PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact514985571 .pdf


Original filename: 514985571.pdf
Title: KM Polish 6.qxd
Author: mijung1

This PDF 1.3 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 06/11/2013 at 20:15, from IP address 89.238.x.x. The current document download page has been viewed 620 times.
File size: 3.3 MB (27 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Ostrzeganie na drodze / 6-2
Przegrzanie / 6-3
Uruchamianie pojazdu w przypadku awarii / 6-4
Ochrona obwodów elektrycznych / 6-8
Holowanie pojazdu / 6-16
Jeżeli opona jest pęknięta / 6-21

1
2
3
4
5

Postępowanie w przypadku awarii

6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii
OSTRZEGANIE NA DRODZE
Gdy kluczyk zapłonowy znajduje się
w dowolnej pozycji, należy nacisnąć
wyłącznik
świateł
awaryjnych.
Wyłącznik
świateł
awaryjnych
znajduje się na pulpicie przełączników
konsoli środkowej. Po jego włączeniu
wszystkie kontrolki kierunkowskazów
będą migać jednocześnie.

1
2
3
4
5
6
7
8

1KMA2109

Światła awaryjne
Światła
awaryjne
służą
do
ostrzegania innych kierowców, by
zbliżali się do pojazdu, wymijali go
lub wyprzedzali z dużą ostrożnością.
Powinno się ich używać, gdy
dokonywane są naprawy awaryjne
lub wtedy, gdy pojazd został
zatrzymany na skraju drogi.

9

6 2

• Światła awaryjne działają bez
względu na to, czy pojazd jedzie,
czy nie.
• Kiedy włączone są światła awaryjne
nie działają kierunkowskazy.
• Kiedy pojazd jest holowany, świateł
awaryjnych
należy
używać
ostrożnie.

Postępowanie w przypadku awarii
PRZEGRZANIE
Kiedy
wskaźniki
temperatury
wskazują przegrzanie i następuje
utrata mocy lub słychać głośne
uderzenia bądź brzęczenie znaczy
to, że silnik jest prawdopodobnie
przegrzany. Jeżeli pojawi się
którykolwiek z tych symptomów,
należy postępować według poniższej
procedury:
1. Włączyć
światła
awaryjne,
następnie dojechać do najbliższego
bezpiecznego miejsca i zatrzymać
pojazd;
ustawić
dźwignię
automatycznej skrzyni biegów w
pozycji P (postój) lub w przypadku
ręcznej skrzyni biegów przełączyć
dźwignię do pozycji N (luz) i
zaciągnąć hamulec postojowy.
2. Sprawdzić, czy wyłączona jest
klimatyzacja.
3. Jeżeli z chłodnicy kipi płyn
chłodzący lub para, należy
wyłączyć silnik i wezwać na pomoc
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Jeżeli płyn chłodzący nie kipi,
należy pozostawić silnik na
obrotach biegu jałowego, otworzyć
pokrywę komory silnika i pozwolić,
by silnik stopniowo ostygł.
Jeżeli podczas pracy silnika na
biegu jałowym temperatura nie
spada, należy go wyłączyć i
odczekać tyle czasu, ile potrzeba
na jego wystudzenie.
4. Następnie należy sprawdzić
poziom płynu chłodzącego. Jeżeli
poziom płynu w zbiorniku jest
niski, należy sprawdzić czy nie ma
wycieków w przewodach i
przyłączach chłodnicy, przewodach
i przyłączach nagrzewnicy, w
chłodnicy i pompie wodnej. Jeżeli
zostanie znaleziony duży wyciek
lub inny problem, który mógł
spowodować przegrzanie silnika,
nie należy uruchamiać silnika
dopóki nie zostanie to naprawione.
Wezwać na pomoc autoryzowanego sprzedawcę Kia. Jeżeli nie
zostanie znaleziony żaden wyciek
lub inny problem, należy ostrożnie
dolać płynu chłodzącego do
zbiornika płynu.

OSTRZEŻENIE
- Zdejmowanie korka
chłodnicy
Nie
należy
odkręcać
i
zdejmować korka chłodnicy,
jeżeli silnik lub chłodnica są
gorące. Gorący płyn chłodzący
lub para mogą wystrzelić pod
ciśnieniem
i
spowodować
oparzenie. Może to być przyczyną poważnych obrażeń.

Jeżeli silnik często się przegrzewa,
system chłodzenia powinien być
skontrolowany i naprawiony przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6 3

Postępowanie w przypadku awarii
URUCHAMIANIE POJAZDU W PRZYPADKU AWARII
Uruchamianie silnika za
✽ UWAGA

1
2
3
4
5
6

pomocą akumulatora drugiego
samochodu

Jeżeli uruchomienie silnika za
pomocą akumulatora drugiego
samochodu zostanie wykonane
niepoprawnie,
może
być
niebezpieczne. Aby więc uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia
akumulatora pojazdu, czynności te
należy wykonywać zgodnie z
procedurą podaną na stronie 6-6. W
przypadku
wątpliwości,
do
uruchomienia silnika za pomocą
akumulatora drugiego samochodu,
zalecamy skorzystać z pomocy
kompetentnego technika lub firmy
holowniczej.

7
8
9

6 4

Do uruchamiania silnika za pomocą
drugiego akumulatora należy
wykorzystywać wyłącznie napięcie
instalacji 12 V. Stosując napięcie 24
V (albo dwa 12 V akumulatory, albo
24 V prądnicę) można uszkodzić 12
V rozrusznik pojazdu, system
zapłonowy i inne nie dające się
naprawić części elektryczne.

