PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactCzy makijaż brwi jest ważny .pdf


Original filename: Czy makijaż brwi jest ważny.pdf
Title: SERIA ARTYKUŁÓW WIZAŻ
Author: Lukasz

This PDF 1.3 document has been generated by CorelDRAW / Corel PDF Engine Version 3.0.0.576, and has been sent on pdf-archive.com on 14/12/2013 at 19:22, from IP address 79.184.x.x. The current document download page has been viewed 967 times.
File size: 10 MB (13 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

Know-how
twojego stylu

18 praktycznych
odpowiedzi.
Witam!

Postanowi³am zrobiæ krótki ci¹g artyku³ów odpowiadaj¹cy na pytania,
z którymi najczêœciej spotykam siê w pracy stylisty - wiza¿ysty. S¹dzê, ¿e wielu
z Was bardzo u³atwi to dokonywanie odpowiednich wyborów w dziedzinie ubioru
i makija¿u... Zapraszam wiêc do czytania.
Noemi Jarek

WIZA¯
Czym powinnam nak³adaæ podk³ad? Co zrobiæ, ¿eby by³ trwa³y?
Czy przy cerze tr¹dzikowej mogê nak³adaæ podk³ad i puder?
Jak wybraæ odpowiedni¹ konsystencjê i kolorystykê podk³adu?
Czy makija¿ brwi jest wa¿ny? Jak i czym go wykonywaæ?
Co zrobiæ ¿eby cienie utrzymywa³y siê przez ca³y dzieñ i jaki kolor bêdzie odpowiedni dla mnie?
Jakie kosmetyki wybraæ przy twarzy dojrza³ej?
Jak wybraæ odpowiedni kolor ró¿u lub bronzera?
Jak wybraæ odpowiedni kolor pomadki?
Czy eyeliner jest odpowiedni dla mnie? Jak wykonaæ kszta³tn¹ kreskê?

str. 2-4
str. 5-7
str. 8-10

STYLIZACJA
Czy krój i kolor ubrania jest wa¿ny?
Sk¹d mogê wiedzieæ jaki mam typ sylwetki?
Jak wybraæ odpowiedni kolor
Jakie spodnie bêd¹ odpowiednie dla mnie?
Jak dobraæ krój spódnicy do mojej figury?
Jakie dodatki powinnam dobieraæ, ¿eby dobrze wygladaæ (osoba filigranowa/osoba puszysta)?
Czy fryzura ma du¿e znaczenie w ca³ym wygl¹dzie?
Jak dobraæ bi¿uteriê do kszta³tu twarzy?
Jak siê ubieraæ, ¿eby wygl¹daæ profesjonalnie?
Biuletyn Wiza¿u i Stylizacji

1

WIZA¯

Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

Czym powinnam
nak³adaæ podk³ad?
Co zrobiæ, ¿eby by³ trwa³y?
Noemi Jarek

Podk³ad

to podstawa dobrze wygl¹daj¹cego makija¿u.
Idealn¹ cerê bez ¿adnej skazy maj¹ zwykle niestety tylko
ma³e dzieci. Pod wp³ywem nieodpowiedniej diety, stresu,
s³oñca, braku snu, czynników genetycznych i innych
z czasem na twarzy moze pojawiæ sie tr¹dzik, zaskórniki,
popêkane naczyñka, przebarwienia...
To wszystko nie nadaje piêkna naszej twarzy, a wrêcz
przeciwnie. Brak odpowiedniego kamufla¿u tych
niedoskona³oœci spowoduje, ¿e nasz makija¿ bêdzie
wygl¹da³ nieestetycznie, a do³o¿enie na twarz kosmetyków
kolorowych mo¿e dodatkowo szpeciæ, przez podkreœlenie
niedoskona³oœci cery.

Ustaliliœmy, ¿e podk³ad powinno siê nak³adaæ,

czym jednak to robiæ?
Na rynku kosmetycznym pojawia siê wiele nowych aplikatorów do podk³adu.
Na dzieñ dzisiejszy wyró¿ni³abym jednak 3 techniki.

