PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactchao chong dinh co an1394.pdf


Preview of PDF document chao-chong-dinh-co-an1394.pdf

Page 1 2 3

Text preview


chao chong dinh co an
Cho chng dính có an tâm cho sc vóc?.
Trong lúc nhu cu dùng cho chng dính cho bào ch thc n tr thành thnh hành thì thng trng càng ngày
càng hình thành nhiu loi cho cùng vi sc thái chng dính khác na nhau. Dù vy phn nhiu chúng mình,
trong lúc sm ch quan tâm chic cho chng dính có tng i tt không him ai tâm lp chng dính có an toàn
cho sc khe.

Th nào chính là lp chng dính an toàn?
Mi cùng vi mt s chc ngàn ng, bn va mi có th sm có kh nng c chic cho chng dính thng thng cho phc
tùng công vic nu nng. Tuy th, khi s dng mt s loi cho "giá r" trên, chúng ta có th s nên ng u cùng vi
vô s s e da liên quan ti sc khe do lp chng dính s dng thng cha rõ ràng ci r, ngun gc, không nht thit
tri nghim bo m an tâm xúc tip vi thc phm.

Nhn thc rõ nhng tác hi n th cht vì lp chng dính không nên kim nghim, nhng hãng ch to hàng gia
dng chng dính s mt th gii luôn tuyn chn lp chng dính an toàn Teflon® lp ngi mi (gm: Teflon®
Platinum Plus; Teflon® Select và Teflon® Classic) cho các mng sp ca ta nh là mt s cam kt vi ngi
tiêu dùng v tim nng chng dính toàn ho kèm vi c bit coi nh là an toàn cho sc khe nhng ngi tiêu
dùng.
cho chng dính sunhouse vi an tâm th cht? - 1