PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactky thuat gi bao dam1600 .pdf


Original filename: ky thuat gi bao dam1600.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 30/07/2013 at 00:17, from IP address 223.27.x.x. The current document download page has been viewed 865 times.
File size: 30 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ky thuat gi bao dam
Khách hàng ã mt hoa, chóng mt bi có quá nhiu công ngh lc nc ung ngay cùng mt s qung bá hng
mn. T k thut c nh là RO, lc hot tính thì nay cc kì nhiu loi thit b s dng công ngh ti tân: Nano bc ã có
th c a vào ng dng.
101 kiu máy lc nc nano ung ngay
Nhà báo ã vi ch Nguyn Thúy Nga (Ging Võ, Hà Ni) i mua máy lc nc có th ung lin cho c quan, h gia
ình. 2 chúng tôi, ã tìm kim ti cc k nhiu ca hiu bán máy lc nc ti Hà Ni xem xét k v mt s k thut này.
Trong tuyn ph Trng Chinh, Hà Ni, cha không d nào nhn ra ây là con ph bán cc k nhiu máy lc nc
vào bc hn ht Hà Ni. Chúng tôi ti ca hiu s 488 Trng Chinh. Trong khi hi máy lc nc ung lin, nhân
viên buôn bán ti ó va mi cho bit tính nng c bn my mu dùng có th lc ht cn bn, vi sinh vt nc ung
ngay. ng u bng mu dùng lc nc ung lin có th c nhân viên shop cho bit tính nng c bn coi là dng c lc
nc nano vi k thut do Nga, c cùng vi mt s cp lc t 4 - 6.
Sau khi lng khng, nhân viên trên có kh nng s "thu hút khách" bng cách thc gii thiu thêm chúng ta
loi Read This method Thái Lan. Kiu này cng a dng, a dng tim nng lc tùy theo nhng lõi lc t 2 - 5 .
Da vào nh là truyn bá, trang thit b trên dùng công ngh lc mi nht Nano Silver, không s dng in,
không nc thi, lc nc ung trc tip. Tuy vy, dù rng coi là lí thuyt có th ung lin nhng cán b luôn luôn
khuyn cáo: Phi nu nóng trong khi ung vì vô cùng s cha c m bo.

Sang ca hàng bên cnh, chúng tôi li có kh nng c gii thiu sm More hints ngay dng th lc RO. ây là loi
máy dùng in, có nc thi cc k nhiu, tuy th nc ra li sch hoàn toàn. Dng c trên vi khá nhiu doanh nghip
khác hn Vit Nam sx n Trung Quc, Thái Lan... Giá thành nm trong khong t hn 3 triu ng tùy công ty,
cht lng lc. Chuyn áng nói, sau mt vài câu hi nc suy dinh dng khoáng sau chuyn lc RO có th s khin
nh hng sc kho nhng ai s dng, cán b trong y ã cho bit, công ngh mi bi RO to iu kin cho tng cng vi
khoáng sau khi lc. Vn ó xem là u lc sch s mà có kh nng ã m bo giá tr nc.
Trong mt s ca hàng na trên tuyn ph Tây Sn, Nguyn Thái Hc, chúng tôi cng c cho bit tính nng c bn
vài loi trang thit b lc khác nh là lc gm ph nano bc dit khun...
Ngi tiêu dùng n o trc mt s loi thit b lc nc trên th trng.

Công ngh nano cha dùng in
Qua xem xét i chiu các mt s ca hiu bán máy lc nc phía trên mt vài con ph Hà Ni nh là lên trên,
chuyn làm cho nhà báo công nhn chính là k thut nano hin c gii thiu n ngi tiêu dùng nhiu nht. Nhng,
cho vi ý kin khách quan thì s chng cn khách hàng gì ã kinh nghim kèm vi a loi dùng có công ngh
này.
Bn thân ch Thúy Nga là nhng ai có iu òi hi mua hàng thc s dù vy có th s "ri nh là t vò" trong khi có
th c gii thiu các loi máy. Ch tâm t: "Trong lúc nghe gii thiu công ngh nano bc c coi là k thut mi, có
th trên n. Th nhng thc ti thì có loi dùng công ngh trên vn lu ý coi là nc vn có vi sinh vt sau khi lc,
cha c ung có th c ngay, trong khi mu khác na có th c ánh giá khá tt, có kh nng ung lin. Nhng sp ng
thi có giá suýt soát nhau t ba triu tr lên. Thc s chính là khó thy". Nói xong ch lc u ngao ngán ngán
ngm.


ky thuat gi bao dam1600.pdf - page 1/2
ky thuat gi bao dam1600.pdf - page 2/2

Related documents


ky thuat gi bao dam1600
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
buoc chon kem theo su1342
bep o dong thoi bep1661
thiet bi tinh tien kem1439
am nau nuoc sieu toc1634


Related keywords
Copy tag