1. PALCE
Nak³adanie podk³adu palcami to bardzo dobra technika
przy cerze z wieloma niedoskona³oœciami np. zaskórniki,
tr¹dzik. Ciep³o palców rozgrzeje podk³ad, dziêki czemu bêdzie
siê on lepiej wtapia³ w cerê. Mo¿emy na³o¿yæ odpowiednio
wiêksz¹ iloœæ podk³adu np. 2 warstwy a on nadal bêdzie wygl¹da³

2

WIZA¯
naturalnie. Przy tej technice podk³adu nie wcieramy np. kolistymi ruchami tylko
wklepujemy poziomymi ruchami od œrodka twarzy ku zewnêtrznej stronie.
Dziêki temu nawet spore niedoskona³oœci zostan¹ dobrze pokryte.
Niebezpieczeñstwem przy nak³adaniu podk³adu palcami s¹: linia nasady w³osów,
okolice brwi, linia ¿uchwy, okolice ust. W tych miejscach nadmierna iloœæ
podk³adu po utlenieniu siê (a mo¿e to nast¹piæ bardzo szybko) œciemnieje i
bêdzie tworzyæ nieestetyczne ciemniejsze miejsca. W tych partiach najlepiej
dodatkowo lekko rozetrzeæ podk³ad g¹beczk¹.

2. PÊDZEL (p³aski syntetyczny lub typu flat top)

1
2

Popularny p³aski pêdzel syntetyczny zapewnia delikatniesze
krycie ni¿ palce. Jest odpowiedni dla osób z mniejszymi
niedoskona³oœciami i np. przy cerze suchej, gdzie wiêksza iloœæ
podk³adu mo¿e powodowaæ dyskomfort. To dobry wybór z
ekonomicznego punktu widzenia - nie wch³ania nadmiernej
iloœci podk³adu i mo¿na nim pracowaæ stosunkowo szybko.
Gdy posiadamy partie o wiêkszym natê¿eniu niedoskona³oœci
pozostaje nam na³o¿enie w tych miejscach podk³adu palcami.
Przy pêdzlu syntetycznym trzeba uwa¿aæ jednak na powstanie
nieestetycznych smug, jeœli takie siê pojawi¹ polecam nak³adaæ
podk³ad wolniej i dok³adniej.
Mniej popularnym pêdzlem jest ten typu flat top jest szerszy od
klasycznego pêdzla i zapewnia w porównaniu z nim du¿o
wiêksze krycie, ale nieco mniejsze od palców. Du¿¹ jego zalet¹
jest to, ¿e mimo du¿ego krycia daje naturalne wykoñczenie.
Polecam go dla osób z wiêksza iloœci¹ niedoskona³oœci i fanek
wyg³adzonej równomiernie pokrytej podk³adem twarzy. Jest
ekonomiczny i wielofunkcyjny - mo¿na nim nak³adaæ nie tylko
podk³ad, ale równie¿ ³atwo konturowaæ twarz bronzerem, czy
nak³adaæ ró¿

1
PÊDZEL p³aski syntetyczny

2
PÊDZEL flat top

3

WIZA¯

3. G¥BECZKA/BEAUTY BLENDER
Gabeczka/beauty blender zapewnia najdelikatniejsze krycie, ale
dobrze wyg³adza cerê. Przy mocniejszych niedoskona³oœciach
konieczne jest na³o¿enie kilku warstw podk³adu, chocia¿
wówczas efekt zwykle pozostaje naturalny. Cera bêdzie
„wypolerowana”, wyg³adzona lecz w niektórych partiach i tak
konieczne bêdzie pos³u¿enie siê palcami. Przed nak³adaniem
podk³adu g¹beczk¹ warto j¹ lekko zwil¿yæ, gdy¿ w przeciwnym
razie wch³onie du¿¹ iloœæ podk³adu.

