Ang Tunay na Iglesia (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2014 at 15:10, from IP address 120.28.x.x. The current document download page has been viewed 1139 times.
File size: 2.19 MB (244 pages).
Privacy: public file
File preview


ng Tabak ng Dios

ng Tabak ng Dios

i

Mga Nilalaman
Bukas Na Liham:
Bakit ako itiniwalag? ................................................................................ 1-5

Kapitulo 1
Pagkakaisa sa Pagboto: Kalapastanganang aral
ni Jacob! ............................................................................................. 6-37


Bago mag-Snap Election:Pagkatapos ng Snap Election:

7

Bago maganap ang Plebesito:

7-8

May bahagi ang Dios kahit sa ating pagboto.

8-9

Hindi tayo dapat magkaroon ng pagkabahabahagi
kundi isa lamang sa paghatol.
Ang unang Iglesia ni Cristo ay nagkaisa noon
at pinarusahan ang hindi nakipagkaisa.

6-7

9-10
11-12

Totoo ba na ibinabalita nila sa atin
ang mga nakasulat sa Biblia?


Nang sila’y pumili ng ipapalit kay Judas.

12

Nang pinili nila ang pitong kapatid na
maglilingkod sa mga dulang

13-14


Nang sila’y humirang ng makakasama
nina Pablo at Bernabe.

14-1515-16

Lahat ba ng mga kapatid ay nakipagkaisa?

Tinakot ba ang mga kapatid na parurusahan
ang hindi makikipagkaisa?

16-18

Makatuwiran bang gawing halimbawa sina Ananias
at Safira ng pinarusahan dahil sa hindi pakikipagkaisa?

18-19

Masama ang pagkakaroon ng pagkakampikampi.

Ayon sa Filipos 2:1, kailan dapat gawin
ang pagkakaisa?

19-2223-24

Nakikipagkaisa tayo sa Dios sa ating pagboto?

22-23

ii

NilalamanAng Pagkakaisa sa Pagboto ay nakaluluwalhati sa Dios.

24-25Mapapalad tayo kapag inalimura sa pangalan ni Cristo.

25-26Ang mga tanong na ikinagulat ni Ka Romulo Campania.Ang Kalapastanganang Aral ni Jacob!

26
26-29

Ano ang bagong bagay na nilikha ng Dios na naging
dahilan ng kataksilan ni Jacob sa Kaniya?

29-30

Mga makatuwirang dahilan bakit nagpapahiwatig
na ang iglesia ay inangkin na ng mga Manalo:

31-35

Nariyan pa ba ang Dios sa sangbahayan ni Jacob
o sa mga Manalo?

35

Bakit dapat na itawag ko sa iglesiang ‘yan
ay Iglesia ni Manalo?

35-36

Ang mga dahilan bakit ang binanggit sa Isaias 48:1-8
ay hindi maaaring ang patriyarkang si Jacob:

36-37

Kapitulo 2
Ministrong Naghamon: Natakot sa Debate! ..................................... 38-64
Lumabas sa bibig mismo ni Brad Julie na ang halimbawa
ng pinarusahan ay pandaya lang ni Satanas!

39

Ang palusot ni Brad Julie kung bakit walang pinarusahan
sa mga hindi nakipag-kaisa kay Apostol Pablo.

40-41

Papaano parurusahan ang mga wala roon
nang isinagawa ang pagkakaisa?

41-42

Ang pagkakaisa ng mga taga Filipos
ay iba sa ginawa nina Ananias at Safira.

42-43

Ang pagkakaisang nakasulat sa Filipos 4:15-16
ay hindi kautusang pangkalahatan.

43-45

Bakit wala na tayong mababasa tungkol sa pagbebenta ng
pag-aari pagkatapos maparusahan sina Ananias at Safira?

45

Binato ako ni Brad Julie ng kaniyang boomerang na
katibayan pero siya rin ang tinamaan.
45-46
Bakit ang mga tagapamahala lang ang pumipili
ng mga kandidato?

46-47

Nilalaman
Sa mga salita ni Brad Julie nagpahiwatig na sila
ay talagang tumatanggap ng suhol.

47Ang pagpapatupad sa pagkakaisa ay hindi sapilitan.

48Ang pagtitiwalag ay pantakot lang.

49-50Kahit sa pagkain at pag-inom, dapat tayong magkaisa.