OSTRZEŻENIE
- Akumulator
Nie wolno próbować sprawdzać
poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może dojść
do jego pęknięcia lub wybuchu,
co może być przyczyną obrażeń
ciała.

OSTRZEŻENIE
- Akumulator
• Akumulator należy trzymać z
daleka od ognia i iskier.
Akumulator wytwarza wodór,
który w obecności ognia lub
iskier może wybuchnąć.
• Nie należy uruchamiać silnika
za
pomocą
drugiego
akumulatora, jeżeli rozładowany
akumulator jest zamarznięty lub
jest w nim niski poziom
elektrolitu, gdyż akumulator
może pęknąć lub wybuchnąć.

Postępowanie w przypadku awarii

Podłączanie przewodów przyłączeniowych
Przewody złączyć w kolejności numerów,
a odłączyć w kolejności odwrotnej.

1
2
3
4

➁ (+)

➃ (-)
➀ (+)
Rozładowany
akumulator

➂ (-)

5

Akumulator pomocniczy

6
7
8

Przewody przyłączeniowe

9
1KMB4001

6 5

Postępowanie w przypadku awarii

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procedura uruchamiania silnika
za pomocą akumulatora drugiego
samochodu
1. Upewnić się, czy akumulator
pomocniczy ma napięcie 12 volt i
czy jego biegun ujemny jest
uziemiony.
2. Jeżeli akumulator pomocniczy
znajduje się w drugim samochodzie, należy uważać, by
samochody się nie stykały ze sobą.
3. Wyłączyć wszystkie niepotrzebne
urządzenia elektryczne.
4. Podłączyć przewody przyłączeniowe
w odpowiedniej kolejności tak, jak
podano na ilustracji na poprzedniej
stronie. Najpierw należy podłączyć
jedną
końcówkę
przewodu
przyłączeniowego do bieguna
dodatniego rozładowanego akumulatora (➀), następnie podłączyć
drugą końcówkę do bieguna
dodatniego akumulatora pomocniczego (➁).

6 6

Następnie
podłączyć
jedną
końcówkę drugiego przewodu
przyłączeniowego do bieguna
ujemnego akumulatora pomocniczego (➂ ) i potem drugą
końcówkę do stałego punktu
metalowego (na przykład wspornika
do podnoszenia silnika) z dala od
akumulatora (➃ ). Nie wolno jej
podłączać do żadnej części, która
się porusza podczas obracania
silnika rozrusznikiem, ani w jej
pobliżu. Nie należy podłączać
przewodu przyłączeniowego z
bieguna ujemnego akumulatora
pomocniczego
do
bieguna
ujemnego rozładowanego akumulatora.
Przewodów przyłączeniowych nie
można podłączać do niczego z
wyjątkiem właściwych biegunów
akumulatora lub prawidłowego
uziemienia. Podczas podłączania
przewodów nie należy się
pochylać nad akumulatorem.

5. Uruchomić silnik pojazdu, w
którym znajduje się pomocniczy
akumulator i pozwolić, by
pracował z prędkością 2000
obr/min., a następnie uruchomić
silnik pojazdu z rozładowanym
akumulatorem.
Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie jest oczywisty, pojazd
powinien być skontrolowany przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Patrz, ilustracja na stronie 6-5.

Postępowanie w przypadku awarii

Uruchamianie poprzez pchanie
samochodu
Pojazd ten, wyposażony w ręczną
skrzynię biegów, nie powinien być
uruchamiany
przez
pchanie,
ponieważ może to uszkodzić układ
kontroli emisji.
Wszystkie pojazdy wyposażone w
automatyczną skrzynię biegów nie
mogą być uruchamiane przez
pchanie.
W celu uruchomienia silnika za
pomocą akumulatora drugiego
samochodu należy postępować
zgodnie ze wskazówkami podanymi
w tym dziale.

OSTROŻNIE
W celu uruchomienia pojazdu
nie
należy
go
holować,
ponieważ gwałtowny skok do
przodu, jaki może wykonać w
chwili uruchomienia silnika,
może spowodować zderzenie z
holującym go pojazdem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6 7

Postępowanie w przypadku awarii
OCHRONA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Standardowy

1
2

Dobry

Spalony

Bezpiecznik
główny

3
4
5
6
7
8
9

Dobry

Spalony
1LDA4002

Bezpieczniki
Instalacja elektryczna pojazdu jest
zabezpieczona przed przeciążeniem
elektrycznym za pomocą bezpieczników.
Pojazd ten ma dwie (dla silnika
benzynowego) lub trzy (dla silnika
diesla) skrzynki bezpieczników, jedną
umieszczoną
w
płycie
zabezpieczającej kolana kierowcy po
stronie kierowcy i drugą umieszczoną
w
komorze
silnikowej
blisko
akumulatora.

6 8

Jeśli w samochodzie nie działają
jakieś światła, akcesoria lub elementy
sterowania, należy skontrolować
odpowiedni
bezpiecznik.
Jeśli
bezpiecznik jest spalony, element
znajdujący się wewnątrz tego
bezpiecznika będzie przepalony.
Jeśli instalacja elektryczna pojazdu
nie działa, najpierw należy skontrolować bezpieczniki znajdujące się w
skrzynce bezpieczników po stronie
kierowcy.
Przepalony bezpiecznik należy
zawsze wymieniać na bezpiecznik o
tej samej znamionowej wartości
natężenia prądu.

Jeżeli wymieniony bezpiecznik
ulegnie natychmiastowemu spaleniu,
wskazuje to na problem w instalacji
elektrycznej. Należy zaprzestać
użytkowania tej części instalacji, w
której istnieje problem i niezwłocznie
skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą Kia.
Wykorzystywane są dwa rodzaje
bezpieczników: standardowe dla
niskich natężeń prądu i główny do
wyższych natężeń prądu.