Co w takim razie zrobiæ,

CASHMERE SECRET GLAM

2 DAX COSMETICS

1 INGLOT UNDER

Nale¿y codziennie pielêgnowaæ cerê tzn. robiæ dok³adny demakija¿
z tonizacj¹, peeling (max. 1 raz w tygodniu), nawil¿aæ lub
ewentualnie lekko nat³uszczaæ w przy padkucery suchej, unikaæ
mocnego opalania twarzy np. w solarium. Na tak przygotowanej
cerze podk³ad bêdzie dobrze siê trzyma³ i nie bêdzie siê wa¿y³
(przyczyn¹ jest zwykle stary - martwy naskórek).
Aby dodatkowo utrwaliæ makija¿ warto wypróbowaæ wczeœniejsze
na³o¿enie bazy, która zmniejszy widocznoœæ porów, a wiec
optycznie wyg³adzi - te z do cery t³ustej (np. INGLOT Under
Makeup Base) zmniejsz¹ widocznoœæ wydzielanego sebum, a do
cery suchej (np. Dax Cosmetics Cashmere Secret Glam) lekko
rozœwietl¹. Nastepnie po na³o¿eniu podk³adu koniecznie
„opruszamy” cerê pudrem, który stabilizuje podk³ad i przed³u¿a
jego trwa³oœæ. Trwa³y podk³ad bez pudru NIE ISTNIEJE!
1

2

Polecam pudry transparentne, które nie wp³yn¹ na kolor podk³adu
-jedynie zmatowi¹ np. œwietn¹ seriê INGLOT 3S. Przy wiêkszych
okazjach po na³o¿eniu podk³adu warto spryskaæ cerê fixerem
np. marki KRYOLAN, ale polecam go g³ównie przy cerze t³ustej,
bo such¹ mo¿e dodatkowo przesuszyæ.
3

4

“Trwa³y podk³ad bez pudru
nie istnieje.”
Noemi Jarek
3 INGLOT 3S

4

4 FIXER KRYOLAN

MAKEUP BASE

¿eby podk³ad by³ trwa³y?

Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

WIZA¯

Czy przy cerze
tr¹dzikowej mogê
nak³adaæ podk³ad
i puder?
Noemi Jarek

Wiele dziewczyn z problematyczn¹ cer¹ tr¹dzikow¹ zastanawia siê, czy kamuflowanie
tych niedoskona³oœci nie pogorszy i tak ju¿ kiepskiego stanu cery. Nie obawiajcie siê
tego! Na rynku kosmetycznym istniejej¹ ju¿ podk³ady, pudry i korektory, które nie
tylko nie zapchaj¹ porów, ale dodatkowo mog¹ goiæ stany zapalne przez obecnoœæ
sk³adników antybakteryjnych. Odpowiednio dobrany podk³ad i puder mo¿e wiêc
pozytywnie wp³yn¹æ na stan cery tr¹dzikowej i z pewnoœci¹ na wasze lepsze
samopoczucie.

Na co zwróciæ uwagê
przy wyborze

pudru i podk³adu?

Bardzo wa¿ny jest sk³ad. Nie sugerujcie siê tyko napisami „naturalny” lub „mineralny”
- bo istniej¹ minera³y i naturalne oleje, które s¹ tr¹dzikotwórcze. Wiêkszoœæ
kosmetyków obecnych na naszym rynku zawiera ró¿ne sk³adniki komedogenne
(zapychaj¹ce pory). Zastosowane na skórze tr¹dzikowej (która w wyniku nadprodukcji
³oju ju¿ sama w sobie ma tendencjê do tworzenia zaskórników i stanów zapalnych)
mog¹ wp³yn¹æ na jej gwa³towne pogorszenie. Zdarza siê tak¿e, ¿e sk³adnik
powszechnie uwa¿any za komedogenny, znajduj¹c siê w produkcie w niewielkim
stê¿eniu nie blokuje porów. Polecam wiêc tak¿e obserwowanie stanu cery po u¿yciu
nowego kosmetyku, bo czasami s¹ to kwestie bardzo indywidualne. Popularnymi
sk³adnikami kosmetyków kolorowych, których na pewno nale¿y siê wystrzegaæ przy
cerze t³ustej s¹: parafina, talk i wielu przypadkach gliceryna. Wiêcej substancji z
podzia³em na mocno i œrednio komedogenne (wraz z ich angielskimi nazwami, które
najczêœciej widniej¹ na kosmetykach) umieszczam na kolejnych stronach.

