PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactniderlandzki .pdf


Original filename: niderlandzki.pdf
Title: Holenderski
Author: ESKK

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Acrobat 6.0 / ABBYY FineReader 11, and has been sent on pdf-archive.com on 30/12/2013 at 20:42, from IP address 176.98.x.x. The current document download page has been viewed 7405 times.
File size: 440 KB (17 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Wstęp
Zjednoczona Europa niesie ze sobą wiele nowych możliwości. Ułatwia nie tylko wymianę handlową czy kon­
takty zawodowe, ale także podróżowanie i nawiązywanie nowych znajomości. Dziś jesteś w Warszawie, a jutro
w Londynie, Paryżu czy Amsterdamie. Zdobywasz nowe doświadczenia, poznajesz nowych ludzi, a może właś­
nie rozpoczynasz interesującą pracę. Zamiast paszportu potrzebna jest Ci tylko znajomość języków obcych. Jak
się z pewnością przekonasz, jest to niezbędna inwestycja w przyszłość.
Zacznijmy więc od języka, który już wieki temu pozostawił ślady w polszczyźnie... Czy wiesz, skąd pocho­
dzą słowa: maszt, szyper lub wrak? Na to i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym kursie języka
niderlandzkiego. Gwarantujemy, że czas przeznaczony na naukę spędzisz w bardzo ciekawy i pożyteczny
sposób.
Kurs ESKK to fascynująca przygoda z językiem niderlandzkim. Będziemy poruszać ciekawe, współczesne te­
maty, dzięki czemu osiąganie postępów w nauce przyjdzie Ci lekko i niezauważalnie, bez mozołu kojarzonego
z monotonnym wkuwaniem słówek. Opanowanie gramatyki zapewni Ci zestaw różnorodnych ćwiczeń. W ten
sposób sam będziesz mógł odkrywać reguły gramatyczne i przekonasz się, jak są one łatwe i proste!
W sekcji dotyczącej komunikacji poznasz nowe słownictwo z różnych dziedzin i przećwiczysz wszystkie cztery
sprawności językowe - czytanie (lezen), słuchanie (luisteren), mówienie (spreken) i pisanie (schrijven). Na­
uczymy Cię praktycznych wyrażeń z życia codziennego - będziesz wiedział, jakim niderlandzkim posługiwać
się w pracy, a jakim na spotkaniach towarzyskich. Przedstawimy Ci też kulturę krajów niderlandzkiego obszaru
językowego. Zabierzemy Cię w podróż, w trakcie której poznasz Holandię, Belgię i Surinam.
Chcemy nauczyć Cię języka niderlandzkiego, abyś mógł w pełni uczestniczyć w świecie, w którym znikają gra­
nice dzielące ludzi. Cieszymy się, że i Ty zdecydowałeś się poszerzyć swoje życiowe możliwości. Pomożemy
Ci osiągnąć ten cel!
Efektywną naukę na naszym kursie gwarantuje stała struktura zeszytów lekcyjnych - w każdym zeszycie znaj­
dują się dwie lekcje składające się z powtarzalnych sekcji. Na początku pierwszego zeszytu omówiliśmy dodat­
kowo alfabet i zasady wymowy. Zanim rozpoczniesz naukę, przestudiuj schemat struktury zeszytu zamieszczo­
ny na następnej stronie.
Na kursie ESKK sam decydujesz o tym, gdzie i jak często się uczyć. Materiał całego zeszytu zaplanowany jest
na miesiąc pracy. Zamieszczony na marginesie symbol filiżanki t : wskazuje moment, w którym możesz od­
począć od nauki i powrócić do niej później, bez uszczerbku dla spójności procesu uczenia się. Aby zwiększyć
skuteczność Twojej nauki, proponujemy, byś materiałowi oddzielonemu symbolem filiżanki poświęcał 30-45
minut. Radzimy także, aby przerwa między kolejnymi sesjami nauki nie była dłuższa niż 2 dni. Jeśli będziesz
systematyczny, efekty Twojej pracy będą znacznie lepsze i szybciej osiągniesz zamierzone cele.
W samodzielnej nauce pomocny będzie załączony do kursu czerwony filtr. Używaj go tam, gdzie spotkasz tekst
na czerwono, np. w komentarzach gramatycznych, niektórych ćwiczeniach lub podczas nauki słówek. Filtrem
zasłaniasz wybrane fragmenty, a po udzieleniu samodzielnej odpowiedzi odkrywasz go i sprawdzasz popraw­
ność swoich rozwiązań.
Każdemu zeszytowi towarzyszy płyta CD, na której nagrane są fragmenty lekcji oraz wybrane ćwiczenia do
pracy domowej i słownik końcowy. Nagrania są w zeszycie oznaczone symbolem słuchawek {T}. Towarzysząca
im liczba odpowiada numeracji kolejnych fragmentów na płycie. Lektor odczytuje taki symbol jako opname
een, twee, drie... (nagranie 1, 2, 3...). Częste słuchanie nagrań i powtarzanie słówek, zwrotów czy pełnych zdań
pozwoli Ci na szybkie oswojenie się z brzmieniem dźwięków i intonacj ą w j ęzyku niderlandzkim.