Postępowanie w przypadku awarii

Wymiana bezpiecznika

OSTRZEŻENIE
- Wymiana bezpiecznika
• Bezpiecznika
nie
wolno
wymieniać na nic innego z
wyjątkiem bezpiecznika o tej
samej znamionowej wartości
natężenia prądu.
• Bezpiecznik o wyższym znamionowym natężeniu prądu
może spowodować awarię z
powodu przegrzania, a nawet
pożar.
• Nie wolno instalować drutu
zamiast
odpowiedniego
bezpiecznika,
nawet
prowizorycznie.
Może
to
spowodować poważne uszkodzenie okablowania, a nawet
pożar.
• Do wyjmowania bezpieczników
nie należy używać wkrętaka, ani
innego metalowego przedmiotu,
ponieważ może to spowodować
zwarcie i uszkodzenie instalacji
elektrycznej.

1KMB4003

Płyta po stronie kierowcy

3. Wyjąć podejrzany bezpiecznik,
wyciągając go na wprost. Należy
wykorzystywać narzędzie do
demontażu
bezpieczników
znajdujące się w skrzynce
bezpieczników.
4. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik i
jeżeli jest spalony, należy go
wymienić.
Bezpieczniki zapasowe znajdują
się w skrzynce bezpieczników
znajdującej się w komorze
silnikowej.

1
2
3
4
5

1. Wyłączyć zapłon i wszystkie inne
wyłączniki.
2. Otworzyć lewą część poszycia
tablicy rozdzielczej po stronie
kierowcy. Nie usuwać całkiem
pokrywy z tablicy.

6
7
8
9

6 9

Postępowanie w przypadku awarii

1
2
3
4
5
6
7

1KMA4004

5. Wcisnąć nowy bezpiecznik o tym
samym znamionowym natężeniu
prądu i upewnić się, czy jest
mocno osadzony w zaciskach.
Jeśli jest zbyt luźny, należy
skonsultować problem z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

8
9

6 10

Jeśli
nie
ma
zapasowego
bezpiecznika, o takiej wartości prądu
znamionowego, jaka jest konieczna
do pracy obwodu wykorzystywanego
podczas jazdy samochodem, można
wykorzystać taki bezpiecznik jak w
obwodzie zapalniczki.
Jeśli nie działają światła reflektorów
głównych lub innych podzespołów
elektrycznych, a bezpieczniki są
dobre,
należy
skontrolować
bezpieczniki w skrzynce bezpieczników znajdującej się w komorze
silnikowej samochodu. Jeśli jakiś
bezpiecznik jest spalony, musi
zostać wymieniony.

1KMB4006

Komora silnikowa samochodu
1. Wyłączyć zapłon i wszystkie inne
wyłączniki.
2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników
poprzez
naciśnięcie
występów po obu stronach i
pociągnięcie jej do góry.
3. Sprawdzić wyjęty bezpiecznik i
jeżeli jest spalony, należy go
wymienić. Aby wyjąć lub wstawić
bezpiecznik,
należy
użyć
przyrządu
do
wyjmowania
bezpieczników znajdującego się w
skrzynce bezpieczników po stronie
kierowcy wewnątrz samochodu.

Postępowanie w przypadku awarii

4. Wcisnąć nowy bezpiecznik o tym
samym znamionowym natężeniu
prądu i upewnić się, czy jest mocno
osadzony w zaciskach.
Jeśli jest zbyt luźny, należy
skonsultować problem z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

jedynie silnik diesla

1
2
3
1KMA4007

1KMA4008

✽ UWAGA

Bezpiecznik główny

Po sprawdzeniu skrzynki bezpieczników w komorze silnikowej, należy
dokładnie zamocować pokrywę
skrzynki. Jeśli tego nie zrobimy
starannie, mogą pojawić się
problemy w instalacji elektrycznej
spowodowane przedostawaniem się
wody do skrzynki.

Jeżeli spalony jest bezpiecznik ALT
musi on być wymieniony w
następujący sposób:
1. Odłączyć przewód od bieguna
ujemnego akumulatora.
2. Odkręcić wkręty pokazane na
rysunku powyżej.
3. Wcisnąć nowy bezpiecznik o tym
samym znamionowym natężeniu
prądu.
4. Montaż przebiega w kolejności
odwrotnej od demontażu.

✽ UWAGA
Jeśli spalony jest bezpiecznik ALT,
należy
skonsultować
się
z
autoryzowanym sprzedawcą Kia.
6 11

4
5
6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii

Opis skrzynki bezpieczników/przekaźników

1

Na wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki bezpieczników i przekaźników można znaleźć etykietę z opisem nazw i
znamionowych natężeń prądów bezpieczników i przekaźników.
Płyta po stronie kierowcy

Komora silnikowa

2
3
4
5
6
7
Komora silnikowa (jedynie silnik diesla)

8
9

1KMA4009/1KMR4010/1KMA4011

6 12

Postępowanie w przypadku awarii
Płyta po stronie kierowcy
Opis
TAIL RH
RR HTR
HAZARD

