PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactan hoa tu chao chong1403 .pdfOriginal filename: an hoa tu chao chong1403.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2013 at 16:35, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 869 times.
File size: 42 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


an hoa tu chao chong
n ha t cho chng dính r
Mua chao chong dinh ceramicore âu âu mi an tâm
Cho chng dính h tr iu thi nu ca ch em thun tin hn trc vô khi mc dù vy thng trng cho chng dính lúc
này la lit hàng u hàng kém cht lng giá hàng hóa r.

Bn vi hiu chic cho cng dính rt tt và tin li li. Tuy nhiên vô khi mu cho chng dính lên trên th trng lúc
này ây tht s gi ln lo khin ch em công vic ni tr iêu ng. Trong trng hp nh trc kia sm mt b chao chong
dinh ceramic , ngi tiêu dùng thng phi b ra tm khong 1 triu ng thì hin ti nhn c mt vt phm cùng mu
mã tng t, s tin ít nht cha ti 50.000/chic. K c vic cho chng dính còn tr nên phm vt khuyn mãi có kh
nng c biu i kèm theo khá nhiu mt hàng hóa khác.
Lý do chng cn bi nhà sn xut h giá thành cho thích hp cùng phn ông khách hàng mà thc tin chính là
các chic cho chng dính có th cng b làm gi, làm nhái mt cách tràn lan. Ngay khi tác hi gây khi u do
các chic cho chng dính kiu tng i tt cng sp ti s c coi là tài gây ra cc k nhiu tranh bin thì vic s dng kiu

"hàng u" vi mc giá r git ny ngi này ti chuyn nu bp ngày qua ngày ang nh hng thng ti sc khe bi
nhng ngi s dng.
Cho chng dính thc s chng h b bong tróc
Ch em vic ni tr u tiên nhiu ti phm vt relevant site trc tiên nh là ti s tin li mà nó em li. Ngay cnh
chuyn áp cho, xào thc phm không b bám dính, thì nó cng tht d c tráng, lau chùi. Nh mi khi phm vt
chng dính tt phi l thuc ti ba thành t coi là vt liu úc, lp ra ph chng dính kèm vi quai cm. Mt vài phm vt
có cht lng thông thng s dng vt liu nhôm t c mc dn nhit ng thi kèm vi nhanh chóng trong lúc nu, lp
chng dính dùng loi teflon va mi c kim nghim ti M mc an tâm cho thc phm, riêng quai cho tng i tt
hãy s dng loi nha chu la, cho cha b chy khi un lâu phía trên bp nóng, không gây ra tai ha cho
nhng ngi ni tr.

Cho chng dính mua trong Timemart thì s ch em có th an tâm giá tr

Cho chng dính em ti nhiu tin ích ngi s dng trên thng trng gi này cho chng dính vi giá tr thông thng
c chia tr thành 2 loi. Mu ca Hàn Quc có th c làm tin nhôm và ph lp teflon hay nh hp cht silvestone
dày v chi 0,2mm, mu sm, vi ánh bc vi giá thành nm gia khong 120.000 n 150.000/chic. Kiu th 2 c
coi là vài vt phm bi Pháp, c, M có kh nng c phun ph cht chng dính d s dày, thng 0,ba ti 0,4mm,
chu c nóng, ma sát ln kèm vi vi mc giá 300.000 n 400.000/chic.
chao-chong-dinh
Nu nh nhìn hình dng, mt vài nhà phân tích ti lnh vc ch to ni cho chng dính qu quyt không th so
sánh có th c hàng có giá tr cao kèm theo hàng cht lng kém. Nhng loi cho chng dính gi r, giá tr kém
ngày nay phn ông cng nh du nhp Trung Quc hoc là c sx trong mt vài c s sx bé trong nc kèm theo
không tuân th chính xác mt vài quy nh v giá tr sn phm.
Th khin mt phép so sánh, nhôm cht liu làm cho vi mc giá khong 50.000 ng/kg ng thi lp sn chng
dính c sn xut da theo tiêu chí an toàn khi tip xúc cùng thc phm vi mc giá phía trên 150.000/kg.
Ngay khi mt chic cho kiu mng hn ht có kh nng vn khong 300 n 400g nhôm, kiu dày có th lên n gn
1kg nhôm.
Nh vy, vi giá sn phm r ch mt vài chc nghìn ng cho mt vt phm ã hoàn chnh thì s chc chn chng th
nhn c giá tr cc k tt vì nu mà mi tính giá nguyên liu sm n ã vt loan giá bán ra do mt vài phm vt kiu
này, cha c k ti mt vài chi phí khác.
Các loi cho chng dính giá tt, lp chng dính phn ông u c ch bin t vài vt liu r mt cha qua tri nghim hay
bn cht ch coi là mt lp sn chu nhit. Các phm vt trên dùng mu sn tnh in ti công nghip to ra mu en
xám ging nh sn chng dính, tuy th thành phn hóa hc do sn công nghip có kh nng gây ra c cho nhng
ai dùng (cht cadmium, hp kim nng ng thi hóa cht khác na ti sn có th gây ra ung bu).
Bên cnh ó, lp chng dính "gi" này thông thng d s mng, cc d xc, mu nht hn th so vi vài loi chng dính
có mc bám cao. Trong lúc s dng lâu ngày cho chng dính gi có th gây trúng c, c th là thi im thi nu ti
nóng cao nó s to nên lp khói vi cha ng vài c cht gây hi sc khe. Vi li cùng vi giá sn phm r phi cht liu
úc ra mt s chic cho này luôn luôn khá a dng.

Cách v sinh cho chng dính vi video
Mt vài li cho c úc vi inox r tin, tái ch t vài loi ph liu cha th gii quyt trit nên còn tn ng vô vàn mt s cht
c hi. Mt s loi khác, ti giai on dùng, lp sn chng dính b xc thành các ln dc ngang, tip ó bong tróc l lp
nn áy bên di làm chng c st, có th b han g. Sp chng dính giá r c khá nhiu n v kinh doanh t mua
cùng vi lng s khá ln cho làm cho quà tng khuyn mãi hay nh a bán trong mt vài ch min xa.
Cho chng dính hai mt ta vài món n ngon

trên phm vt dán tem va mu sc, nhng mà li không ghi s nhà nhà sx, nhà phân phi kèm vi s cp phép
sn xut. iu quan ngi trên ht chính là sp cho chng dính giá tt hin ti a phn cng nh cha tuân th úng vài
quy nh v cht lng sn phm. Lp sn chng dính ca kiu cho này trong giai on xào, nu có kh nng ln ti n
gây him nguy khôn lng. bo m sc khe ti giai on dùng, tt hn ht ngi tiêu dùng ng nên sm vài chic cho
chng dính vi mc giá tr thành r.


an hoa tu chao chong1403.pdf - page 1/3
an hoa tu chao chong1403.pdf - page 2/3
an hoa tu chao chong1403.pdf - page 3/3

Related documents


an hoa tu chao chong1403
ky thuat gi bao dam1600
chao chong dinh co an1394
buoc chon kem theo su1342
chat chong dinh phia tren1792
chao chong dinh gay ra1797


Related keywords