5

WIZA¯

SK£ADNIKI KOMEDOGENNE
WYSOKO komedogenne
Acetylated Lanolin
Lanolina acetylowa
Butyl Stearate
stearynian butylowy
Capri/caprilic Trigliceride
trójglicerydy kaprylowe
Colloidal sulfur
siara i guma arabska
Mirystyl myristate
mirystynian tetradecylu
Octyl Palmitate&Stearate
palmitynian&stearytynian octylu
Oleic Acid
kwas oleinowy
Olive Oil
olejek z oliwek
Peach Kernal Oil
olejek brzoskwiniowy

Cocoa buter
mas³o kakaowe
Isopropyls Isostearate, Myristate, Palmitate
Izopropyle (oprócz alkohol izopropylowy)
Lanolin acid
kwas lanolinowy
Linseed oil
olejek z nasion lnu
Sweet almond Oil
olejek ze s³odkich migda³ów
Wheat Germ Oil
olejek z kie³ków przenicy
Sweet almond Oil
olejek ze s³odkich migda³ów
Wheat Germ Oil
olejek z kie³ków przenicy

ŒREDNIO komedogenne
Anhydrous lanolin
lanolina
Avocado oil
olejek avocado
Capric/Caprilic acid
kwas kaprylowy
Castor oil
olejek rycynowy
Coconut oil, butter
olejek kokosowy, mas³o
Corn oil
olejek kukurydziany
Cottonseed oil
olejek z ziaren bawe³ny
Cisco-D&C red pigments
czerwony pigment
kosmetyczny 17, 21, 3
Grape seed oil
olejek z pestek winogron
Gliceryl Stearate
stearynian gliceryny

6

WIZA¯

1 REVLON COLOUR STAY

Hexylene glycol
Peanut Oil
glicol heksylenowy
olejek z orzeszków ziemnych
Hydrogenated Vegetable oil
PEG 75, 16, 8 Lanolin
uwodniony olejek warzywny
glikol propylenowy
Isocetyl Stearate
Safflower Oil
stearynian izocetylu
olejek z krokoszu barwierskiego
Lanolin alcohol&oil
Sesame Oil
alkohol & olejek lanoliny
olejek sezamowy
Lauryl alcohol, Laureth acid
Sorbitan Oleate
alkohol, kwas laurylowy
oleinian sorbitrolu
Mineral oil, cosmetic grade
Sodium Chloride
olej mineralny klasy kosmetycznej
chlorek sodu
Mink oil - olejek mink
Soybean Oil
Myristic acid, Mirystyl lactate
olejek sojowy
kwas mirystynowy, mleczan
Sulfonated Castor oil - sulfonowany olej
mirystynowy
rycynowy
Octyldodecanol-2
Sunflower oil - olejek s³onecznikowy
oktylododekan-1-d
Olech-3-Poli (oksy-1, 2-etanodiyl) alfa
9 -oktadecenylo-omega-hydroksy
Palmitic Acid
kwas palmitynowy

Jaki w takim razie
powinien byæ idealny

podk³ad/puder?

Lekki, hypoalergiczny o bezolejowej formule (oil-free),
wzbogacony o sk³adniki pielêgnacyjne,
2 NATURALNY PUDER
JADWIGA SAIPAN
np. bisabolol, cynk, kompleks kwasu PCA.
Przyk³adowy podk³ad:
Revlon Colour Stay 1
Przyk³adowy puder: 2
Naturalny puder do cery t³ustej
i tr¹dzikowej Jadwiga Saipan 2
7

Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

WIZA¯

Jak wybraæ odpowiedni¹
konsystencjê i
kolorystykê
podk³adu?
Noemi Jarek

Podk³ad to podstawa dobrze wygl¹daj¹cego makija¿u. Odpowiednio dobrany - kryje
drobne i du¿e niedoskona³oœci cery, wyg³adza skórê, uwypukla kolor têczówki i ust,
chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV i przygotowuje twarz do dalszego
„upiêkszania”. Jak wybraæ ten w³aœciwy? Oprócz doboru do rodzaju cery
(to zwykle mamy napisane na buteleczce) pozostaje nam wybór konsystencji i koloru.
Jakie mamy wiêc konsystencje podk³adów? Opiszê te najbardziej popularne…................

5 rodzajów najbardziej

popularnych podk³adów:

1. Fluid
Jeden z najczêœciej spotykanych podk³adów, ma konsystencjê
p³ynn¹. W zale¿noœci od sk³adu mo¿e byæ odpowiedni dla
ró¿nych rodzajów cery......................................................................

