PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactco phai su dung thiet1041 .pdf


Original filename: co phai su dung thiet1041.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 22/07/2013 at 00:20, from IP address 180.92.x.x. The current document download page has been viewed 1547 times.
File size: 19 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


co phai su dung thiet
Trc tình hung mt vài ngun nc b ô u, cha nc sch trm trng, vô s ngi tiêu dùng va mi tìm mua thit b lc
nc mc giá không h r nhm cho bo v sc kho gia ình. Tuy th theo vài nhà phân tích, phng thc dùng
này cha chc ã hoàn ho.
Không yên trí cùng vi truyn bá
Ông Hoàng Vit Hà (khu A4, Khng Thng, Hà Ni) cho bit, nhà ông s dng ging nc khoan, theo li tham
vn ca chúng ta ông sm sources công ty|doanh nghip|hãng} ài Loan trên con ph Kim Mã vi mc giá
2,by triu ng. dùng c truyn bá coi nh là có kh nng ung trc tip n chng cn nu nóng, phá b tp cht, có
công nng trung hoà axit, trung hoà ion, to ra nc khoáng. Tuy rng cha th ht lo lng do chng thy dùng
vi mu ht cht bn hay không, song c nhà ông có th s hãy s dng bi cha hiu bng cách nào nc sch s
hn.
Cha sm thit b t nh ông Hà, ht sc nhiu qun chúng hin thi thng tìm hiu n mu dng c lc nc thông dng
300.000/bình. Tuy vy s dng mt quãng thi gian c coi là nên mang i ánh tráng bi cc lc vàng khè.
Xem xét k nm trên thng trng hin có n có ti hàng chc tên các loi máy lc nc khác nhau ni ch to t
Trung Quc, ài Loan, M. Song ph thông hn ht chính là 2 mu: thit b dùng than hot tính kèm theo
dùng lc nc cao cp RO (lc vi bin pháp ngm qua ngc). Mu s dng than hot tính tr giá t 200.000 400.000/dng c, tu da theo kích thc. Tuy th ngay khi s dng hãy ý ti lõi than hot tính cho thay i sau
vic s dng khong 6 - 12 tháng. Máy lc RO giá hai - 5 triu ng, c bo hành 1 nm kèm vi có kh nng c th
ti lp t ti nhà.
1 shop nm trên ng ph Ging Võ (Hà Ni), chúng tôi vi hi mt nhân viên buôn bán giy chng thc cht
lng, xut x phm vt nhng mà ch nhn c nhng li tham vn dùng lc có kh nng loi tr hoàn toàn cht nguy
hi, c t, gii quyt có kh nng c ht kim loi nng...
Cho vi nc sch?
Mt vài ch ca hiu máy lc nc kangaroo sp ti s ánh giá tt nht hãy un nc sôi vào bình, t y ly nc này s
dng tic tùng coi là cn trng nht.
Da vào mt s nhà chuyên môn, mt vài gia ình h hàng hãy kim tra ngun nc khu bn ti có cách
"phòng tránh" ht sc thích hp. Thí d ngun nc t an toàn có kh nng dùng thit b vi màng vi lc hoc là gii
lc bi cng s giúp loi tr bi bn, gi cho li khoáng cht. Cng trong trng hp s dng nc ging khoan hay v trí ô
bi nhim cn phi x lý bng thit b lc chuyên kh asen hoc amoni.
Gi ây lên trên th trng bán mt s loi máy c qung bá dùng công ngh nano vi tác dng kh khun, nguyên
tc chính là cha úng, k s Phm Vn Lâm, vin Hoá hc Vit Nam bit. Do tiêu dit có th c khun nên có 1
khong thi gian dài ng thi khi lng tng i ln trong khi ti dng c lc dòng nc mi tuôn qua mt cc bé nh th
này thì không thi gi dit khun. V li, mt vài mô hình va b vi trùng xâm nhp vì ôxi xâm nhp ti bn ng,
bên trên màng lc có kh nng chng có khun tuy th bên kia li có th b khun bám, bi ó tt nht coi là
không nht thit ung lin sau khi lc.

PGS-TS Trn Hng Côn, khoa hoá, H Khoa hc t nhiên, H Quc gia Hà Ni li qu quyt, trên thng trng nc
ta hin gi cha có bình lc hay là b lc nc nào kiu c ht vài c t mà gi cho li c khoáng cht. Vài nhà nghiên
cu có th vn nhn nh, không nên t bình lc trong ti ni vi sinh rt d b t nhp nh là v trí ra ráy. Ngoài ra, do
cha th gii quyt trit có kh nng c t gc (các xí nghip nc) cho nhn c ngun nc sch s, cách duy nht gi này
dân chúng dùng bình lc kiu asen, amoni, mng gan cho n ung hàng ngày. Khi sm dng c lc, rt cn ý
trên ht b lc. Hàng ct yu công ty thông thng mt và va, trong lúc s mó tay vào không bit bt phn, bé nc
vô nc thm nhanh. Mu lõi lc gi thông thng không mn cng nh, vi bt phn, nc thm chm...
Ngay khi dùng nên chú ý ti quãng thi gian thay lõi lc thông thng có kh nng c nhà sn xut ghi lên trên
thit b.


co phai su dung thiet1041.pdf - page 1/2
co phai su dung thiet1041.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document co phai su dung thiet1041
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document am nau nuoc sieu toc1634
PDF Document bep dien o bep1202
PDF Document chon kem voi dung nong1534
PDF Document cach gin giu am toc1558


Related keywords