Oto ja plan wynikowy klasa 2.pdf


Preview of PDF document oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2.pdf

Page 1 2 3 45679

Text preview


1. Przypomnienie zasad
obowiązujących na
zajęciach wychowania
fizycznego.

wychowanie
fizyczne
i edukacja
zdrowotna

2. Nauka gry rzutnej – dwa
pola.

3. Sałatka owocowa –
higiena spożywania.

głośniki,
umie włączyć i wyłączyć komputer,
potrafi posługiwać się myszą,
rysuje i koloruje rysunek w edytorze grafiki Paint;

samodzielnie posługuje się narzędziami
w programie Paint,

stosuje poznane zasady bezpieczeństwa na zajęciach
wychowania fizycznego,
zna regulamin obowiązujący na sali gimnastycznej,
przestrzega nawyków higienicznych,
przestrzega reguł fair play,
zna zasady poruszania się w różnych sytuacjach,
prawidłowo reaguje na różnorodne sygnały i znaki,
zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych dzieci
na lekcji wychowania fizycznego,
współpracuje w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń,
uczestniczy aktywnie w grach zespołowych,
bada owoce za pomocą zmysłów i je opisuje,
podaje składniki ulubionej sałatki owocowej,
zna zasady zdrowego odżywiania się,
wie, że owoce należy myć przed zjedzeniem,
umie wykonać sałatkę owocową,
rozumie konieczność jedzenia owoców.

wymienia punkty regulaminu obowiązującego na sali
gimnastycznej,
aktywnie uczestniczy w zajęciach,
wyjaśnia zasady zdrowego odżywiania się,
objaśnia znaczenie owoców w odżywianiu
człowieka.

8.2)
8.4)b

10.4)e
10.4)b
10.4)d

Projekt nr 2
Rodzaj
edukacji

Nr godziny
Zapis w dzienniku
7. Opowiadanie
i plotkowanie. Dlaczego
należy uważać na to, co
się mówi? – na podstawie
wiersza Plotka.

polonistycznospołeczna

8. Przypomnienie
wiadomości na temat
głosek. Czytanie ze
zrozumieniem. Znak
pytający.
9. Dlaczego Abecadło to
zgodne stadło? – Czytanie
wiersza pt. Abecadło
z odpowiednią intonacją.
Zabawy z alfabetem.

Wymagania edukacyjne
PONADPODSTAWOWE
Uczeń:

Wymagania edukacyjne
PODSTAWOWE
Uczeń:
potrafi wymienić przykłady nieuczciwego zachowania - ze
szczególnym uwzględnieniem plotkowania,
podaje przykłady właściwego zachowania w sytuacjach
trudnych i wymagających odwagi w mówieniu prawdy,
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
dziecięcej,
rozumie potrzebę ponoszenia odpowiedzialności za swoje
słowa,
dba o prawidłowy kształt liter i ich połączenia w wyrazie,
aktywnie bawi się z innymi dziećmi,
układa i zapisuje zdania z rozsypanek wyrazowych,
rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,
zna kolejność występowania liter w alfabecie,
potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej,
podejmuje próby pracy ze słownikiem ortograficznym,
wie, jaką funkcję pełni znak ? w zdaniu,
czyta zdania pytające z odpowiednia intonacją,
naśladuje zachowania bohaterów literackich,
potrafi wypowiedzieć się na podany przez nauczyciela
4

objaśnia reguły obowiązujące w społeczności
dziecięcej,
bezbłędnie porządkuje alfabetycznie podane wyrazy,
pisze, dbając o kształt i estetykę pisma,
kieruje zabawą w grupie,
odnajduje wskazany wyraz w słowniku
ortograficznym,
właściwie stosuje znaki interpunkcyjne,
w ciekawy sposób wypowiada się na podany temat,
z właściwą intonacją czyta przygotowane i nowe
teksty,
pięknie, z odpowiednią intonacją recytuje wiersze,
wypowiada się na temat wyposażenia i roli biblioteki
szkolnej,
właściwie argumentuje swoje zdanie w czasie
dyskusji,

Wymagania
szczegółowe
podstawy
programowej
1.1)a
1.1)b
1.2)c
1.2)e
1.3)a
1.3)b
1.3)e
1.3)f