PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcay chui nha 360 do1473 .pdfOriginal filename: cay chui nha 360 do1473.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 15/01/2014 at 02:59, from IP address 117.7.x.x. The current document download page has been viewed 522 times.
File size: 29 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cay chui nha 360 do
Cây chùi nhà sáng ý có kh nng chùi sch toàn b ngách ngóc trong nhà bn, tr giúp ch em àn bà tit
kim khong thi gian ng thi hi sc trong lúc lao ng nhà. main page - Có kh nng lau chùi hay là t, giúp
vt kit nc, tr giúp lau chùi sch s ng thi cc d dàng.

Cuc sng bn bu làm cho ch em nh là b vt kit sc. Cùng cây lau chùi nhà ni lo lng ó có kh nng s chng
còn na. Ch em còn có tng i nhiu thì gi ngi ngh hn ng thi tránh khi mt vài tt bnh nh là au lng, nhc mt,
hóa cht gây hi da tay,...
chi lau nhà 360 có th s tng tr ch em chng còn phi chùi nhà cc kh

Tt c các th trong cuc sng cng s ngày mt m mang mt vài phm vt ng dng ng thi tích kim thi gian luôn
nh là các các vt phm có kh nng c ngi tiêu dùng c th tâm cng nh tìm mua, cu trúc bao gm mt thùng
ng nc lau chùi nhà, mt lng xoay tâm ly cho vt nc u lau chùi, mt b trc xoay cu to theo mu bàn p
bánh rng truyn lc ti trc xoay vi côn bi, cn mi vic p nh c coi là có th tích kim sc, lc quay li tâm ã vt
khô ráo mt s si vi bi u lau nhà.
Cây lau chùi nhà 360 sooxto tng tr ch em cm giác tha thuê mái hn
similar web site có kh nng s dng khô hoc là m/ Sch bong, mn màng ng thi an toàn.Thit b vt kin nc
mi do cây chùi nhà có th t hot ng sa i khô kèm vi t tùy vào ngi s dng. Tit kim thi gian, vt khô mau
chóng cng nh an toàn. Vi cu to u quay 360 mc có kh nng lau chùi sch s hu ht mi ngóc ngách.
Nguyên liu vi lau chùi nhà: có tính antibiotic, v sinh, h tr lau chùi nhà sch s, không làm h hi ti b mt
bi sàn hoc là nhng vt có kh nng c lau.
Thành phn bàn p coi nh là thành phn quan trng hàng u hn ht do cây lau chùi nhà, trong trng hp
dùng úng cách b phn này luôn luôn hot ng cc kì tt thì có tc là mình s có mt cây lau chùi nhà vn ng
bn b.
Và cách gin n qu là ta nh tra du (du máy khâu hoc là du nht xe máy) thng thng v chi hai tháng mt
ln là . Mt khác, khi dùng bc m, các bn phi s dng quá mc na bàn chân p kèm vi p nh nhàng t lâu n
nhanh.

