Zapisnik Vlada RS MO Lj 230713 1 .pdf
File information

This PDF 1.7 document has been generated by HP Smart Document Scan Software 3.50 / OmniPageCSDK18, and has been sent on pdf-archive.com on 05/10/2013 at 20:16, from IP address 84.20.x.x. The current document download page has been viewed 1232 times.
File size: 5.61 MB (15 pages).
Privacy: public file
Document preview


tevilka:
Datum: 23. 7. 2013
ZAPISNIK
sreeanja med VLADO RS in MESTNO OBCINO LJUBLJANA, v torek, 23. julija2013,ob 9.00 uri, v
stavbi Vlade RS, Gregorei6eva ulica 20, Ljubljana.
Navzoei elani Mestne obeine Ljubljana:
Zoran Jankovie, Ales Cerin,Tja§a Ficko, Jelka 2ekar, Jaka Hegler, Jasna Plazl,mag. Miran Gajkk,
mag. Mateja Demgi6, Tilka Klanear,Natak Jazbinkk Serkn, Tadeja Moderndorfer,Ur§a
Otoni6ar,Simona Remih, mag. Lilijana Madjar,Peter Horvat,Krigtof Mlakar, Janko Kramlar,Sania
Huskie Ho6evar,Miha Verbi6.
Navzoei Mani Vlade RS:
Mag. Alenka Bratukk, Jernej Pavli6, Tanja Sarabon, dr. Anja Kopa6 Mrak, Mateja Vrani6ar, mag.
Stanko Stepikik, mag. Bojan Zlender, Dean Herenda, dr. Mirko Peearie, mag. Dejan Zidan, mag.
Domen Bizjak, Roman Jaki6, Zoran Klemeneie, Tina Brecelj, dr. Uro§ Grilc, Tomal Gantar, mag.
Igor Sen6ar, Tina Komel.
*********************************************************************************

V okviru razprave so bili sprejeti naslednji sklepi:

MINISTRSTVO ZA FINANCE

SICLENt. 1

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP§t. 2

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Na podro6ju Zakona o javnem naroeanju/ZJN-2/ (Ur.l. RS, gt., 12/2013UPB5)se sprejmejo nove direktive, ki jih pripravlja EU. Potrebno jih je
implementirati v nag° zakonodajo do konca Leta 2013.
31.12.2013
Mateja Vraniear, driavna sekretarka
Sao Matas, generalni direktor Direktorata za javno naroeanje
Tadeja Moderndorfer, vodja Slulbe za javna narooila

Delovna skupina Ministrstvo za finance — MOL se v zgetku septembra
sestane na temo Uredbe o zelenem javnem naro6anju (Ur.l. RS, §I. 102/2011
18/2012, 24/2012,-64/2012, 2/2013).
15.9.2013
Mateja Vranicar, driavna sekretarka
Sak Matas, generalni direktor Direktorata za javno naroeanje
Tadeja Moderndorfer, vodja Sluibe za javna naroeila
1

SICLEP§t. 3

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SICLEP§t.4

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:

Odgovoren MOL:

SKLEP gt.5

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Do konca meseca septembra se uredi sestanek med Ministrstvom za finance in
MOL na temo Zakona o javnih skladih (ZJS-1). MOL predlaga zadol2evanje
brez porogtva lokalne skupnosti. JSS MOL ima projekte, vendar je ovira za
njihovo realizacijo pomanjkanje finanenih virov. Potrebe po neprofitnih
stanovanjih se v Ljubljani iz leta v leto pove6ujejo.
30.9.2013
Monika Pintar Mesarie, generalna direktorica Direktorata za javno
premoienje in finanoni sistem
Sago Rink, direktor JSS MOL

V mesecu septembru se delovna skupina Ministrstvo za finance — MOL
sestane na temo Zakona o izvegevanju prorauna republike Slovenije za
leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314). MOL predlaga ertanje drugega odstavka 45.
61ena ZIPRS1314, ki Mestni obeini Ljubljana zni2uje % dohodnine.
30.9.2013
Mateja Vraniear, driavna sekretarka
Monika Pintar Mesarie, generalna direktorica Direktorata za javno
premoienje in finaneni sistem
Joika Hegler, direktorica MU MOL
Urfa Otoniear, vodja Oddelka za finance in raeunovodstvo

