PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactהנעורים בסרטים 00.19 פי די אף.pdf


Preview of PDF document 00-19.pdf

Page 1 2 34534

Text preview


‫‪3‬‬
‫‪ .5‬ביבליוגרפיה ‪31 ......................................................................................................‬‬

‫‪ .1‬מבוא‬
‫בתקופת ההתבגרות עובר הפרט תמורות רבות יותר מכל תקופה מוגדרת אחרת‪ .‬מהבחינה האישית‬
‫מתרחשים שינויים בפיזיולוגיה‪ ,‬במיניות ובאינטלקט‪ ,‬ומצד הסביבה מופיעים שינויים בטבע הדרישות אותן‬
‫מעמידה החברה‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬במציאות של ימינו‪ ,‬ובחברה המערבית במיוחד‪ ,‬נדרש הפרט בתקופת ההתבגרות‬
‫לבחון לראשונה את הדפוסים שהוטבעו בו בבית הוריו‪ ,‬להשיל את הלבוש הצר של ילדותו‪ ,‬ולהתחיל לגבש את‬
‫זהותו הבוגרת והעצמאית‪ .‬תהליך ההגדרה העצמית‪ ,‬חיפוש העצמאות וגיבוש הזהות עשוי להיות כרוך במרד‬
‫במוסכמות תוך התנערות מעולמו הישן של הצעיר‪ .‬התרחשות זו כרוכה בטלטלות ובמשברים‪ ,‬בהתנסויות‬
‫חדשות וביוזמות הרפתקניות‪ ,‬בנטילת סיכונים ובהתרסה‪ .‬אחד מהתחומים בו תקופה זו זוכה לייצוג ויזואלי‬
‫בעל תהודה רבה הוא הקולנוע‪ ,‬אשר במקביל להיותו ראי למציאות מהווה גם גורם היוצר אותה ומשפיע עליה‪.‬‬
‫עבודה זו מהווה ניסיון לבחון את השתקפותו של מרד הנעורים בקולנוע באמצעות פריסמת מודל אשר עלה‬
‫בהרחבה במסגרת קורס זה‪":‬נוער בסיכון במערכת החינוך" ‪ -‬המודל הביו‪-‬אקולוגי של הפסיכולוג אורי‬
‫ברונפנברנר‪.‬‬
‫באופן ספציפי לשם ביצוע מטרה זו‪ ,‬יובא תחילה רקע תיאורטי אשר יכלול רקע פסיכולוגי וחברתי‬
‫לגבי גיל הנעורים ונסיבות המרד הכרוך בו‪ ,‬ויתוארו המשימות ההתפתחותיות העומדות בפני המתבגר; תובא‬
‫סקירה של ההיסטוריה של הקולנוע ביחס לסרטי הנעורים; ויוצג מודל ההתפתחות הביו‪-‬אקולוגי‪ .‬רקע זה‬
‫יוביל להצגתם של ארבעה סרטים העוסקים במרד הנעורים‪ :‬שניים מהם – הנחשבים לקלאסיים וראשונים‬
‫מסוגם – משנות ה‪ 50-‬של המאה ה‪ , 20-‬ושניים מהם מתחילת שנות האלפיים‪ ,‬שנבחרו באקראי‪ .‬הסרטים יוצגו‬
‫בסדר כרונולוגי וינותחו בהתאם למודל‪ ,‬תוך דיון ביניים בשינוי המואץ של תפיסת מושג הילדות שהתחולל‬
‫במהלך המחצית השנייה של המאה עשרים‪ ,‬שינוי בעל השלכות משמעותיות בנוגע לגיל הנעורים ולשינוי שחל‬
‫באופן בו משתקף מרד הנעורים בסרטים‪ .‬לסיום יובא דיון אשר יהווה אינטגרציה של הניתוחים ומבט‬
‫רפלקטיבי מסכם‪.‬‬