PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact126960200 .pdfOriginal filename: 126960200.pdf
Title: KM Polish 3.qxd
Author: mijung1

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 06/11/2013 at 20:14, from IP address 89.238.x.x. The current document download page has been viewed 505 times.
File size: 12.4 MB (110 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Kluczyki / 3-3
Pilot zdalnego centralnego zamka / 3-5
System alarmu antynapadowego / 3-7
System immobilizera / 3-9

Poznaj swój samochód
Zamki drzwi / 3-10
Okna / 3-17
Siedzenia / 3-20
Pasy bezpieczeństwa / 3-32
Poduszki powietrzne - dodatkowy system
zabezpieczający pasażerów / 3-60
Pokrywa komory silnikowej / 3-81
Pokrywa wlewu paliwa / 3-83
Lusterka / 3-86
Oświetlenie wnętrza / 3-90
Schowek / 3-92
Dodatkowe elementy wyposażenia wnętrza / 3-95
Uchylne okno dachowe / 3-101
Siatka bagażowa / 3-105
Pokrywa pzrzestrzeni bagażowej / 3-106

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ukryte korytko na bagaż / 3-108
Relingi dachowe / 3-109
Antena / 3-110

Poznaj swój samochód

Poznaj swój samochód
KLUCZYKI
Typ A

1KMB2001
Typ B

Numer kodowy kluczyka wybity jest
na tabliczce dołączonej do kompletu
kluczyków. Jeśli Użytkownik zgubi
swoje kluczyki, numer ten umożliwi
autoryzowanemu sprzedawcy Kia
łatwe ich skopiowanie. Tabliczkę tę
należy oddzielić i przechowywać w
bezpiecznym miejscu. Powinno się
również zapisać numer kodu i
przechowywać w wygodnym i
bezpiecznym miejscu, ale nie w
samochodzie.12
3
1KMA2001

Działanie kluczyków

1KMB2002

➀ Kluczyk główny
Używany jest do uruchamiania
silnika,
blokowania
i
odblokowywania
drzwi
oraz
zamykania i otwierania schowka
przedniego.
➁ Pilot centralnego zamka (jeśli jest
w wyposażeniu samochodu)
Używana do blokowania i
odblokowywania drzwi.

3 3

4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8

- Kluczyk zapłonowy
Pozostawianie dzieci bez opieki
w
samochodzie
wraz
z
kluczykiem zapłonowym jest
niebezpieczne, nawet wtedy,
kiedy
kluczyk
nie
jest
umieszczony w wyłączniku
zapłonu.
Dzieci
naśladują
rodziców i mogą umieścić
kluczyk w wyłączniku zapłonu.
Kluczyk zapłonowy umożliwia
dzieciom obsługę okien lub
innych układów sterowania lub
może nawet umożliwić ruszenie
pojazdem, co może spowodować
poważne obrażenia lub nawet
śmierć. Nie należy zatem nigdy
pozostawiać
kluczyków
w
samochodzie, gdy znajdują się w
nim dzieci bez dozoru.

9

3 4

OSTROŻNIE
W samochodzie używaj tylko
oryginalnego kluczyka zapłonowego. Jeśli będą używane
kluczyki pochodzące z rynku
wtórnego, po uruchomieniu
silnika w pozycji START może
się okazać, iż nie jest możliwy
powrót kluczyka do pozycji ON
(zapłonu włączonego). Jeżeli tak
się stanie, rozrusznik silnika
będzie nadal się obracał, co
spowoduje w końcu jego
uszkodzenie lub pożar wskutek
nadmiernego natężenia prądu w
jego uzwojeniach.

Poznaj swój samochód
PILOT ZDALNEGO CENTRALNEGO ZAMKA (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
✽ UWAGA
✽ UWAGA
1KMA2002

➀ Przycisk blokowania
➁ Przycisk odblokowania
➀ Blokowanie (

)
Po wciśnięciu przycisku blokowania wszystkie drzwi samochodu
zostaną zablokowane.

➁ Odblokowanie (

)
Po wciśnięciu przycisku odblokowania wszystkie drzwi samochodu
zostaną odblokowane.
Po naciśnięciu tego przycisku
wszystkie
drzwi
zostaną
zablokowane
automatycznie,
chyba że Użytkownik otworzy je
przed upływem 30 sekund.

Pilot centralnego zamka może nie
funkcjonować
prawidłowo
w
następujących sytuacjach:
• Kluczyk zapłonowy znajduje się w
wyłączniku zapłonu.
• Użytkownik znajduje się w
odległości większej niż wynosi
limit (10 m).
• Bateria pilota centralnego zamka
jest słaba.
• Inne pojazdy lub obiekty blokują
sygnał.
• Temperatura jest wyjątkowo
niska.
• Pilot centralnego zamka znajduje
się zbyt blisko nadajnika
radiowego, jak radiostacja lub
nadajnik na lotnisku, które mogą
zakłócać jego normalne działanie.
Gdy pilot centralnego zamka nie
funkcjonuje prawidłowo, należy
otworzyć
i
zamknąć
drzwi
samochodu kluczykiem zapłonowym.
Jeżeli Użytkownik ma problemy z
pilotem
centralnego
zamka,
powinien skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Pilota centralnego zamka należy
trzymać z dala od wody i innych
płynów. Jeżeli system zdalnego
centralnego zamka nie działa z
powodu
zamoknięcia
lub
oddziaływania innych płynów,
uszkodzenie
nie
jest
objęte
gwarancją producenta pojazdu.
W zależności od obszaru w jakim
pilot centralnego zamka jest
używany odległość skutecznego
sterowania może się zmieniać. Na
przykład, jeśli samochód jest
zaparkowany blisko komisariatu
policji, urzędów państwowych i
publicznych, radiostacji, instalacji
wojskowych, lotnisk lub wież
nadawczych itd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 5

Poznaj swój samochód

1
2
34
5
6
7

1KMA2003

Wymiana baterii
W pilocie centralnego zamka
stosowana jest 3 woltowa bateria
litowa, która zwykle wystarcza na
kilka lat. Kiedy wymiana baterii jest
konieczna, należy postępować
zgodnie z poniższą procedurą.

8
9

3 6

1. Wsunąć cienkie narzędzie w
szczelinę i delikatnie podważywszy
otworzyć centralną pokrywę pilota
centralnego zamka (➀).
2. Wymienić baterię na nową.
Podczas wymiany baterii należy
uważać, aby symbol „+” był
zwrócony do góry, tak jak
pokazano na rysunku.
3. Montaż baterii przeprowadza się
w kolejności odwrotnej jak
podczas demontażu.

✽ UWAGA
Pilot centralnego zamka jest tak
zaprojektowany, że powinien działać
niezawodnie przez kilka lat. Może
jednakże
nie
funkcjonować
prawidłowo,
jeśli
zostanie
wystawiony na działanie wilgoci lub
ładunków elektrostatycznych. Jeśli
Użytkownik nie ma pewności co do
sposobu
użytkowania
pilota
centralnego zamka lub wymiany
baterii, powinien skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą Kia.

W celu wymiany pilota centralnego
zamka, należy udać się do
autoryzowanego sprzedawcy Kia,
celem ich zaprogramowania.

✽ UWAGA
• Używanie złej baterii może
spowodować
nieprawidłowe
działanie pilota centralnego
zamka. Należy zwracać uwagę,
aby stosować odpowiednią baterię.
• Aby uniknąć uszkodzenia pilota
centralnego
zamka,
należy
uważać, by go nie upuścić, nie
wrzucić do wody lub nie wystawiać
na działanie promieniowania
słonecznego, czy też wysokiej
temperatury.

Poznaj swój samochód
SYSTEM ALARMU ANTYNAPADOWEGO (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
Etap uzbrojenia alarmu
✽ UWAGA
Zaparkować pojazd i wyłączyć silnik.
Uzbroić system w sposób opisany
poniżej.

Etap
uzbrojenia
alarmu

Etap
rozbrajania

Etap
alarmu

HMR.082

System ten ma na za zadanie
zabezpieczenie samochodu przed
wejściem
do
wnętrza
osób
nieupoważnionych.
System
ma
działanie trzyetapowe: pierwszym
etapem jest „Uzbrojenie”, drugim
etapem jest „Alarmowanie” i trzecim
etapem jest „Rozbrojenie”. Podczas
uzbrajania system poinformuje o tym
słyszalnym dźwiękiem z jednoczesnym
miganiem świateł awaryjnych.

1. Wyjąć kluczyk zapłonowy ze
stacyjki.
2. Upewnić się, że pokrywa komory
silnikowej,
tylna
klapa/okno
zostały zamknięte i zatrzaśnięte.
3. Zamknąć drzwi używając pilota
zdalnego sterowania.
Po wykonaniu powyższych czynności,
światła awaryjne jeden raz migną, aby
zasygnalizować, że system został
uzbrojony.

• Jeżeli którekolwiek drzwi, tylna
klapa/okno lub pokrywa komory
silnikowej zostaną otwarte, system
nie zostanie uzbrojony.
• Jeżeli to nastąpi, system należy
ponownie uzbroić w wyżej opisany
sposób.

OSTROŻNIE
Nie wolno uzbrajać systemu
dopóki wszyscy pasażerowie nie
opuszczą pojazdu. Jeśli system
będzie uzbrojony w momencie,
gdy pasażer (pasażerowie) będą
przebywać wewnątrz pojazdu,
alarm może zostać uruchomiony,
gdy pozostały wewnątrz pasażer
(pasażerowie) będą opuszczać
pojazd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 7

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6
7
8

Etap alarmu

Etap rozbrajania

Alarm zostanie aktywowany, jeśli
nastąpi którekolwiek z poniższych
zdarzeń w momencie, gdy system
jest uzbrojony.
• Przednie lub tylne drzwi zostaną
otwarte, bez użycia pilota zdalnego
sterowania.
• Tylna klapa/okno zostanie otwarte
bez użycia kluczyka zapłonowego
lub pilota zdalnego sterowania.
• Zostanie otwarta pokrywa komory
silnikowej.
Syrena zacznie emitować dźwięk, a
światła awaryjne będą migać przez
27 sekund (dla Europy), a następnie
taki alarm zostanie powtórzony
trzykrotnie, chyba że system zostanie
rozbrojony (Z wyjątkiem Europy). Aby
wyłączyć system, należy odblokować
drzwi
dołączonym
kluczykiem
zapłonowym lub pilotem zdalnego
sterowania.