Ministrstvo za finance mora MOL omogo6iti uporabo rgunalnigkega
programa MFERAC za izplaeilo 3/4 plganih nesorazmerij, saj se je MOL
sodno poravnala na osnovi tolbe sindikata.
30.9.2013
Mateja Vranioar, driavna sekretarka
Urfa Otoniaar, vodja Oddelka za finance in raeunovodstvo

2

MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,ZNANOST IN SPORT

SKLEP §1.6

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 7
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §1. 8
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP k. 9

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 10

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Delovna skupina Ministrstvo za izobralevanje, znanost in sport — MOL se
sestaneta na temo ureditve podroeja sofinanciranja investicij v vrtce
Dobitipogodbe za vseh 6 vrtcev, za katere smo bili uspe§ni na razpisu 1. 2011,
v vrednosti 3,5,milijona eurov.
15.9.2013
Dr. Jernej Pikalo, minister
Ales Cerin, podlupan
Marija Fabric, vodja Oddelka za predSolsko vzgojo in izobraievanje

t' im hitreje se uredi sofinanciranje projekta Kolezija.
15.9.2013
Mitja Valia,Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobra±"evanje,
znanost in Sport
Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport

Lastnikvo zemljiKE, na katerih stoji atletski stadion, mora MOL urejati s
Slovenskimi 2eleznicami, s soglasjem vlade.
15.9.2013
Samo Omerzel, minister
DuSan Mes, direktor SZ
Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport

Ministrstvo za izobralevanje, znanost in sport in MOL morata urediti projekt
Muzej §porta in §olstvav Centru Sto‘iice. Dogovoriti se je potrebno za
ureditev prostorov, naeina financiranja,..
15.9.2013
Mitja Valie",Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobraievanje,
znanost in Sport
Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport

MOL se prijavi na javni razpis za porabo evropskih sredstev za sofinanciranje
objektov, ki so nacionalnega pomena (gimnastieni center Cerar, Pegan,
Petkov§ek, PGC Ilirija,...). Javni razpis za pridobitev evropskih sredstev bo
objavljen septembra letos. Interes vlade je, da se pridobi rim vee evropskih
sredstev. Vlada podpira oba projekta kot projekta nacionalnega pomena, v
kolikor dobita podporo OKS, bo vlada predlagala, da se uredi podlaga za
sofinanciranje z zakonom.
30.9.2013
AljuSPertinao, driavni sekretar
Marko Kolenc, vodja Oddelka za sport

3

SKLEP St. 11
Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP St. 12

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 'St. 13

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

Uredi se sestanek med MOL in Ministrstvom za izobra2evanje, znanost in
sport glede nepremieninskih zadev — ureditev lastnikva za OS in vrtce.
30.9.2013
Mitja Valie,Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobraievanje,
znanost in Sport
Marija Fabeie, vodja Oddelka za predSolsko vzgojo in izobraievanje
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami

Ker so nepremi6ninske zadeve urejene tudi z nekaterimi drugimi ministrstvi, g
Vali6 koordinira vpraganje nepremieninskih zadevz vsemi ministrstvi, ki dajo
svoje predstavnike.
30.9.2013
Mitja Valie,Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobraievanje,
znanost in sport
Marija Fabcic, vodja Oddelka za predicolsko vzgojo in izobraievanje
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami

Uredi se sestanek med MOL in Ministrstvom za izobraievanje, znanost in
sport glede zakonodajnih pobud in drugih vsebinskih zadev na podroeju
vzgoje in izobra2evanja.
30.9.2013
mag. Gregor Kos, v.d generalnega sekretarja na Ministrstvu za izobraievanje,
znanost in Sport
Marija Fabeie, vodja Oddelka za predSolsko vzgojo in izobraievanje

4

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUZINO,SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOiNOSTI

SKLEP §1. 14

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 15

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP k. 16
Rok izvedbe:
Odgovoren Viada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 17