Podzial fluidów
8

Fluidy na bazie wody
-cera t³usta
-cera mieszana
-cera normalna

Fluidy na bazie olejów
-cera sucha
-cera dojrza³a
-cera normalna

WIZA¯
Ze wzglêdu na ró¿nice w sk³adzie fluidy mog¹ czasami ró¿niæ siê konsystencj¹. Te
gêstsze z wiêkszym dodatkiem bia³ych pigmentów (odpowiadaj¹cych za krycie) jak np.
kaolin, dwutlenek tytanu dobieramy do cery bardziej problematycznej, natomiast
rzadsze np. z dodatkiem rozœwietlaj¹cego kwarcu lub miki) do cery suchej i dojrza³ej.....
2. Krem tonuj¹cy
Lekka konsystencja powoduje, ¿e krem tonuj¹cy wygl¹da na
twarzy bardzo naturalnie. Szczególnie czêsto jest wybierany w
okresach letnich, kiedy cera przybiera zdrowszy koloryt, a my
chcemy to jedynie podkreœliæ. Choæ kremy tonuj¹ce posiadaj¹
zalety - nie sprawdz¹ siê dobrze przy cerze problematycznej
np. tr¹dzikowej, poniewa¿ posiadaj¹ niewielki stopieñ
krycia-s³u¿¹ raczej do wyrównania kolorytu.................................
3. Podk³ad w sztyfcie
Podk³ad w sztyfcie - konsystencja sta³a zapewnia intensywne
i d³ugotrwa³e krycie. By wygl¹da³ naturalnie najlepiej
aplikowaæ go po uprzednim roztarciu miêdzy palcami.
W przypadku tego rodzaju podk³adów warto zwróciæ uwagê
na sk³ad - mog¹ opieraæ siê na olejach lub byæ od nich wolne.
Sprawdz¹ siê g³ównie przy cerze potrzebuj¹cej mocnej
korekcji...............................................................................................
4. Podk³ad w kompakcie
Gêsta konsystencja pudrowo - kremowa zapewnia dobre
krycie, które mo¿emy stopniowaæ. Odpowiedni do wiêkszoœci
rodzajów cery z wyj¹tkiem bardzo suchej, dojrza³ej lub z
mocno rozszerzonymi porami. Jego du¿¹ zalet¹ jest brak
koniecznoœci utrwalania pudrem.
5. Podk³ad w kremie
Jak sama nazwa charakteryzuje siê konsystencj¹ kremow¹. S¹
to zwykle podk³ady bogate substancje nawil¿aj¹ce i od¿ywcze,
dlatego przeznaczone bêd¹ g³ównie do cery suchej i
dojrza³ej. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tych podk³adów jest du¿e krycie
po³¹czone z wygodnym rozprowadzaniem. Zwykle
umieszczane s¹ w butelkach z dozownikiem................................

9

WIZA¯
Konsystencja podk³adu nie jest wiêc bez znaczenia-przed wyborem tej odpowiedniej
warto siê zastanowiæ jaki mam rodzaj cery (sucha, t³usta, normalna, mieszana) i jakiego
stopnia krycia potrzebujê.............................................................................................................
Aby podk³ad wygl¹da³ idealnie na twarzy - by³ niczym “druga skóra” potrzebny jest
jeszcze odpowiedni kolor. Sk¹d mo¿esz wiedzieæ jaki wybraæ - maj¹c tak szeroki wybór
kolorystyczny wœród wielu firm?................................................................................................

¯eby podk³ad wygl¹da³ naturalnie
powinien byæ w tym samym
kolorze co szyja.
Jak to rozumieæ? Nawet jeœli mamy nieco inny kolor twarzy (np. bardziej zaró¿owiony)
ni¿ szyi - podk³ad zawsze dobieramy do szyi wtedy twarz i szyja tworz¹ „jednoœæ”.
Najlepiej wiêc sprawdzaæ podk³ad na ¿uchwie - nie na nadgarstku, bo tam zwykle
mamy inny odcieñ skóry...............................................................................................................
Ze wzglêdu na temperaturê kolory mo¿emy podzieliæ na ciep³e i zimne. Co to znaczy?
Wszystkie ciep³e kolory maj¹ w swoich pigmentach wiêcej ¿ó³ci. Jeœli nasza szyja ma w
sobie wiêcej pigmentu ¿ó³tego wybieramy podk³ady w³aœnie w takim zabarwieniu.
Bêd¹ to podk³ady o tzw. kolorystyce ciep³ej. Kolory zimne w podk³adach to te z
pigmentem ró¿owawym. Jeœli nasza szyja ma zabarwienie lekko ró¿owawe to taki te¿
wybieramy kolor podk³adu..........................................................................................................

