PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactthiet bi tinh tien kem1439 .pdf


Original filename: thiet bi tinh tien kem1439.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/07/2013 at 07:59, from IP address 103.22.x.x. The current document download page has been viewed 648 times.
File size: 17 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


thiet bi tinh tien kem
Mt s i kèm ti u gm có 72 phím trên bàn phím phng chng thm kèm theo nhng phím ni thông thng có
k nng vn tr giúp qun lý quá d cho mt s nhà bán l trong hu nh là mi phm vi hot ng, c bit cho vài
hàng n nh kèm vi các c s bán buôn trong ngành thc phm.
máy tính tin casio Giy kh thc n có kh nng i thay quá d cng khin cho gin n giai on to ra thc n mi.
Nhng ng rìa tròn ng thi vi màu sc ti m bo phù hp cùng vi tt tt vài xã hi dch v nhà hàng khách sn.
c tính theo dõi kim kê thêm c lp sp n s tng tr ph trách iu nhìn coi hiu qu cho mt s c s kinh doanh
dch v nhà hàng khách sn.
Mt s thuc tính ni tri
Kích thc gn nh
Kích thc Read This method va mi gim xung 33%* cho m mang thêm nhiu khong không bi ca hàng
tng tr tin chuyn mua bán vi khách hàng.
*Ch có dùng ch yu; i chiu cùng mu TE-2001
Cu to thi trang
Thân dùng có nng lc c trang hoàng hai ng rìa mu có th s tng cng thêm nhiu s quyn quý kèm vi lch
lãm n hình nh do ca hàng bi bn.
Keyboard hòa ng cùng ngi iu khin và màn chiu c ti góc nghiêng ti u h tr quan sát d dàng.
Có th óng âm thanh keyboard trong lúc dùng ngay khi ca hàng cn không gian im tnh.
Màn chiu hin th tng i rõ rt nhng mua bán bán hàng
Màn hình LCD rõ rt nét có èn nn m bo rt d tìm hiu vài thao tác. Mt s giao dch có k nng c hin th lên
ti 12 ký t và mt vài d liu bán hàng riêng lên ti 10 con s by phân on.
Máy in nht kí bán hàng cng nh hóa n triu chng t
Thit b in nhit nhanh có th cng tha mãn nhu cu bi vài ca hiu ông vi tính cht in chính xác cng nh rõ rt
phía trên mt s kh giy rng 58mm. Thêm vào hình tng shop do bn vi bc thc chn la kích c in phù hp
nht nâng cao tng cng mt s thông tin và hình nh ha ca ca hàng. Các bn có th in mt vài ký t ng vi
kích thc thông thng hoc gp hai kèm vi thêm nhiu logo ha và/hoc là thông báo thng nghip tiêu hóa
.
Tr giúp
c im máy tính tin Giúp s a ra nhng áp án nhng câu hi thng xuyên gp, t vic thit k tháng ngày/thì gi
kèm vi nhng tình th in hóa n na i vi vic cài t kèm vi bt u hot ng cun giy cùng c im 300 PLU/t tên
nhóm hàng.
In logo hình
In các hình tng ha cng nh mt s vn bn c lp trên hóa n qung bá hoc vi mc tiêu khác. La mt phông
ch lôi cun cho thêm nhiu mu nhng lng xê bi bn. Có th cng sn có 1 b hình tng cài sn dành vic s
dng ngay.
Rt d np giy mu th xung
Cách thc np giy kiu th xung có k nng c chn lc cho gin n hóa iu thay i cun giy in.

300 PLU cài sn / tên nhóm hàng
Mt vài thc n cài sn vn làm thuyên gim thì gi cn thit thit k PLU kèm theo mt s nhóm hàng. Ch cn
chn tên t danh mc kèm vi thc hin chuyn iu chnh cn thit.
Tht d thit kí t ng

S dng keyboard bao gm 10 phím ng thi mt vài phím chc nng cho lp trình nhng mt hàng có kh nng
lp trình nh PLU cng nh tên nhóm hàng. Màn chiu hin th cho phép các bn xác nh s liu t liu nhp
trong nháy mt.
Màn chiu dành ngi tiêu dùng
Màn nh dành cho ngi tiêu dùng có kh nng c cài sn to ra kh nng trn tru ngi tiêu dùng xác thc mt vài
ni dung mua bán bán hàng.


thiet bi tinh tien kem1439.pdf - page 1/2
thiet bi tinh tien kem1439.pdf - page 2/2

Related documents


thiet bi tinh tien kem1439
ky thuat gi bao dam1600
tim mua am toc do1054
cach gin giu am toc1558
cach su dung am gioi1427
bep ga chon lua cho1321


Related keywords