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 18
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Ministrstvo za delo, dru2ino, socialne zadeve in enake mo2nosti podpira
razpisza podelitev koncesije na podroeju socialnega varstva/institucionalno
varstvo - kratkotrajne namestitve s povedanim obsegom zdraystvene oskrbe v
higihospic v Ljubljani. Razpis se objavi v mesecu septembru letos.
30.9.2013
Dr. Anja Kopao Mrak, ministrica
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

V mesecu septembru se delovna skupina Ministrstvo za delo, dru2ino, socialne
zadeve in enake mo2nosti — MOL sestane na sestanku, na temo ureditve
novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopalrgi in
Zakona o vojnih grobigelh.
30.9.2013
Dr. Anja Kopae Mrak, ministrica
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Robert Martineie, direktor javnega podjeya JP ZALE

Gradnja domov za starej§e v MOL — dr2ava bo poizku§ala zgraditi vsaj en dom
za starejge v Ljubljani,do leta 2020.
31.12.2014
Dr. Anja Kopae Mrak, ministrica
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Uredi se informacijski sistem za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na
podlagi katerega se izplaeujejo subvencije. Ta sistem ne deluje dobro, ker so v
odlabah se vedno napake in pomanjkljivosti, ki izvirajo iz tega sistema.
30.9.2013
Dr. Anja Kopaa Mrak, ministrica
Salo Rink, direktor JSS MOL
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Marija Fabric, vodja Oddelka za predSalsko vzgojo in izobralevanje

Ministrstvo za delo, dru2ino, socialne zadeve in enake moinosti izvede
postopek za dodelitev koncesije za socialno oskrbo v higi Hospic.
30.9.2013
Dr. Anja Kopae Mrak, ministrica
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

5

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

SKLEP gt. 19

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 20
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 21

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL.

SKLEP gt. 22

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Zaradizamenjave zemljig6 pri Rehabilitacijskem centru Soca za lokacijo
Stare pravde se sestanejo: Ministrstvo za zdravje, MOL in Univerzitetni
klinieni center Ljubljana, da se dogovorijo kako to zamenjavo realizirati. Vlada
podpira idejo.
30.9.2013
Tomal Gantar, minister
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremianinami
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Najde se dolgoro6na re§itev za teleznigki zdraystveni domz direktorjem
ZZD, MOL in Ministrstvom za zdravje.
30.9.2013
Toma1 Gantar, minister
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Uredi se sestanek z Ministrstvom za zdravje in MOL na temo Zakonodaja LL Grosist, Zakona o lekarniAki dejavnosti ter Zakona o zdraystvenem
varstvu in zdraystvenem zavarovanju.Zakititi se mora javni interes in javni
sektor.
30.9.2013
Tomal Gantar, minister
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana

Ker re§itev financiranja zdraystvene oskrbe v hi§i Hospic ni bila realizirana, se
ponovno sestanejo vsi dele2niki s ciljem predlaganja sistemske re§itve.
Ministrstvu se posreduje odprto pismo hie Hospic.
15.9.2013
Tomal Gantar, minister
Tilka Klanear, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

6

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

SKLEP gt. 23

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 24

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 'St. 25

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Sprejme se nov pravilnik, ki bo omogoeil prenehanje uporabe obstojeeega
Indeksa razvojne ogro2enosti, v skladu z veljavnim Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja. Po obstojeei metodologiji je obeinam
Ljubljanske urbane regije pripadlo zgolj 2,67 odstotka vseh sredstev,
namenjenih regijam. Dogovorjeni sta le dve regiji (vzhodna in zahodna).
30.9.2013
mag. Stanko Stepignik, minister
mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR

Popravi se Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih druibah v
veeinski lasti Republike Slovenije oziroma samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, §I. 21/10, 8/11; ZPPOGD),v delu, ki se nandga na
izplaeilo spremenljivega prejemka direktorjem in vrgilcem dol'inosti
direktorjev.Stalicee ministrstva je, da se ne veri2i z v.d.-ji, temvee se eim prej
dobi mandat.
30.9.2013
mag. Stanko StepiSnik, minister
Zdenka Grozde, direktorica JHL