System jest rozbrojony, gdy drzwi
zostaną otwarte poprzez naciśnięcie
przycisku odblokowania w pilocie
zdalnego
sterowania
lub
odblokowane z użyciem kluczyka
zapłonowego.
Po
naciśnięciu
przycisku
odblokowania, światła awaryjne
migną dwa razy, aby wskazać, że
system został rozbrojony.
Jeśli żadne z drzwi nie zostaną otwarte
w ciągu 30 sekund od naciśnięcia
przycisku odblokowującego, system
zostanie z powrotem uzbrojony.
Jeżeli system nie został rozbrojony z
użyciem kluczyka zapłonowego lub
pilota
zdalnego
sterowania
(nadajnika), należy umieścić kluczyk
w wyłączniku zapłonu, obrócić
kluczyk do pozycji ON i zaczekać 30
sekund. System zostanie rozbrojony.

9

OSTROŻNIE
Kiedy alarm jest aktywny, należy
unikać uruchamiania silnika.

3 8

Poznaj swój samochód
SYSTEM IMMOBILIZERA (JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)
Samochód ten jest wyposażony w
elektroniczny system immobilizera
silnika, co ma na celu zmniejszenie
ryzyka użycia samochodu przez
osoby nieupoważnione.
System immobilizera składa się z
niewielkiego nadajnika w kluczyku
zapłonowym, cewki anteny w
stacyjce samochodu i modułu
sterującego immoblizera (lub Modułu
Smartra).
Dzięki
temu
systemowi,
po
umieszczeniu kluczyka w stacyjce i
obróceniu do pozycji ON, cewka
anteny stacyjki odbiera sygnał z
transpondera, znajdującego się w
kluczyku zapłonowym, a następnie
przekazuje ten sygnał do modułu
ECU (modułu sterowania silnika).
ECU sprawdza sygnał i rozpoznaje,
czy kluczyk jest ważny.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że
kluczyk jest ważny, silnik zostanie
uruchomiony.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że
kluczyk jest nieważny, silnik nie
zostanie uruchomiony.

W celu dezaktywacji systemu
immobilizera:
Należy umieścić kluczyk w stacyjce i
obrócić go do pozycji ON.
W celu aktywacji systemu
immobilizera:
Kluczyk w stacyjce należy obrócić do
pozycji OFF. System immobilizera
jest aktywowany automatycznie. Bez
ważnego kluczyka zapłonowego,
uruchomienie silnika jest niemożliwe.

✽ UWAGA
Podczas rozruchu silnika, nie należy
używać klucza wraz z innymi
kluczykami
od
immobilizera
zamocowanymi na kółku breloczka.
W przeciwnym razie silnik nie da się
uruchomić
lub
zaraz
po
uruchomieniu
nastąpi
jego
zatrzymanie. Każdy klucz należy
trzymać oddzielnie, aby nie
napotkać jakichś nieprawidłowości
działania, zaraz po odebraniu
swojego nowego samochodu.

OSTROŻNIE
Transponder znajdujący się w
kluczyku jest ważną częścią
systemu immobilizera.
Jest on tak zaprojektowany, aby
można go bezusterkowo używać
przez wiele lat. Należy jednak
uważać, aby nie wystawiać go na
działanie wilgoci i ładunków
elektrostatycznych oraz unikać
niedbałego traktowania, ponieważ
może to spowodować jego
nieprawidłowe funkcjonowanie.

OSTROŻNIE
Nie należy zmieniać, zamieniać
lub
regulować
systemu
immobilizera, ponieważ może to
spowodować jego niewłaściwe
funkcjonowanie; może on być
serwisowany tylko przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.
Usterki działania spowodowane
wprowadzaniem niewłaściwych
części, dokonywaniem zmian,
regulacji lub modyfikacji systemu
immobilizera nie są objęte
gwarancją producenta samochodu.
3 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód
ZAMKI DRZWI

1
2

Blokowanie

Odblokowanie

3
4
5
6
7
8
9

1KMA2004

Obsługa zamków drzwi z
zewnątrz samochodu
• Aby odblokować zamek drzwiowy
należy obrócić kluczyk w kierunku
tyłu samochodu, zaś aby go
zablokować, należy go obrócić ku
przodowi samochodu.
• Drzwi mogą też być blokowane i
odblokowywane za pomocą pilota
centralnego zamka (jeśli jest w
wyposażeniu).

3 10

• Po odblokowaniu drzwi można je
otworzyć za pomocą klamki.
• Przy zamykaniu drzwi, należy je
popchnąć ręką, a następnie
sprawdzić, czy są one pewnie
zamknięte.
• Jeśli
Użytkownik
blokuje/
odblokowuje
przednie
drzwi
kluczykiem,
wszystkie
drzwi
samochodu będą blokowane/
odblokowywane automatycznie.
(Jeśli taki system jest w
wyposażeniu samochodu)

1KMB2005

Aby zablokować drzwi bez użycia
kluczyka, należy nacisnąć przycisk
blokowania (➀ ) znajdujący się
wewnątrz lub nacisnąć przełącznik
blokowania drzwi (➁ , jeśli taki
system jest w wyposażeniu) do
pozycji „Blokuj” i zamknąć drzwi (➂).

✽ UWAGA
Kiedy samochód jest pozostawiany
bez dozoru, należy zawsze wyjąć
kluczyk zapłonowy, zaciągnąć
hamulec
postojowy,
zamknąć
wszystkie okna i zablokować
wszystkie drzwi.

Poznaj swój samochód
✽ UWAGA
Jeśli
drzwi

blokowane/
odblokowywane kilka razy, raz za
razem, albo przy pomocy kluczyka,
albo wyłącznikiem blokowania,
system może chwilowo przestać
działać,
dla
zabezpieczenia
obwodów i ochrony podzespołów
przed uszkodzeniami.

Odblokowanie

• Przednie drzwi nie dadzą się
zablokować,
jeśli
kluczyk
zapłonowy znajduje się w stacyjce,
a drzwi są otwarte. (jeśli opcja ta
jest w wyposażeniu)
• Jeżeli przednie drzwi zostaną
zablokowane
przyciskiem
blokowania
drzwi,
wszystkie
pozostałe drzwi pojazdu zablokują
się automatycznie. (jeśli opcja ta
jest w wyposażeniu)

Blokowanie

1KMA2006

Obsługa zamków drzwi z
wnętrza samochodu

1
2
3
4
5

Za pomocą przycisku blokowania
drzwi
• Aby odblokować drzwi, pociągnąć
przycisk blokowania drzwi do
pozycji „Odblokowany”.
• Aby zablokować drzwi, należy
popchnąć przycisk blokowania (➀)
w kierunku pozycji „Blokowania”.
Jeśli drzwi są zablokowane,
czerwona część (➁) przycisku
blokowania jest niewidoczna.
• Aby otworzyć drzwi, należy
pociągnąć klamkę drzwi (➂) na
zewnątrz.

6
7
8
9

3 11

Poznaj swój samochód

Drzwi kierowcy

Drzwi pasażera

OSTROŻNIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMB2007

1KMA2008

Z centralnym przełącznikiem
blokowania drzwi samochodu
(jeśli jest w wyposażeniu)
Przełącznik centralnego zamka jest
zlokalizowany
w
podłokietniku
przednich drzwi. Jest on obsługiwany
poprzez
wciśnięcie
wyłącznika
blokowania drzwi. Jeżeli którekolwiek
drzwi samochodu są otwarte, w
chwili, gdy wyłącznik jest wciskany,
drzwi te zostaną zablokowane po ich
zamknięciu.

• Naciśnięcie przedniej części (➀)
przełącznika,
spowoduje
zablokowanie wszystkich drzwi.
• Wciśnięcie
tylnej
części
przełącznika blokowania (➁ ) w
drzwiach kierowcy, spowoduje
odblokowanie wszystkich drzwi
samochodu.
• Jednakże, w przypadku gdy
kluczyk znajduje się w stacyjce, a
przednie drzwi są otwarte, drzwi
nie zostaną zablokowane, gdy
zostanie naciśnięta przednia część
centralnego przełącznika blokowania drzwi.

3 12

• W
celu
zapobieżenia
przypadkowemu otwarciu drzwi
samochodu podczas jazdy,
wszystkie drzwi powinny być
wówczas całkowicie zamknięte
i zablokowane. Blokowanie
drzwi może również zniechęcać
potencjalnych włamywaczy w
chwili,
gdy
samochód
zatrzymuje się lub zwalnia.
• Gdy otwiera się drzwi należy
robić to ostrożnie i obserwować
uważnie pojazdy, motocyklistów
lub pieszych zbliżających się do
pojazdu, w pobliżu drzwi.
Otwarcie drzwi, gdy ktoś
znajduje się w ich pobliżu, może
spowodować uszkodzenie lub
obrażenia ciała.

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE
Pozostawienie samochodu z
drzwiami
niezablokowanymi
może zachęcić do kradzieży lub
narazić na niebezpieczeństwo
Użytkownika i inne osoby ze
strony osób trzecich, ukrytych
w samochodzie, po jego
opuszczeniu. Gdy pozostawia
się samochód bez dozoru,
należy zawsze wyjąć kluczyk
zapłonowy
ze
stacyjki,
zaciągnąć hamulec postojowy,
zamknąć wszystkie okna i
zablokować wszystkie drzwi.

OSTRZEŻENIE
- Dzieci pozostawione bez
opieki
Zamknięty samochód może się
bardzo nagrzać, powodując
śmierć lub poważne obrażenia
dzieci lub zwierząt, które się w
nim znajdują i nie mogą go
opuścić. Ponadto dzieci mogą
uruchamiać
różne
układy
samochodu, co może być
przyczyną obrażeń, lub narazić
je na inne niebezpieczeństwa,
spowodowane umożliwieniem
dostępu do samochodu innym
osobom. Dlatego też nie należy
nigdy pozostawiać bez dozoru
dzieci i zwierząt w samochodzie.