Podk³ad nie s³u¿y
do zmiany koloru cery!
np. przyciemnienia czy dodania ch³odnej cerze ciep³ego odcienia. W pierwszym i
drugim przypadku stworzymy efekt maski, w tym drugim dodatkowo spowodujemy ¿e
cera nabierze bardziej szarego kolorytu.....................................................................................
Kolor cery mo¿emy znacznie przyciemniæ tylko w przypadku, gdy mamy ciemniejsz¹
szyjê i dekolt od twarzy - wtedy kolor podk³adu nadal dobieramy do szyi. Jako
S³owianki posiadamy naturalnie jasn¹ karnacjê. Po na³o¿eniu podk³adu
harmonizuj¹cego z szyj¹ wiele z nas uwa¿a siê za zbyt blade. St¹d czêsty b³¹d w
doborze zbyt ciemnego podk³adu. Jeœli chcemy, by nasza cera nabra³a bardziej
“¿ywego” kolorytu - wystarczy musn¹æ koœci policzkowe odpowiednio dobranym
ró¿em lub bronzerem. Wiêcej informacji na temat doboru odpowiedniego
ró¿u/bronzera znajdziecie w jednym z kolejnych artyku³ów.................................................

10

Biuletyn wiza¿u i stylizacji - 2013

WIZA¯

Czy makija¿ brwi
jest wa¿ny?
Jak i czym go
wykonaæ?
Noemi Jarek

Odpowiednio podkreœlone brwi nie tylko wygl¹daj¹ estetycznie, ale równie¿ modeluj¹
kszta³t twarzy oraz nadaj¹ jej wyrazistoœæ. Analogicznie – jeœli w korekcji brwi
pope³nimy kilka czêsto spotykanych b³êdów efekt bêdzie odwrotny...................................

Jakie powinny byæ

„idealne” brwi?
1. Odpowiednio wyregulowanie i „ujarzmione”.
2. Dobrane kolorystycznie.
3. Podkreœlone odpowiednim kosmetykiem.
1. Regulacja brwi jest podstawowym krokiem dla uzyskania lepszego wygl¹du ³uku
........
brwiowego. Czêstym b³êdem jest zbyt mocna regulacja brwi do tzw. „przecinków”. Tak
wyregulowana brew zmienia wyraz twarzy, która np. optycznie wygl¹da na szersz¹. Pod
zbyt mocno wyregulowanymi brwiami widoczna jest jaœniejsza (wczeœniej przykryta
w³oskami) skóra, która przez podra¿nienie wyrywaniem przybiera zwykle ró¿owawe
zabarwienie. To te¿ z pewnoœci¹ nie dodaje uroku. Jak w takim razie korygowaæ
brwi? Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿e nasz ³uk brwiowy jest zwykle dopasowany
do twarzy. Zmienianie na si³ê jego kszta³tu nie da estetycznego efektu. Dlatego
wyrywamy tylko nadmiar w³osków - te pojedyncze, które znajduj¹ siê poni¿ej
g³ównego ³uku. Aby podk³ad, który nak³adamy na twarz wygl¹da³ estetyczniej
mo¿emy równie¿ wydepilowaæ delikatne ledwo widoczne w³oski nad ³ukiem
brwiowym. Wtedy nadmiar podk³adu nie bêdzie siê tam zbiera³. Na koniec
„ujarzmiamy” w³oski przez przeczesanie czystym grzebyczkiem do brwi..........................