MOLse prizna poseben status pri razrezu EU sredstev za investicije 2014-2020
in se posebno skrb nameni objektom deiavnega pomena, kot so Zivalski vrt in
Zavetigee Gmajnice.
30.9.2013
mag. Stanko StepiSnik, minister
Mara Fabaia, vodja Oddelka za predSolsko vzgojo in izobraievanje

7

MINISTRSTVO ZA 1NFRASTRUKTURO IN PROSTOR

SKLEP 4. 26
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 27
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 28
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 29

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 30

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 31
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

aim hitreje je potrebno podpisati pogodbe in ustrezne listine z DARS-om
glede pridobivanja zemljiie za potrebe gradnje Zalake ceste.
10.8.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor.
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremioninami

Vlada se zave2e, da se zaene s postopkom DPN za objekt za termieno
obdelavo odpadkov v Ljubljani.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor.
mag. Andreja Jerina, dravna sekretarka za okolje
mag. Miran Gajgek, vodja Oddelka za urejanje prostora

Objekt za termi6no obdelavo odpadkov v Ljubljani se uvrsti med prejemnike
kohezijskih sredstev.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor
Sarno Lozej, direktor TE-TOL

Potreben je sprejem novega Zakona o prevozih v cestnem prometu za
ureditev pravne podlage za vklju6itev taksi prevozov kot izbirne gospodarske
javne sluThe.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor
Bojan Zlender, Direktorat za promet
Peter Horvat, direktor LPP

Sprejme se spremembo in dopolnitevstanovanjskega zakona (SZ-1),ki je
nujno potreben za pridobivanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk
osebnih podatkov, ki §tejejo za dav6no tajnost, ter ob6utljivih osebnih
podatkov, vkljueno s preraeunom podatkov o dohodkih v neto dohodke na
stanovanjskem podroeju preko informacijskega sistema, ki ga je driava
izdelala za potrebe vodenja upravnih postopkov po ZUPJS.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor.
Sago Rink, direktor JSS MOL

Ministrstvo se mora pri refundaciji sredstev za subvencijo teinih najemnin
dilati zakonskih dolail.
15.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor
Jolka Hegler, direktorica MU MOL
Sago Rink, direktor JSS MOL
8

SKLEP 4. 32

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 33
Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 34

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt. 35

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 4. 36

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Prenoviti je potrebno Zakon o prostorskem nartovanju (ZPNa6rt)in sicer z
naslednjimi predlogi: 78:den — pri pogodbi o opremljanju je potrebno dodati,
da ob morebitni spremembi lastnigtva zemljigea novi lastnik prevzame obveze
iz obstojeee pogodbe o opremljanju ali pa plaea komunalni prispevek; 79. Glen
- rok za izdajo odloebe 15 dni naj velja le v primerih, kjer je zemljike le
komunalno opremljeno, sicer naj se rok doloei glede na Cas sklenitve pogodbe
o opremljanju; 83. Glen - v oprostitve naj se doda objekte splognega
drulbenega pomena (126-stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji in knjilnice,
gportne dvorane,...).
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor.
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami

Regi se odprto vpraganje glede prenosa pristojnostinadzora nad enostavnimi
objekti na obeino.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor.
Bogomira Skvarea Jesenkk, vodja Ingpektorata

Pripravi se svelenj sistemskih ukrepov glede obravnavanja nedovoljenih
gradenj v prostoru,ki bodo regulirale obstojeee stanje, nadaljnje pojave pa
zajezile.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor
mag. Miran Gag ek, vodja Oddelka za urejanje prostora

Uredi se sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in MOL, na temo
sprememb Energetskega zakona in priprava podzakonskih aktovna to
temo.
30.9.2013
Danijel Leviear, v.d generalni direktor Direktorata za energijo
Alenka Loose, sekretarka v KZ za podrocje energetike
Samo Lozej, direktor TE-TOL

