «:‬هي ْسا ػاعزّ یدم‪».‬‬
‫ػگفتس ٍ سس سّ ْسطلن کَ ْسبغ رس بزسین تعزیف کٌد‪.‬‬
‫گفت‪ْ «:‬سا یدم ػاعز سرٍ ْسا هٌْ هیبیٌَ‪ً ّ ».‬گراٍ بِرتس ٍ هري سّلرات سّ رس‬
‫تلخ کز ‪ «.‬چَ سًلظاری سػلی؟ گاُی‪ ،‬هیْى سّى ُوَ ْسا‪ ،‬م رْسبی هیبیٌرَ‬
‫کَ ُیچ سرتباطی با سًدگی ّسلعی ًدسرٍ‪».‬‬
‫یگز سّ رس ًدیدم یا زلری برَ دیرزع ُرن ًیفلرا م ترا ّللری کرَ برز ى سى سًگؼرلز‬
‫هارهاًٌد بَ طت رس تْی ى داخعَ ریْیزسی ُاّسًا ػٌیدم کَ خاًغ رس سس طت س ٍ‪.‬‬
‫چٌد هراٍ بعرد کرَ‪ ،‬ر یرک هِوراًی طیاطری‪ ،‬تررا دی برا طرفیز پزتلرا بز رْر م‬
‫ًلْسًظلن خلْ ّطْطَ ْ رس بگیزم ّ سس سّ طْس ُایی کز م‪ .‬طفیز با عاللَ سیا ّ‬
‫تسظیي دْقسلعا ٍسی ر بارٍ سّ س طخي س ‪ ّ ،‬گفت‪ «:‬ػوا ًوی ًّیي چمدر سیري‬
‫سى ارقسلعا ٍ بْ ‪ .‬سگَ هی ًّظیي یَ سطلاى ر بارٍع هیًْػلیي‪ ّ ».‬با ُویي‬
‫لسي ّ خشئیات بِتسًگیش بَ گفلَُایغ س سهَ س ‪ ،‬بی ىکَ طزًخی برَ طرت هري‬
‫بدُد تا بَ ًلیدَسی بزطن‪.‬‬
‫طزسًدام با لسٌی بظیار عیٌی پزطیدم‪ « :‬ز چَ کار هیکز ؟»‬
‫ىّلت سّ هایْطاًَ گفت‪ُ« :‬یچی‪ْ ،‬سا هی ید‪».‬‬
‫هارص ‪0891‬‬


Related documents


hitbtc account summary sep 20 16 jul 18 17
statement 439615 andrey ustimenko
african creche suppliers pdf file sample
retaildealer2015
finalreport
selling furnitures pdf

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file sell dream.pdf


Related keywords