PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactהנעורים בסרטים 00.19 פי די אף.pdf


Preview of PDF document 00-19.pdf

Page 1 2 3 45634

Text preview


‫‪4‬‬

‫‪ .2‬רקע תיאורטי‬
‫‪ 2.1‬גיל ההתבגרות ומרד גיל הנעורים‬
‫‪ 2.1.1‬מרד גיל הנעורים ‪ -‬היבט חברתי ופסיכולוגי‬
‫"הצעירים הינם תאוותניים‪ ,‬נוחים לכעוס‪ ,‬ונוטים להיסחף אחר דחפיהם‪ ,‬ובמיוחד אלה המיניים‪...‬‬
‫ובהם אינם נוהגים ריסון‪ .‬כמו כן הם משתנים ללא הרף‪ ,‬ורצונותיהם ההפכפכים באים והולכים בה במידה‬
‫שהם סוערים ושוצפים‪ ...‬אם עובר הצעיר עבירה תהיה תמיד מופרזת ומוגזמת‪ .‬הם מרחיקים לכת בכל דבר‪,‬‬
‫ויהיה זה בענייני אהבה‪ ,‬שנאה או בכל דבר אחר‪ .‬הם רואים עצמם כיודעי כל‪ ."...‬בדברים זועמים אלה שיצאו‬
‫מפיו של אריסטו לפני אלפיים וחמש מאות שנה‪ ,‬ניתן למצוא את הדים אצל השקפות מודרניות מסוימות‬
‫)קונגר‪ ,( 2001 ,‬דוגמת רעיון תקופת ה‪'-‬סער ולחץ' שאותה הציג סטנלי הול בתחילת המאה ה‪ .20 -‬הול‪ ,‬תאר את‬
‫ההתבגרות כתקופה בה המתבגר חווה רגשות משתנים וסותרים‪ ,‬תנודות במצב הרוח‪ ,‬והתנהגות המאופיינת‬
‫בנטילת סיכונים‪ ,‬תולדה של השפעה ביו‪-‬גנטית‪ .‬במונחים פסיכואנליטיים‪ ,‬בגיל ההתבגרות יש עלייה בליבידו‪,‬‬
‫שנרדם והודחק בילדות‪ .‬גורם זה בצירוף הפירוק הנפשי מתחילים בערך בגיל ‪ 13‬ואמורים להסתיים בגיל ‪18‬‬
‫עם הגיבוש הנפשי‪ .‬אנה פרויד מניחה שבגרות מינית גורמת בהכרח לרמה גבוהה של חרדה ביחס לאותה‬
‫התפרקות נפשית‪ ,‬לנוכח הסכנה שהסכר של האגו ייפרץ על ידי היצר )סולברג‪ .(2007 ,‬בנוסף‪ ,‬מתייחסת פרויד‬
‫אל המתבגר כאל כמעט חולה נפש‪ ,‬בכך שדנה על אודות תהליך ההתבגרות כעל הפרעה המופיעה למשך מספר‬
‫שנים כחלק מן המהלך התפתחותי התקין‪ ,‬בסיומן הוא מגיע לגיבוש חדש כאדם בוגר שתכליתו עבודה ואהבה‪.‬‬
‫התיאוריה הפסיכו‪-‬חברתית של אריקסון מגדירה את גיל ההתבגרות כשלב החמישי במסלול ההתפתחות‪ ,‬שלב‬
‫שמאופיין על ידי החיפוש אחר הזהות או העצמי‪ .‬גישה זו רואה את ההתפתחות המתרחשת במפגש בין שינויים‬
‫בתהליכים פנימיים לבין אינטראקציות ותפקידים חברתיים‪ .‬הקונפליקט בשלב זה של החיים‪ ,‬הוא בין השגת‬
‫זהות מגובשת לבין הסיכון של בלבול זהויות‪ ,‬המומשג אצל אריקסון כהתנסויות חסרות תכלית‪ .‬סיום מוצלח‬
‫של שלב זה יביא לתחושה של עקביות פנימית ושל המשכיות עם הקהילייה )בטלר‪ .(2009 ,‬גם אם ניקח בחשבון‬
‫את תפיסתו של עופר )‪ ( Offer et. al., 1992‬היוצאת חוצץ נגד גישת ה‪'-‬סער והלחץ'‪ ,‬כתוצאה מממצאי מחקרם‬
‫השנויים במחלוקת )בטלר‪ ,( 2009 ,‬יש אחידות דעים בנוגע לכך שבתקופת מעבר זו שבין הילדות לבגרות‬
‫מתרחשת אצל המתבגר קפיצת מדרגה מהפכנית בהתפתחות הגופנית‪ ,‬הנפשית והקוגניטיבית‪ ,‬וכן חלים‬
‫שינויים משמעותיים במערכת הציפיות ממנו בבית ספר‪ ,‬במשפחה ובזירה החברתית‪ .‬לנוכח כל אלה מתרחש‬
‫אצל המתבגר שינוי הכולל עיצוב הדימוי העצמי וההערכה העצמית‪ ,‬כאשר תפיסה עצמית חיובית וחזקה‬
‫מהווה בסיס יציב לחוויית התבגרות חיובית ומפתחת )קציר‪.(2002 ,‬‬
‫תחילתה של תקופה זו מצוינת על ידי שינויים ביולוגיים של התבגרות מינית‪ ,‬בעוד שסיומה מוגדר על‬
‫ידי מעבר למעמד של בוגר‪ .‬במונחים של גיל גבולות אלה גמישים‪ .‬במשך שנים רבות היה מקובל לייחס את גיל‬
‫ההתבגרות לעשור השני של החיים‪ .‬ישנם אינדיקציות ברורות לכך שתקופת ההתבגרות נוטה להתרחב‪ ,‬לפחות‬
‫בעולם המערבי‪ .‬סיבה אחת לכך היא שהשלבים הראשונים של ההתבגרות המינית נוטים להתרחש בגיל‬
‫מוקדם יותר )‪ Herman-Giddens et al., 1997‬מתוך ‪ .(Goossens, 2006A‬סיבה חשובה אחרת היא שצעירים‬