Struktura lekcji
Cele edukacyjne

Zanim rozpoczniesz naukę, sprawdź, ja kie um iejętności zdobędziesz po przerobieniu
m ateriału lekcji. Później możesz do nich wrócić i zaznaczyć zagadnienia, które opano­
wałeś.

Om te beginnen

Każdą lekcję rozpoczynasz „rozgrzewką” , która płynnie wprowadzi Cię w tem atykę lekcji.

G ram m atica_
in het dagelijks leven

Prezentuje elem enty gram atyki języka niderlandzkiego, na której bazują następne sek­
cje lekcji. Zawiera nowe zagadnienia i struktury gramatyczne oraz ćwiczenia utrwala­
jące ich znajomość.

Uitspraak

Podsekcja z inform acjam i i ćwiczeniam i dotyczącymi wymowy.

Communicatie

Sekcja poświęcona komunikacji.

W oordenschat__

Wprowadza nowe słownictwo i ćwiczy jego użycie w odpowiednim kontekście.

Taalvaardigheden

Ćwiczenia rozwijające um iejętności językowe: słuchanie, czytanie, m ówienie i pisanie,
czyli wykorzystanie poznanych zagadnień w praktyce. Często um iejętności te będą
rozwijane razem, np.: słuchanie i m ówienie (luisteren en spreken), czytanie i pisanie
(lezen en schrijven).

De wereld
in het Nederlands

W każdej drugiej lekcji zeszytu. Przedstawia kraje niderlandzkiego obszaru językowego
i różnorodne aspekty kulturowe niezbędne do świadomego posługiwania się językiem
niderlandzkim .

Grammatica
in het kort

Zestawienie gramatyczne podsum owujące inform acje gramatyczne wprowadzone
w danej lekcji.

Huisw erk__

Praca domowa pozwalająca na sprawdzenie i utrw alenie wiadom ości z obu lekcji,
do wykonania po przerobieniu zeszytu. Jest ona powtórzona na form ularzu w środku
zeszytu. Pracę domową odrobioną na form ularzu możesz przesłać swojemu osobiste­
mu nauczycielowi do sprawdzenia. Prace domowe możesz również odrabiać, korzysta­
ją c z Internetu.

Antwoorden

Klucz odpowiedzi do ćwiczeń.

O pnam en__

Zapis nagrań pozwalający na dokładne prześledzenie wypowiedzi i rozmów, które
nie są zapisane w lekcji, a znajdują się na towarzyszącej zeszytowi płycie CD.

