PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep dien o bep1202 .pdf


Original filename: bep dien o bep1202.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 18/12/2013 at 12:28, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 715 times.
File size: 45 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep dien o bep
Bp in - bp an tâm
Bp c coi là vt dng chng th thiu cùng bt c c nhà nào. Vt phm bp in t có th c xem nh an tâm trên ht ti
thi khc hin nay.
Hình thc truyn nhit nng
Vi bp ga kèm theo bp in hng ngoi, nguyên lý hot ng do chúng chính là bin in nng hay nh t cht t trc
tip to nên nhit nng. Lng nhit nng cc k tng i ln này vn luôn luôn làm chín thc n, tuy nhiên nh vào cu
ni coi nh là áy ni.
Ti quá trình truyn nóng nng, mi khong 40% (cùng vi bp gas) - 60% (cùng bp in hng ngoi) nhit nng
ny sinh có th c áy ni hp thu, phn còn li có th ã ta ra xã hi xung quanh. Vi li, lng nhit lng có kh nng c
ni hp th có th s không hoàn toàn s dng làm chín thc phm ti ni, mà phn nh ã làm nóng ni cng nh
truyn ra môi trng ngoài. Da vào ó, rõ rt vic dùng mt s loi bp lên trên vi hiu sut rt thp. Vô s nóng lng
sinh b tn hao, truyn qua xã hi chung quanh, bin gian bp ca các bn thành mt chic lò si khng l.

Ngay cnh tiêu tn, bp t ng thi bp ga luôn n cha ng mt s ri ro có th din ra vô lun khi nào. Cùng vi bp
ga, qua mt thì gi dùng, hn mt s ng dn ga hoc là vài van khóa ga ang chng còn bo m an tâm, làm
cho ga b rò r. Theo nh ó, nu nh lng ga rò r trên quá rt ln, nh, chúng có kh nng khin bn ngt, nng hn
th, vi 1 tia ngn la nh, chúng vn thng xuyên gây nên nhng tác hi không d lng. Cng bp in, tuy rng cha
gây cháy n nh là bp ga, mc dù vy trong trng hp vô tình ng vào mt thoáng cng nh nu có th gây bng
cho ngi dùng (nht nh là cùng vi con tr).

Khác na vi hai kiu bp nm trên, bp t t rõ an tâm kèm vi hu ích hn. Nguyên lý hot ng bi kiu bp trên
hoàn toàn khác, rt gin n, ta trên nguyên tc ca mng in Foucault (hoc là cng gi là mng in xoáy). n c,
ây là mng in c sinh sôi ngay khi t mt vt ti in vào ti mt t tính chuyn bin theo nh thi gian hoc là vt dn
di chuyn ct ngang trng. Nguyên tc trên vì nhà vt lí ngi Pháp Léon Foucault (1819-1868) chng
minh, rng vi vic hin hu do vài dòng in cm bin trong vt dn nh vic công hiu ca 1 t trng bin thiên. Và
cùng vi qui tc trên, bp t, trong khong cách vài my-li-mét trên b mt bp, 1 t tính chuyn bin có th c to
nên trong khi nhng ai dùng khi ng bp. Da vào y, áy ni bng hp kim nm ti t tính trên có kh nng s m
lên, un chín thc n.
iu hành có kh nng c cng
Vì cha phi là phng thc to ra nhit lng thng n ngoài ni, cnh y, ch có áy ni ny n nhit lng, truyn thng

vào n trong, mình li có th chi phi quá d mc ca t trng thông qua vài nc sa, thành ra, công sut s
dng nng lng bi bp rt cao, cc ít gây ra hao phí.
Trông tình hung ti mt khác, không có nóng lng tn hao truyn ra môi trng chung quanh, rõ rt gian bp
do mình vn mát hn. Ta có th vn có th s dng loi bp trên phòng mát, ni các bn ti c nhà quây qun
bên nhau, vi ngi bên… ni lu không hn. Cng nh s dng in nh là bp in, nhng dng nh các bn s khi nng
gánh hóa n chng t cui tháng hn, nu nh có cùng tn sut s dng.
Vi coi nh là bp, nhng âu hãy bp gì có kh nng vn vy.


bep dien o  bep1202.pdf - page 1/2
bep dien o  bep1202.pdf - page 2/2

Related documents


bep dien o bep1202
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
5 bi kip dung bep1629
fax hoac thu dien tu1673
buoc chon kem theo su1342
cay lau nha omega mop1438


Related keywords