PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcach gin giu am toc1558 .pdf


Original filename: cach gin giu am toc1558.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/01/2014 at 20:07, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 1116 times.
File size: 68 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cach gin giu am toc
Cách bo qun nóng vn tc cao bn lâu
more... hu dng, an toàn, vn giúp mình vi thêm quãng thi gian dành cho gia ình kèm theo cuc sng.
Tu da theo s nhng ngi c nhà kèm vi s yêu cu s dng nc m mà bn chn la th tích bi bình thy. Loi
thông dng có sc cha 2,2 - 5 lít. Hiu nng trung bình bi mt vài bình thu vào khong 700W, un nóng
nc trong khong tám-10 phút, quy trình hâm có hiu sut khong 30 - 35W.
Mt vài lu ý trong lúc s dng m siêu tc .
Nhng loi bình thu cng u có công nng hâm nc m sau khi va mi un nóng cùng vài nóng 980C, 900C
( trn chè, cà phê) hay 600C ( trn sa cho em nh). Loi bình vi ng rut tráng men cha dính còn có kh
nng kh có kh nng c mùi clor ti nc. Mt s loi bình thu luôn luôn có kh nng c thit k nút khoá an tâm,
do vy ta hãy bt nút khoá trc chuyn ly nc sôi. Còn v loi s dng nút iu khin vi in máy thì nút khoá cng s
t chy khoá sau nhng giây. Hin lên trên th trng a phn nhng bình thu có th c sx ti vài nc châu Á.
Bi vi tâm lí tng i s tn in nên sau vic nc va mi sôi, nhng ngi dùng hoc là rút dây dn in ra khi cm. Tht
ra ch hâm do bình thy ch tn kém 30-35W cho gi vng phát trin nhit bi nc. Khi ct hn in, mun cho nc
nóng li, bình thu hãy hot ng cùng hiu sut giai on u là 700W, nh vy hao mòn nng lng hn na cc kì
nhiu.
Thng xuyên v bình sinh cho tránh cn bám làm nght ng nc x. Nên s dng vi mm chùi bên trong bình
cho tránh khi khin xc xát lp men tráng, giúp ni dài tui th bình. Không nht thit nu nc quá mc cc ít,
phía di 1/hai dung tích có th vn d làm h bình.

Cùng vi m siêu tc panasonic
Mi dùng nóng nu siêu tc un nc ung. Không rót nc n vch ln trên ht nm trên bình mách nc nu không
trong lúc sôi, nc nhiu vn thng xuyên b tràn ra ngoài.
Không nc trong vch quá thp nht. Ti v vic bình un có thành phn làm nóng cc k thp, ng nc xung di
0.1 lít cho tránh b cn trong lúc nc sôi. Thnh thong cn có kh nng hình thành, vic ó tuyt i bình thng.
Bình nu thnh thong hin ti ang hình thành vài m nh. Tình trng trên nh là kt qu ca r sét hình thành
lên trên thành phn làm cho nhit và trong lòng nóng un. Nc un mi v trí khác nhau cng là mt trong
các cn nguyên hình thành r mau chóng hay nh chm.

Bc ty vt bn ti nóng
Ty cáu vi cac-bon-nát: Nu mà s dng m nhôm nu nc cho 1 thìa nh mt vài-bon-nát un sôi nhng phút
cáu nc có th vn ht.
Ty bng trng gà: nóng nc dùng chm ngày, vt cáu tích li khá cng, nên luc trng gà khá nhiu ln bng
nóng un nc có th s ht cáu bn.
Ty vi v khoai tây: v khoai tây vào m phn nào nc nu sôi khong chng 10 phút.
Ty bng gim: phn nh thìa gim vô nc ri nu cùng.
Ty bng khu trang: t mt cái khu trang n ni, trong lúc un cn nc có kh nng vn b hút vào khu trang.


cach gin giu am toc1558.pdf - page 1/2
cach gin giu am toc1558.pdf - page 2/2

Related documents


cach gin giu am toc1558
an hoa tu chao chong1403
cach su dung am gioi1427
tim mua am toc do1054
am nau nuoc sieu toc1634
chon kem voi dung nong1534


Related keywords