Znamionowe
natężenie prądu Zabezpieczany podzespół
bezpiecznika
10A
30A
15A

SAFETY P/WDW

15A

HTD MIRR

10A

TAIL LH
ECU (B+)
P/OUTLET.RR
RR FOG
RR WIPER

10A
10A
15A
10A
15A

F/MIRROR

10A

START

10A

AV
P/OUTLET.FR
OBD II
S/HTR
SPARE
C/LIGHTER

10A
15A
10A
20A
15A
15A

AUDIO

10A

Lampa tylna (prawa)
Odmrażacz tylnej szyby
Światła awaryjne
Bezpieczne okna podnoszone
elektrycznie
Odmrażacz zewnętrznego
lusterka wstecznego
Lampa tylna (lewa)
TCU, Immobilizer
Gniazdko zasilania (tylne)
Tylne światła przeciwmgielne
Tylna wycieraczek
Składanie zewnętrznego
lusterka wstecznego
Blokada zapłonu/wyłącznik w
skrzyni biegów blokujący rozruch
silnika, System alarmu
przeciwkradzieżowego
Audio
Gniazdko zasilania (przód)
OBD II, Diagnostyka
Podgrzewacz siedzenia
Bezpiecznik zapasowy
Zapalniczka
ETACS, Audio, Blokowanie drzwi,
Zdalne lusterko sterowane elektrycznie

Opis

Znamionowe
natężenie prądu Zabezpieczany podzespół
bezpiecznika

ROOM LP

10A

S/ROOF & D/LOCK
A/CON

20A
10A

IGN

10A

P/WDW-1

30A

P/WDW-2

30A

SPARE
IG COIL
T/SIG
A/BAG IND
CLUSTER
SPARE FUSE
SPARE FUSE
B/UP
A/BAG
ABS
ECU
SPARE FUSE
SPARE FUSE
P/CONN
SHUNT CONN

10A
20A
15A
10A
10A
15A
10A
10A
15A
10A
10A
30A
20A
30A
-

Zestaw przyrządów i wskaźników,
ETACS, Układ klimatyzacji, Zegar,
Lampa oświetlenia wnętrza
Okno dachowe, Blokowanie drzwi
Klimatyzator
Podgrzewacz filtru paliwa, AQS,
reflektory główne
Elektryczne podnoszenie szyby
(lewych drzwi)
Elektryczne podnoszenie szyby
(prawych drzwi)
Bezpiecznik zapasowy
Cewka zapłonowy
Lampa kierunkowskazu
Zestaw przyrządów i wskaźników
Zestaw przyrządów i wskaźników
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik zapasowy
Lampa cofania
Poduszka powietrzna
Układ ABS
TCS, ESP, Imdoilizer
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik konektora zasilania
Zwora

6 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii

Komora silnikowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis

Znamionowe
natężenie prądu Zabezpieczany podzespół
bezpiecznika

A/CON

-

ATM

-

COND2
DEICE
F/FOG
F/PUMP

-

HDLP HI

-

HDLP LO

-

HORN
WIPER
COND1
MAIN
START
COND1
COND2
IGN1
IGN2
ABS1
ABS2
IP B+
BLOWER

40A
30A
30A
30A
40A
40A
60A
40A

6 14

Przekaźnik klimatyzatora
Przekaźnik układu sterowania
automatyczną skrzynią biegów
Przekaźnik skraplacza (niskiego)
Przekaźnik odmrażacza szyb
Przekaźnik świateł przeciwmgłowych
Przekaźnik pompy paliwowej
Przekaźnik świateł drogowych
reflektorów głównych
Przekaźnik świateł mijania
reflektorów głównych
Przekaźnik sygnału dźwiękowego
Przekaźnik wycieraczek
Przekaźnik skraplacza (wysokiego)
Przekaźnik główny
Przekaźnik rozrusznika
Skraplacz (wysoki)
Skraplacz (niski)
Wyłącznik zapłonu
Rozrusznik silnika
ABS, ESP
ABS, ESP
Wejście skrzynki bezpieczników B+
Dmuchawa

Opis

Znamionowe
natężenie prądu Zabezpieczany podzespół
bezpiecznika

2.0L Benzynowy
ALT 2.7L Benzynowy
2.0L Diesel
A/CON
SNSR
DEICE
DRL
F/FOG
F/PUMP
F/WIPER
HDLP HI
HDLP LO
HORN
INJ
STOP
4WD
AMP

120A

ATM

20A

ECU
SPARE
SPARE
SPARE
SPARE

30A
10A
15A
20A
30A

140A
10A
10A
15A
15A
15A
15A
20A
20A
15A
15A
15A
15A
20A
20A

Alternator
Klimatyzator
Czujniki
Odmrażacz
Światła dzienne
Przednie światła przeciwmgłowe
Pompa paliwowa
Wycieraczka szyby panoramicznej
Reflektory główne (światła drogowe)
Reflektory główne (światła mijania)
Sygnał dźwiękowy
Wtryskiwacz
Światła hamowania stop
4WD ECM
Wzmacniacz
Układ sterowania automatyczną
skrzynią biegów
Moduł sterowania silnika
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik zapasowy
Bezpiecznik zapasowy

Postępowanie w przypadku awarii

Komora silnikowa (jedynie silnik diesla)
Opis
GLOW PLUG RELAY
HEATER1 RELAY
HEATER2 RELAY
HEATER3 RELAY
FUEL FILTER HEATER
RELAY
FUEL FILTER HEATER
GLOW PLUG
HEATER1
HEATER2
HEATER3

Znamionowe
natężenie prądu
bezpiecznika
-

Przekaźnik świecy żarowej
Przekaźnik nr 1 grzejnika PTC
Przekaźnik nr 2 grzejnika PTC
Przekaźnik nr 3 grzejnika PTC

-

Przekaźnik podgrzewacza filtru paliwa

30A
80A
40A
40A
40A

1

Zabezpieczany podzespół

Podgrzewacz filtru paliwa
Świeca żarowa
Grzejnik 1 PTC
Grzejnik 2 PTC
Grzejnik 3 PTC

✽ UWAGA
• Jeżeli bezpiecznik wyłączania zasilania zostanie wyjęty ze skrzynki
bezpieczników, nie będą działały sygnał ostrzegawczy, audio, zegar,
lampki oświetlające wnętrze itp. Po jego ponownym włożeniu, niektóre z
tych pozycji muszą być zresetowane. (Patrz “Pozycje, które muszą być
zresetowane ···.” na stronie 7-43)
• Nawet po wyjęciu bezpiecznika wyłączania zasilania akumulator może
ulec rozładowaniu, jeżeli będą włączone reflektory główne lub inne
urządzenia elektryczne.

