Oto ja plan wynikowy klasa 2.pdf


Preview of PDF document oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2.pdf

Page 1 23479

Text preview


Wartość: BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Projekt nr 1
Rodzaj
edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
1. Znowu razem –
drugoklasiści.
Powakacyjna
rozgrzewka w czytaniu
i pisaniu.
2–3. Powroty z wakacji
i wakacyjne wspomnienia
– zagadki.
Nauka na pamięć
fragmentu wiersza
„Reguły dla gaduły” .

polonistycznospołeczna

4. „Srebrny Gwizdek” –
opowiadanie Igora. Praca
kolejarza. Czytanie
informacji.
5. „Wiewiórkowy zawrót
głowy”, czyli
niebezpieczna przygoda
Karoliny.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty,
wypowiada się na podany temat,
bierze udział z zabawach integracyjnych,
słucha wypowiedzi rówieśników,
rozumie czytany tekst,
wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą,
buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,
kształtnie pisze,
potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski,
rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie,
korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy,
recytuje z pamięci wiersz,
wie na czym polega praca kolejarza,
nadaje tytuły ilustracjom,
opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji,
buduje pytania i odpowiedzi;
opowiada historyjkę na podstawie planu wydarzeń,
jest świadomy, jak ważne jest noszenie na ubraniu
elementów odblaskowych
zna zasady przechodzenia przez jezdnię,
potrafi ocenić zachowanie bohaterów opowiadania,
układa pytania do zdań,
przedstawia scenki dramowe do podanych tematów,
uzupełnia zdania podanymi wyrazami,
wie, co należy nosić do szkoły w tornistrze;

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej

pięknie czyta krótkie teksty,
swobodnie wypowiada się na podany temat,
chętnie bierze udział z zabawach integracyjnych,
uważnie słucha wypowiedzi rówieśników,
pisze imiona wielką literą,
poprawnie buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,
bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski,
poprawnie wskazuje głoskę, literę, wyraz, zdanie,
samodzielnie korzysta ze źródeł informacji – z
planu, z rozkładu jazdy,
pięknie recytuje wiersz z pamięci,
wyjaśnia, na czym polega praca kolejarza,
w ciekawy sposób opowiada kolejne wydarzenia na
podstawie ilustracji,
stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez
jezdnię,
właściwie ocenia zachowanie bohaterów
opowiadania,
w ciekawy i oryginalny sposób odgrywa scenki
dramowe;

1.1)a
1.1)b
1.1)c
1.2)e
1.2)c
1.3)a
1.3)b
1.3)e
1.3)f

rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe i ich owoce,
wypowiada się na temat pracy sadownika,
poprawnie nazywa części owoców,
podaje przepis na ulubioną sałatkę owocową,

6.1)
6.2)

6. Przygoda Karoliny –
ćwiczenia.

matematycznoprzyrodnicza

1. W sadzie. Z czego
składa się owoc?

wymienia nazwy drzew owocowych i ich owoców,
wie, na czym polega praca sadownika,
potrafi dopasować owoc do wysłuchanego opisu,
bada za pomocą zmysłów i opisuje owoce;
nazywa części owoców;
podaje składniki ulubionej sałatki owocowej,

1. Przeliczanie elementów.
prawidłowo przelicza elementy,

2