PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactam nau nuoc sieu toc1634 .pdf


Original filename: am nau nuoc sieu toc1634.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 03/01/2014 at 20:43, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 415 times.
File size: 67 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


am nau nuoc sieu toc
m un nc siêu tc trung quc cha chíp gián ip
Báo chí Nga em tin vài viên chc hi quan Nga ng thi chn mt lô hàng gia dng nhp cng t Trung Quc
có ng mch in t siêu nh "mt v", có kh nng lây truyn mã c ti nhng dùng dùng wifi xp x 200 mét.
Trong s ng hàng trên vi mt s loi m siêu tc panasonic
Các ngày va qua, gii truyn thông Nga liên tc mang tin v mt vài loi hàng hóa gia dng nhp khu do
Trung Quc có ng con chip gián ip. Va ri, ài truyn hình t nc do Nga cng em tin mt vài kiu bàn là nhp
khu Trung Quc có âm mu lây lan vi sinh có hi thit b tính ti Nga.
Tuy nhin, nhng thông tin này không rõ ràng. Ch hn, vài chip "mt thám" trên vi phi vì Trung Quc
tích hp, hay là do mt s sp t tù nhân mng lp t ng thi nhm vào Nga. Có kh nng cng cha rõ ra làm sao
vài c quan ct yu quyn ca Nga bt có th c ng hàng trên, dù rng vi 1 truyn t nói cân nng do các thit b
áng ng này nng hn trc mt ít sánh cùng thông thng. Sau cùng, lng s bi lô hàng luôn luôn không nên
tuyên b, mc dù mt s báo chí do Nga nói ây c coi là 1 "ng hàng nh" chuyn n St. Petersburg.

Song, trang Register li nhn nh câu chuyn này có th là s thc. Register xác nh nhng chi tit trong bn
tin ca doanh nghip thông tn RosBalt ca Nga, trích li nhân viên hi quan và cng cán b ca công ty vt
dng, nhng ai u tiên tìm thy ra các dùng cha ng chip gián ip. Da vào ó, hoàn toàn có th xây dng mt
s con chip gián ip bé n mc có kh nng cy ti mt vài dùng vt dng, và va mnh cho ni kt vi mng wifi a
phng. ng nhiên, chi tit cân nng bi mt vài trang thit b này có th làm chúng tr thành kh nghi, dù vy
cha ai bit chun xác mt s vi x lý trên nng hay to bao nhiêu.

Thc mc tiên quyt na là: bi vì sao li vi nhng ai gi mt vài dùng vt dng cy con chip ip viên ti St.
Petersburg? ó qu thc là lãnh th bi James Bond, tr vic chng có mc tiêu hay nh trng trách rõ rt ràng.
Có kh nng nhng viên chc a phng ã lm ln. Mt khác, am sieu toc lp ráp WiFi tht s vi tn ti trên th trng.


am nau nuoc sieu toc1634.pdf - page 1/2
am nau nuoc sieu toc1634.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document am nau nuoc sieu toc1634
PDF Document cach gin giu am toc1558
PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document buoc tien moi boi thiet1311
PDF Document bep dien tu mastercook chiem1507
PDF Document chon kem voi dung nong1534


Related keywords