Bezpiecznik wyłączania zasilania

2
3
1KMA4005

Bezpiecznik wyłączania zasilania
Pojazd wyposażony jest w bezpiecznik
wyłączania zasilania, który zabezpiecza
przed rozładowaniem akumulatora,
jeżeli pojazd jest zaparkowany na długi
czas
i
nie
używany.
Przed
zaparkowaniem pojazdu na długi czas,
należy postępować zgodnie z poniższą
procedurą.
1. Wyłączyć silnik.
2. Wyłączyć reflektory główne i
lampy tylne.
3. Otworzyć pokrywę płyty po stronie
kierowcy i wyjąć bezpiecznik
oznaczony „P/CONN 30A”.

6 15

4
5
6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii
HOLOWANIE POJAZDU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1KMA4022

1KMA4023

1KMA4024

Jeżeli konieczne jest holowanie
awaryjne
pojazdu,
zalecamy
korzystanie z usług autoryzowanego
sprzedawcy Kia lub pomocy
drogowej. Aby uniknąć uszkodzenia
pojazdu, konieczne są odpowiednie
procedury podnoszenia i holowania.
Zalecane jest stosowanie naczepowych jednoosiowych wózków
holowniczych
lub
wózków
platformowych.
Informacje odnośnie holowania
znajdują się w rozdziale 5 zatytułowanym „Wskazówki dotyczące jazdy
samochodem”.

W przypadku pojazdów z napędem
4WD, pojazdy te muszą być
holowane za pomocą podnośnika
samochodowego i wózka lub na
płaskiej platformie ze wszystkimi
kołami uniesionymi nad ziemią.

W przypadku pojazdów z napędem
2WD, dopuszczalne jest holowanie
pojazdu z tylnymi kołami znajdującymi
się na ziemi (bez pomocy wózka), a
przednimi uniesionymi nad ziemią.
Jeżeli pojazd jest holowany przez
pomoc drogową, która nie korzysta z
naczepowych
jednoosiowych
wózków holowniczych, uniesione
powinny być zawsze przednie koła
samochodu, a nie tylne.

6 16

Postępowanie w przypadku awarii

Podczas awaryjnego holowania
pojazdu bez stosowania jednoosiowych wózków platformowych należy:
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w
pozycji ACC.
2. Ustawić dźwignię zmiany biegów
w położeniu N (luz).
3. Zwolnić hamulec postojowy.

1
2
3

1KMB4025

✽ UWAGA

4

Ustawienie dźwigni zmiany biegów
automatycznej skrzyni biegów w
pozycji innej niż N (luz) może
przyczynić się do wewnętrznego
uszkodzenia automatycznej skrzyni
biegów.

5
6

1GHA4105A

7

✽ UWAGA
• Nie należy holować samochodu
tyłem do kierunku jazdy z
przednimi kołami opartymi na
ziemi, ponieważ można go w ten
sposób uszkodzić.
• Nie należy holować samochodu
pojazdem holowniczym typu
podnośnika linowego. Należy
używać podnośnik kół lub wózek
platformowy.

8
9

6 17

Postępowanie w przypadku awarii

Holowanie przez pojazd inny
niż typowy pojazd holowniczy

• Przód

1
2
3
4

1KMA4026
• Tył

5
6
7
1KMA4027

8
9

6 18

Jeśli holowanie jest konieczne,
zalecamy przeprowadzenie go przez
autoryzowanego sprzedawcę Kia lub
pomoc drogową świadczącą usługi
holowania.
Jeśli podczas awarii pomoc drogowa
świadcząca usługi holowania nie jest
dostępna,
pojazd
można
tymczasowo holować wykorzystując
linkę holowniczą lub łańcuch
podłączone do zaczepu holowniczego znajdującego się z przodu lub
z tyłu pojazdu. Podczas holowania
należy zachować maksymalną
ostrożność. Kierowca musi siedzieć
w samochodzie, aby nim kierować i
hamować.

Holowanie prowadzone w ten
sposób jest możliwe jedynie na
drogach o nawierzchniach utwardzonych na krótkich dystansach, z
małymi prędkościami.
Muszą być również w dobrym stanie
koła, osie, układ przeniesienia
napędu, układ kierowniczy i
hamulce.
• Zaczepów holowniczych nie należy
wykorzystywać do holowania
pojazdu po błocie, piasku i w
innych warunkach, w których nie
mógłby wyjechać napędzany
własnym napędem.
• Należy unikać holowania pojazdów
cięższych niż pojazd holujący.
• Kierowcy obu pojazdów muszą się
często komunikować ze sobą.

