Oto ja plan wynikowy klasa 2.pdf


Preview of PDF document oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2.pdf

Page 1 2 34579

Text preview


2. Porównywanie
wielkości i wysokości.
Stosunki przestrzenne.
3. Stosunki przestrzenne –
utrwalenie stronności.

4. Przeliczanie elementów
– zadania różne.

5. Gry i zabawy
matematyczne.

zajęcia
techniczne

edukacja
muzyczna

edukacja
plastyczna

zajęcia
komputerowe

1. Znaki drogowe –
bezpiecznie poruszanie
się po drogach.

1. Muzyczne
wspomnienie
z wakacji. Nauka piosenki
Powrót z wakacji.

1. Moje wspomnienia
z wakacji – akwarela.

1. Zasady pracy przy
komputerze.

wskazuje kolejny element,
uzupełnia brakujące elementy,
rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu,
rysuje szlaczek według własnego pomysłu,
kontynuuje regularność w podanym szlaczku,
łączy elementy od największego do najmniejszego i
odwrotnie,
porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek,
orientuje się w przestrzeni,
rozróżnia strony ciała,
rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych
osób,
rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne,
poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10,
wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry,
tworzy sad zgodnie z poleceniem,
porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków
przestrzennych,
dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym,
samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

zna zasady przejścia przez jezdnię przy sygnalizacji
świetlnej
i bez,
zna podstawowe znaki drogowe,
potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,
rozwija sprawność manualną;
śpiewa znane z pierwszej klasy piosenki,
wypowiada się na temat słuchanej muzyki,
śpiewa piosenkę Powrót z wakacji;

biegle liczy w poznanym zakresie liczbowym,
bezbłędnie uzupełnia wzory i ciągi liczbowe,
poprawnie rysuje figury w pomniejszeniu
i w powiększeniu,
projektuje i rysuje oryginalne szlaczki według
własnego pomysłu,
bezbłędnie szacuje wzrost kolegów,
bezbłędnie orientuje się w przestrzeni,
bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury
geometryczne, wymienia ich cechy,
bezbłędnie liczy w pamięci;

zna i stosuje zasady przejścia przez jezdnię przy
działającej sygnalizacji świetlnej i bez niej,
rozpoznaje znaki drogowe dotyczące pieszych,
starannie wykonuje znaki drogowe;

pięknie śpiewa poznane w klasie pierwszej piosenki,
swobodnie wypowiada się na temat słuchanej
muzyki,
samodzielnie śpiewa piosenkę Powrót z wakacji;

podejmuje działalność twórczą na płaszczyźnie,
posługuje się barwą jako środkiem wyrazu,
planuje przestrzeń na kartce,
posługuje się farbą i pędzlem;

wykonuje ciekawa pracę plastyczną na podany
temat,
wykorzystuje całą przestrzeń na kartce,
właściwie wykorzystuje barwę jako środek wyrazu;

wymienia miejsca, w których używane są komputery,
z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania z komputera,
zna podstawowe zasady pracy przy komputerze,
samodzielnie nazywa podstawowe części budowy
komputera – jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz,

wypowiada się na temat miejsc, w których
wykorzystywane są komputery,
potrafi wymienić zagrożenia wynikające
z niewłaściwego korzystania z komputera,
zna i stosuje podstawowe zasady pracy przy
komputerze,

3

7.1)
7.2)
7.4)
7.16)
7.17)

9.3)a
9.3)b
9.3)c
9.2)c

3.1)a
3.1)c

4.2)a

kl.1
8.1)
8.2)
8.3)
kl.3
8.1)b