PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactJak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu .pdf


Original filename: Jak_wybrac_odpowiednia_konsystencje_i_kolorystyke_podkladu.pdf
Title: Jak wybrać odpowiednią
Author: Lukasz

This PDF 1.3 document has been generated by CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.576, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2013 at 18:53, from IP address 79.186.x.x. The current document download page has been viewed 606 times.
File size: 951 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

WIZA¯

Jak wybraæ odpowiedni¹
konsystencjê i
kolorystykê
podk³adu?
Noemi Jarek

Podk³ad to podstawa dobrze wygl¹daj¹cego makija¿u. Odpowiednio dobrany - kryje
drobne i du¿e niedoskona³oœci cery, wyg³adza skórê, uwypukla kolor têczówki i ust,
chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV i przygotowuje twarz do dalszego
„upiêkszania”. Jak wybraæ ten w³aœciwy? Oprócz doboru do rodzaju cery
(to zwykle mamy napisane na buteleczce) pozostaje nam wybór konsystencji i koloru.
Jakie mamy wiêc konsystencje podk³adów? Opiszê te najbardziej popularne…................

5 rodzajów najbardziej

popularnych podk³adów:

1. Fluid
Jeden z najczêœciej spotykanych podk³adów, ma konsystencjê
p³ynn¹. W zale¿noœci od sk³adu mo¿e byæ odpowiedni dla
ró¿nych rodzajów cery......................................................................

Podzial fluidów
8

Fluidy na bazie wody
-cera t³usta
-cera mieszana
-cera normalna

Fluidy na bazie olejów
-cera sucha
-cera dojrza³a
-cera normalna

WIZA¯
Ze wzglêdu na ró¿nice w sk³adzie fluidy mog¹ czasami ró¿niæ siê konsystencj¹. Te
gêstsze z wiêkszym dodatkiem bia³ych pigmentów (odpowiadaj¹cych za krycie) jak np.
kaolin, dwutlenek tytanu dobieramy do cery bardziej problematycznej, natomiast
rzadsze np. z dodatkiem rozœwietlaj¹cego kwarcu lub miki) do cery suchej i dojrza³ej.....
2. Krem tonuj¹cy
Lekka konsystencja powoduje, ¿e krem tonuj¹cy wygl¹da na
twarzy bardzo naturalnie. Szczególnie czêsto jest wybierany w
okresach letnich, kiedy cera przybiera zdrowszy koloryt, a my
chcemy to jedynie podkreœliæ. Choæ kremy tonuj¹ce posiadaj¹
zalety - nie sprawdz¹ siê dobrze przy cerze problematycznej
np. tr¹dzikowej, poniewa¿ posiadaj¹ niewielki stopieñ
krycia-s³u¿¹ raczej do wyrównania kolorytu.................................
3. Podk³ad w sztyfcie
Podk³ad w sztyfcie - konsystencja sta³a zapewnia intensywne
i d³ugotrwa³e krycie. By wygl¹da³ naturalnie najlepiej
aplikowaæ go po uprzednim roztarciu miêdzy palcami.
W przypadku tego rodzaju podk³adów warto zwróciæ uwagê
na sk³ad - mog¹ opieraæ siê na olejach lub byæ od nich wolne.
Sprawdz¹ siê g³ównie przy cerze potrzebuj¹cej mocnej
korekcji...............................................................................................
4. Podk³ad w kompakcie
Gêsta konsystencja pudrowo - kremowa zapewnia dobre
krycie, które mo¿emy stopniowaæ. Odpowiedni do wiêkszoœci
rodzajów cery z wyj¹tkiem bardzo suchej, dojrza³ej lub z
mocno rozszerzonymi porami. Jego du¿¹ zalet¹ jest brak
koniecznoœci utrwalania pudrem.
5. Podk³ad w kremie
Jak sama nazwa charakteryzuje siê konsystencj¹ kremow¹. S¹
to zwykle podk³ady bogate substancje nawil¿aj¹ce i od¿ywcze,
dlatego przeznaczone bêd¹ g³ównie do cery suchej i
dojrza³ej. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tych podk³adów jest du¿e krycie
po³¹czone z wygodnym rozprowadzaniem. Zwykle
umieszczane s¹ w butelkach z dozownikiem................................