11

WIZA¯
2. Kolejnym czêsto spotykanym b³êdem jest niedopasowany kolor brwi.
........
Co to znaczy? Kolor w³osków w przypadku blondynek powinien byæ o ton
ciemniejszy, a pañ o ciemnych w³osach o ton jaœniejszy. Oznacza to , ¿e nawet u
posiadaczek czarnych w³osów typowo czarn¹ kredkê do brwi lepiej zast¹piæ ciemnym
br¹zem, by nie uzyskaæ zbyt przerysowanego efektu. Dodatkowo warto zwróciæ uwagê
na odcieñ w³osów jeœli jest bardziej ciep³y wybieramy cieplejsze odcienie kosmetyków
np. delikatnie rudawe, lub br¹zy o ciep³ym odcieniu natomiast przy ch³odnej
kolorystyce be¿owo-szare, grafitowe i ch³odne br¹zy............................................................
3.
.........
Na rynku kosmetycznym mamy szeroki wybór produktów, s³u¿¹cych do
korekcji ³uku brwiowego. Mo¿emy wybieraæ nie tylko miedzy kolorami, ale równie¿
konsystencjami. Oczywiœcie ró¿ne konsystencje kosmetyków dadz¹ nam odmienny
efekt................................................................................................................................................
-Kredka do brwi - rysujemy ni¹ pojedyncze w³oski w postaci delikatnych kreseczek
w miejscach, w których mamy tzw. „przeœwity”, a potem precyzujemy ca³y kszta³t brwi.
Ka¿dy ruch w przypadku tego kosmetyku powinien byæ delikatny, poniewa¿ klasyczna
kredka do brwi daje najmocniejszy kolor.................................................................................

-Kredka do brwi z dodatkiem wosku - koloryzuje delikatniej ni¿ klasyczna kredka i
daje bardziej „rozmyty” efekt - idealna w przypadku pañ z kszta³tnym, ale niepe³nym
³ukiem brwiowym. Pozostawia lekko zwil¿one brwi...............................................................

-Cieñ do brwi - nak³adamy go skoœnym pêdzelkiem intensywnoœæ koloru mo¿emy stopniowaæ przez nak³adanie
kolejnych warstw. Nie uzyskujemy efektu kresek tylko smugê
koloru, co wygl¹da bardzo naturalnie. Podczas u¿ywania tego
produktu nale¿y uwa¿aæ, by pêdzelkiem nie wyje¿d¿aæ zanadto
poza ³uk brwiowy, by nie uzyskaæ rozmazanego efektu...............

-Wosk do brwi/mascara do brwi - s³u¿y zwykle do ostatecznego „ujarzmienia”
w³osków - po wykonaniu korekcji kredk¹ lub cieniem. Mokra konsystencja sprawia, ¿e
.........................................................................................................................................................
„u³o¿one” brwi d³ugo pozostaj¹ na swoim miejscu.
U posiadaczek kszta³tnego ³uku brwiowego bez
wiêkszych „przeœwitów” woski i mascary mog¹
s³u¿yæ do samodzielnego podkreœlania bez
wczeœniejszego u¿ycia cienia lub kredki......................

12

WIZA¯

Jak w takim razie
precyzowaæ
³uk brwiowy?

2
3
1

Najlepiej odda to
rysunek…
Cienkim pionowym przedmiotem
np. o³ówkiem, sprawdzamy
czy brew ma w³aœciwy kszta³t.

1. Kiedy o³ówek przy³o¿ymy pionowo do zewnêtrznej czêœci nosa wyznaczy on nam
........
w³aœciwy pocz¹tek ³uku brwiowego (nadmiar korygujemy, a niedomiar delikatnie
dorysowujemy)..............................................................................................................................
2. Nastêpnie przyk³adamy o³ówek skoœnie tak, by jego wewnêtrzna czêœæ styka³a siê z
........
zewnêtrzn¹ czêœci¹ têczówki - o³ówek wyznaczy nam gdzie powinno byæ najwy¿sze
miejsce ³uku brwiowego (w tym miejscu mo¿emy np. narysowaæ delikatn¹ kropkê).......
3. Kolejno przyk³adamy o³ówek skoœnie do skrzyde³ka nosa, tak by przylega³ do
........
zewnêtrznej czêœci oka i sprawdzamy, gdzie brew powinna siê koñczyæ (zwykle jest za
krótka wiêc brak póŸniej delikatnie dorysowujemy)...............................................................
4. Na koniec rysujemy liniê od najni¿szego miejsca w ³uku brwiowym (wewnêtrzna
........
czêœæ twarzy) do najwy¿szego miejsca, w którym brew powinna siê koñczyæ, a potem
dopiero wype³niamy ca³y ³uk brwiowy.....................................................................................

13


Related documents


czy makija brwi jest wa ny 1
jak wybrac odpowiednia konsystencje i kolorystyke podkladu
czy przy cerze tradzikowej moge nakladac podklad
czy makija brwi jest wa ny
jak wybra odpowiednie kolory
kosmetyczne porady1415


Related keywords