PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbuoc tien moi boi thiet1311 .pdf


Original filename: buoc tien moi boi thiet1311.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 30/07/2013 at 07:47, from IP address 223.27.x.x. The current document download page has been viewed 542 times.
File size: 10 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


buoc tien moi boi thiet
Bc tin mi bi Máy tính tin.
Hn 15 nm k t lúc mt vài chic máy tính tin in t (Electronic Cash Register - ECR) có kh nng c mang ti
thng trng nc ta, cho n nay ECR va mi tr thành mt phng tin cai qun quan trng hàng u i vi nhiu ch
nhân kinh doanh. Mc du theo quãng thi gian ng thi công ngh, tin ích tính tin trên máy vi tính hình
thành ngày 1 nhiu, dù vy không ai có th chi cãi có kh nng c mt s li th ca dng c tính tin ti qun lý
kinh doanh.
Th nhng, sau tng i nhiu nm ti nc ta, thit b tính tin in máy vn không mi có kh nng c Vit hóa. Chúng
ch n thun in ra mt vài hóa n chng t cùng vi ting Vit chng có du. Ngay c chuyn, khá nhiu kiu máy
tính tin cng không th in ra tác dng tin rõ rt cùng vi du chm phân cách hàng ngàn, hàng triu.
Công ty C phn TIE bc chân ti phm vi hot ng máy tính tin in t vi sau mt phn mt vài doanh nghip na,
nhng vi li im phm vi u t, vi s c gng quyt tâm bi chúng ta, Doanh nghip TIE va mi to nên 1 cách t
phá tng i ln ngành máy tính tin casio . Doanh nghip TIE ã liên kt vi Doanh nghip Casio cho mang
b phông ting Vit cùng vi b gõ mu VNI n tr giúp máy tính tin Casio mt s mng máy SE bao gm SES300, SE-C300, SE-S2000, SE-C2000, SE-S6000 kèm theo SE-C6000. im khác nhau t trên là iu
cân xng ti b phông cng nh b gõ chy cc k tt. Th nghim trên các thit b ã nói lên b phông ting Vit chy
rt n nh. ây c coi là phn mm c quyn bi Hãng TIE ti Vit Nam.
Bc tin này do Hãng TIE thc s chính là mt im t phá tng i ln cho chng loi hàng hóa Máy tính tin in
máy ti Vit Nam. Vi chuyn biu hin rõ ràng vi ting Vit trên hóa n chng t, ngi tiêu dùng có kh nng cng
không còn hãy áy náy ngm ngh coi ây là n gì hay là món hàng gì. Thông tin Doanh nghip TIE
cho bit, ti giai on u tiên trên, TIE ch mi em b phông ch Vit n dng c kèm theo tng tr nhng i lý bán l
cài t dng c vi tính. Ti quá trình tip sau, TIE cng s Vit hóa hu ht mi hin th default bên trong máy nh
nhng báo khuyt im, mt vài hin th tng tr nhng ai dùng to ra 1 máy tính tin hoàn toàn Vit.

Thit b Get the facts in t, cánh tay có nng lc bi ch nhân kinh doanh nhà hàng, cà phê hoc nhà sách,
ca hiu tp hóa, ca hiu sành iu, nay mi cách có kh nng c Vit hóa cho phù hp hn trc vi th trng. Trong
tng lai không xa, ó sp ti s c coi là mt trang thit b không th thiu vi hu ht mi ngi ch buôn bán.


Document preview buoc tien moi boi thiet1311.pdf - page 1/1

Related documents


buoc tien moi boi thiet1311
cach chon dung cu tinh1290
10 huong dan khi chon1482
thiet bi tinh tien kem1439
suc bat moi do do1432
10 diem rat can chu1264


Related keywords