PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcan luu y trong luc1679 .pdfOriginal filename: can luu y trong luc1679.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/01/2014 at 17:06, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 5028 times.
File size: 39 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


can luu y trong luc
Ch cn lu ý trong khi s dng nhng c nhà bp
1. Cho chng dính
chao_chong_dinhTác hi: Xoong giá cho chng dính càng lúc càng có kh nng c dùng ph bin ti nhà
bp ca mt s gia ình. Dù vy 1 chú ý mi c mang ti va qua là: S dng chm ngày xoong cho chng dính có
th gây nhim c c bit c coi là mu xoong, cho chng dính gi hin c trng bày ti t trên th trng hin nay. Vi
mu cho chng dính gi, lp chng dính bn cht ch coi là mt lp sn chu nhit. Chính là mt loi sn hãy trong
khi thi nu nhit ln, lp chng dính gi vn luôn luôn to nên lp khói có cha mt vài phc cht nh là
perfluoisobutylene, perfluorooctanoic acidpfoa, carbonylchlorride.

ây là các cht c gây ra hi sc khe vi mt s triu chng tc ngc, không d th... nu mà dùng thng xuyên
xuyên. Cùng vi kiu xoong ni chng dính tht s dù rng cha có mt s lu ý nghiêm cm s dng song mt s
nhà nghiên cu cho bit, ti relevant website vi lp teflon. Ngi ta tìm thy ra hp cht perfluorrooctanoic
acid, vit óng nh là PFOA, coi là mt trong các thành t ti ch to Teflon có th là 1 cht gây ung bu ngi.

nhit ln 300 - 400 C, cht này s có th to ra các lp khói c không kém gì lp sn chu la có hi cho phi.

Phòng nga: Rt may coi nh là các bà công vic bp núc hoàn toàn có th hn hp c vài tác ng lên trên vi
mt to thói thng bé trong un nng. Trong khi làm bp bng xoong, cho chng dính sunhouse ch nên
nhit quá mc cao. Không c ni cho cha phía trên bp nóng mà thng nên có thc phm trên ó. Ch cn
dng s dng cùng vi vài xoong cho chng dính ã b bong tróc lp chng dính.
2. Ni nhôm
noi_nhomTác hi: Cùng u th chính là nhit truyn qua rt tt và giá sn phm r, ni nhôm c s dng khá ph
thông trong nhà bp nhng ai Vit. Nhng, mt vài cách s dng ni nhôm có th gây ra hi sc vóc gia ình
bn. Ni nhôm có kh nng c các nhà khoa hc cho rng coi là không c s dng un thc n mn có nhiu mui,
nc mm, gim... bi ngay khi nu có kh nng ã sinh sôi mui nhôm gây c cho c th ngi. Trên ht nh là kiu ni
nhôm sn xut ngun nhôm ph thi, x lý cha ht tp cht trong trng hp nhim nhôm ti n có kh nng ã gây hi
c th. Mt vài thành qu phân tích ã ã nói lên ngay khi c th b nhim nhôm cao có kh nng làm cho gim
hng huyt cu ti máu, làm mt canxi và photpho ti xng.
Phòng tránh: Tin tng i tt là ch trong xã hi axit, mui, chua... hay nh môi trng quá mn thì mt thoáng vt
phm nhôm mi khá d gii phóng ion nhôm n thc n. Vy nên chúng ta cn mi vic tránh khi nu mt vài n
trên bng ni nhôm coi nh là có th phòng tránh có th c tt c mt s mi e da xoong, ni nhôm.
3. Lò vi sóng Microwave
lo_vi_songTác hi: Nu n vi lò vi ba s càng ngày càng thông dng trong nhng gia ình. Nh th các bn có
thy phng án nu nng c in khác gì sánh cùng un vi lò vi ba? Trong khi các bn s dng la, than hoc là
gas cho thi nu n khin cho n chín dn dn và phân hy t cht m... bin thành các acid amin hoc là
peptid... d tiêu hóa, hay là gi d cho lâu b cháy khét thì thành ra tng i nhiu cht c. Nu nng vi lò vi ba
vi vài tia sóng cc ngn làm cho thc n chín tng i nhanh vài phút.
Các nhà nghiên cu M ã cnh báo vi vic m lên chóng vánh trên, thc phm chng nhng phân hy tr
thành các cht cc d tiêu hoá mà còn có kh nng sinh ra mt vài cht l làm gim sút h min dch. Thêm
vào y, tng phn cùng qui lut un nu nh mi khi, lò vi sóng không làm nóng u n mà hâm nóng theo im,
kt qu là dn ti vic các v trí m, mát khác nhau nm trên thc phm. Vn ó làm cho không th git cht hu nh
tt c nhng vi sinh vt ang tn ti trong thc phm bi chúng s hin ti ang hin hu vài im lnh.
Phòng chng: Ngi ta va mi khng nh lò vi ba cng s rt tng i ít to ra nguy c gây hi nu n vào lò vi sóng
va mi qua ch bin thông thng. Lò vi ba tt nht mi hãy s dng khi cn thit làm nóng li thc n.
4. Khí t bp ga
bep_gas_denTác hi: Vài chuyên viên ã khng nh, khí bp ga nguy hi th cht ca mình c bit coi nh là
phi. Vài nhà nghiên cu trong hai i hc do Scotland ã thu góp mt s kiu PM10 chính là mu ht ô nhim
ny n bp ga ri dn chúng qua môi trng nuôi cy các t bào thng bit nm trên b mt phi. Kt qu c coi là
nhng biu mô va mi b viêm. Trên c th ngi thì tình hình trên thng xuyên dn n hp h hô hp kèm vi ngn
cn bnh nhân hô hp bình thng. Vn là nh th này nh là do, khi t, khí ga có th s sinh sôi ht sc nhiu
dioxit nit, y là mu khí có th làm gim hn k nng hô hp cng nh khin xu i thc trng ca ngi nhim bnh phi.
Phòng nga: Ta hãy có kh nng vn gi cho cn bp nhà các bn thoáng mát cng nh tng cng s àm lun khí

