PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactJak wybrać odpowiednie kolory .pdf


Original filename: Jak wybrać odpowiednie kolory.pdf
Title: Jak wybrać odpowiednie kolory
Author: Lukasz

This PDF 1.3 document has been generated by CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.576, and has been sent on pdf-archive.com on 25/11/2013 at 20:26, from IP address 83.27.x.x. The current document download page has been viewed 651 times.
File size: 2 MB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013
STYLIZACJA

Jak wybraæ
odpowiednie
kolory?
Noemi Jarek

Analiza kolorystyczna sta³a siê w ostatnim czasie bardzo popularna. Wiele kobiet
zaczê³o zwracaæ uwagê np. na temperaturê kolorów- na to czy s¹ ciep³e, czy ch³odne i
dopiero po zastanowieniu wybieraj¹ odpowiedni kolor ubrania czy kosmetyku. Zdarza
mi siê czêsto s³yszeæ w pracy pytanie: „Czy jest pani kolorystk¹?”- dopiero po moim
potwierdzeniu osoba taka ze spokojem pozwala sobie dobraæ kolorówkê .To pokazuje,
¿e Polki zaczynaj¹ doceniaæ wagê kolorów. Równoczeœnie istnieje spora czêœæ osób,
które s¹ wiecznymi amatorami „bezpiecznych” kolorów: czerni, grafitu, br¹zu i bez
wzglêdu na to, co mówi analiza kolorystyczna – nigdy siê z nimi nie rozstan¹…

Czym w³aœciwie jest analiza kolorystyczna?
Czy warto zastanawiaæ siê
nad doborem kolorów?
Profesor malarstwa ¿yj¹cy w ubieg³ym stuleciu Johaness Itten zauwa¿y³, ¿e ka¿dy ma
swoje ulubione kolory, w których czuje siê dobrze - s¹ to zwykle kolory harmonizuj¹ce
z urod¹ tej osoby. Poprosi³ uczniów by namalowali blisk¹ sobie paletê barw, a potem
trafnie dopasowywa³ pracê do jej autora. Dziêki jego „odkryciu” i pracy innych osób
powsta³ znany dziœ podzia³ na cztery typy urody, których kolory harmonizuj¹ z
barwami pór roku..........................................................................................................................
Wiosna kolory delikatne, czyste, ciep³e
Lato kolory delikatne, wyszarza³e, ch³odne
Jesieñ kolory intensywne, wyszarza³e, ciep³e
Zima kolory intensywne, czyste, ch³odne

8

STYLIZACJA
Wiemy, jakie to kolory delikatne, a jakie intensywne, ale które s¹ czyste, a które
wyszarza³e?.....................................................................................................................................
Teraz trochê plastyki…..........................................
Kolor czysty nie ma w sobie ¿adnej domieszki
szaroœci - s¹ to kolory podstawowe (niebieski,
czerwony, ¿ó³ty) oraz powsta³e z mieszania w
ró¿nych proporcjach (parami) tych barw
podstawowych np....................................................

niebieski

czerwony
fioletowy
(barwa pochodna)

Kolor wyszarza³y inaczej „z³amany” to taki, który powstaje ze zmieszania barwy
podstawowej i pochodnej z barw¹ dope³niaj¹c¹ (przeciwstawn¹) - w wyniku czego
powstaje kolor neutralny. W zale¿noœci od proporcji zmieszanych barw - kolor
koñcowy mo¿e byæ lekko szarawy, albo nawet zbli¿ony do czerni. Dla przyk³adu
kolorem czystym bêdzie ¿ó³ty, a wyszarza³ym musztardowy.................................................