Woordenboek

Słownik zawierający nowe słówka znajdujące się w zeszycie, ich tłum aczenie i trans­
krypcję fonetyczną zapisaną w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym (IPA).
W przypadku rzeczowników podajemy rodzajnik (de lub het), rodzaj (tylko przy rodzajniku de - męski [m ] lub żeński [v]; rodzajnik h e t zawsze oznacza rodzaj nijaki), a także
liczbę mnogą (niekiedy dwa obowiązujące warianty). Rzeczowniki oznaczone m /v są
używane zarówno w rodzaju męskim, ja k i żeńskim. W przypadku czasowników za­
mieszczamy odm ianę w czasie przeszłym niedokonanym (dwie form y - kolejno dla
liczby pojedynczej i mnogiej) i w czasie przeszłym dokonanym (wraz z czasownikiem
potrzebnym do utworzenia form y osobowej - zijn [z] lub hebben [h]). Ucząc się nowych
słów, postaraj się przyswoić wszystkie te inform acje leksykalne, m im o że na początku
nie będziesz ich wykorzystywał. Przydadzą Ci się one na kolejnych etapach nauki, kiedy
poznamy rodzajniki, liczbę mnogą i czasy przeszłe.

Na kartach kursu ESKK spotkasz się także z następującymi oznaczeniami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy:
szare tło wyróżnia nowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne

taka ramka prezentuje szczegóły warte zapamiętania

Studietip
to wskazówki dotyczące technik
uczenia się

Miniwoordenboek
w ramce Miniwoordenboek znajdziesz nowe słówka i wyrażenia
niezbędne do opanowania danego fragmentu lekcji

Życzymy Ci przyjemnej nauki i satysfakcji z poznawania języka niderlandzkiego na kursie ESKK!

P


ro g ram kursu

Pakiet 1 - lekcje 1-2
S łow nictw o:

pożegnanie, nazwy krajów, poznawanie ludzi, liczebniki
do 100
Gramatyka:

Gramatyka:Pakiet 9 - lekcje 17-18
S łow nictw o:

miejsce czasownika w zdaniu, zdania twierdzące i py­

Gramatyka:

inwersję, czasowniki regularne w czasie teraźniejszym,

ników, zdania porównawcze i wskazujące, przyimki

państw o

temporalne, konstrukcje bezokolicznikowe z te


dom, mieszkanie, miejsce zamieszkania, rodzina i przy­

Pakiet 10 - lekcje 19-20
S łow nictw o:

formalności w urzędach, wypełnianie formularzy, rozli­

Gramatyka:

zaimki nieosobowe, konstrukcje bezokolicznikowe bez

czenie podatkowe, zameldowanie, w banku

jaciele, meble i urządzenia w domu, okazywanie za­
dowolenia i niezadowolenia, pisanie krótkich notatek
Gramatyka:

czasownik zijn, rodzajnik określony i nieokreślony,

te, zaimek zwrotny, zaimek wzajemny i czasowniki

przeczenie nee i niet, zaimki dzierżawcze, czasowniki

zwrotne, czasowniki nieregularne

nieregularne, przymiotnik (użycie samodzielne), liczeb­
niki od 100 do milionaPakiet 11 - lekcje 21-22
S łow nictw o:Pakiet 3 - lekcje 5-6
S łow nictw o:

czasownik modalny mogen, stopniowanie przymiot­

zaimki osobowe, forma grzecznościowa u - pan , pani,

Pakiet 2 - lekcje 3-4
S łow nictw o:

poszukiwanie mieszkania, czytanie ogłoszeń, pchli targ,
targowanie się, regulamin domu, nazwy mebli

tające, pytania z zaimkami hoe? i waar?, pytania przezwyrażanie przyszłości, spójniki: maar, want, of, en,
liczebniki porządkowe, czasownik modalny zullen

alfabet i literowanie, powitanie, przedstawianie się,

pogoda, miesiące, pory roku, krótkie wiadomości w mass
mediach, informacje drogowe

rozkład dnia, dni tygodnia, godziny, codzienne czynności,

Gramatyka:

zaimek het jako podmiot gramatyczny w zdaniu, par­

posiłki, zainteresowania, wspólne spędzanie czasu,

tykuły, czas przeszły niedokonany czasowników zijn

umawianie się na spotkania, hobby, zainteresowania,

i hebben, przymiotniki tworzone od nazw miejscowości

dyscypliny sportowe, telewizja
Gramatyka:

przysłówki czasu i częstotliwości, czasowniki niere­gularne i złożone w czasie teraźniejszym, przeczenie

