teza pt.pdf


Preview of PDF document teza-pt.pdf

Page 1...5 6 789206

Text preview


animal symbolicum). Pored toga, nalazi ukazuju da model odnosa koji najbolje fituje
empirijskim podacima opisuje prirodu veze tri sržna TDP kontrukta kao kauzalni efekat
inteligencije na pristrasnosti koji je posredovan reflektivnošću. Drugim rečima, procesi tipa
2 dolaze do izražaja u uslovima visoke reflektivnosti. Rezultati su prodiskutovani i u
odnosu na ostale modele racionalnosti čoveka.

Ključne reči : kognitivne pristrasnosti; racionalnost; individualne razlike; teorije dualnih procesa

Naučna oblast: Psihologija
Uža naučna oblast: Viši mentalni procesi
UDK:159.95(043)