PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep dien tu nau bep1264 .pdf


Original filename: bep dien tu nau bep1264.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 25/12/2013 at 12:30, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 481 times.
File size: 44 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep dien tu nau bep
Bp in làm bp ngon hn th
Kinh t m rng cùng ngha vi s yêu cu mua sm do ngi tiêu dùng có kh nng cng gia tng ln, bep dien tu
i ti thng trng nc ta va mi khin cho tt tt khách hàng phi trm tr khen ngi cùng vi mt s c thù bi nó.
Bp in không nhng khin cho khuôn viên bp do nhà ta quyn quý, mà vic un nu có kh nng ã tr nên tht
d hn. nhng món n áp cho, xào, , hm, nng, dùng bp in h tr bn to nên mt vài n cun hút m à mùi v.
Nhiu khách hàng cho rng, s dng bp in thì mt vài món n nh là chiên, kho vn thng xuyên cha ngon,
do công sut hot ng bi bp quá mc ln. y là mt quan im tuyt i sai lm. Da theo chuyên viên cao lng m v
Võ Quc cho hay: " Nu các bn chiên, kho trên bp in cho ra n không ngon nh là bp gas là do mình
chng có kinh nghim s dng bp ri. chc nu thy bc, bn không ch kho, chiên thc n ngon mà còn thu hp
thì gi xung ch mi mt/2 khong thi gian so sánh vi bp gas"
Sau ây c coi là mt s bí kíp s dng bp t , bp in t mt vài n chiên, kho:

- Ngay khi chiên: bn t ni lên BT ng thi la chn qui trình nhit úng mc, trong lúc thy khói bóc bc lên t
ni thì s các bn du n vô ri cho thc phm vào chiên. K tip, bn h nhit bp xung trong 70-80% nh là c. H
ti mc trên, thc n sp ti s chín vàng ng thi ng thi giòn. Nu nh mình nóng quá cao thc phm cng b
khét kèm vi trong trng hp h quá tng i thp n có th ã b dính cho.

Vi các loi bp sn có ch cài t cho tng menu, nh là chiên ròn, xào dng cht, un lu..., chúng ta hãy chn
la da theo menu ó bo m bp t c dùng hiu ích nht.
- Khi kho: bn sp ti s ni lên bp cng nh sa ti nóng ln nht. Trong khi hiu thc phm trong ni sôi u lên,
bn h nhit xung còn 50% kèm vi y kín np li kho. Thnh thong, nên o nh n trong thc phm chín u. Vì
coi nh là nu bng BT phi bn không s phng vì quai ni cha h b nóng. Chú ý la chn nóng phù hp.


Document preview bep dien tu nau bep1264.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document bep dien tu nau bep1264
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document nha voi khach den choi1680
PDF Document cac ban van thuong xuyen1078
PDF Document tim mua am toc do1054
PDF Document cach su dung am gioi1427


Related keywords