PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcac ban da hieu cach1684 .pdf


Original filename: cac ban da hieu cach1684.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 14/12/2013 at 12:15, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 497 times.
File size: 55 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cac ban da hieu cach
Chúng ta va mi thy cách dùng bp t?
Thay vì dùng bp gas nh ngày trc, mt s bà vic ni tr tiên tin vi xu hng s dng bp t. Gn nh, vn tc un mau
chóng, sch tinh, quyn quí… coi nh là các im mnh ni bt do bp in t media
Th nhng, chng cn ai trong s h vn thng xuyên u thy rõ rt nguyên lý vn ng cng nh cách s dng bp
cho an toàn, hiu qu. Nên Bluestone chia s cùng ta kinh nghim s dng bp t

Bp t hot ng trên nguyên tc làm nóng bng cm bin do sóng in t. Vì vy, bp không lan ta khói, an toàn,
hn ch cháy n. B mt bp thng có kh nng c làm chng c s có giá tr cao hoc kính chu la nên tht d ty ra,
có kh nng c thao tác qua màn chiu LCD kèm vi mt s công nng tin ích khác na nh t gi t tt.

Các xem xét k ã cho thy, hiu sut un nóng do bp cao hn na hn so vi nhng loi· bp khác. Tt hn ht, phi
s dng phích cm riêng. Trong lúc sm bp hi ngoi sn xut vi in áp 100V, mun s dng có kh nng c in áp
220V nên b sung thêm nhiu bin h áp có hiu nng 200W.
Tuy nhiên, vi bp có giá tr cao Bluestone thì khác. Bp vi hiu nng 2200W, tn sut 50Hz, hiu in nh vy
220V. Cho nên, chúng ta không phi bn lòng ti chuyn b sung thêm bin áp.
im lu ý nh là, cho tránh khi hng hóc bp, ti quy mô bc bp 3m, ng nên t mt vài dng c in t nh là dùng
thu âm, thit b chp hình, TV… ng thi 1 gia dng rt d gây ra nhim t khác. Vi các loi bp t na, tht nguy
hi nu nh các bn t bp gn ngun nc hay ti ni t t. Tuy vy, chúng ta có th hoàn toàn an tâm v iu này
cùng vi bp t sáng ý sáng d chng nc nc ca Bluestone.
Cui cùng tuy nhiên không thua kém phn thit yu coi nh là b phn thay th. Chúng ta rt cn nh, bp t
chính là phm vt c khí công ngh ti tân phi khi vài sn phm do bp b h hng - dù nh nh là cu chì, dây
in… có th ã phi dù rng


cac ban da hieu cach1684.pdf - page 1/2
cac ban da hieu cach1684.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document cac ban da hieu cach1684
PDF Document cach su dung am gioi1427
PDF Document bep dien o bep1202
PDF Document 10 diem rat can chu1264
PDF Document binh nau gioi tc fujishi1256


Related keywords