Pakiet 12 - lekcje 23-24
S łow nictw o:

wspomnienia z dzieciństwa, rozmowy o przeszłości,

Gramatyka:

czas przeszły dokonany, tworzenie imiesłowu dokona­

urodziny

geen, przymiotniki (użycie przed rzeczownikiem), zaimki
osobowe w formie dopełnieniowej

nego, stałe kombinacje czasownik + przyimek (rekcja


Pakiet 4 - lekcje 7-8
S łow nictw o:

czasownika)

w sklepie, robienie zakupów, w restauracji, oferty
w sklepach, składanie zamówień, artykuły spożywcze,Gramatyka:

Pakiet 13 - lekcje 25-26
S łow nictw o:

nazwy potraw, ulubione potrawy, ceny, określanie ilości

szenia, goście, składanie życzeń, gratulacje, pisanie

willen, liczba mnoga rzeczowników, przysłówki miejsca,

zaproszenia i listu do krewnych i przyjaciół, podawanie

miejsce dopełnień w zdaniu


przyczyn
Gramatyka:

Pakiet 5 - lekcje 9-10
S łow nictw o:

przyimek lokalny bij + nazwy własne, przyimek mo­

het + bezokolicznik


dalny als, tworzenie rzeczowników w formie żeńskiej,

Pakiet 14 - lekcje 27-28
S łow nictw o:

czasownik modalny kunnen, tryb rozkazujący w formie
Gramatyka:

przeszłym dokonanym, przymiotniki z końcówką -baar,

szkoła i wykształcenie, nauka, uczenie się języków,

przeczenie za pomocą przedrostków

opisywanie umiejętności i możliwości, wyrażanie życzeń
i woli
Gramatyka:czasownik w ord en, czasowniki modalne: m oeten,

Pakiet 15 - lekcje 29-30
S łow nictw o:

hoeven + te, struktura zdań z czasownikami modalnymi,
Gramatyka:

pojedynczej i mnogiej

w mieście, pytanie o drogę, opisywanie drogi, udzielanie
informacji, środki komunikacji, podróże, zamawianie
noclegu w hotelu, określanie kierunku i miejsca

Gramatyka:

czasowniki wyrażające ruch i pozycję, złożenia z rze­
czownikiem pijn, czasowniki modalne w czasie prze­
szłym niedokonanym, użycie określenia lievelings-

Pakiet 7 - lekcje 13-14
S łow nictw o:

zdrowie i choroba, wizyta u lekarza, badania, części ciała,
formułowanie porad i wskazówek

rzeczowniki złożone, tryb rozkazujący w 2. os. liczbyczas przeszły dokonany z czasownikami posiłkowymi
hebben i zijn, kolejność wyrazów w zdaniu w czasie

Pakiet 6 - lekcje 11-12
S łow nictw o:

na autostradzie, awaria samochodu, wypadek, pomoc
drogowa, kontrola policyjna, opisywanie zdarzeń

grzecznościowej


im iesłów dokonany czasow ników nieregularnych,
nierozdzielnie i rozdzielnie złożonych, konstrukcja aan

świat pracy, zawody, e-maile, obowiązki w pracy, ogło­
szenia o pracy, wiadomości na sekretarce

Gramatyka:

święta i dni świąteczne, uroczystości rodzinne, zapro­

pytanie do rozstrzygnięcia - ja, nee, wel, czasownikPakiet 16 - lekcje 31-32
S łow nictw o:

moda i ubranie, określanie części garderoby, zakupy
w sklepie, rozmiary, obsługa klienta, wyrażanie opinii

przyimki lokalne, określenia miejsca i kierunku, prze­

na temat wyglądu, formułowanie zwrotów grzeczno­

czenie z określeniem niet meer, partykuła er

ściowych, reklamacje


Pakiet 8 - lekcje 15-16
S łow nictw o:

Gramatyka:

zaimki wskazujące deze, die, dit, dat, zo’n, zulk(e),

na dworcu, na lotnisku, rozkłady jazdy i lotów, rozumienie

zaimki pytające welk(e), w at v o o r (een), określanie

zapowiedzi przez megafon, oznaczanie dat

kolorów

Goedendag!