System odblokowania drzwi
samochodu w razie wykrycia
zderzenia (jeśli jest w
wyposażeniu)

1

Wszystkie drzwi samochodu zostaną
samoczynnie odblokowane, kiedy
czujniki zderzeń odbiorą sygnał
zderzenia w czasie, gdy jednocześnie
kluczyk zapłonowy znajduje się w
wyłączniku zapłonu i ustawiony jest w
pozycji ON (włączonego zapłonu).
Jednak nie wszystkie drzwi zostaną
odblokowane, kiedy istnieją jakieś
usterki czy uszkodzenia blokady
mechanicznej systemu lub akumulatora.

2
3
4
5
6

System blokowania drzwi
samochodu podczas jazdy
(jeśli jest w wyposażeniu)

7

Wszystkie drzwi samochodu zostaną
samoczynnie zablokowane, kiedy
pojazd będzie jechał z prędkością
większą niż 45±5 km/h. Kiedy drzwi

zablokowane,
nie
należy
próbować manipulować przy nich
ręcznie. Wszystkie drzwi samochodu
zostaną samoczynnie odblokowane,
kiedy kluczyk zapłonowy zostanie
wyjęty z wyłącznika zapłonu.
3 13

8
9

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA2009

Blokada zabezpieczająca tylne
drzwi przed otwarciem przez
dzieci
Blokada zabezpieczająca tylne drzwi
przed otwarciem przez dzieci
zainstalowana jest po to, by
zapobiec przypadkowemu otwarciu
tylnych drzwi przez małe dzieci od
wewnątrz samochodu. Blokada
zabezpieczająca tylne drzwi przed
otwarciem przez dzieci powinna być
wykorzystywana zawsze, gdy małe
dzieci znajdują się w samochodzie.

3 14

1. Otworzyć tylne drzwi.
2. Popchnąć blokadę zabezpieczającą
tylne drzwi przed otwarciem
znajdującą się na tylnej krawędzi
drzwi do pozycji „Blokowanie”. Kiedy
blokada zabezpieczająca tylne
drzwi przed otwarciem przez dzieci
znajduje się w pozycji „Blokowanie
( )” , tylne drzwi nie dadzą się
otworzyć poprzez pociągnięcie
wewnętrznej
klamki
drzwi
samochodu.
3. Zamknąć tylne drzwi samochodu.
Aby otworzyć tylne drzwi, należy
pociągnąć za zewnętrzną klamkę
tylnych drzwi.
Nawet jeśli wszystkie pozostałe drzwi
samochodu są odblokowane, tylnych
drzwi nie da się otworzyć ciągnąc za
ich wewnętrzną klamkę, zanim nie
zostanie
odblokowana
blokada
zabezpieczająca je przed otwarciem
przez dzieci (
).

OSTRZEŻENIE
- Blokady tylnych drzwi
Jeśli dzieci otworzą drzwi
samochodu w chwili, gdy jest
on w ruchu, mogą wypaść z
samochodu, odnosząc poważne
obrażenia lub nawet ponosząc
śmierć. Aby uchronić dzieci
przed
otwarciem
drzwi
od
wewnątrz,
blokady
bezpieczeństwa tylnych drzwi
powinny być wykorzystywane
zawsze, kiedy dzieci są w
samochodzie.

Poznaj swój samochód

• Jeśli klapa jest odblokowana,
można ją otworzyć naciskając na
klamkę (DOOR) i pociągając klapę
do góry.
• Aby zamknąć tylną klapę, należy ją
opuścić i mocno docisnąć.
Upewnić się, że klapa została
prawidłowo zatrzaśnięta.

1
2
3

Blokowanie
Odblokowanie
1KMA2016

Tylna klapa
(jeśli jest w wyposażeniu)
Otwieranie klapy tylnej
• Klapa tylna jest blokowana lub
odblokowywana kluczykiem.
• Aby otworzyć klapę tylną należy
włożyć kluczyk w zamek i obrócić
go do pozycji odblokowania a
następnie pociągnąć klapę tylną
naciskając na klamkę (DOOR).
Można też zablokować/odblokować
zapadkę (lecz nie zwolnić) za
pomocą
centralnego
układu
blokowania drzwi (jeśli jest w
wyposażeniu samochodu).

1KMA2017

OSTROŻNIE
Tylna klapa/okno otwiera się do
góry. Sprawdzić, czy żadne
przedmioty, ani ludzie nie
znajdują się w pobliżu tyłu
samochodu podczas otwierania
tylnej klapy/okna.

4
5
6
7
8

✽ UWAGA
Przed
rozpoczęciem
jazdy
samochodem, należy upewnić się, że
tylna klapa/okno zostały prawidłowo
zamknięte. Jazda samochodem z nie
zamkniętą tylną klapą może skutkować
tym, że tylna klapa/okno, siłowniki
podnoszące klapę, i inne elementy
mocujące zostaną uszkodzone.
3 15

9

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1
2
3

Blokowanie
Odblokowanie

4
5
6
7
8

1KMA2018

1KMA2018A

Otwieranie okna tylnej klapy
Działanie zamka okna tylnej klapy
jest związane z zamkiem tylnej klapy.
Aby otworzyć okno tylnej klapy;
1. Otworzyć tylną klapę.
2. Pociągnąć dźwignię zwalniającą
(GLASS), aby otworzyć okno
tylnej klapy.

3. Podnieść okno pociągając je do
góry za uchwyt.
Aby zamknąć okno tylnej klapy,
należy je opuścić, co spowoduje, że
okno zamknie się samoczynnie.
Upewnić się, że okno tylnej klapy jest
pewnie zatrzaśnięte, sprawdzając po
każdym zamknięciu, czy nie da się
go podnieść.

9

3 16

- Wyziewy spalin
Jazda z otwartym oknem tylnej
klapy,
pociąga
za
sobą
niebezpieczeństwo pojawienia
się wyziewów spalin wewnątrz
samochodu, co grozi zatruciem
lub śmiercią osób znajdujących
się wewnątrz samochodu.
Podczas jazdy z otwartym
oknem tylnej klapy, należy mieć
otwarte nawiewy powietrza, aby
powietrze z zewnątrz mogło
przedostawać się do wnętrza
pojazdu.

Poznaj swój samochód
OKNA
Okna regulowane elektrycznie
➀ Przełącznik elektrycznego układu
sterowania oknami drzwi kierowcy
➁ Przełącznik elektrycznego układu
sterowania oknami drzwi pasażera
➂ Przełącznik elektrycznego układu
sterowania oknami drzwi tylnych
(lewych)
➃ Przełącznik elektrycznego układu
sterowania oknami drzwi tylnych
(prawych)
➄ Otwieranie i zamykanie okien
(patrz strona 3-19)
➅ Automatyczne elektryczne
opuszczanie okien
(okno kierowcy, patrz strona 3-19)
➆ Wyłącznik blokowania
elektrycznego układu sterowania
oknami
(patrz strona 3-19)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMB2011

3 17

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aby elektryczny układ sterowania
oknami mógł działać, wyłącznik
zapłonu musi być ustawiony w
pozycji ON (zapłonu włączonego).
Każde drzwi mają elektryczny
wyłącznik
sterujący
oknem.
Jednakże kierowca ma wyłącznik
blokowania elektrycznego sterowania
oknami, którym można zablokować
działanie wszystkich wyłączników
drzwiowych sterujących oknami
pasażerów.
Okna regulowane elektrycznie mogą
być obsługiwane przez około 30
sekund po wyjęciu kluczyka ze
stacyjki lub jego obróceniu do pozycji
ACC lub LOCK. Jednakże, w
przypadku gdy przednie drzwi są
otwarte,
okna
regulowane
elektrycznie nie będą mogły być
sterowane, nawet przed upływem 30
sekund od chwili wyjęcia kluczyka ze
stacyjki.
Jeśli Użytkownik zauważy trzepotanie
i pulsacje (uderzenia wiatru) okna
otwartego
z
którejś
strony
samochodu, powinien otworzyć
nieznacznie okno z przeciwnej strony,
aby ograniczyć to zjawisko.

3 18

✽ UWAGA
• Aby zabezpieczyć układ elektrycznego sterowania oknami przed
uszkodzeniem, nie powinno się
jednocześnie
otwierać
lub
zamykać dwóch okien. Zapewni to
również
dłuższą
żywotność
bezpiecznika.
• Nigdy nie wolno próbować
jednocześnie używać głównego
przełącznika otwierania szyb w
drzwiach kierowcy i indywidualnych
przełączników otwierania szyb,
działając nimi równocześnie w
przeciwnych kierunkach, gdyż może
to spowodować zblokowanie okna i
uniemożliwić zarówno jego otwarcie,
jak i zamknięcie.

OSTROŻNIE
• Przed zamknięciem okna
należy się upewnić, czy na
jego drodze nie znajduje się
czyjaś głowa lub ręce.
• Nie należy pozwalać, by dzieci
bawiły
się
oknami
ze
sterowaniem
elektrycznym.
Należy trzymać wyłącznik
blokowania okien znajdujący się
w drzwiach kierowcy w pozycji
BLOKOWANIA (wciśnięty). W
przypadku niezamierzonego
uruchomienia
sterowania
elektrycznego okna przez
dziecko może dojść do
poważnych obrażeń.
• Nie należy wystawiać głowy
lub rąk przez otwory okienne
podczas jazdy samochodem.
• Przed zamknięciem okna
należy zawsze dokładnie
sprawdzić, czy na jego drodze
nie znajduje się czyjaś głowa,
ręce lub inne przeszkody.