Nemudoma je treba pristopiti k preureditvi oz. izgradnji novega Smartinskega
podvoza. Ker je ureditev Smartinskega podvoza delno tudi v pristojnosti
ministrstva, se uredi sestanek o skupnem projektu, ki opredeljuje izdelavo
dokumentacije in gradnje s financiranjem.
30.9.2013
mag. Tanja Bogataj, generalna direktorica Direktorata za prostor
mag. Miran Gagek, vodja Oddelka za urejanje prostora

9

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

SKLEP gt. 37

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §t. 38

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP SI. 39

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP SI. 40

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §t. 41

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se vkljuei prioritetno v sanacijo §ir§ega
obmoeja Jargkega proda v Operativni program ravnanja z odpadki in zagotovi
potrebna sredstva (13 milijona eurov). V to namen se pridobi kohezijska
sredstva 2014-2020 in takoj se pristopi k izvedbi sanacije obmoeja.
30.9.2014
mag. Dejan Zidan, minister
Nataki Jazbinkk Seden, vodja Oddelka za varstvo okolja
mag. Miran Gajkk, vodja Oddelka za urejanje prostora

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje eim hitreje zakljuei postopek sprejemanja
Dr2avnega prostorskega naerta (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti JZ
dela Ljubljane,vkljueno z zadilevalnikom v Razorih ter vkljuei izvedbo
ukrepov za poveeanje poplavne varnosti v MOL — erpanje kohezijskih sredstev
2014-2020.
30.9.2014
mag. Dejan Zidan, minister
mag. Miran Gajkk, vodja Oddelka za urejanje prostora
mag. Robert Kus, vodja Oddelka za zakito, rekvanje in civilno obrambo

Izdajo se odloebe iz finanene perspektive 2007 — 2013 v zvezi s projekti
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v obeinah Medvode
in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v MOL, izgradnja III. faze
Centralne eistilne naprave Ljubljana, odvajanje in eigeenje odpadne vode v
poreeju Ljubljanice — Krajinski park Ljubljansko barje ter dograditev javne
kanalizacije v aglomeracijah MOL, veejih od 2000 PE.
30.9.2013
Branko Ravnik, vdilec dorinosti generalnega direktorja Direktorata za okolje
Kriftof Mlakar, direktor JP VO-KA

Uredi se sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in MOL, na temo
prenosa zemljik v upravljanju Sklada lunetijskih zemljik in gozdov na
MOL.
30.9.2013
mag. Tanja Strnika, driava sekretarka za kmetijstvo
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami

S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bilo sprejeto stalike, da bo RS
stavbne pravice in slusinosti podeljevala brezplaeno, kadar gre za odnos med
javnimi subjekti.
31.8.2013
mag. Dejan Zidan, minister
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami
Darja Lesjak, vodja Sluibe za razvojne projekte in investicije

10SKLEP k.42

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SICLEP§1.43
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SICLEP§t.44
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §1.45

Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SICLEnt. 46
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §4. 47
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

V mesecu septembru se delovna skupina Ministrstvo za kmetijstvo in okolje —
MOL sestane na temo pridobivanja zemijige oz. stvarnih pravic za potrebe
izgradnje povezovalne ceste Triagka- cesta na Brdo.
30.9.2013
mag. Dejan Zidan, minister
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremieninami

Do konca leta se paistijo obmoCja, kjer so nezakonito odloleni odpadki na
zemljicaih v lasti oz. upravljanju drlave.
31.12.2013
mag. Dejan Zidan, minister
Bogomira Skvarea Jesengek, vodja In§pektorata

Pri spremembi osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkovsodeluje tudi MOL.
31.12.2013
mag. Dejan Zidan, minister
Bogomira Skvarea Jeserdek, vodja Ingpektorata
mag. Miran Gal§ ek, vodja Oddelka za urejanje prostora

Konec avgusta se sestanejo predstavniki drulbe SNAGA, MOL in predstavniki
ministrstva na temo:
- spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremienih virov
onesnalevanja,
- spremembe Uredbe o predelavi biolo§ko razgradijivih odpadkov in
uporabi komposta ali digestata,
- spremembe Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagaligeih.
Spremembe morajo omogaiti nadaljevanje projekta RCERO, v katerega je
dosedaj vkljueenih le 34 obain.
31.8.2013
Branko Ravnik, vdilec dolinosti generalnega direktorja Direktorata za okolje
Janko Kramlar, direktor druf be SNAGA
Natafa Jazbin.§.ek Ser§en, vodja Oddelka za varstvo okolja