9

WIZA¯
Konsystencja podk³adu nie jest wiêc bez znaczenia-przed wyborem tej odpowiedniej
warto siê zastanowiæ jaki mam rodzaj cery (sucha, t³usta, normalna, mieszana) i jakiego
stopnia krycia potrzebujê.............................................................................................................
Aby podk³ad wygl¹da³ idealnie na twarzy - by³ niczym “druga skóra” potrzebny jest
jeszcze odpowiedni kolor. Sk¹d mo¿esz wiedzieæ jaki wybraæ - maj¹c tak szeroki wybór
kolorystyczny wœród wielu firm?................................................................................................

¯eby podk³ad wygl¹da³ naturalnie
powinien byæ w tym samym
kolorze co szyja.
Jak to rozumieæ? Nawet jeœli mamy nieco inny kolor twarzy (np. bardziej zaró¿owiony)
ni¿ szyi - podk³ad zawsze dobieramy do szyi wtedy twarz i szyja tworz¹ „jednoœæ”.
Najlepiej wiêc sprawdzaæ podk³ad na ¿uchwie - nie na nadgarstku, bo tam zwykle
mamy inny odcieñ skóry...............................................................................................................
Ze wzglêdu na temperaturê kolory mo¿emy podzieliæ na ciep³e i zimne. Co to znaczy?
Wszystkie ciep³e kolory maj¹ w swoich pigmentach wiêcej ¿ó³ci. Jeœli nasza szyja ma w
sobie wiêcej pigmentu ¿ó³tego wybieramy podk³ady w³aœnie w takim zabarwieniu.
Bêd¹ to podk³ady o tzw. kolorystyce ciep³ej. Kolory zimne w podk³adach to te z
pigmentem ró¿owawym. Jeœli nasza szyja ma zabarwienie lekko ró¿owawe to taki te¿
wybieramy kolor podk³adu..........................................................................................................

Podk³ad nie s³u¿y
do zmiany koloru cery!
np. przyciemnienia czy dodania ch³odnej cerze ciep³ego odcienia. W pierwszym i
drugim przypadku stworzymy efekt maski, w tym drugim dodatkowo spowodujemy ¿e
cera nabierze bardziej szarego kolorytu.....................................................................................
Kolor cery mo¿emy znacznie przyciemniæ tylko w przypadku, gdy mamy ciemniejsz¹
szyjê i dekolt od twarzy - wtedy kolor podk³adu nadal dobieramy do szyi. Jako
S³owianki posiadamy naturalnie jasn¹ karnacjê. Po na³o¿eniu podk³adu
harmonizuj¹cego z szyj¹ wiele z nas uwa¿a siê za zbyt blade. St¹d czêsty b³¹d w
doborze zbyt ciemnego podk³adu. Jeœli chcemy, by nasza cera nabra³a bardziej
“¿ywego” kolorytu - wystarczy musn¹æ koœci policzkowe odpowiednio dobranym
ró¿em lub bronzerem. Wiêcej informacji na temat doboru odpowiedniego
ró¿u/bronzera znajdziecie w jednym z kolejnych artyku³ów.................................................

10


Jak_wybrac_odpowiednia_konsystencje_i_kolorystyke_podkladu.pdf - page 1/3
Jak_wybrac_odpowiednia_konsystencje_i_kolorystyke_podkladu.pdf - page 2/3
Jak_wybrac_odpowiednia_konsystencje_i_kolorystyke_podkladu.pdf - page 3/3

Related documents


jak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu
czy makija brwi jest wa ny 1
czy makija brwi jest wa ny
jak wybra odpowiednie kolory
skad moge wiedziec jaki mam typ sylwetki
katalog shanti


Related keywords