Poznaj swój samochód

1KMB2012

1KMA2013

Otwieranie i zamykanie okien
W drzwiach kierowcy znajduje się
główny przełącznik elektrycznego
układu sterowania oknami, który
steruje
wszystkimi
oknami
samochodu. Aby otworzyć lub
zamknąć okno, należy nacisnąć
przełącznik (➄) w dół lub pociągnąć
przednią część odpowiedniego
przełącznika (➄) w górę.

Automatyczne opuszczanie okien
sterowanych elektrycznie
(okna kierowcy)
Chwilowe naciśnięcie przełącznika
elektrycznego układu sterowania
oknami i przytrzymanie go w drugiej
pozycji (➅), całkowicie otwiera okno
kierowcy, nawet jeśli nacisk na
przełącznik zostanie zwolniony. Aby
zatrzymać okno w żądanej pozycji,
kiedy jest ono w ruchu, należy na
chwilę pociągnąć ten przełącznik w
kierunku przeciwnym niż ruch szyby.
Jeśli akumulator znajdujący się w
samochodzie jest rozładowany lub
odłączony, automatyczny układ
sterowania oknami musi być
wyzerowany w następujący sposób:
1. Obrócić kluczyk do pozycji
włączonego zapłonu (ON).
2. Zamknąć okno kierowcy, po czym
przytrzymać w pozycji zamykania
naciśnięty przycisk wyłącznika
elektrycznego sterowania szybami
kierowc, przez co najmniej 2~3
sekundy,
po
całkowitym
zamknięciu okna.

1
2
3
1KMB2015

Wyłącznik blokowania elektrycznego
układu sterowania oknami
• Kierowca
może
wyłączyć
przełączniki sterowania oknami
drzwi
pasażera
poprzez
naciśnięcie wyłącznika blokowania
elektrycznego układu sterowania
oknami znajdującego się w
drzwiach kierowcy do pozycji
BLOKOWANIA (wciśnięty).
• Kiedy
wyłącznik
blokowania
elektrycznego układu sterowania
oknami znajdujący się w drzwiach
kierowcy jest w pozycji ON, główny
przełącznik sterowania oknami drzwi
pasażerów, znajdujący się w
drzwiach kierowcy, również nie może
sterować oknami drzwi pasażerów.
3 19

4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód
SIEDZENIA
Fotel kierowcy
➀ Regulacja fotela przód/tył

(patrz strona 3-22)
Regulacja
pochylenia
oparcia

fotela
(patrz strona 3-22)
➂ Regulacja wysokości fotela
(patrz strona 3-23)
➃ Włącznik podgrzewania fotela*
(patrz strona 3-23)
➄ Regulacja zagłówka fotela
(patrz strona 3-25)

1
2
3
4

Fotel pasażera
➅ Regulacja fotela przód/tył

5

(patrz strona 3-22)

➆ Regulacja pochylenia oparcia

6

fotela

(patrz strona 3-22)

➇ Włącznik podgrzewania fotela*

7

(patrz strona 3-23)

➈ Regulacja zagłówka fotela

(patrz strona 3-25)

8

Siedzenia tylne
➉ Zagłówek
(patrz strona 3-31)

9

Regulacja zagłówka fotela
(patrz strona 3-31)
12 Tylne siedzenia dzielone,
składane
(patrz strona 3-29)
* ; jeśli jest w wyposażeniu
samochodu
11

1KMA2034

3 20

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE
• Luźne przedmioty znajdujące
się w obszarze stóp kierowcy
mogą
przeszkadzać
w
operowaniu pedałami, stwarzając możliwość spowodowania wypadku drogowego.
Luźne
przedmioty
mogą
kolidować z mechanizmem
przesuwania
fotela.
Pod
przednimi siedzeniami nie
należy umieszczać żadnych
przedmiotów.
• Nigdy nie należy pozostawiać
w samochodzie dzieci bez
dozoru.

OSTRZEŻENIE
- Fotel kierowcy
• Nie należy nigdy regulować
fotela, gdy samochód jedzie.
Może to przyczynić się do
utraty
panowania
nad
pojazdem i spowodowania
wypadku
połączonego
z
ofiarami śmiertelnymi, obrażeniami ciała lub zniszczeniem
mienia.
• Nie należy pozwalać, aby
cokolwiek utrudniało normalne
położenie
oparcia
fotela.
Umieszczanie przedmiotów
opartych o oparcie fotela lub w
inny sposób utrudniających
prawidłowe blokowanie oparcia fotela, może w rezultacie
spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć w
razie nagłego zatrzymania lub
wypadku drogowego.
(Ciąg dalszy obok)

(Ciąg dalszy)
• Podczas
podróżowania
i
prowadzenia pojazdu oparcie
powinno być ustawione w
pozycji pionowej, a część
biodrowa pasa bezpieczeństwa
lub pas biodrowy opasany
ciasno i nisko wokół bioder.
Położenie to zapewnia, że
pasy bezpieczeństwa znajdują
się w jak najlepszej pozycji
chroniąc użytkowników samochodu w razie wypadku
drogowego.
• W celu uniknięcia niepotrzebnych obrażeń spowodowanych działaniem poduszki
powietrznej, w tym poważnych
obrażeń lub nawet śmierci,
należy
zawsze
siedzieć
możliwie jak najdalej od koła
kierownicy tak, aby klatka
piersiowa znajdowała się od
niego
w
odległości
co
najmniej 250 mm.

3 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód

Fotel należy wyregulować przed
rozpoczęciem jazdy i sprawdzić, czy
jest pewnie zablokowany na swoim
miejscu, poprzez podjęcie próby jego
przesunięcia do przodu i do tyłu, bez
użycia dźwigni regulacji. Jeśli fotel
porusza się, oznacza to, że nie jest
zablokowany prawidłowo na swoim
miejscu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA2035

Regulacja przedniego fotela
Regulacja wzdłużna fotela
kierowcy
Aby przemieszczać fotel kierowcy ku
przodowi lub ku tyłowi należy:
1. Pociągnąć do góry dźwignię
regulacji wzdłużnej znajdującą się
z przodu poduszki fotela i ją
przytrzymać.
2. Przesunąć fotel do żądanego
położenia.
3. Puścić dźwignię i sprawdzić, czy
fotel jest zablokowany na swoim
miejscu.

3 22

1KMA2037

Regulacja pochylenia oparcia
fotela
Aby pochylić oparcie fotela należy:
1. Lekko pochylić się ku przodowi i
unieść do góry dźwignię regulacji
pochylenia oparcia znajdującą się
z tyłu na zewnątrz fotela.
2. Ostrożnie odchylić się na fotelu do
tyłu i ustawić oparcie w żądanym
położeniu.
3. Puścić dźwignię regulacji i
sprawdzić, czy oparcie jest
zablokowane na swoim miejscu.
(Aby oparcie mogło zostać
zablokowane, dźwignia MUSI
wrócić do pierwotnego położenia).

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE
Jazda
lub
podróżowanie
samochodem z rozłożonym
oparciem fotela przedniego
może doprowadzić do wypadku
z poważnymi obrażeniami ciała
lub nawet śmierci. Jeśli podczas
wypadku fotel przedni jest
rozłożony, biodra pasażera
mogą wysunąć się spod
pętlicowej
części
pasa
bezpieczeństwa
wywierając
dużą siłę na niezabezpieczoną
część brzucha lub kark. W
następstwie tego mogą mieć
miejsce ciężkie lub śmiertelne
wewnętrzne obrażenia ciała.
Zawsze kiedy pojazd jest w
ruchu, należy trzymać oparcia
foteli w wygodnej pionowej
pozycji.

1
2
3
1KMA2036

1KMA2039

Regulowanie wysokości poduszki
fotela (dla fotela kierowcy)
Aby zmienić wysokość poduszki
fotela, należy przekręcić gałkę
znajdującą się na zewnątrz poduszki
fotela.
• Aby regulować wysokość przedniej
części poduszki fotela, należy
obracać gałkę (➀).
• Aby regulować wysokość tylnej
części poduszki fotela, należy
obracać gałkę (➁).

Ogrzewanie przednich foteli (jeśli
jest w wyposażeniu)
Gdy zapłon jest włączony, przednie
fotele mogą być indywidualnie
ogrzewane
elektrycznie.
Po
naciśnięciu wyłącznika ogrzewania
fotela, temperatura fotela będzie
regulowana przez termostat. W celu
wyłączenia układu ogrzewania
fotela, należy ponownie nacisnąć ten
wyłącznik.

4
5
6
7
8
9

3 23

Poznaj swój samochód
✽ UWAGA

1
2
3

• Układ ogrzewania fotela nie
będzie działał, jeśli temperatura
otoczenia przekracza 37±3 °C.
• Jeśli układ ogrzewania fotela nie
działa
przy
temperaturze
otoczenia niższej niż 28±3,5 °C,
powinien zostać sprawdzony przez
autoryzowanego sprzedawcę.

4
5
6
7
8
9

3 24

OSTROŻNIE
• Do czyszczenia siedzeń nie
należy stosować rozpuszczalników organicznych, jak
rozpuszczalnik do lakierów,
benzen, alkohol i benzyna.
Stosowanie
ich
może
spowodować
zniszczenie
powierzchni
elementu
grzejnego lub siedzeń.
• Aby
nie
dopuścić
do
przegrzania
układu
podgrzewania fotela, nie
należy umieszczać na fotelu
koców,
poduszek
lub
pokrowców,
gdy
układ
ogrzewania jest włączony.
• Nie
należy
umieszczać
ciężkich
lub
ostrych
przedmiotów na siedzeniach
wyposażonych
w
układ
podgrzewania. Może nastąpić
uszkodzenie
elementów
grzewczych fotela.

OSTRZEŻENIE
Pasażerowie powinni z dużą
ostrożnością korzystać z układu
ogrzewania foteli, aby nie
dopuścić do przegrzania lub
oparzeń.
Uważać
trzeba
szczególnie na następujących
pasażerów:
1. Niemowlęta, dzieci, osoby
starsze lub inwalidzi, albo
pacjenci leczeni ambulatoryjnie
2. Osoby o wrażliwej skórze lub
takie, które łatwo ulegają
oparzeniom
3. Osoby zmęczone
4. Osoby pod wpływem alkoholu
5. Osoby
stosujące
leki
powodujące senność lub
ospałość (tabletki nasenne,
przeciw przeziębieniowe itp.)