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posreduje informacijo MOL,v kak§ni fazi
je sprememba Zakona o kmetijskih zemljikih.
31.8.2013
Branko Ravnik, vr.§ilec dollnosti generalnega direktorjaDirektorata za okolje
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske javne sluThe in promet

MOL l'eli, da se jo opredeli kot stranko v postopku pri izdaji okoljevarstvenih
dovoljenj.
31.8.2013
Branko Ravnik, vdilec dolinosti generalnega direktorja Direktorata za okolje
Nataga Jazbingek Seden, vodja Oddelka za varstvo okolja

11MINISTRSTVO ZA KULTURO

SKLEP §t. 48

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SICLEPSt. 49

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP St.50
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SICLEPSt.51
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP St.52

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

MOL se prijavi na javne razpise za obnovo objektov kulturne dedigaine. Gre za
projekta, ki bosta pomembna tudi za drlavo, in sicer:
- obnova Pleenikove hie v sodoben muzej (le dobili odlono),
- obnova Svicarije v sodoben reziden6ni prostor z okoli 30 ateljeji in
manj§im razstavnim prostorom.
30.9.2013
dr. Urog Grilc, minister
mag. Mateja Dem.§46, vodja Oddelka za kulturo

Ministrstvo za kulturo in JP Zale najdeta skupen dogovor gledezakite in
obnove Pleenikovih Zal, kajticeloten stro§ek zakite in obnove je na pleelh
podjetja Zale.
30.9.2013
dr. (frog Grilc, minister
mag. Robert Martinaio — direktor JP Zale

Uredi se sestanek med Ministrstvom za kulturo in MOL glede brezplgnega
prenosa zemljigea za gradnjo PH Arhiv.
30.9.2013
Spela Spaniel v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dedikino
Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z nepremi'dninami
mag. Mateja Dem§ic.', vodja Oddelka za kulturo

Spremeni se Zakon o varstvu kulturne dedikine, in sicer v delu, ki se nanga
na podelitev pooblastil obeinskim muzejem za izvajanje drlavne javne sluThe.
30.9.2013
Spela Spaniel v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dedikino
mag. Mateja DemSie, vodja Oddelka za kulturo

Sestanek z ministrstvom na temo:
- denacionalizacije (45 zadev),
- muzej ski kompleks na Metelkovi ulici v Ljubljani — parkirna mesta,
- vadbeni kontejnerji za ples — soglasje za zemljike,
- Prirodoslovni muzej Slovenije — bili bi soinvestitorji.
30.9.2013
Spela Spaniel v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dedikino
mag. Mateja Dem§To, vodja Oddelka za kulturo
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske javne sluibe in promet

12SKLEP '4.53
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP 0.54

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Glede na visoke strokebnove kulturnega spomenika (gradnja Galerije
Cukrarna), se prieakuje sofinanciranje s strani Republike Slovenije.
30.9.2013
Spela Spaniel v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediMino
mag. Mateja DemScie, vodja Oddelka za kulturo
Darja Lesjak, vodja Sluibe za razvojne projekte in investicije

Obnova tovarne Rog v Center Rog - Ministrstvo za kulturo sodeluje pri
pridobivanju finan6nih sredstev za obnovo in sodeluje po obnovi pri izvajanju
javne sluThe.
30.9.2013
Spela Spaniel v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediS' eino
mag. Mateja Dem§ ia, vodja Oddelka za kulturo

