PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactbep o dong thoi bep1661 .pdf


Original filename: bep o dong thoi bep1661.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 05/01/2014 at 12:07, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 574 times.
File size: 45 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


bep o dong thoi bep
Bp t ng thi bp in chim lnh thng trng
Sau ht sc nhiu v n gas, bp t và anonymous chim trn th trng n 80%. Bp gas hu nh tt c c thay th hu
nh hoàn toàn.
Quãng thi gian qua liên tip nhng v n ga xy ra va mi khin cha cc k ít gia ình git mình cùng chic bp
gas có kh nng vn dùng trong nhà, rt nhiu gia ình h hàng dù rng bp vn có mi có kh nng ã không
còn nui tic xót trong khi vt b nó kèm vi thay th vi các dng c un cha dùng gas nh là bp t bp in, bp
hng ngoi.

Da theo xem xét i chiu thì s hu nh tt c mt s gia ình h hàng va tâm tình:" luôn sau khi nhng v n thng
tâm xy ra nh là v 2 nh t vong thm ti t quang bu, hoc v n gas trong nn gc sn xung tóc công c khí
Thanh Bình khin cho 1 nhng ai cht và sáu nhng ai b trng thng thì s tt c chúng ta nên thay th bp
hay nh nu mà cha tin thì có hãy gi nhng ngi n kim nh ng dây gas và van gas."
Bp gas ngày càng óng bng th trng thay vào ây là bp và bp in có kh nng c lên ngôi. Ti sao bp và
bp in li có kh nng c cc kì nhiu nhng ai a thích nh th?
Bp un nu nhanh, không sinh nhit , hiu nng nhit t hp n 90% vì ó dùng bp t u mát, li nhanh chóng
nóng, tit kim in hn trc cc k nhiu so vi dùng bp ga, dùng bp t v sinh li nhàn hn na bp gas.
Bp in có th nng có th c thng ti trên mt kính, v sinh tht d, không to ra khí CO2 gây hi cho sc vóc
nhng ai dùng.công sut tp kt chính là 60% ngay khi bp gas ch có kh nng c chính là 40%.
Ngi tiêu dùng luôn luôn chuyn t t sang dùng bp t
Theo nh ch Hoa cán b buôn bán ti trung tâmcho thy, trc ây thng quy bp gas bi chúng tôi hút khách
hn bp t vô khi, vì bp ga c coi là vt phm un c in, giá thành li va phi hn trc bp t. mc dù vy t u nm 2012
quay v ây quy bp ga tròn bóng trong lúc quy bp bi chúng tôi nên huy ng thêm 3 nhân viên na ng t
vn. doanh thu bi bp t tng gp 3 t sánh vi bp gas.
Mt li khuyên do chúng ta ngay khi i sm hàng cho mi ngi thi bp in t tng trng trên mi ngi nên sm vài

shop hoc là nhng trung tâm thng nghip tín nhim vì tng i nhiu ca hiu manh mún va mi li dng cho
kinh doanh mt s hàng cha chính doanh nghip nhm mc ích chuc li.


bep o dong thoi bep1661.pdf - page 1/2
bep o dong thoi bep1661.pdf - page 2/2

Related documents


bep o dong thoi bep1661
buoc chon kem theo su1342
ky thuat gi bao dam1600
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
bcqtnb2015
an hoa tu chao chong1403


Related keywords