A jak rozró¿niæ barwy ciep³e od ch³odnych?
Ciep³e maj¹ w sobie du¿o pigmentu ¿ó³tego,
gdy na nie patrzymy daj¹ wra¿enie ciep³a
np. ³ososiowy
Barwy ch³odne to te z pigmentem niebieskim,
gdy na nie patrzymy daj¹ wra¿enie zimna
np. ró¿owy
Aby zanalizowaæ swój typ urody zwracamy uwagê na kolor: skóry, w³osów, têczówki,
bia³kówki, ust, pieprzyków. Jak siê okazuje ten z pozoru prosty podzia³ wymaga od nas
bardzo dobrej znajomoœci kolorów i dostrzegania „niuansów” kolorystycznych - które
przek³adaj¹ siê na cechy danej barwy. Po latach istnienia podzia³u na 4 typy
kolorystyczne zaczê³y pojawiaæ siê nowe, bardziej szczegó³owe podzia³y. Jeden z
popularniejszych w tej chwili to podzia³ na 12 typów. Nie jest to nowa analiza, ale
bardziej szczegó³owa. Powsta³a, poniewa¿ wiele osób nie mog³o odnaleŸæ swojego
typu kolorystycznego w obrêbie tylko 4 rodzajów urody. Podzia³ na 12 typów w

9

STYLIZACJA
obrêbie ka¿dej pory roku wyró¿nia trzy podtypy (obejmuj¹ce trzy cechy danej pory
roku) - zastanawiamy siê podczas analizy, która z cech dominuje w danym typie urody.
Np. jeœli stwierdzimy, ¿e jesteœmy typem wiosny, bo mamy delikatne, ciep³e i czyste
„ubarwienie” -nastêpnie stwierdzamy, która z cech jest najbardziej widoczna
„na pierwszy rzut oka”. Czy s¹ to jasne, delikatne barwy, czy ciep³a, ¿ó³tawa skóra i
w³osy, a mo¿e wyj¹tkowo wyraziste i czyste, klarowne kolory. Cecha dominuj¹ca
sugeruje jakim podtypem wiosny jesteœmy: jasnym, ciep³ym czy czysty. Bardziej
szczegó³owy podzia³ obejmuje wiêc nastêpuj¹ce typy:...........................................................
Wiosna:
Ciep³a Wiosna
Czysta Wiosna
Delikatna(Jasna) Wiosna
Lato:
Ch³odne Lato
Wyszarza³e Lato
Delikatne(Jasne) Lato
Jesieñ:
Ciep³a Jesieñ
Wyszarza³a Jesieñ
Intensywna Jesieñ
Zima:
Ch³odna Zima
Czysta Zima
Intensywna Zima
Jeœli trafnie zanalizujemy swój typ urody to kolory, które s¹ do niego przypisane bêd¹
podkreœla³y kolor naszej têczówki, ust, w³osów - spowoduj¹ ,¿e bêdziemy wygl¹dali na
bardziej wypoczêtych. Piszê wygl¹dali, bo analiza kolorystyczna obejmuje oczywiœcie
nie tylko kobiety, ale tez mê¿czyzn. Kobiety mog¹ upiêkszaæ siê ca³ym “arsena³em”
kosmetyków - panom pozostaj¹ kolory. Prawid³owo przeprowadzona analiza
kolorystyczna wymaga od kolorysty bardzo dobrej znajomoœci kolorów i zwracania
uwagi na szczegó³y. Pomocne w analizie kolorystycznej s¹ palety chust pogrupowane
na typy urody. W odpowiednim œwietle przyk³adamy chusty, które wed³ug nas
powinny pasowaæ i dokonujemy ostatecznej oceny................................................................

10


Jak wybrać odpowiednie kolory.pdf - page 1/3
Jak wybrać odpowiednie kolory.pdf - page 2/3
Jak wybrać odpowiednie kolory.pdf - page 3/3

Related documents


jak wybra odpowiednie kolory
stylizacja czy kroj i kolor ubrania jest wazny
stylizacja czy kroj i kolor ubrania jest wazny 1
tabela minera w
jak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu
chemia importowana gazetka


Related keywords