PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactchao chong dinh co an1394 .pdf


Original filename: chao chong dinh co an1394.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / iTextSharp™ 5.4.1 ©2000-2012 1T3XT BVBA (AGPL-version), and has been sent on pdf-archive.com on 20/01/2014 at 16:05, from IP address 210.211.x.x. The current document download page has been viewed 578 times.
File size: 27 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


chao chong dinh co an
Cho chng dính có an tâm cho sc vóc?.
Trong lúc nhu cu dùng cho chng dính cho bào ch thc n tr thành thnh hành thì thng trng càng ngày
càng hình thành nhiu loi cho cùng vi sc thái chng dính khác na nhau. Dù vy phn nhiu chúng mình,
trong lúc sm ch quan tâm chic cho chng dính có tng i tt không him ai tâm lp chng dính có an toàn
cho sc khe.

Th nào chính là lp chng dính an toàn?
Mi cùng vi mt s chc ngàn ng, bn va mi có th sm có kh nng c chic cho chng dính thng thng cho phc
tùng công vic nu nng. Tuy th, khi s dng mt s loi cho "giá r" trên, chúng ta có th s nên ng u cùng vi
vô s s e da liên quan ti sc khe do lp chng dính s dng thng cha rõ ràng ci r, ngun gc, không nht thit
tri nghim bo m an tâm xúc tip vi thc phm.

Nhn thc rõ nhng tác hi n th cht vì lp chng dính không nên kim nghim, nhng hãng ch to hàng gia
dng chng dính s mt th gii luôn tuyn chn lp chng dính an toàn Teflon® lp ngi mi (gm: Teflon®
Platinum Plus; Teflon® Select và Teflon® Classic) cho các mng sp ca ta nh là mt s cam kt vi ngi
tiêu dùng v tim nng chng dính toàn ho kèm vi c bit coi nh là an toàn cho sc khe nhng ngi tiêu
dùng.
cho chng dính sunhouse vi an tâm th cht? - 1

Tem chng nhn giá tr Teflon®
Mc an tâm ca lp chng dính Teflon® ã c chng t qua vô vàn tìm hiu phòng th nghim ng thi mt s th
nghim có th c qun lí mi ngi u bit cho thy hoàn toàn không có PFOA, hoàn toàn an tâm cho nhng
ngi s dng k c vic bn h n hay nh nut vào lp chng dính này ti quá trình s dng. Lp chng dính Teflon® c
Cc cai qun thc n kèm theo dc phm Hoa K (FDA); C quan gi an toàn Xã hi Hoa K (EPA) chng thc:
Teflon® an toàn sc khe cng nh c cho phép s dng trong ch to mt vài dng c nu nng.
Mt c im kì diu bi lp ph chng dính Teflon® chính là tim nng chng bám dính rt tt bi th trong lúc thi nu
có th chng cn dùng (hay nh ch vic dùng ht sc cc ít) lng du m cho chiên, xào. Bên cnh ó, lp chng
dính Teflon® phân tán nhit rt cao tr giúp nóng ta u trên mt cho khin cho thc phm chín mau chóng
kèm vi cng nh… kin to món n ngon kèm theo p mt mà sp ti s bo m gi c dinh dng ca thc phm.
Vic kt hp do các xut x sn phm hàng u
Trong phía Bc Vit Nam, Doanh nghip C phn Goldsun nc ta chính là nhà sn xut duy nht tính ti bi
cnh hin nay có th c cp bn quyn s dng lp chng dính Teflon® cho mt vài phm vt chng dính có giá tr
cao mang Thng hiu YORI do bn nh vn dng chính xác vài quy trình, công on sx, kim soát cht ch giá
tr u vào, u ra theo chun quc t... Do vy có vô khi mng sn phm có kh nng c Goldsun cam oan bo
hành n 15 nm ng thi vn dng quy nh mt i mt sut thi gi bao hành.
"ghi du" quá trình hp tác a tính bc ngot này, Hãng CP Goldsun VN kt hp cùng vi Xut x sn phm
chng dính Teflon® (M) ng m mang ba dòng phm vt cho chng dính cao cp Yori Pro, Yori Royal cng
nh Yori Color Plus.
Cho chng dính vi an tâm cho sc vóc? - 2
Vài mng cho chng dính cao cp do YORI
Cho xào Yori Pro kèm theo cho áp cho Yori Royal c ch to theo tiêu chun xut cng th trng Âu - M,
dùng lp chng dính àn toàn Teflon® Platinum Plus. y là lp chng dính có giá tr cao hn ht trong các
dòng chng dính Teflon® lp ngi mi, có th c sa i tin b hn n 50% kh nng chng try xc, gm ba lp vi nhng
ht gia cng, chu c mc mài mòn cao k c vic xúc tip vi mt s dng c nu vi kim loi. Sn phm Yori Pro và
Yori Royal thích hp iu òi hi thi nu u n cng nh có kh nng c bo hành ti 5 nm.
Cho rán Yori Color Plus dùng lp chng dính Teflon® classic 2 lp lp ngi mi phù hp nhu cu nu nng
không thng xuyên. Vt phm có kh nng c bo trì 2 nm.
Chic cho chính là vt dng s dng qua ngày bi mt vài bà gia chánh sp sa mt s ba n ngon kt ni c gia
ình, Nhãn hiu cho cao cp Yori cùng vi lp chng dính an tâm Teflon® không ch coi là tr th c lc công
vic ni tr mà hn ht cng tr giúp bn bo v sc vóc cho c gia ình.
Cho chng dính vi an toàn cho sc vóc? - ba
Cho YORI - Bo v th cht c nhà bn
S dng th kim nghim lp chng dính an tâm TEFLON® (M)
T 5/12/2013, Quý khách n mô hình siêu th MODERN LIFE s c sm Cho xào Yori Color s dng chng

dính Teflon® Classic ti mc giá mi 139,000. Theo ó, bn dng dùng th bi cho xào Yori Color Plus có
kh nng c bán vi mc giá c tr giúp bi Teflon® kèm vi Yori nhm em n thi c tri nghim ng thi nói rng mt
vài cam oan v vài dòng vt phm bi chúng tôi cùng khách hàng: An tâm sc khe kèm vi bn hoàn ho.


chao chong dinh co an1394.pdf - page 1/3
chao chong dinh co an1394.pdf - page 2/3
chao chong dinh co an1394.pdf - page 3/3

Related documents


chao chong dinh co an1394
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
an hoa tu chao chong1403
ky thuat gi bao dam1600
chao chong dinh gay ra1797
co the cac ban chua1701


Related keywords