PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep o khong gay ra1253 .pdf


Original filename: bep o khong gay ra1253.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 04/01/2014 at 12:46, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 590 times.
File size: 55 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep o khong gay ra
Bp cha gây ra tn hao nng lng in.
1 s vic có kh nng c khá nhiu nhng ai tâm coi là s dng bp in, in vy có gây hao tn in gây hao phí
không.

Trên thc t nu i chiu tn hao nng lng in cùng dùng bp ga thì nhng vt phm bp t, bp in t giá r tích kim
hn na d s nhiu. Vài sp bp , bp in cng u có c thù chung c coi là có công sut cao, un khá nhanh,
chng có khói, sch bong ng thi cc d lau chùi chùi. Bp và bp in t phù hp nu mt s món có nc nh: nu,
luc, lu hay kho... Còn mt vài món xào, dán, chiên thì s nhng ai dùng cn chú ý sa i nóng vì bp m rt
nhanh, cc d gây cháy.

Nhc im do mt s dòng bp t chính là d s kén chn ni nu, ch s dng có th c vi mt s loi ni có tính. .
Bù li iu này nhng dòng vt phm bp t kèm theo bp in ( hoc bp hng ngoi ) li vi vài u im ni tri sánh vi bp
ga. Mt vài sp trên khi s dng ht sc tin dng, an toàn hn sánh cùng bp ga và c th coi nh là không gây
hao tiêu tn cc kì nhiu iên nng tiêu th nh rt nhiu ngi tiêu dùng vn thng xuyên ngh.
Thi gian nu nóng mt lít nc bi bp gas c coi là 4 phút 24 giây, bp in là 2 phút 58 giây. Bp in t tiêu th
0,mt KW in, bp gas tiêu th 17 g gas. Tính ra, bp in ch tn kém 130 ng tin in, ngay khi bp gas tiêu tn
n 600 tin nong gas. Nh vy, tính v mt kinh t thì s s dng bp in t hoàn toàn li hn na so vi bp gas
Nh th này, mc du mc u t ban u ln hn sánh cùng bp in hay nh bp gas tuy nhiên dùng bp cm bin
Cata an toàn, khá d v sinh, tích kim in, tit kim thì gi nht.
V vic an tâm thì bp in dùng tiêu chí an tâm mu 2 nên dù rng dùng in tuy th ngi dùng chm ti bt c im
nào sp ti s cha b git, mi b git tr trong khi máy mó chc sâu vào nhng b phn do bp. Bp in c dùng nha
cách nhit, bc in hoàn
Trong lúc sm bp in , ngi s dng nên n mt vài i lý ct yu doanh nghip hay là mt vài siêu th in máy ln.
Hãy chn la sn phm do vài công ty vi uy danh, nhãn mác rõ rt, cha la các bp chng có ci ngun xut x.

Mt s bp in chn mua phi tr giá rt thp trên ht nh là 500.000 ng, nu nh r hn trc thng xuyên nh là mu
kém cht lng


bep o khong gay ra1253.pdf - page 1/2
bep o khong gay ra1253.pdf - page 2/2

Related documents


bep o khong gay ra1253
buoc so sanh bep tu1665
bep o dong thoi bep1661
ky thuat gi bao dam1600
buoc chon kem theo su1342
cac ban van thuong xuyen1078


Related keywords