Postępowanie w przypadku awarii
✽ UWAGA
• Zamocować linkę holowniczą do
zaczepu holowniczego.
• Wykorzystywanie do holowania
innej części pojazdu niż zaczep
holowniczy, może spowodować
uszkodzenie nadwozia samochodu.
• Do holowania należy wykorzystywać linkę holowniczą lub
łańcuch specjalnie przeznaczone
do holowania pojazdów.
Starannie zamocować linkę lub
łańcuch do zaczepu holowniczego
zainstalowanego w pojeździe.
• Przed rozpoczęciem awaryjnego
holowania, należy sprawdzić, czy
zaczep nie jest pęknięty lub
uszkodzony.
• Starannie zamocować linkę lub
łańcuch do zaczepu holowniczego
zainstalowanego w pojeździe.
• Nie należy szarpać za zaczep.
Należy ciągnąć pojazd spokojnie i
z użyciem równej siły.
• Aby uniknąć uszkodzenia zaczepu
holowniczego, nie należy ciągnąć z
boku lub pod pionowym kątem
względem pojazdu. Pojazd należy
zawsze ciągnąć prosto.

OSTROŻNIE
Podczas holowania pojazdu
należy zachowywać maksymalną
ostrożność.
• Należy unikać gwałtownych
startów lub nierównomiernych
manewrów układu kierowania,
które
mogą
dodawać
dodatkowych naprężeń na
zaczep holowniczy i linkę
holowniczą
lub
łańcuch.
Zaczep
holowniczy, linka
holownicza lub łańcuch mogą
pęknąć
i
spowodować
poważne obrażenia ciała lub
uszkodzenie samochodu.
• Jeżeli pojazd holujący z trudem
rusza z miejsca, nie należy na
siłę kontynuować holowania. W
celu uzyskania pomocy, należy
skontaktować się z pomocą
drogową lub autoryzowanym
sprzedawcą Kia.
• Pojazd holowany należy ciągnąć
w linii prostej do przodu, na tyle,
na ile to możliwe.
• Podczas holowania nie należy
przebywać zbyt blisko pojazdu
holowanego.

1
2
3
1KMA4028

• Linka holownicza powinna być
krótsza niż 5 m. Aby linka była
lepiej widoczna, powinno się
zamocować pośrodku białą lub
czerwona szmatkę (o szerokości
około 30 cm).
• Należy jechać ostrożnie tak, by
linka holownicza nie luzowała się
podczas holowania.

4
5
6
7
8
9

6 19

Postępowanie w przypadku awarii

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kiedy samochód Użytkownika
jest holowany przez inny
niezawodowy pojazd holujący
(w razie awarii)
• Obrócić wyłącznik zapłonu do
pozycji ACC tak, by kierownica nie
była zablokowana.
• Ustawić dźwignię zmiany biegów
automatycznej skrzyni biegów w
pozycji N (luz).
• Zwolnić hamulec postojowy.
• Pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów nie
powinny
być
holowane
z
prędkością przekraczającą 45
km/h (28 mil/h) i nie powinny być
holowane na odległość większą niż
80 km (50 mil).
• Pojazdy
wyposażone
w
mechaniczną skrzynię biegów nie
powinny
być
holowane
z
prędkością przekraczającą 88
km/h (55 mil/h) i nie powinny być
holowane na odległość większą niż
645 km (400 mil).

6 20

• Pedał hamulca należy naciskać z
większą siłą niż normalnie,
ponieważ pojazd ma zmniejszoną
skuteczność hamowania.
• Kierowanie
pojazdem
będzie
wymagało większego wysiłku z
powodu wyłączonego wspomagania
układu kierowniczego.
• Jeśli pojazd zjeżdża w dół przez
dłuższy czas, hamulce mogą się
przegrzać i mieć mniejszą
skuteczność. Należy się częściej
zatrzymywać i umożliwić stygnięcie
hamulców.

✽ UWAGA
Aby
zapobiec
wewnętrznym
uszkodzeniom automatycznej skrzyni
biegów, nie należy holować pojazdu
tyłem do kierunku jazdy ze
wszystkimi kołami stykającymi się z
nawierzchnią.

Wskazówki odnośnie
holowania uwięzionego
pojazdu
Kiedy pojazd jest uwięziony w błocie,
piasku lub innej podobnej substancji
i
nie
może
wyjechać
z
wykorzystaniem własnego silnika,
skuteczne są niżej wymienione
metody.
• Usunąć glebę, piasek itp. z przodu
i z tyłu każdego z kół.
• Umieścić pod kołami kamienie lub
drewno.

Postępowanie w przypadku awarii
JEŻELI OPONA JEST PĘKNIĘTA
Ważne - korzystanie z
dojazdowego koła zapasowego
(jeśli jest w wyposażeniu)
Samochód wyposażony jest w
dojazdowe koło zapasowe. Takie
dojazdowe koło zapasowe zajmuje
mniej miejsca niż standardowe.
Opona tego koła jest mniejsza niż
opona koła konwencjonalnego i jest
przeznaczona do użytku tymczasowego.
1KMA4012

W bagażniku umieszczone są koło
zapasowe, podnośnik, pokrętło
podnośnika, klucz wygięty do
odkręcania nakrętek kół. Usunąć
całkowicie bagaż znajdujący się pod
płytą podłogowa w części bagażowej,
aby dostać się do tego wyposażenia.
(jeśli jest w wyposażeniu)

1KMA4014

Wyjmowanie koła zapasowego
Obrócić nakrętkę skrzydełkową
mocującą koło zapasowe w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Mocować
koło
w
kolejności
odwrotnej.
Aby zabezpieczyć koło zapasowe i
narzędzia przed „brzęczeniem”
podczas jazdy samochodem, należy
je prawidłowo zamocować.