Dzień dobry!

Zaznacz E7, kiedy nauczysz się:


podstawowych zwrotów powitania i pożegnania,przedstawiać siebie i innych oraz formułować krótkie wypowiedzi
na własny temat,zadawać proste pytania oraz udzielać krótkich odpowiedzi twierdzących,wypełniać krótkie formularze osobowe,nazw krajów.

Om te beginnen
Oefening

Na początek

6

10
Wysłuchaj trzech dialogów. Spróbuj rozpoznać, kto mówi. Zaznacz l*T, które z podanych osób występują
w dialogach. Skoncentruj się tylko na usłyszanych imionach i nazwiskach:M onika G raja

n

P ie te r W erkm an

n

T heo T reur

n

N ick Peterson

n

M arg ree t de W in te r

n

F ernando Eco

n

S askia B rouw ers

n

E sthe r Hering

Grammatica in het dagelijks leven
Gramatyka na co dzień

Oefening

Ml

T

Wysłuchaj dialogów jeszcze raz, śledząc jednocześnie tekst:
3

A: Goedendag, ik ben Esther
Hering.
B: En mijn naam is Monika
Graja.

[yuja(n)'dax ig'ben 'ester 'herig]

A:
B:
A:
B:

['sori]
['Yraja 'monika 'Yraja]
[var komt y van'dan]
[i'kom reyt 'pola reyt 'uarjau en y]

Sorry?
Graja. Monika Graja.
Waar komt u vandaan?
Ik kom uit Polen. Uit War­
schau. En u?
A: Ik kom uit Nederland. Ik ben
uit Rotterdam.

2^|

[i'kom reyt 'nedarlant ig'ben
reyt roter'dam]

A: Goedemiddag, wat is uw naam? [yuja'midax vat is yv nam]

B: Mijn naam is Margreet
de Winter. En wat is uw naam?

[mei'nam is mar'Yreda 'vintar
en vat is yv nam]

A:
B:
A:
B:
A:

[ig'ben fer'nando 'eko]
[var komt y van'dan]
[i'kom reyt 'spapa]
[var vont y]
[ik von in mad'rit]

Ik ben Fernando Eco.
Waar komt u vandaan?
Ik kom uit Spanje.
Waar woont u?
Ik woon in Madrid.

A: Hallo! Ik ben Esther. Hoe heet
jij?
B: Ik ben Nick. Nick Peterson.
A: Waar kom je vandaan?
B: Uit Engeland. En waar kom jij
vandaan?
A: Ik kom uit Nederland. Uit
Rotterdam.

ll

[en 'meinam is 'monika 'Yraja]

['halo ig'ben 'ester hu het jei]
[ig'ben nik nik 'piterso]
[var kom ja van'dan]
[reyt 'erplant en var kom jei van'dan]
[i'kom reyt 'nedarlant reyt roter'dam]

Dzień dobry, jestem Esther
Hering.
A ja nazywam się Monika
Graja. (dosł.: A moje imię i na­
zwisko jest Monika Graja.)
Przepraszam?
Graja. Monika Graja.
Skąd pani pochodzi?
Pochodzę z Polski. Z Warszawy.
A pani?
Ja pochodzę z Holandii. Jestem
z Rotterdamu.
Dzień dobry, jak się pani nazywa
(dosł. : jakie jest pani imię i nazwi­
sko)?
Nazywam się Margreet de Winter.
(dosł. : Moje imię i nazwisko jest
Margreet de Winter.) A jak się pan
nazywa?
Jestem Fernando Eco.
Skąd pan pochodzi?
Pochodzę z Hiszpanii.
Gdzie pan mieszka?
Mieszkam w Madrycie.
Cześć! Jestem Esther. Jak się
nazywasz?
Jestem Nick. Nick Peterson.
Skąd pochodzisz?
Z Anglii. A skąd ty pochodzisz?
Pochodzę z Holandii. Z Rotterdamu.