13

-■

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO

SKLEP s§t.55

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt.56

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt.57

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP gt.58
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Na temo Zakona o financiranju obein se uredi sestanek, zraven se povabi
tudi pristojne sindikate. MOL je z letom 2007 ostala brez 56 mio EUR na letni
ravni. Predlog Odbora za finance pri ZMOS je, da bi mestne °Mine prejele
20% vi§jo povpreenino (ker nadomegeajo regije), obeine, ki izpolnjujejo vse
pogoje nespremenjeno povpreenino, ostale pa zni2ano povpreenino, kar bi
vplivalo na zdrukvanje manj§ih °Min.
30.9.2013
mag. Domen Bizjak, generalni sekretar
Roman Lavtar, Slulba za lokalno samoupravo
Joilca Hegler, direktorica MU MOL
(Ida Otoniear, vodja Oddelka za finance in raeuvovodstvo

Uredi se sestanek med Ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo in
MOL na temo Zakona o sistemu plac v javnem sektorju in druge
zakonodaje s podroeja javnih uslifibencev, kajtijavni uslulbenci javnih
skladov niso izengeni z ostalimi javnimi uslulbenci, zaposlenimi v upravi
samoupravne lokalne skupnosti. To podroeje je potrebno urediti.
31.10.2013
Mojca Ramgak Pe,fec, generalna direktorica Direktorata za javni sektor
Joika Hegler, direktorica MU MOL

Sklene se dogovor med Vlado RS in MOL, ki bo doloeil skupne vsebine
programskega, investicijskega, razvojnega podraja, ki so pomembne za
glavno mesto Republike Slovenije.
30.9.2013
Roman Lavtar, SluTha za lokalno samoupravo
Vojko Griinfeld, vodja Sluibe za lokalno samoupravo

Za ureditev zakonskih sprememb na podroeju mestnega redarstva se sestanejo
predstavniki ministrstva in MOL.
31.12.2013
Roman Lavtar, Sluiba za lokalno samoupravo
mag. Andrej Oraa, vodja Mestnega redarstva

14

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

SKLEP §t.59

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §t.60
Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP k.61
Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §1.62
Rok izvedbe:
Odgovoren Hada:
Odgovoren MOL:

SKLEP §1.63

Rok izvedbe:
Odgovoren Vlada:
Odgovoren MOL:

Na obmoeju Cukrarne je potrebno urediti mestno upravno sredike. Projekt
Ena hisia predvideva, da bi na §ir§em obmoeju Curkrarne uredili enotno
upravno sredike, v katerem bi bila zdriaena vsa mestna uprava in tudi
Upravna enota Ljubljana. Ideja je, da bi megeani in drlavljani vse upravne
storitve opravili na enem mestu. Pripravi se sestanek na to temo.
30.9.2013
Ura Korog.ec, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije in
nepremicnine
JoIka Hegler, direktorica MU MOL

Predlog izvensodne poravnave - Toiba MOL in ostale °bane proti RS
zaradi Oath odgkodnine 59 mio EUR v zvezi z ZFO-1.
30.9.2013
dr. Bayern Tratnik, drfavni pravobranilec
Jasna Plazl, vodja Sluibe za pravne zadeve

Predlog izvensodne poravnave - Toiba MOL zoper RS zaradi plaeila
6.499.021,51 EUR.
30.9.2013
dr. Batjan Tratnik, ddavni pravobranilec
Jasna Plazl, vodja Slulbe za pravne zadeve

Uredi se sestanek na temo razlastitev zemljige k.o. Vi'imarje v isti sestavi oz.
delovni skupini, ki je 2e poizkugala regiti to problem.
30.9.2013
Tina Brecelj, ddavna sekretarka
Ala Cerin, podizipan
Jasna Plazl, vodja Sliribe za pravne zadeve

taksah. Povsem
Preveri se mo2nost spremembe Zakona o sodnih
nesprejemljivo je, da je javni sklad za naloge, ki bi jih lokalna skupnost
opravljala sama, Ce ne bi ustanovila javnega sklada, zavezanec za plaCilo
sodnih taks. Sestanek z ministrstvom na to temo.
30.9.2013
Tina Brecelj, ddavna sekretarka
Sado Rink, direktor JSS MOL

Pripravil:
Miha Verbio

15Download original PDF file

Zapisnik_Vlada RS_MO Lj_230713_1.pdf (PDF, 5.61 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Zapisnik_Vlada RS_MO Lj_230713_1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000127225.
Report illicit content