PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep tu khac bep hong1336 .pdf


Original filename: bep tu khac bep hong1336.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 03/01/2014 at 11:51, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 531 times.
File size: 45 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep tu khac bep hong
Bp khác bp hng ngoi ra làm sao?
C 2 cng nh là bp in t sanyo , nhìn v ngoài có th s d s tng ng bi cng nh s dng mt kính ceramic chu
la có tui bn cao, dù vy bp (bp cm ng) thng xuyên vi ch "induction", mt bp trong khi luôn luôn un
mát trong khi bp mt bp halogen rc, nóng bng tay.
C hai cng nh c coi là bp in, trông hình dáng vn luôn luôn khá tng ng do u s dng mt kính ceramic
chu nhit vi tui bn cao, tuy nhiên bp (bp cm bin) thông thng có ch "induction", mt bp ngay khi vn
thng xuyên un lnh trong lúc bp mt bp halogen rc, m bng tay.
y là cm quan b ngoài. nguyên tc hot ng, nhà nghiên cu Nguyn Xuân Chánh, nguyên thy giáo i hc
Bách khoa Hà Ni cho hay hai bp trên vi nguyên lí vn ng tuyt i khác.
induction , bep tu
Bp t thng xuyên vi ch "Induction" trên mt bp
Bp halogen (bp in), mà gs Chánh nói gi là bp hng ngoi coi nh là chun xác nht, to nên nhit và nóng
có th c truyn n ni hay là cho. Còn ngay khi nu bng bp in t (bp , bp cm bin), ni hoc là cho phát i
nóng làm cho ct yu thc phm.

Khi un, mt bp nu halogen rc và d s m vy nên có th s dng nng cá, mc

Bp halogen dùng mt bóng èn halogen, thc tin cng nh bóng dây t song trong ó vi bm khí halogen,
to nên bc x nóng làm nóng mt bp thy tinh gm s. Thc phm c nu chín là do c nhit truyn qua gia bp
kèm theo dùng un vi bc x nhit trc tip n t ch yu bóng èn.

Bp in có nguyên lý khác na hn. Ti bp t có mt thành phn phát i sóng in t - mu sóng c trung tn - i
qua ni hay cho vi cha ng st (vi nhim t). Mng in trên lu chuyn to ra nhit. y là s khác nhau tng i ln
gia un nu vi giá bp in t kèm theo các loi bp in khác.
Nhà nghiên cu Chánh nói vì sóng in t phát i mi làm nóng áy ni hãy un vi bp t tác dng hn trc quá

nhiu sánh vi bp in trung bình (bp in tr) ng thi bp halogen.


bep tu khac bep hong1336.pdf - page 1/2
bep tu khac bep hong1336.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document bep tu khac bep hong1336
PDF Document phat hien thanh phan moi1132
PDF Document 8 ng d ng chrome gi p h c ngo i ng sieu t c
PDF Document am nau nuoc sieu toc1634
PDF Document dothithanhha net
PDF Document ky thuat gi bao dam1600


Related keywords