Zacznijmy od powitania. W zależności od pory dnia mówimy:
pomiędzy godziną 7.00 a 12.00
goedendag / goedemorgen

[Yuj9(n)'dax] [Yujs'morys]1

dzień dobry

pomiędzy godziną 12.00 a 19.00

goedendag / goedemiddag

[Yuja(n)'dax] [Yuja'midax]

dzień dobry

pomiędzy godziną 19.00 a 22.00

goedenavond

[Yuja(n)'avont]

dobry wieczór

Jeśli dobrze znamy naszego rozmówcę, mówimy po prostu:
hallo
['halo]
hoi
[hoj]
> cześć
dag
[dax]

}

1 O ficjalna w ym ow a w yrazu składow ego goede(n)... w słow ach takich ja k g o ed e n d ag czy g o e d e n a c h t to ['yuds(n)...], uchodzi ona jed n ak za bardzo formalną,
a niekiedy i przestarzałą. W ję zy k u potocznym g o e d e (n )... w ym aw iam y raczej jako ['yujs(n)...].

a

W kontaktach formalnych, zarówno przy powitaniu, jak i pożegnaniu, również możemy powiedzieć dag, doda­
jąc słowo m eneer lub mevrouw:
Dag meneer/mevrouw!

[dax m a'ner ma'vrau]

Dzień dobry / do widzenia panu/pani!

Żegnamy się natomiast w następujący sposób:
Tot ziens!
Dag!
Goedenacht!
Welterusten!
Fijne dag!
Fijne avond!
Prettig weekend!

[tot'sins]
[dax]
[yup'naxt]
[uelta'rysta]
['feina dax]
['feina 'avont]
['pretax 'uikent]

Do widzenia!
Do widzenia! / Cześć!
Dobranoc!
Dobranoc! (idąc spać)
Miłego dnia!
Miłego wieczoru!
Miłego weekendu!

Oefening

Uzupełnij brakujące zwroty powitania i pożegnania stosownie do pory dnia i okazji:
1.

Oefening

9

Posłuchaj nagrania i zaznacz 2Tzwroty, które się w nim pojawiają:

D /

in
J I"
b
!■

Goedemorgen!

Goedenavond!

Tot ziens!

Hoi!

Goedemiddag!

Dag!

Hallo!

Goedendag!

Goedenacht!

Welterusten!

Studietip
Ucząc się nowych słówek, staraj się
zapam iętać ich pisownię.

W podanym poniżej ciągu liter wydziel wyrazy i zdania; zapisz je:

goedendagmijp a ą am iscarolijn| e i u w e m kkomuit
ne d e rlandikw ooninutre c h te nwatis
u w n aamwaarw o ontu

Oefening

13

11

Posłuchaj kolejnych dialogów. Spróbuj przeczytać tekst razem z lektorem:
i.| A Willem Kuyper.
B Nieuwkerk.

Q

a

['uilem 'kreypar]

Willem Kuyper.

['niukerk]

Nieuwkerk.

A Sorry, wat is uw naam?

['sori 'uatis yu nam]

Przepraszam, jak się pani
nazywa?

B: Nieuwkerk, Marga Nieuwkerk.
En dat is mevrouw Zand.

['niukerk 'marya 'niukerk
en dat is m a'vrau zant]

Nieuwkerk, Marga Nieuwkerk.
A to jest pani Zand.

Dag, mevrouw Nieuwkerk.
Dag, mevrouw Zand.

