Oto ja plan wynikowy klasa 2.pdf


Preview of PDF document oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2.pdf

Page 1...3 4 56779

Text preview


Z wizytą w bibliotece –
wiersz Książka czeka.

10. Słowniczek
ortograficzny – dlaczego
warto go założyć?
11. Sąsiedzkie rozmowy
Pawła i Gawła.

temat,
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty,
recytuje z pamięci wybraną zwrotkę wiersza,
potrafi opowiedzieć, co znajduje się w szkolnej bibliotece i
jaka jest jej funkcja,
aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji,
prawidłowo czyta wyrazy i krótkie zdania,
rozumie czytany tekst,
pisze z pamięci,
zna kodeks czytelnika;

czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty,
bezbłędnie pisze z pamięci;

12. Jak ty komu tak on
tobie – na czym polega
wolność?
2. W ogrodzie. Części
nadziemne
i podziemne warzyw.

6. Liczenie w poznanym
zakresie liczbowym.

7. Mierzenie.

matematycznoprzyrodnicza

8. Odczytywanie godzin
na zegarze.
9. Przeliczanie elementów.
Symetria.

rozróżnia i nazywa ogrody – skalnik, ogród warzywny,
ogród kwiatowy,
wymienia nazwy poznanych warzyw,
wskazuje części nadziemne i podziemne warzyw,
podpisuje części warzyw,
bada warzywa za pomocą zmysłów i je opisuje,
przelicza elementy i zapisuje ich liczbę,
dodaje warzywa i zapisuje odpowiednie działania,
dokonuje pomiarów za pomocą linijki,
rysuje linie za pomocą linijki,
zapisuje wyniki pomiarów,
odczytuje godziny na zegarze,
wykonuje proste obliczenia zegarowe,
dorysowuje lub przekreśla właściwą liczbę elementów na
obrazku,
zapisuje odpowiednie działania do rysunku,
rysuje drugą połowę symetrycznego obrazka,
koloruje figury geometryczne na wskazany kolor,
układa tekst zadań do podanych działań lub ilustracji,
układa pytania do zadań tekstowych;

wskazuje różnice między poznanymi ogrodami,
zna nazwy warzyw,
wskazuje i nazywa części warzyw,
dodaje i odejmuje w pamięci w poznanym zakresie
liczbowym,
prawidłowo posługuje się linijką,
bezbłędnie odczytuje godziny na zegarze,
samodzielnie wykonuje obliczenia zegarowe,
układa działania i tekst zadania do rysunku,
poprawnie rysuje drugą połowę rysunku
symetrycznego;

6.1)
6.2)
7.1)
7.2)
7.4)
7.9)
7.15)
7.16)
7,17)

10. Zadania różne.

zajęcia
techniczne

2. Samochody – makieta
skrzyżowania.

zgodnie współpracuje w grupie,
montuje papierowy model samochodu zgodnie z instrukcją,
rozpoznaje samochody poruszające się po drogach,
bierze udział w wykonaniu makiety skrzyżowania;
5

przewodzi pracy grupowej,
modernizuje papierowy model samochodu według
własnego pomysłu,
bierze aktywny udział w wykonaniu makiety

9.3)c
9.2)a
9.2)b
9.2)c