cùng bên ngoài. Mt s tác ng cha tt ca khí ga ch có th gây ra tác hi nghiêm trng trong lúc thng
xuyên kích thích lên phi ca bn.
5. Bát a bng s kèm vi nha
bat_diaTác hi: Ti t kiu hàng nh bát, a, chén, li tách c dùng ti nhà bp coi là làm t hai kiu ph thông là
s và nha. Vi s ra men, trên th trng hin ti vi rt nhiu kiu bát a s kém cht lng. Trong các sn phm ó vi
cha ng mt lng chì nht mc nguy hi cho sc khe. iu c bit nh là mt vài thí nghm va mi ch ra mt vài s có
hình trang trí càng ngày y màu sc thì s lng cht chì ngày mt ln. Bi vài hình trang trí trên có th c dán
hay nh v lên men nên nên nung ti nóng thp mi gi cho có th c sc màu, thành ra không th ct b có
kh nng c c t chì ti s.
Nhng công hiu trên càng ngày rõ ràng trong lúc s giá tr kém có th c dùng cho ng n nóng, chua
ng thi nc trái cây, do nóng ng thi axit ã làm cho mt s c cht ti hình trang trí có kh nng c gii phóng
mau chóng hn. Cùng vi nha thì vic cha thc phm cng u có th gây hi cho sc khe. nha kém giá tr có
kh nng khin nhim c thc phm gây ra suy nhc toàn thân kèm vi ung th.
Phòng chng: Ngay khi chn la chén bát ng thc n cho nhà bp, chúng ta ng ngn ngi tuyn chn hàng
cht lng cao. Do ây là mt s trang thit b cng i sát vi thc phm ca bn. Sp ti s ng nên da chua nha hay
nh s mà nên l thy tinh tránh khi cho axit da cha tin hành quá trình trúng c t dùng n thc n.


can luu y trong luc1679.pdf - page 1/3
can luu y trong luc1679.pdf - page 2/3
can luu y trong luc1679.pdf - page 3/3

Related documents


10 dang tich phan dai hoc
chao chong dinh gay ra1797
an hoa tu chao chong1403
bep ga chon lua cho1321
cach gin giu am toc1558
thit k san vn lam cach nao  co


Related keywords