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko obrażeń
głowy lub karku, nie należy
jeździć samochodem z zagłówkiem nieprawidłowo ustawionym
lub zdjętym.
Nie należy nigdy regulować
zagłówków podczas jazdy.
1KMA2040

1KMA2041

Regulacja zagłówka
Regulacja zagłówka w górę i w dół
Zagłówek nie tylko zapewnia kierowcy i
pasażerom wygodę, ale także pomaga
chronić głowę i kark w razie wypadku.
Aby podwyższyć zagłówek, należy
pociągnąć go w górę do żądanego
położenia (➀). Aby zagłówek opuścić,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
zwalniający (➁) znajdujący się na
wsporniku zagłówka i opuścić zagłówek
do żądanego położenia (➂). W celu
zapewnienia jak najlepszej ochrony,
zagłówek należy tak ustawić, aby jego
środek znajdował się na wysokości
uszu. Należy również wyregulować
odległość zagłówka od głowy tak, by
była ona równa wielkości pięści.

Wyjmowanie zagłówka
W celu wyjęcia zagłówka, należy go
wysunąć aż do oporu, po czym
nacisnąć przycisk zwalniający (➀)
jednocześnie ciągnąc zagłówek w
górę (➁).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 25

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA2045

Całkowite rozłożenie fotela
Aby umożliwić pasażerom z tylnego
siedzenia ułożenie nóg w pozycji
wyprostowanej, oparcie przedniego
fotela może zostać rozłożone niemal
całkowicie do poziomu.
1. Wyjąć zagłówek.
2. Przesunąć przedni fotel maksymalnie do przodu.
3. Rozłożyć oparcie na tyle na ile
będzie to tylko możliwe, aby
umożliwić pasażerom z tylnego
siedzenia ułożenie nóg w
wyprostowanej pozycji.

3 26

• Nie wolno pozwalać pasażerom
z
tylnego
siedzenia
na
wykorzystywanie właściwości
przedniego fotela umożliwiającej
rozłożenie fotela do poziomu i
spoczywanie w pozycji leżącej,
gdy pojazd znajduje się w ruchu.
Może to grozić ciężkimi
obrażeniami ciała lub śmiercią.
• Kiedy Użytkownik przywraca
oparcie fotela do położenia
pionowego,
należy
je
przytrzymać i obracać powoli.
Jeśli oparcie będzie obracane
bez
przytrzymywania,
zostanie ono wyrzucone siłą
sprężyny do przodu i w
rezultacie może dojść do
obrażeń
ciała
wskutek
uderzenia.
• Podczas
przywracania
pionowego położenia oparcia,
należy upewnić się, że zostało
ono zablokowane na swoim
miejscu.

1KMA2044

Stolik z oparcia siedzenia
Stolik z oparcia siedzenia wykonuje
się poprzez złożenie do przodu
oparcia przedniego fotela pasażera.
Stolik z oparcia siedzenia umożliwia
wygodne korzystanie z komputera
typu laptop itp.

Poznaj swój samochód

Tworzenie stolika z oparcia siedzenia
1. Opuścić zagłówek.
2. Z dźwignią zwalniającą blokadę
mechanizmu
pochylania
podniesioną do góry, pochylić
oparcie siedzenia do przodu do
położenia poziomego.
3. Podczas przywracania pionowego
położenia oparcia, należy upewnić
się, że zostało ono zablokowane
na swoim miejscu.

1
2
3
1KMA2191

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno siadać na stoliku
wykonanym z oparcia siedzenia.
• Nie wolno używać stolika z
oparcia siedzenia, gdy pojazd
znajduje się w ruchu.
• Nie wolno zostawiać przedmiotów
na stoliku wykonanym z oparcia
siedzenia, gdy pojazd znajduje się
w ruchu.
• Podczas
przywracania
pionowego położenia oparcia,
należy upewnić się, że zostało
ono zablokowane na swoim
miejscu.

1KMA2043

Półka pod fotelem (jeśli jest w
wyposażeniu)
W celu otwarcia schowka, należy
pociągnąć (➀ ) przednią część
schowka i podnieść ją do góry (➁).
Może ona być wykorzystywana do
przechowywania małych przedmiotów.
Po otwarciu i wykorzystaniu schowka,
należy sprawdzić, czy pokrywa jest
dokładnie zamknięta.

OSTRZEŻENIE
Aby
uniknąć
możliwości
odniesienia obrażeń ciała w
razie wypadku lub nagłego
zatrzymania pojazdu, gdy pojazd
znajduje się w ruchu półka ta
powinna być zamknięta.
3 27

4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód

OSTROŻNIE
Podczas rozkładania oparcia
fotela, Użytkownik musi sterować
dźwignią blokująco-zwalniającą
stojąc i przytrzymując oparcie
fotela.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA2042

Kieszeń w oparciu siedzenia
Kieszeń w oparciu siedzenia
znajduje się w oparciu przedniego
siedzenia. Można do niej włożyć
mapę lub książki.

OSTRZEŻENIE
Aby
uniknąć
możliwości
odniesienia obrażeń ciała w
razie wypadku lub nagłego
zatrzymania pojazdu, nie wolno
wkładać do kieszeni dużych lub
ostrych przedmiotów.

3 28

1KMA2049

Regulacja tylnego siedzenia
Regulacja oparcia
Aby rozłożyć oparcie należy:
1. Pociągnąć dźwignię zwalniania
mechanizmu fotela, umieszczoną
na górze oparcia siedzenia.
2. Rozłożyć oparcie do żądanego
położenia.
3. Zwolnić dźwignię i upewnić się, że
oparcie siedzenia zablokowało się
na swoim miejscu.

Poznaj swój samochód

Siedzenia tylne dzielone i składane
Składane do przodu oparcia tylnych
siedzeń zapewniają dodatkową
przestrzeń ładunkową i umożliwiają
dostęp do tej przestrzeni.
• Aby złożyć oparcie tylnych
siedzeń(nia) do dołu, należy
pociągnąć dźwignię zwalniającą
blokadę, następnie złożyć oparcie
do przodu i do dołu.
• Aby podnieść oparcie, należy je
unieść i wcisnąć mocno do tyłu, aż
do usłyszenia kliknięcia po
zaskoczeniu oparcia na swoim
miejscu.
• Przywracając
oparciu
jego
pierwotną pionową pozycję, należy
ułożyć pasy bezpieczeństwa tak,
by możliwe było ich użytkowanie
przez pasażerów siedzących z
tyłu.

1
2
3
1KMA2052

Aby złożyć tylne siedzenie należy:
1. Opuścić zagłówek do najniższego
położenia.
2. Pociągnąć dźwignię zwalniającą
mechanizm
siedzenia
umieszczoną na górze fotela.
3. Złożyć oparcie siedzenia do
przodu i do dołu, dopóki nie
zaskoczy na swoim miejscu.

1KMA2054

✽ UWAGA
Kiedy składane jest oparcie tylnego
siedzenia lub na poduszce tylnego
siedzenia jest umieszczany bagaż,
należy włożyć sprzączkę pasa w
kieszeń znajdującą się pomiędzy
oparciem i poduszką siedzenia. Ma
to na celu zapobieżenie uszkodzeniu
sprzączki przez oparcie lub bagaż.

4
5
6
7
8
9

3 29

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6
7
8

1KMA2054A

✽ UWAGA
Podczas przywracania pionowego
położenia oparć siedzeń, należy
zwrócić uwagę, aby tylne pasy
ramieniowe znalazły się w swoim
prawidłowym
położeniu.
Poprowadzenie
taśm
pasów
bezpieczeństwa przez prowadnice
tych pasów, zapobiegnie ich
przytrzaśnięciu za siedzeniami lub
pod nimi.

9

3 30

Aby rozłożyć tylne siedzenie należy:
1. Pociągnąć dźwignię zwalniająco/
blokującą umieszczoną na górze
oparcia.
2. Podnieść oparcie i wcisnąć mocno
do tyłu, aż do usłyszenia kliknięcia
po zaskoczeniu oparcia na swoim
miejscu .
Upewnić się, że siedzenie zostało
zablokowane na swoim miejscu.
3. Ułożyć pas bezpieczeństwa w
prawidłowym położeniu.

OSTROŻNIE
• Podczas przywracania oparciom ich pionowego położenia, należy pamiętać o
przywróceniu prawidłowego
położenia ramieniowego pasa
bezpieczeństwa.
• Nie
należy
wyjmować
dywaników podłogowych z
samochodu. Elementy układu
kontroli emisji mogą powodować znaczny wzrost temperatury układu wydechowego
pod podłogą.

OSTRZEŻENIE - Ładunek
Ładunek powinien być zawsze
dobrze zabezpieczony, by w
razie wypadku nie przesunął się
i nie uszkodził pasażerów.

Poznaj swój samochód

OSTROŻNIE
• Zawsze kiedy ładunek jest
umieszczany w samochodzie
lub z niego usuwany, należy
sprawdzić, czy silnik jest
wyłączony, skrzynia biegów
ustawiona w pozycji P
(Postój), a hamulec postojowy
zaciągnięty. Pojazd może
ruszyć, jeśli dźwignia zmiany
biegów zostałaby niechcący
przesunięta w inne położenie.
• Podczas umieszczania ładunku
na tylnych siedzeniach, należy
zwracać uwagę, aby ładunek
był prawidłowo zamocowany i
zabezpieczony przed przemieszczaniem podczas jazdy.
Niezabezpieczony ładunek w
kabinie pasażerskiej może
spowodować
uszkodzenie
samochodu lub obrażenia pasażerów.

1
2
3
1KMA2046

1KMA2047

Podłokietnik
Podłokietnik umieszczony jest w
środkowym
tylnym
siedzeniu.
Pociągnąć podłokietnik do dołu
wyciągając go z oparcia.

