PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact5 bi kip dung bep1629 .pdf


Original filename: 5 bi kip dung bep1629.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 12/12/2013 at 11:39, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 491 times.
File size: 55 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


5 bi kip dung bep
5 bí kíp s dng bp in thy qu
visit homepage là 1 dùng em ti vic an toàn cng nh cc k tích kim cho ngi dùng, bp bây gi ang tr
nên 1 phm vt lên ngôi lên trên th trng. Tuy nhiên, làm cách nào cho tng cng có kh nng c tác dng
dùng thì không cn ai ã bit.
Do vy, mt s mt s lu ý mà vài nhà cung ng khuyên ngi s dng phi tránh có th vn coi là tng i b ích cho
nhng ngi s dng.

bp in em ti tác dng ln v kinh t
- Vic ln u mà mt vài nhà cung ng gi ý s dng chính là, ngay khi s dng bp c th phi tránh t ni lên bp in
t lúc vn thiu thc n. Nguyên do, nh chúng mình va hiu khong thi gian gia nhit bi bp cc nhanh, phi
nu ngi s dng ni cha lên có th ã quá d dn ti h hng ni và cng các dùng do bp in t sanyo giá bp in t .
- Cùng vi lu ý trên, trong lúc hot ng nhng ngi s dng vn thng xuyên phi phòng nga chuyn b bng bi
va p ti mt bp. Mc du, b mt bp in t cha sinh nóng nhng mà áy ni li có nhit cc k cao, phi mau chóng
truyn sang b mt bp làm bp nóng lên cc k nhanh. Thành ra, vic va chm ti mt thoáng bp có kh nng
gây ra b bng (k c vic bp va s dng xong).

- Riêng v khu vc bp, ngi s dng phi t bp ti ni thông thoáng tránh tình th bp báo ng gi (t chy ngt
ngun in) do xã hi chung quanh vi nóng cao. Cùng vi y, trong khi s dng bp t phi dùng cm cht lng
cao c lp, cng dòng in không c nh hn th mc gieo cm bi bp t.o
- Hn th na, nhng ai s dng có kh nng cng không nht thit bp gn mt vài thit b nh ti vi, u a, máy vi tính,
radio d dàng gây nhiu sóng các dng c này, có kh nng s nh không phi cho gn ngun nc….
- Sau chuyn nu xong bp không nht thit rút dây n ngun, mà nên mt bp ngui hn ri nên rút, ty ra sch
bong bp ngay sau chuyn dùng, tránh khi lâu làm hoen mt kính.


5 bi kip dung bep1629.pdf - page 1/2
5 bi kip dung bep1629.pdf - page 2/2

Related documents


bep dien o bep1202
5 bi kip dung bep1629
an hoa tu chao chong1403
vai linh vuc trong diem1327 1
phat hien thanh phan moi1132
cach su dung am gioi1427


Related keywords