PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep dien tu nau bep1264 .pdf


Original filename: bep dien tu nau bep1264.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2013 at 12:30, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 537 times.
File size: 44 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep dien tu nau bep
Bp in làm bp ngon hn th
Kinh t m rng cùng ngha vi s yêu cu mua sm do ngi tiêu dùng có kh nng cng gia tng ln, bep dien tu
i ti thng trng nc ta va mi khin cho tt tt khách hàng phi trm tr khen ngi cùng vi mt s c thù bi nó.
Bp in không nhng khin cho khuôn viên bp do nhà ta quyn quý, mà vic un nu có kh nng ã tr nên tht
d hn. nhng món n áp cho, xào, , hm, nng, dùng bp in h tr bn to nên mt vài n cun hút m à mùi v.
Nhiu khách hàng cho rng, s dng bp in thì mt vài món n nh là chiên, kho vn thng xuyên cha ngon,
do công sut hot ng bi bp quá mc ln. y là mt quan im tuyt i sai lm. Da theo chuyên viên cao lng m v
Võ Quc cho hay: " Nu các bn chiên, kho trên bp in cho ra n không ngon nh là bp gas là do mình
chng có kinh nghim s dng bp ri. chc nu thy bc, bn không ch kho, chiên thc n ngon mà còn thu hp
thì gi xung ch mi mt/2 khong thi gian so sánh vi bp gas"
Sau ây c coi là mt s bí kíp s dng bp t , bp in t mt vài n chiên, kho:

- Ngay khi chiên: bn t ni lên BT ng thi la chn qui trình nhit úng mc, trong lúc thy khói bóc bc lên t
ni thì s các bn du n vô ri cho thc phm vào chiên. K tip, bn h nhit bp xung trong 70-80% nh là c. H
ti mc trên, thc n sp ti s chín vàng ng thi ng thi giòn. Nu nh mình nóng quá cao thc phm cng b
khét kèm vi trong trng hp h quá tng i thp n có th ã b dính cho.

Vi các loi bp sn có ch cài t cho tng menu, nh là chiên ròn, xào dng cht, un lu..., chúng ta hãy chn
la da theo menu ó bo m bp t c dùng hiu ích nht.
- Khi kho: bn sp ti s ni lên bp cng nh sa ti nóng ln nht. Trong khi hiu thc phm trong ni sôi u lên,
bn h nhit xung còn 50% kèm vi y kín np li kho. Thnh thong, nên o nh n trong thc phm chín u. Vì
coi nh là nu bng BT phi bn không s phng vì quai ni cha h b nóng. Chú ý la chn nóng phù hp.


Document preview bep dien tu nau bep1264.pdf - page 1/1

Related documents


bep dien tu nau bep1264
cach gin giu am toc1558
cac ban van thuong xuyen1078
c v m i v n c a tr
an hoa tu chao chong1403
cach su dung am gioi1427


Related keywords