PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactphat hien thanh phan moi1132 .pdf


Original filename: phat hien thanh phan moi1132.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 11/08/2013 at 16:22, from IP address 64.120.x.x. The current document download page has been viewed 614 times.
File size: 3 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


phat hien thanh phan moi
4 khu vc mi va c phát hin nm trên gen truyn li t th h trc bi loài ngi vi kích thích thng ti ti trng lng tr
mi , cung cp áp ng bng chng cân nng khi sinh có liên h ti sc khe lúc trng thành.
Xem xét k mi c mt vài nhà phân tích i hc Tây Australia liên kt vi mt s cng tác viên lên trên toàn b
quc t thc hin. Da theo ó, mt vài chuyên gia ã xác nh bn khu vc mi ti gen di truyn có tác ng n khi
lng tr s sinh, cung ng thêm nhiu bng chng v chuyn góp phn do gen truyn li t th h trc quá trình tng
trng do bào thai ti t cung.
V trí mi nm trên gen truyn li t th h trc tr giúp bán cân sc khe n nh cân nng bé s sinh.
Tìm hiu k mi nht có th c thc hành da vào chuyn tìm hiu k mu gen do gn 70.000 ngi gc châu Âu
trong 43 xem xét k riêng l quá trình thai nghén cng nh sinh sn. Kt qu nghiên cu tr xác thc, có 3 v
trí va mi có th c xác hn nh kèm theo bn khu vc mi tìm thy phía trên gen di truyn vi liên h thng n n
cân nng bé s sinh.
Chúng ta thy c, vài em nh c phát sinh cân sc khe nh cân có nguy c mc các bnh kinh niên nh tiu ng
kèm vi bnh tt trái tim mch ln hn th các a tr bình thng. Ba trong s vài khu vc phía trên gen di truyn
phn nào liên kt cùng vi c th m qua quá trình tun hoàn, tng tr gii thích ti sao mt vài a bé nh cân có
nguy c nhim nhng bnh mãn tính cao hn.
Mt trong nhng khu vc di truyn mi ang liên h n áp huyt trong tui trng thành, cung ng u mi gia trng
lng khi sinh kèm vi huyt áp. Hai khu vc khác n nh cao trong khi trng thành, cho thy vic có mt do
gen phát trin ht sc sm k t khi bào thai có th c hình thành cng nh phát trin. Tìm hiu cng s ã cho thy,
by khu vc trên gen di truyn kích thích bng các sc thái hoàn toàn khác hn v phn phôi thai.
Ngay cnh thc trng v dng cht, mi ngi tìm thy vài bà m mang bu hút thuc hin ti ang dn n tình trng hin
nay gim hn giá cân sc khe cân thai nhi. Trong trng hp ngi m hút 20 iu thuc mt ngày ti hu ht giai on
thai nghén sp ti s gây tác ng nghiêm trng n cân nng trong khi sinh bi em nh, có th k n chính là sút
gim n 200 g. Nh ã nêu trên, hin tng thuyên gim khi lng ngay khi sinh ny sinh vài hu qu trm trng v
phn sc vóc a bé ti sut cuc i.


Document preview phat hien thanh phan moi1132.pdf - page 1/1

Related documents


phat hien thanh phan moi1132
bep dien o bep1202
ky thuat gi bao dam1600
vai linh vuc trong diem1327 1
5 bi kip dung bep1629
10 dang tich phan dai hoc


Related keywords