Regulacja zagłówka
Regulacja zagłówka w górę i w dół
Zagłówek nie tylko zapewnia kierowcy i
pasażerom wygodę, ale także pomaga
chronić głowę i kark w razie wypadku.
Aby podwyższyć zagłówek, należy
pociągnąć go w górę do żądanego
położenia (➀). Aby zagłówek opuścić,
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
zwalniający (➁) znajdujący się na
wsporniku zagłówka i opuścić zagłówek
do żądanego położenia (➂). W celu
zapewnienia jak najlepszej ochrony,
zagłówek należy tak ustawić, aby jego
środek znajdował się na wysokości
uszu. Należy również wyregulować
odległość zagłówka od głowy tak, by
była ona równa wielkości pięści.
3 31

4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód
PASY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko obrażeń
karku lub głowy, nie należy
jeździć
samochodem
z
zagłówkiem
nieprawidłowo
ustawionym lub zdjętym.

1
2
3
4
5
6
7

1KMA2048

Wyjmowanie zagłówka
W celu wyjęcia zagłówka, należy go
wysunąć aż do oporu, po czym
nacisnąć przycisk zwalniający (➀)
jednocześnie ciągnąc zagłówek w
górę (➁).

8
9

3 32

2GHB3002

Pasy bezpieczeństwa z
napinaczami (jeśli są w
wyposażeniu)
Samochód wyposażony jest w pasy
bezpieczeństwa z napinaczami dla
kierowcy i pasażera siedzącego z
przodu. Celem napinaczy jest
zapewnienie, by pasy ściśle
przylegały do ciała pasażerów w
pewnych przypadkach zderzeń
czołowych.
Napinacz
pasów
bezpieczeństwa jest aktywowany
jednocześnie
z
poduszkami
powietrznymi, podczas zderzenia
czołowego z dużą siłą.

Poznaj swój samochódOSTROŻNIE
Pasy
bezpieczeństwa
z
napinaczami są instalowane na
przednich fotelach, a wewnątrz
sprzączki zainstalowany jest
czujnik, który wykrywa obecność
pasażerów, po zapięciu pasów.
Zatem napinacz wstępny nie
będzie aktywowany, gdy pasażer
nie będzie miał zapiętych pasów
bezpieczeństwa.
Podobnie,
będzie on aktywowany, gdy pas
będzie zapięty lecz bez pasażera
siedzącego na fotelu. Pasy
bezpieczeństwa z napinaczami
są tak zaprojektowane, by były
aktywowane, gdy są używane.
Aby
zapewnić
aktywację
napinaczy pasów bezpieczeństwa
na wypadek usterki czujnika
sprzączki pasów bezpieczeństwa,
system
ten
jest
tak
zaprojektowany,
aby
był
aktywowany niezależnie od tego,
czy pas bezpieczeństwa jest w
użyciu, czy system wykryje w
ciągu 6 sekund po włączeniu
zapłonu, że nie jest on używany.OSTRZEŻENIE
Aby pasy bezpieczeństwa z
napinaczami były maksymalnie
dobrze wykorzystane:
• Pasy muszą być prawidłowo
założone.
• Pasy bezpieczeństwa muszą
być prawidłowo wyregulowane.

1KMB3311

System pasów bezpieczeństwa z
napinaczami składa się głównie z
następujących podzespołów. Ich
położenie jest pokazane na rysunku.
➀ Kontrolka poduszki powietrznej
SRS
➁ Zespół pasów bezpieczeństwa z
napinaczami
➂ Moduł sterujący poduszki powietrznej SRS
➃ Zespół wstępnego napinacza
sprzączki pasa bezpieczeństwa

Ogranicznik obciążenia
(jeżeli jest w wyposażeniu)
Gdy napinacz wstępny pasa
bezpieczeństwa
zostanie
uruchomiony i gdy system wykryje
nadmierny naciąg pasa na kierowcę
lub pasażera, ogranicznik obciążenia
znajdujący się wewnątrz wstępnego
napinacza zmniejszy nieco siłę
działającą na pas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 33

Poznaj swój samochód

OSTROŻNIE

1
2
3
4
5
6
7

Kiedy pasy bezpieczeństwa z
napinaczami są aktywowane, w
kabinie pasażerskiej może być
słyszany głośny hałas oraz
widoczny drobny pył, który
może sprawiać wrażenie dymu.
Pył nie jest trujący.
Chociaż drobny pył jest
nieszkodliwy,
może
on
powodować podrażnienia skóry
i nie powinien być wdychany
przez
dłuższy
czas.
Po
wypadku, w którym zostały
aktywowane poduszki i/lub pasy
bezpieczeństwa z napinaczami
należy dokładnie umyć ręce i
twarz.

8
9

3 34

OSTROŻNIE
• Ponieważ
wskaźnik
ten
uaktywnia poduszkę powietrzną
SRS, jest on połączony ze
wstępnym napinaczem pasa
bezpieczeństwa,
lampka
ostrzegawcza
poduszki
powietrznej SRS na desce
rozdzielczej zaświeci się na
około 6 sekund po przekręceniu
kluczyka zapłonowego do
pozycji „ON”, po czym lampka
powinna zgasnąć.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

(ciąg dalszy)
• Jeżeli pasy bezpieczeństwa z
napinaczami nie funkcjonują
prawidłowo, kontrolka ta będzie
się świecić nawet jeśli nie ma
usterki w systemie poduszki
powietrznej SRS.
Jeżeli po obróceniu kluczyka
zapłonowego do pozycji „ON”
lampka kontrolna poduszki
powietrznej SRS nie zaświeci lub
nadal będzie świecić po upływie
6 sekund od jej zapalenia się
albo będzie się świecić podczas
jazdy samochodem, prosimy jak
najszybciej zgłosić się do
autoryzowanego sprzedawcy
Kia w celu sprawdzenia
wstępnego napinacza pasa
bezpieczeństwa lub systemu
poduszki powietrznej SRS.

Poznaj swój samochód

OSTROŻNIE
Podczas
aktywacji
zespół
mechanizmu
napinającego
pasów
bezpieczeństwa
z
napinaczami staje się bardzo
gorący. Nie należy dotykać tego
mechanizmu przez kilka minut
od chwili jego aktywacji.

OSTRZEŻENIE
• Napinacze przeznaczone są
do jednorazowego użytku. Po
ich aktywacji pasy bezpieczeństwa
z
napinaczami
muszą być wymienione. Jeśli
pasy bezpieczeństwa jakiegokolwiek typu zostały zużyte
podczas wypadku, powinny
być wymienione.
• Użytkownik nie powinien
samodzielnie
próbować
kontrolować lub wymieniać
pasów
bezpieczeństwa
z
napinaczami. Musi to zrobić
autoryzowany sprzedawca Kia.

OSTRZEŻENIE
• Nie wolno uderzać czy
postukiwać w zespół pasów
bezpieczeństwa z napinaczami.
• Nie należy samemu próbować
obsługiwać lub naprawiać w
jakikolwiek sposób systemu
pasów bezpieczeństwa z
napinaczami.
• Niewłaściwe postępowanie z
zespołem pasów bezpieczeństwa z napinaczami, a także nie
stosowanie się do ostrzeżeń
zabraniających
stukania,
samodzielnego dokonywania
zmian, kontroli zespołu i
montażu,
przeprowadzania
obsługi lub napraw pasów,
może prowadzić do ich
niewłaściwego funkcjonowania
lub przypadkowej aktywacji, co
może spowodować poważne
obrażenia ciała.
Podczas jazdy czy podróży
pojazdem silnikowym należy
zawsze mieć zapięte pasy
bezpieczeństwa.

System zabezpieczania
pasażerów pasami

1

OSTRZEŻENIE
- Pasy bezpieczeństwa
Aby zminimalizować ryzyko
odniesienia poważnych obrażeń
ciała lub śmierci w razie
wypadku, kierowca i wszyscy
pasażerowie powinni stosować
zabezpieczenia odpowiednie do
swojego wieku i wymiarów.
Obecność poduszek powietrznych w samochodzie nie
zwalnia od obowiązku zabezpieczania się pasami bezpieczeństwa lub stosowania systemów
mocowania odpowiednich do
wieku i wymiarów ciała dzieci.
(ciąg dalszy obok)

2
3
4
5
6
7
8
9

3 35

Poznaj swój samochód

(ciąg dalszy)

1
2
3
4
5
6

Tak
naprawdę,
poduszki
powietrzne najlepiej spełniają
swoje
zadanie,
kiedy
pasażerowie są prawidłowo
zabezpieczeni pasami. Należy
pamiętać o zapoznaniu się z
informacjami niniejszego działu,
w
tym
z
informacjami
dotyczącymi
systemów
mocowania niemowląt i dzieci.
Należy
również
przeczytać
etykiety
z
ostrzeżeniami
bezpieczeństwa umieszczone na
osłonach przeciwsłonecznych
samochodu.

7
8
9

3 36

Szczególnie zalecamy, by kierowca i
wszyscy pasażerowie byli zawsze
prawidłowo
zabezpieczeni
za
pomocą pasów bezpieczeństwa
zainstalowanych w samochodzie.
Prawidłowe korzystanie z pasów
bezpieczeństwa obniża ryzyko
odniesienia poważnych obrażeń
ciała lub śmierci w razie wypadku lub
gwałtownego hamowania.
Wszystkie siedzenia (włącznie lub
wyłącznie z tylnym siedzeniem
środkowym) mają pasy bezpieczeństwa biodrowo-ramieniowe.
Blokady bezwładnościowe mechanizmów zwijania pasów bezpieczeństwa powodują, że wszystkie
pasy bezpieczeństwa biodroworamieniowe są nie zablokowane
podczas
normalnej
jazdy
samochodem. Pozwala to na pewną
swobodę ruchów pasażerów i
podwyższenie komfortu podczas
korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Jeśli pojazd zostanie poddany
działaniu siły, na przykład podczas
gwałtownego zatrzymania, gwałtownego skrętu lub podczas wypadku,
mechanizmy
zwijania
pasów
bezpieczeństwa spowodują automatyczne zablokowanie pasów.
Blokady bezwładnościowe blokują
się nie tylko podczas wypadku, ale
też podczas hamowania lub
pokonywania ostrych zakrętów.
Systemy bezpieczeństwa dla dzieci,
należy zawsze instalować na tylnych
siedzeniach.
Nie należy nigdy instalować fotelików
dla dzieci na miejscu pasażera
siedzącego z przodu, ponieważ
napełniająca się poduszka pasażera
może
spowodować
poważne
obrażenia ciała dziecka tam się
znajdującego lub nawet jego śmierć.

