PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contactky thuat gi bao dam1600 .pdf


Original filename: ky thuat gi bao dam1600.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 30/07/2013 at 00:17, from IP address 223.27.x.x. The current document download page has been viewed 664 times.
File size: 30 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ky thuat gi bao dam
Khách hàng ã mt hoa, chóng mt bi có quá nhiu công ngh lc nc ung ngay cùng mt s qung bá hng
mn. T k thut c nh là RO, lc hot tính thì nay cc kì nhiu loi thit b s dng công ngh ti tân: Nano bc ã có
th c a vào ng dng.
101 kiu máy lc nc nano ung ngay
Nhà báo ã vi ch Nguyn Thúy Nga (Ging Võ, Hà Ni) i mua máy lc nc có th ung lin cho c quan, h gia
ình. 2 chúng tôi, ã tìm kim ti cc k nhiu ca hiu bán máy lc nc ti Hà Ni xem xét k v mt s k thut này.
Trong tuyn ph Trng Chinh, Hà Ni, cha không d nào nhn ra ây là con ph bán cc k nhiu máy lc nc
vào bc hn ht Hà Ni. Chúng tôi ti ca hiu s 488 Trng Chinh. Trong khi hi máy lc nc ung lin, nhân
viên buôn bán ti ó va mi cho bit tính nng c bn my mu dùng có th lc ht cn bn, vi sinh vt nc ung
ngay. ng u bng mu dùng lc nc ung lin có th c nhân viên shop cho bit tính nng c bn coi là dng c lc
nc nano vi k thut do Nga, c cùng vi mt s cp lc t 4 - 6.
Sau khi lng khng, nhân viên trên có kh nng s "thu hút khách" bng cách thc gii thiu thêm chúng ta
loi Read This method Thái Lan. Kiu này cng a dng, a dng tim nng lc tùy theo nhng lõi lc t 2 - 5 .
Da vào nh là truyn bá, trang thit b trên dùng công ngh lc mi nht Nano Silver, không s dng in,
không nc thi, lc nc ung trc tip. Tuy vy, dù rng coi là lí thuyt có th ung lin nhng cán b luôn luôn
khuyn cáo: Phi nu nóng trong khi ung vì vô cùng s cha c m bo.

Sang ca hàng bên cnh, chúng tôi li có kh nng c gii thiu sm More hints ngay dng th lc RO. ây là loi
máy dùng in, có nc thi cc k nhiu, tuy th nc ra li sch hoàn toàn. Dng c trên vi khá nhiu doanh nghip
khác hn Vit Nam sx n Trung Quc, Thái Lan... Giá thành nm trong khong t hn 3 triu ng tùy công ty,
cht lng lc. Chuyn áng nói, sau mt vài câu hi nc suy dinh dng khoáng sau chuyn lc RO có th s khin
nh hng sc kho nhng ai s dng, cán b trong y ã cho bit, công ngh mi bi RO to iu kin cho tng cng vi
khoáng sau khi lc. Vn ó xem là u lc sch s mà có kh nng ã m bo giá tr nc.
Trong mt s ca hàng na trên tuyn ph Tây Sn, Nguyn Thái Hc, chúng tôi cng c cho bit tính nng c bn
vài loi trang thit b lc khác nh là lc gm ph nano bc dit khun...
Ngi tiêu dùng n o trc mt s loi thit b lc nc trên th trng.

Công ngh nano cha dùng in
Qua xem xét i chiu các mt s ca hiu bán máy lc nc phía trên mt vài con ph Hà Ni nh là lên trên,
chuyn làm cho nhà báo công nhn chính là k thut nano hin c gii thiu n ngi tiêu dùng nhiu nht. Nhng,
cho vi ý kin khách quan thì s chng cn khách hàng gì ã kinh nghim kèm vi a loi dùng có công ngh
này.
Bn thân ch Thúy Nga là nhng ai có iu òi hi mua hàng thc s dù vy có th s "ri nh là t vò" trong khi có
th c gii thiu các loi máy. Ch tâm t: "Trong lúc nghe gii thiu công ngh nano bc c coi là k thut mi, có
th trên n. Th nhng thc ti thì có loi dùng công ngh trên vn lu ý coi là nc vn có vi sinh vt sau khi lc,
cha c ung có th c ngay, trong khi mu khác na có th c ánh giá khá tt, có kh nng ung lin. Nhng sp ng
thi có giá suýt soát nhau t ba triu tr lên. Thc s chính là khó thy". Nói xong ch lc u ngao ngán ngán
ngm.


ky thuat gi bao dam1600.pdf - page 1/2
ky thuat gi bao dam1600.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document buoc tien moi boi thiet1311
PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document am nau nuoc sieu toc1634
PDF Document bep o dong thoi bep1661
PDF Document bep dien tu mastercook chiem1507


Related keywords