ôi tay do ngi phái yu mn màng cng nh chm sóc toàn b nhng ngi ti gia ình. tng tr ôi tay ch em
không phi chm n cht hóa hc, bi bm vi cây lau nhà h tr bn chia s gng nng ch em. Vic làm dn dp
nhà ca tht s rt vt v.
Cây lau nhà s chn la bi quá nhiu gia ình h hàng cho cn h sch tinh mà không mt quá nhiu thi gian.
Cây chùi nhà h tr ta có kh nng lau nhà theo mt cách d dàng vi bình vt tin li dng. Cây chùi nhà có
cu trúc gm thân cây cng nh u vi lau nhà ng thi Thành phn vt khô.
u chi lau chùi c ch bin t vài si t hi Microfiber an xon cùng vi nhau to vi chic a, gn cht xung quanh 1
tm nha tròn. trên do tm nha có khp ni cho gn cùng ba on tuýp thép kéo dài c lng 1.hai mét, có th
tháo ri ra khi di chuyn xa.
Cán cây lau chùi nhà có kh nng c thit k nh gn vi Inox bóng, bn, p, cha han g sau khong thi gian dài
dùng ng thi có th tháo gn, sa i phù hp. u lau chùi có kh nng c ni cùng thân chùi bng 1 vòng nha i
kèm to iu kin cho di chuyn xoay 360 vi mt cách tng i d dàng. u chùi có kh nng c làm bng si lông
tnh in cu trúc an chéo lp th nh, khô m u dùng có kh nng c, vi công hiu hút bi bm nh là rác, tóc
tai,…
Thùng vt làm bng nha PP có giá tr cao có kh nng c thit k gn ng thi ln, tit kim rng kèm vi trong khi
vt không b bn nc ra ngoài. R xoay li tâm làm thoát nc ca u chùi, kt cu da theo loi chân p nh nhàng
tit kim sc li không phi s dng tay vt khô nh là mt s cây lau nhà thông thng.
Git gi u lau bng xà bông v chi mt n mi lm ngày/ln: Ngay khi bn dùng 1 quãng thi gian dài cng cha
tránh khi u lau có kh nng b en hoc là bn.
Lúc y, bn ch cn g u chùi ngâm ti xà phòng git gi coi là u chùi có kh nng s li trng sch. Tùy thuc vào
cng mà mình có th git gi u chùi mt hoc là mt na tháng/ln. Cu trúc bi cây chùi nhà sáng d to iu kin
chuyn g eo u lau rt d dàng.
Pha phn nh nc lau sàn vào nc thùng vt: u lau ca cây lau nhà c làm bng óa tnh in hãy lau cc kì khô
ráo cng nh sch. Dù vy, vic lau chùi nhà hiu ích hn th, chúng ta có th pha thêm phn nh nc lau chùi
sàn vào nc ti hòm vt.
Nm trên ây là ba kinh nghim gin n cho mình dùng cây chùi nhà công hiu hn. trên duy nht có th cho
ng 90 , nghiêng 180 , có kh nng quay vòng 360 mc kèm vi vi din tích lau tng i ln gp ôi mt s cây
chùi nhà thng thng vi cùng vi kích c.
Do y có kh nng tr giúp bn trong khi lau chùi sàn nhà vi vn tc nhanh chóng, lau chân bàn chân gh
chân tng, lau chùi tng, chùi kính, lau khe t hp xe hi, sàn cng vn phòng, phòng bp, phòng khách,
phòng tm, phòng ng…
Cây lau chùi nhà "kì diu" trên còn có th thay th u lau chùi vi chân, ch cn mi 1 giây, bn có kh nng
thay i u lau. Ngoài ra, chuyn vt khô u lau vn c n gin hóa hoàn toàn bng chân. Ch cn cho u chùi vào
nc, bm nh tay hai cái, 3 cái, h thng vt có kh nng vn tn dng gia tc trng lc, li dng lc ly tâm vt khô ráo
cay lau chùi nhà ng thi tuyt i ráo ráo.
Thit k bao gm 1 hòm cha nc lau chùi nhà, 1 r quay li tâm cho làm cho thoát nc do u lau, cu to theo
nh loi xoay tay nh nhõm tích kim sc li không phi dùng tay vt khô ráo nh là mt vài cây chùi nhà
thông thng.).
Si vi bi u lau c làm bng si óa tnh in RU kt cu an chéo lp th gii nh, ráo m cng nh dùng c, vi tác dng

hút bi bn bn. u vi lau chùi quay hình tròn 360 mc, có tính mau l rt tt, mt s khe nh bi gia dng trong
gia ình h hàng ng thi có kh nng khin cho sch.
Cán ca cây lau chùi nhà Sooxto thái lan có kh nng c thit k gn nh và bn vì 3 ng thép ko g dng th ni
vn xoáy cho lp ráp tùy thuc nhu cu khin cho v sinh ca bn mà sa i phù hp (dài hoc ngn). áy do
thùng c cu to hút cht cùng vi mt sàn không lc l trong khi p vt nc. Phm vt có th c cu trúc, sn xut tuyt
i ti Thái Lan kèm theo va mi có kh nng c cp chng thc ISO-9001 v cht lng.


cay chui nha 360 do1473.pdf - page 1/3
cay chui nha 360 do1473.pdf - page 2/3
cay chui nha 360 do1473.pdf - page 3/3

Related documents


PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document tim mua am toc do1054
PDF Document buoc chon kem theo su1342
PDF Document cau thang dep gia re
PDF Document cay chui nha 360 do1473
PDF Document cach gin giu am toc1558


Related keywords