Poznaj swój samochód

Pasy bezpieczeństwa zapewniają
najlepsze przytrzymywanie ciała
gdy:
• Oparcie siedzenia jest w położeniu
pionowym.
• Pasażer siedzi prosto (nie
pochylony).
• Biodrowa część pasa jest ciasno
opasana wokół bioder.
• Ramieniowa część pasa jest
ciasno
opasana
na
klatce
piersiowej.
• Kolana są ustawione prosto do
przodu.
Kontrolka ostrzegawcza będzie
migać,
aby
przypomnieć
Użytkownikowi o konieczności
zapięcia pasów bezpieczeństwa.
Patrz
„Kontrolka
sygnalizacji
niezapiętych pasów bezpieczeństwa”
na stronie 3-39.

OSTRZEŻENIE
- Po wypadku
• Zespoły pasów ramieniowobiodrowych
mogą
być
rozciągnięte lub uszkodzone,
gdy poddane są naprężeniom
i siłom występującym podczas wypadku.
• Po wypadku cały układ
zabezpieczający pasażerów
powinien zostać sprawdzony.
Przed ponownym użyciem
samochodu po wypadku,
wszystkie uszkodzone pasy
bezpieczeństwa, mechanizmy
zwijania
pasów,
punkty
mocowania
oraz
drobny
osprzęt,
powinny
być
wymienione.

OSTRZEŻENIE
- Przestrzeń bagażowa
Zabrania
się
przewożenia
pasażerów
w
przestrzeni
bagażowej samochodu.
W przestrzeni bagażowej samochodu nie ma pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku
drogowego
osoby
jadące
samochodem bez zapiętych
pasów bezpieczeństwa są o wiele
bardziej narażone na poważne
obrażenia ciała lub nawet na
utratę życia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 37

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6

- Skręcone pasy
bezpieczeństwa
Skręcony lub zablokowany pas
bezpieczeństwa nie będzie mógł
prawidłowo trzymać pasażera.
Jeżeli nie ma możliwości
usunięcia skręcenia pasa lub
jego odblokowania, należy
niezwłocznie udać się do
autoryzowanego sprzedawcy
Kia. Nigdy nie powinno się
podróżować ze skręconymi lub
zablokowanymi pasami bezpieczeństwa.

7
8
9

3 38

OSTRZEŻENIE
- Korzystanie z pasów
bezpieczeństwa
Aby pas bezpieczeństwa działał
prawidłowo w razie wypadku,
musi on być używany prawidłowo.
Każde miejsce siedzące w
samochodzie wyposażone jest
w określony zespół pasa
bezpieczeństwa, który składa
się ze sprzączki i metalowego
zaczepu funkcjonujących razem
jako zespół.
Aby pasy bezpieczeństwa były
jak
najbardziej
skuteczne,
należy postępować zgodnie z
poniższymi wskazówkami:
• Ramieniowa część pasa bezpieczeństwa powinna znajdować
się tylko na ramieniu bliższym
drzwi samochodu. Nie należy
nigdy umieszczać ramieniowej
części pasa bezpieczeństwa
pod ramieniem.
• Nie należy nigdy owijać pasa
bezpieczeństwa wokół szyi tak,
by był dopasowany pod
ramieniem bliższym wnętrza
samochodu.
(ciąg dalszy obok)

(ciąg dalszy)
• Nie należy nigdy umieszczać
ramieniowej
części
pasa
bezpieczeństwa wokół szyi lub
twarzy.
• Biodrową
część
pasa
bezpieczeństwa należy mieć
założoną jak najniżej. Należy
sprawdzić, czy jest ona ciasno
owinięta wokół bioder. Pasa
biodrowego lub biodrowej
części ramieniowo-biodrowego
pasa
bezpieczeństwa
nie
należy nigdy owijać wokół talii;
powinna
ona
zawsze
przechodzić przez mocniejsze
biodrowe partie ciała.
• Jednym pasem bezpieczeństwa
nie należy mocować więcej niż
jednej osoby`.
• Kiedy pojazd jest w ruchu,
oparcia
przednich
foteli
powinny być zawsze ustawione
w
wygodnym
pionowym
położeniu.

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE
- Pielęgnacja pasów
bezpieczeństwa
• W razie wypadku drogowego
uszkodzony pas bezpieczeństwa może nie zapewnić
niezbędnej ochrony.
• Należy okresowo kontrolować
pasy bezpieczeństwa pod
względem ich ewentualnego
zużycia lub występowania
uszkodzeń. Podczas kontroli
należy silnie pociągnąć za pas
i sprawdzić, czy nie ma on
otarć, przecięć, wypaleń lub
innych uszkodzeń. Kilka razy
wyciągnąć pas bezpieczeństwa
i umożliwić mu swobodne
zwinięcie się. Upewnić się, czy
pas
ramieniowo-biodrowy
powraca płynnie i łatwo do
mechanizmu zwijającego.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

(ciąg dalszy)
• Sprawdzić zatrzaski, aby mieć
pewność, że zatrzaskują się
one i zwalniają bez utrudnień i
bez żadnej zwłoki.
• Nigdy nie powinno się
przytrzasnąć drzwiami części
biodrowej lub ramieniowej
pasa bezpieczeństwa.
• Każdy pas bezpieczeństwa
będący w złym stanie lub nie
działający prawidłowo, powinien
być natychmiast wymieniony.

OSTROŻNIE
Nigdy
nie
powinno
się
przytrzasnąć drzwiami części
biodrowej lub ramieniowej pasa
bezpieczeństwa.
Może
to
uszkodzić pas bezpieczeństwa
lub sprzączkę pasa, co zwiększa
ryzyko odniesienia obrażeń w
razie wypadku.

1
2
3
1GQA2083

Kontrolka pasa
bezpieczeństwa i brzęczyk
ostrzegawczy pasów
bezpieczeństwa (jeżeli jest w
wyposażeniu)

4
5
6

Jako przypomnienie dla kierowcy i
pasażera, kontrolka sygnalizacji
niezapiętych pasów bezpieczeństwa
będzie migać przez około 6 sekund
za każdym razem, kiedy użytkownik
włącza zapłon, niezależnie od
zapięcia pasów.

3 39

7
8
9

Poznaj swój samochód

1
2

Jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy
pozostaje nie zapięty, kiedy kluczyk
zapłonowy znajduje się w stacyjce w
pozycji ON, kontrolka sygnalizacji
niezapiętych pasów bezpieczeństwa
będzie migać ponownie przez około
6 sekund.

3
4

1GHA2262

Ramieniowo-biodrowy pas
bezpieczeństwa

5

Zapinanie ramieniowo-biodrowego
pasa bezpieczeństwa:
1. Chwycić sprzączkę i klamrę pasa
bezpieczeństwa.
2. Powoli wyciągnąć pas ramieniowobiodrowy
z
mechanizmu
zwijającego.

6
7
8
9

3 40

1GHA2263

3. Wsunąć klamrę (➀) w otwarty koniec
sprzączki (➁), aż do usłyszenia
„kliknięcia” wskazującego, że pas
został zablokowany w sprzączce.

Poznaj swój samochód

1
2
3
1GHA2264

1KMA2050

4GQB0338

4. Aby
zminimalizować
ryzyko
wysunięcia się spod pasa w razie
wypadku drogowego, należy
umieścić biodrową część pasa (➀)
JAK NAJNIŻEJ WOKÓŁ BIODER.
Wyregulować
pas
tak,
by
był CIASNO DOPASOWANY,
pociągając za ramieniową część
(➁ ),
pasa
bezpieczeństwa.
Mechanizm zwijający pasa został
tak zaprojektowany, aby nadmiar
taśmy był zwijany samoczynnie i
by był zachowany naciąg pasa.
Dla własnego bezpieczeństwa nie
należy umieszczać nigdzie luźnej
części pasa.

5. Dopasować
górny
punkt
mocowania pasa do swojego
wzrostu. Aby unieść punkt
mocowania pasa, popchnąć punkt
mocowania w górę (➀ ). Aby
opuścić punkt mocowania pasa,
należy nacisnąć przycisk ( A ) i
przesunąć punkt mocowania (➂)
w
dół. Po przeprowadzeniu
regulacji, należy sprawdzić, czy
punkt
mocowania
jest
zablokowany na swoim miejscu.

Odpinanie ramieniowobiodrowego pasa bezpieczeństwa:
Nacisnąć przycisk zwalniający
sprzączkę pasa i pozwolić na wolne
zwijanie pasa.

4
5
6
7
8
9

3 41

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4
5
6
7
8

• Kiedy pojazd jest w ruchu,
oparcia foteli powinny być
zawsze
ustawione
w
wygodnym
pionowym
położeniu. System pasów
bezpieczeństwa
zapewnia
największą ochronę, gdy
oparcia ustawione są w
pionowym położeniu.
• Nie należy nigdy umieszczać
ramieniowej części pasa
bezpieczeństwa pod ramieniem znajdującym się bliżej
drzwi samochodu lub za
plecami.
• Nie należy nigdy owijać
ramieniowej części pasa
bezpieczeństwa wokół szyi
lub twarzy.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

9

3 42

(ciąg dalszy)
• Biodrową część pasa bezpieczeństwa
należy
mieć
założoną jak najniżej. Należy
sprawdzić, czy biodrowa
część pasa bezpieczeństwa
jest ciasno owinięta wokół
bioder. Nie należy nigdy
owijać
biodrowej
części
ramieniowo-biodrowego pasa
bezpieczeństwa wokół talii.
• Nigdy
nie
powinno
się
podróżować ze skręconymi lub
zablokowanymi pasami bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma
możliwości usunięcia skręcenia
pasa lub jego odblokowania,
należy niezwłocznie udać się do
autoryzowanego sprzedawcy
Kia.
• Jednym pasem bezpieczeństwa
nie należy mocować więcej niż
jednej osoby.
Nie stosowanie się do podanych
ostrzeżeń zwiększa ryzyko i skalę
obrażeń w czasie wypadków.