OSTROŻNIE
• Kiedy wykorzystywane jest
dojazdowe koło zapasowe,
należy jeździć ostrożnie. Tego
rodzaju
dojazdowe
koło
zapasowe
powinno
się
wymienić na odpowiednie koło
konwencjonalne, o prawidłowej
szerokości opony i obręczy,
przy pierwszej nadarzającej się
sposobności.
• Nie
zaleca
się
jazdy
samochodem
z
więcej
niż jednym jednocześnie
zamontowanym zapasowym
kołem dojazdowym.

6 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii

OSTROŻNIE

1
2
3
4
5
6
7
8

Tego rodzaju dojazdowe koła
zapasowe powinno się używać
jedynie na BARDZO małych
odległościach. Dojazdowe koła
zapasowe nie powinny być
NIGDY używane do jazd na
wydłużonych dystansach.
Dojazdowe koło zapasowe powinno
być napompowane do ciśnienia 60
psi (420 kPa).

✽ UWAGA
Po zainstalowaniu dojazdowego koła
zapasowego, należy sprawdzić
ciśnienie powietrza w tym kole. Jeśli
zachodzi
potrzeba,
należy
wyregulować ciśnienie do wartości
zgodnej z wymaganiami.

9

6 22

Podczas wykorzystywania dojazdowego koła zapasowego, należy
zachowywać następujące środki
ostrożności:
• Pod żadnym pozorem nie należy
przekraczać
prędkości
jazdy
80 km/h (50 mil/h); wyższa prędkość
jazdy może przyczynić się do
uszkodzenia tego koła.
• Należy zwracać uwagę by zwolnić,
jeśli warunki na drodze się
pogarszają, aby unikać niepotrzebnego ryzyka. Wszelkie zagrożenia
wynikające z warunków drogowych
takie jak dziury w jezdni,
zanieczyszczenia drogi, mogą
przyczynić się do uszkodzenia
dojazdowego koła zapasowego.
• Ciągła jazda po złej drodze na
oponie koła dojazdowego może
spowodować jej uszkodzenie, utratę
panowania nad pojazdem i stwarza
możliwość odniesienia obrażeń
ciała.
• Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia pojazdu lub
obciążenia podanego na boku
opony zapasowego koła dojazdowego.

• Należy
unikać
jazdy
nad
przeszkodami. Średnica zapasowego koła dojazdowego jest
mniejsza niż średnica koła
konwencjonalnego i zmniejsza
prześwit samochodu o 25 mm (1
cal), co może przyczynić się do
uszkodzenia samochodu.
• Jadąc na tym kole nie należy
korzystać z automatycznych myjni
samochodowych.
• Na kole dojazdowym nie należy
zakładać łańcuchów śniegowych. Z
powodu mniejszych rozmiarów
koła zapasowego łańcuch może
nie pasować. Może to przyczynić
się do uszkodzenia samochodu lub
zgubienia łańcucha.
• Jeśli samochód ma jechać po
śniegu lub lodzie, koło to nie
powinno być zakładane na osi
przedniej samochodu.
• Zapasowego koła dojazdowego
nie należy używać w innym
samochodzie, ponieważ zostało
ono zaprojektowane tylko do
użycia w samochodzie Użytkownika.

Postępowanie w przypadku awarii

• Żywotność
bieżnika
opony
zapasowego koła dojazdowego
jest
krótsza
niż
w
kole
standardowym. Zapasowe koło
dojazdowe powinno się regularnie
sprawdzać i jeśli trzeba wymienić
zużytą oponę tego koła na taką
samą - o takiej samej konstrukcji i
typie bieżnika.

OSTRZEŻENIE - Zmiana

1KMA4013

Zmiana kół
Instrukcje odnośnie korzystania z
podnośnika samochodowego
Podnośnik ten jest przewidziany
tylko do stosowania podczas
awaryjnej wymiany koła.
Aby zminimalizować możliwość
odniesienia obrażeń ciała, należy
postępować zgodnie z instrukcjami
podnoszenia.

koła
• Samochodu
nie
należy
naprawiać na pasach jezdni,
drogach
publicznych
lub
autostradach.
• Przed zmianą koła pojazd należy
zawsze usunąć całkowicie z drogi
na jej pobocze. Jeśli to tylko
możliwe, podnośnik powinien
być ustawiony na poziomym
mocnym gruncie. Jeżeli na
poboczu drogi nie można znaleźć
płaskiego mocnego i poziomego
gruntu, należy zawezwać pomoc
drogową.
• Należy uważać, by wykorzystywać właściwe przednie i tylne
punkty
podparcia;
do
podpierania podnośnika nie
należy nigdy wykorzystywać
zderzaków lub innych części
samochodu.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

6 23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Postępowanie w przypadku awarii

1
2
3
4
5
6
7
8

(ciąg dalszy)
• Pojazd może łatwo stoczyć się
z podnośnika, powodując
poważne obrażenia ciała lub
śmierć. Żadna część ciała nie
może znajdować się pod
pojazdem uniesionym jedynie
na podnośniku samochodowym; należy wykorzystać
podstawki samochodowe.
• Gdy pojazd jest uniesiony na
podnośniku, silnik nie może
pracować, ani nie można go
uruchamiać.
• Nikt nie może siedzieć w
samochodzie, kiedy znajduje
się on na podnośniku.
• Jeżeli pojazd jest podnoszony
na
podnośniku
należy
uważać, by dzieci znajdowały
się w bezpiecznym miejscu z
dala od pojazdu i od drogi.