[dax m a'vrau 'niukerk
dax m a'vrau 'zant]

Dzień dobry, pani Nieuwkerk.
Dzień dobry, pani Zand.

Dag, meneer Kuyper.

[dax m a'ner 'kreypar]

Dzień dobry, panie Kuyper.

A: Hallo, ik ben Annette. Hoe
heet jij?

['halo ig'ben a'neta hu het jei]

Cześć, jestem Annette.
Jak się nazywasz?

B: Hallo, Annette. Ik ben Nick.

['halo a'neta ig'ben nik]

Cześć, Annette. Jestem
Nick.

Waar kom je vandaan?

[uar kom ja van'dan]

Skąd pochodzisz?

Uit Engeland.

[reyt 'egalant]

Z Anglii?

Waar woon je?

[uar 'uopa]

Gdzie mieszkasz?

In Londen. Ik woon in
Londen.

[in 'londa ik uon in 'londa]

W Londynie. Mieszkam
w Londynie.

Jeżeli zwracamy się bezpośrednio do naszego rozmówcy, to używamy formy u - pan, pani, państwo (zaimkiem
dzierżawczym od u jest uw). Jest to forma oficjalna i grzecznościowa, którą stosujemy w kontaktach służbowych,
w rozmowach w urzędach w sklepach, wobec osób starszych, nieznajomych itp. Jako uzupełnienia używamy
słówka mevrouw lub m eneer i nazwiska danej osoby, np.:
Waar komt u vandaan, mevrouw Nieuwkerk?

Skąd pani pochodzi, pani Nieuwkerk?

Waar komt u vandaan, meneer Kuyper?

Skąd pan pochodzi, panie Kuyper?

W rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, rówieśników czy kolegów z pracy zwracamy się do rozmówcy
w 2. osobie liczby pojedynczej je/jij - ty (zaimkiem dzierżawczym od je jest je/jouw). Dodajmy, że zaimki jij
i jouw to formy akcentowane, stosowane po to, by coś podkreślić lub pokazać kontrast. W kolejnych ćwicze­
niach możesz zamiennie używać obu tych form.
Zwróć uwagę na podział na zwroty formalne i nieformalne:
Form alnie
A: Wat is uw naam?

Jak się pan nazywa? (dosł.: Jakie jest pana imię i nazwisko?)

B: Mijn naam is Willem Kuyper.

Nazywam się Willem Kuyper. (dosł.: Moje imię i nazwisko jest
Willem Kuyper.)

Nieformalnie
A: Hoe heet je/jij?

Jak się nazywasz?

B : Ik heet Annette.

Nazywam się Annette.

A: Wie ben je/jij?

A ty jak masz na imię? (dosł.: Kim ty jesteś?)

B: Ik ben Annette (Molen).

Jestem Annette (Molen).

A: Wat is je/jouw naam?

Jak się nazywasz? (dosł.: Jakie jest twoje imię i nazwisko?)

B: Mijn naam is Annette Molen.

Nazywam się Annette Molen. (dosł.: Moje imię i nazwisko jest
Annette Molen.)

Oefening

12

Wiesz już, w jaki sposób możesz się zwracać do swojego rozmówcy. Zbierzmy jeszcze raz te informacje. Uzu­
pełnij zaimki je/jij lub u/uw:

oficjalnie

m en eer K u y p er
mevrouw Nieuwkerk
a. W at i s ______ naam?
b. Waar k o m t______ vandaan?
c. Waar woont

Oefening

?

13

Przyporządkuj poniższe zdania do odpowiedniej kolumny w tabeli zgodnie z podanym przykładem:
W a a r k o m t u vandaan?
Dag, mevrouw van Rhijn!

je

Goedendag, meneer Simons.
Hallo, Anna!
Hoe heet je?
Waar woon je?

u
W aar k o m t u vandaan?


Related documents


niderlandzki
szkolna mi o ca e
mi sny ludzik
historia serwisowa
oswiadczenie w sprawie nauczania etyki i religii
wprowadzenie do raid w


Related keywords