1GHA2263

Tylny ramieniowo-biodrowy
pas bezpieczeństwa
Zapinanie tylnego ramieniowobiodrowego pasa
bezpieczeństwa:
1. Chwycić sprzączkę i klamrę pasa
bezpieczeństwa.
2. Powoli wyciągnąć pas ramieniowobiodrowy
z
mechanizmu
zwijającego.
3. Wsunąć klamrę (➀) w otwarty
koniec
sprzączki
(➁ ),

do
usłyszenia
„kliknięcia”
wskazującego, że pas został
zablokowany w sprzączce.

Poznaj swój samochód

OSTRZEŻENIE

1GHA2264

4GQB0338

4. Aby
zminimalizować
ryzyko
wysunięcia się spod pasa w razie
wypadku drogowego, należy
umieścić biodrową część pasa (➀)
JAK NAJNIŻEJ WOKÓŁ BIODER.
Wyregulować pas tak, by był
CIASNO
DOPASOWANY,
pociągając za ramieniową część
(➁ ),
pasa
bezpieczeństwa.
Mechanizm zwijający pasa został
tak zaprojektowany, aby nadmiar
taśmy był zwijany samoczynnie i
by był zachowany naciąg pasa.
Dla własnego bezpieczeństwa nie
należy umieszczać nigdzie luźnej
części pasa.

Odpinanie ramieniowobiodrowego pasa
bezpieczeństwa:
Nacisnąć przycisk zwalniający
sprzączkę pasa i pozwolić na wolne
zwijanie pasa.

• Nie należy nigdy umieszczać
ramieniowej
części
pasa
bezpieczeństwa pod ramieniem
znajdującym się bliżej drzwi
samochodu lub za plecami.
• Nie należy nigdy owijać
ramieniowej
części
pasa
bezpieczeństwa wokół szyi lub
twarzy.
• Biodrową część pasa bezpieczeństwa należy mieć założoną
jak najniżej. Należy sprawdzić,
czy biodrowa część pasa
bezpieczeństwa jest ciasno
owinięta wokół bioder. Nie
należy nigdy owijać biodrowej
części ramieniowo-biodrowego
pasa bezpieczeństwa wokół
talii
(ciąg dalszy obok)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 43

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6

(ciąg dalszy)
• Nigdy
nie
powinno
się
podróżować ze skręconymi lub
zablokowanymi pasami bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma
możliwości usunięcia skręcenia
pasa lub jego odblokowania,
należy niezwłocznie udać się do
autoryzowanego sprzedawcy
Kia.
• Jednym pasem bezpieczeństwa
nie należy mocować więcej niż
jednej osoby.
Nie stosowanie się do podanych
ostrzeżeń zwiększa ryzyko i skalę
obrażeń w czasie wypadków.

7
8
9

3 44

Wydłużanie pasa

1GHA2265

Pas biodrowy
(jeśli jest w wyposażeniu)
Zapinanie pasa biodrowego:
1. Chwycić klamrę i pociągnąć ją
nisko wokół miednicy.

1GHA2266

2. Wsunąć klamrę (➀) w otwarty koniec
sprzączki (➁), aż do usłyszenia
„kliknięcia” wskazującego, że pas
został zablokowany w sprzączce.
Sprawdzić, czy pas nie jest skręcony.

Poznaj swój samochód

1

Zbyt wysoko

2
Wyregulować, by pas był
ciasno dopasowany

3

Trzymać pas możliwie
nisko na kościach bioder1GHA2267

1GHA2268

1GHA2269

3. Chwycić swobodną część taśmy
pasa i ciągnąć ją aż do momentu,
gdy
pas
będzie
ciasno
dopasowany wokół bioder i jak
najniżej na miednicy. Jeśli zajdzie
potrzeba
poluzowania
lub
zaciśnięcia pasa, należy chwycić i
ustawić klamrę pasa pod kątem
prostym do taśmy i pociągnąć.

4. Upewnić się, czy pas jest
umieszczony MOŻLIWIE NISKO
NA KOŚCIACH BIODER.

Odpinanie biodrowego pasa
bezpieczeństwa:
Nacisnąć przycisk zwalniający (➀)
sprzączkę pasa.

OSTRZEŻENIE
- Pas biodrowy
Należy sprawdzić, czy biodrowa
część pasa bezpieczeństwa jest
ciasno owinięta wokół bioder, a
nie wokół talii. Nie dopasowanie
pasa ciasno wokół bioder,
zwiększa ryzyko odniesienia
poważnych obrażeń w razie
wypadku.

3 45

4
5
6
7
8
9

Poznaj swój samochód

Ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa

1
2
3
4

1KMB2051
Biodrowy pas bezpieczeństwa

1KMA2054

5
6
7
8
9

1KMA2051

Podczas korzystania ze środkowego
pasa biodrowego tylnych siedzeń,
powinna
być
wykorzystywana
sprzączka z napisem „CENTER”.

3 46

Chowanie tylnych pasów
bezpieczeństwa
• Sprzączki tylnych pasów bezpieczeństwa mogą być chowane, gdy
pasy nie są używane, w
kieszeniach między oparciami i
poduszką tylnych siedzeń.
• Środkowy pas bezpieczeństwa
może być schowany w kieszeni
między oparciem a poduszką
tylnych siedzeń, wraz z klamrą i
zwiniętą taśmą pasa.

1KMB3441

Trzypunktowy tylny pas
bezpieczeństwa (jeśli jest w
wyposażeniu)
Zapinanie tylnego środkowego
pasa bezpieczeństwa:
1. Wysunąć klamry z otworów
pokrywy zespołu pasa i powoli
wyciągać je z mechanizmu
zwijającego.

Poznaj swój samochód

OSTROŻNIE - Ładunek
Należy sprawdzić, czy ładunek
umieszczony w tylnej przestrzeni
ładunkowej jest zabezpieczony.
Brak zabezpieczenia ładunku
może
doprowadzić
do
uszkodzenia tylnego środkowego
pasa bezpieczeństwa w razie
gwałtownego hamowania lub
podczas niektórych rodzajów
zderzeń.

1
2
3
1KMB3442

1KMB3443

2. Wsunąć klamrę (A) w otwarty koniec
sprzączki (C), aż do usłyszenia
„kliknięcia” wskazującego, że pas
został zablokowany w sprzączce.
Sprawdzić, czy pas nie jest
skręcony.

3. Pociągnąć za klamrę (B) i wsunąć
ją w otwarty koniec sprzączki (D),
aż do usłyszenia „kliknięcia”
wskazującego, że pas został
zablokowany
w
sprzączce.
Sprawdzić, czy pas nie jest
skręcony.

4
5
6
7
8
9

3 47

Poznaj swój samochód

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gdy występy sprzączki zablokują
klamrę pasa słychać będzie
„kliknięcie”. Pas bezpieczeństwa
samoczynnie reguluje się na
odpowiednią długość jedynie po
ręcznym wyregulowaniu części
biodrowej tak, by była ona ciasno
dopasowana wokół bioder, i jeśli
użytkownik pochyli się powoli do
przodu, pas wydłuży się i umożliwi
ruch.
Jeśli nastąpi gwałtowne zatrzymanie
lub uderzenie samochodu, pas
zostanie zablokowany na swoim
miejscu. Zostanie on również
zablokowany, gdy osoba nim zapięta
pochyli się zbyt szybko do przodu.

OSTRZEŻENIE
Podczas
używania
tylnego
środkowego pasa bezpieczeństwa
trzeba zablokować wszystkie
klamry i sprzączki pasa. Jeśli
jakaś klamra lub sprzączka będzie
nie zablokowana, w razie wypadku
osoba nim zapięta będzie bardziej
narażona na obrażenia ciała.

3 48

Typ A

1KMB3452
Typ B
1KMB3451

Odpinanie tylnego środkowego
pasa bezpieczeństwa
1. Nacisnąć przycisk zwalniający
sprzączkę (D) i wysunąć ze
sprzączki (D) klamrę (B).

(A)
(C)
(E)
5KMA3001

2. Typ A
Nacisnąć przycisk zwalniający
sprzączkę (C) i wysunąć ze sprzączki
(C) klamrę (A).
Taśma pasa zostanie zwinięta
samoczynnie.

Poznaj swój samochód

Typ B
Aby zwinąć taśmę tylnego pasa
środkowego, włóż kluczyk lub inny
podobny przedmiot w przycisk
zwalniania
(E)
sprzączce
mocowania pasa. Pociągnij taśmę
pasa (A) i pozwól na samoczynne
zwijanie się pasa.

Prawidłowe używanie i
pielęgnacja systemu pasów
bezpieczeństwa

1KMB3453

3. Umieścić płytkę zaczepu (A) w
otworze pokrywy zespołu pasa
bezpieczeństwa.

Chcąc,
by
system
pasów
bezpieczeństwa zapewniał maksymalną ochronę, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
• Pasy należy używać zawsze nawet podczas krótkich podróży.
• Jeśli pas bezpieczeństwa jest
skręcony, przed użyciem należy go
wyprostować.
• Należy trzymać z dala od pasów
ostre krawędzie i przedmioty
mogące je uszkodzić.
• Okresowo należy kontrolować, czy
taśma pasa, punkty mocowania,
sprzączki pasa i wszystkie inne
części nie mają śladów zużycia lub
uszkodzeń. Nadmiernie zużyte lub
niepewne
części
należy
natychmiast wymieniać.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 49


Related documents


126960200
chcesz zdoby zastrzyk got wki skontaktuj1610
450720779
jakie fotele gabinetowe wybra do1254
ubezpieczenia ac
poradnik sam slowacja 2016


Related keywords