9

6 24

1KMB4016

1KMA4017

Wymiana koła
1. Ustawić samochód na płaskiej
powierzchni i starannie zaciągnąć
hamulec postojowy.
2. W
przypadku
mechanicznej
skrzyni biegów ustawić dźwignię
zmiany biegów w położeniu R
(wstecznego biegu) lub w pozycji
P
(postój)
w
przypadku
automatycznej skrzyni biegów.
3. Włączyć światła awaryjne.

4. Wyjąć z samochodu klucz do
nakrętek kół, podnośnik samochodowy, pokrętło podnośnika i koło
zapasowe.
5. Zablokować
zarówno
koło
przednie jak i tylne znajdujące się
po przekątnej i po przeciwnych
stronach w stosunku podnośnika.

Postępowanie w przypadku awarii

OSTRZEŻENIE
- Wymiana koła
• Aby zabezpieczyć pojazd
przed poruszeniem podczas
zmiany koła, należy zawsze
całkowicie zaciągnąć hamulec
postojowy i zablokować koło
znajdujące się po przekątnej
w stosunku do zmienianego
koła.
• Zaleca się, aby koła były
zabezpieczone klinami, a w
podnoszonym samochodzie
nie powinno być ludzi.

1
2
3
1KMA4018

1KMA4019

6. Poluzować każdą z nakrętek koła
o 1 obrót, obracając klucz w
kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara, lecz nie
zdejmować żadnej z nakrętek,
zanim koło nie zostanie uniesione
ponad ziemię.

7. Ustawić podnośnik przy przednim
lub tylnym punkcie podparcia, jak
najbliżej
zmienianego
koła.
Podnośnik powinno się umieścić w
wyznaczonym miejscu pod ramą.
Punktami podparcia są płytki
spawane do ramy, z dwoma
występami i ze znajdującymi się
powyżej zaznaczonymi punktami
wskazującymi miejsce podparcia
podnośnika.

4
5
6
7
8
9

6 25

Postępowanie w przypadku awarii

OSTRZEŻENIE

1
2
3
4

- Położenie podnośnika
Aby
zmniejszyć
ryzyko
możliwych obrażeń ciała, należy
używać
tylko
podnośnika
dostarczonego
razem
z
samochodem i umieszczać go w
prawidłowym miejscu podparcia
samochodu; nie należy nigdy
wykorzystywać innych miejsc
samochodu
jako
punkty
podparcia podnośnika.

5
6
7
8
9

6 26

1KMA4020

1KMA4021

8. Wstawić pokrętło w podnośnik i
obracając je w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, unieść
pojazd tak, by koło nie stykało się z
gruntem. Wysokość ta wynosi
około 30 mm. Przed zdjęciem
nakrętek koła, należy sprawdzić,
czy pojazd stoi stabilnie i czy nie
ma on możliwości zsunięcia się.
9. Odkręcić nakrętki kół obracając je
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i zdjąć koło.
10. Założyć koło zapasowe na
miejsce i wkręcić nakrętki kół,
ustawiając je stożkową częścią
skierowaną do środka.

11. Kiedy nakrętki są już dokręcone,
należy opuścić pojazd całkowicie
na ziemię i kontynuować
dokręcanie nakrętek, aż zostaną
one całkowicie dociągnięte.
Nakrętki kół należy mocno
dokręcać „krzyżowo”.
Jeśli Użytkownik ma wątpliwości,
co do pewności dokręcenia
nakrętek koła, powinien poprosić
najbliższy serwis o sprawdzenie
ich
dokręcenia.
Określony
moment dokręcania wynosi 9~11
kg•m (65-79 funto-stóp, 88-107
N•m). Niewłaściwie dokręcone
nakrętki koła mogą powodować
drgania pedału hamulca podczas
hamowania.

Postępowanie w przypadku awarii

OSTROŻNIE
Samochód ten ma gwinty
metryczne
na
śrubach
dwustronnych i w nakrętkach kół.
Podczas wymiany koła należy
zwracać uwagę, aby stosować te
same nakrętki, które były odkręcane
podczas zdejmowania koła, lub, w
przypadku ich wymiany, by nakrętki
te miały takie same gwinty i stożki.
Zastosowanie gwintów innych niż
metryczne do dokręcania na
śrubach dwustronnych i odwrotnie
nie
zapewni
bezpiecznego
mocowania kół do piast i spowoduje
uszkodzenie śrub dwustronnych
tak, że trzeba będzie je wymienić.
Zwracamy uwagę, że większość
nakrętek kół nie ma gwintów
metrycznych. Prosimy bardzo
uważnie sprawdzać rodzaj gwintu
nakrętek nabywanych na rynku
wtórnym, przed ewentualnym
zainstalowaniem nakrętek lub kół.
W przypadku wątpliwości, należy
skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

OSTRZEŻENIE
- Śruby dwustronne
Jeśli śruby dwustronne są
uszkodzone, mogą utracić
zdolność mocowania koła. To
może doprowadzić do zgubienia
koła i wypadku.

1
2
3

Aby zabezpieczyć koło zapasowe i
narzędzia
przed
brzęczeniem
podczas jazdy samochodem, należy
je prawidłowo zamocować.

4
5

OSTRZEŻENIE

6

Po zamontowaniu koła zapasowego, należy możliwie jak
najszybciej sprawdzić w nim
ciśnienie. Jeśli zachodzi potrzeba,
napompować koło do uzyskania
ciśnienia zgodnego z wymaganym.
Patrz Rozdział 8, Dane techniczne.

7
8
9

6 27


Related documents


poradnik sam slowacja 2016
umowa kupna sprzedazy samochodu
r1
514985571
o wiadczenie uczestnika zlotu meeting of japanese toys
umowa kupna sprzedazy


Related keywords