PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactcay chui nha nhieu chuc1476 .pdf


Original filename: cay chui nha nhieu chuc1476.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 18/01/2014 at 02:16, from IP address 210.211.x.x. The current document download page has been viewed 697 times.
File size: 12 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


cay chui nha nhieu chuc
Cây lau chùi nhà a nng trc nghim vui mng
Bn hãy cùng t ng câu hi và tr li vi vài câu hi trc nghim vui mng v chi lau nhà a nng cây lau nhà
360
1.Chúng ta ã ti nhà kèm theo coi ti vi cùng gia ình h hàng, trên tivi vn qung cáo v vt phm cây chùi
nhà, lúc y bn luôn luôn

a) Bt ngay sang kênh khác na
b) Chm chú coi kèm theo không ngt li ngi khen cô ngi mu qung cáo ht sc xinh p
c) Các bn t rõ khá lý thú v sn phm trên,'' c nào gia ình ta có mt chic''
1.Bn qua nhà mt nhng ngi các bn do bn n ti ng thi v cu ta có kh nng vn lau nhà bng cây lau nhà
360 cho chun b thu vén ba n n.

a) Khen ngi cô v do trên càng ngày càng xinh và tr ra
b) Các bn lý thú mn chi lau nhà 360 ca cô ý kèm theo lau my cái
c) Ta cha ý gì n bên cnh mt vài thc n có th ã bc mùi thm lng
1.Chúng ta va lnh có kh nng c 1 khon tin thng vy vy, kèm theo các bn ngh ã lâu nhiu ri cha th sm
nào tng v,các bn t bo mình có kh nng vn sm mt món quà tht vi giá tr cho tng cho cô ý
a) Các bn mua 1 con gu bông tht to, (trc kia hi ang yêu nhau các bn ã ha biu cô ý 1 con gu bông
tht s to mà hin thi ta vn không biu có th c)
b) Các bn mua mt bó hoa tht to cng nh có giá tr cao cho tng cho cô ý vic kinh ngc
c) Các bn sm mt chic cây lau nhà vì ngh n cây lau chùi nhà c k mà cô ý nên luôn ln ln tng trong
lúc s dng
1.Bn khá chc chn vn luôn luôn sm mt cái chi lau nhà, chúng ta vào mng cho tìm kim a ch, bn ra
bên ngoài siêu th ,ôi chao nhiu kiu phm vt khác na nhau. Là 1 ngitiêu s dng, mình có th cng
a) Mua luôn phm vt r hn ht bách hóa
b) Các bn nhà tìm qua mng mt vài im bán cây lau nhà và h giá r cng nh khuyn mi cc k nhiu nh là
mình sm
c) Chúng ta tìm hiu k v mt vài nhà cung ng phm vt áng c tin cn, tìm kim mt s phm vt vi ci r xut s ng
n, qui trình cng nh thi gian bo trì khá tt, sau cùng mi ti khuyn mãi cng nh giá c.
1.Ta có kh nng c nhng ngi các bn gi ý sm mt sp cây chùi nhà, chúng ta có kh nng ã
a) Lc u luôn, do nhà mình va mi vi osin làm ht mi chuyn ri
b) Chúng ta vn thng xuyên vi trao v phn nhng ngi mình bi bn v sp trên ,và chúng ta ã xin s gi mua

mt chic dùng luôn
c) Bn bàn lun các c tính do phm vt giá c ng thi cht lng cng nh mt vài dch v sau buôn bán do sn
phm. Ta tìm hiu tht s k phm vt trên ng thi n nh mua khi ã có y nhng tin tc cp thit
1.Cùng vi mt vt phm cây lau chùi nhà mình u tiên nht ti nhng vic gì, theo nh qui trình
a) c thù, Cht lng, Bo hành, Khuyn mi, Giá c, dch v sau buôn bán
b) Giá hàng hóa, khuyn mi, bo hành, dch v sau bán hàng, thuc tính,giá tr
c) Giá tr, c trng, Bo hành, dch v sau buôn bán, khuyn mãi, giá hàng hóa
1.Mt ngày mình lau chùi nhà bao nhiêu t
a) Cha t nào, bn rn công tác phi c nhà tic tùng xong coi là i ng , cui tun lao công 1 ln cho ri
b) mt t/mt ngày chùi nhà coi là cái nào y cc kì nng n cùng ta, nhng cha khin không c, nhà vn thng
xuyên bn luôn, mà 2 a nhóc thì sut ngày ln lê phía trên sàn nhà.
c) Mình ch nh by nhiêu ln
1.Mình hiu công vic v sinh nhà ca chúng ta ngày nay th nào
a) Cc kì mt mi.
b) ngày mua c cây chùi nhà, các bn cm thy nh nhõm hn na vô khi, chuyn chùi nhà tr nên n gin hn
na, chúng ta vi rt nhiu quãng thi gian hn na d phòng cho iu chm nom gia ình h hàng
c) Có th vn bình thng, song tht áng ghét nhng khía cnh thang gác rn mày rn mt ng thi gm bàn, gm
t, lau chùi mãi mà có l bi bn h nh vi chân chy ht v trí trên n ch khác, mà cây lau chùi nhà c do
mình không th em li li ích nào có th c
1.Chúng ta bo v ôi tay do các bn th nào trong khi chùi nhà kèm vi nên tip cn vi mt vài cht gt ra hoc
là các bi bn khác na
d) Không bit.
e) Bn dùng gng tay àn hi, khu trang, dy ng.
f) Các bn xem xét k ti sn phm cây lau nhà, úng nh vy nó là mt phng pháp c áo trong lúc lau chùi
nhà cho gi gìn cho ôi tay trng tro do ta mà ta vn luôn t hào.


cay chui nha nhieu chuc1476.pdf - page 1/2
cay chui nha nhieu chuc1476.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document ky thuat gi bao dam1600
PDF Document cach su dung am gioi1427
PDF Document cay chui nha nhieu chuc1476
PDF Document thit k san vn lam cach nao  co
PDF Document an hoa tu chao chong1403
PDF Document cau thang dep gia re


Related keywords