50-51

Ginagamit lamang nila ang kasinungalingang aral na ’yan
para sa kanilang kahambugan at
sariling kapakinabangan.

51-52

Para daw sa ikatitibay, hindi sa ikagigiba ang ginagawa
ng mga tagapamahala.

52-53

Dapat bang magpasakop sa tagapamahala kahit ano
ang ipagawa sa atin?

53-54

Umiwas si Brad Julie nang patutunayan ko sa kaniya
na ang aral ng Pagkakaisa sa Pagboto ay sa diosdiosan.

54-55

Ang Dios din ang naglalagay at nag-aalis sa matataas
na kapangyarihan kahit sa labas?

55-56

Sapagka’t si Pilato ang nagpadakip kay Cristo,
hindi ba ang Dios ang naglagay sa kaniya
sa kapangyarihan?

56-57

Pangbitag na mga tanong na magpapatunay na ang
Pagkakaisa sa Pagboto ay pandayang aral.

58

Totoo bang hindi nila itinuturo na sa Pagkakaisa sa Pagboto
ay nakikipagkaisa tayo sa Dios?

58-59

Ang katunayang ang aral nila ay talagang mali,
si Brad Julie ay natakot sa Debate.

59-60Bumaba si Satanas at pumasok kay Brad Julie.

60-61Bakit natakot si Brad Julie sa Debate?

61-62

Ang sagot ng tagapamahala ay pahiwatig na ang aral ng
Pagkakaisa sa Pagboto ay inimbento lamang nila.

62-6363-64

Pagkakaisa sa Pagboto: Magandang balatkayo ng kasamaan.

Mga kasamaang nakatago sa likod ng magandang
pangalang Pagkakaisa sa Pagboto:

64-65

iii

iv

Nilalaman

Kapitulo 3
Aral na Huling Sugo:Nakakahiya at Insulto sa Sarili!............................................................66-78

Ang kanilang wala sa lohikang dahilan
bakit si Ka Felix Manalo ang huling sugo.


Bakit si Jacob ay hindi itinakuwil?

Ang batayang may kaunting lohika bakit nila
itinuro na si Jacob ang huling sugo.
Bakit ang aral na Huling Sugo ay nakakahiya at insulto
sa sariling mga ministro ni Ka Felix Manalo?


Ano ba ang kahulugan ng salitang Sugo?

67
67-68
68
68-69
69

Totoo ba na si Ka Felix Manalo ang anghel
na tinutukoy sa Apocalipsis 7:2-3?

69-71

Kapag ang sugo ay namatay, ang kaniyang kahalili
ay maaari din bang tawaging sugo?

71-72

Kung si Ka Felix Manalo ang huling sugo,
ang mga kasama niya sa pagtatatak ay may karapatan
bang ipagpatuloy ang kaniyang gawain?

72-73

Ano pa ang silbi na manatili sa iglesia na
wala nang sugo ng Dios?

74-75Maaari bang ang mga mensahero ng Dios ay magkamali?

75-76Iba pang mga sugo na nakagawa ng pagkakamali.

76-77Maaari bang iwasang maganap ang hula sa Biblia?

77-78

Meron bang lihim sa hiwaga ng Dios na nakatago
sa Kaniyang mga mensahero?

78

Kapitulo 4
Mga katibayang meron pang ibang
mga Mensahero ng Dios. ................................................................... 79-125
Paraan ng Dios sa paglalagay ng mga pinuno
ng Kaniyang bayan.

79-81

Ang Dios ay nagpadala rin ng Kaniyang lingkod
na babawi sa iglesiang inangkin na ni Jacob.

81-82

Nilalaman
Ang paraan ng Dios sa pagbawi sa iglesia
na inangkin ni Jacob?

82-8383-84

Susuguin ng Dios ang Tabak na saktan ang pastor.

Ang maliwanag na katibayang ang Dios ay magpapadala
pa ng ibang mensahero.

84-86Sino ang Tabak ng Dios?

86-90Saan sa Pilipinas magmumula ang Tabak ng Dios?

91-93

Ang takdang panahon na dadalhin uli mula
sa pagkabihag ang bayan ng Dios.

93-96

Ang sugo ay matuwid, nguni’t kung siya’y uurong,
hindi kalulugdan ng kaluluwa ng Dios.

96-97Ang aklat ay nabigay sa hindi marunong.

Ang pangako ng Dios kay Jacob ay gayon din
kay Israel na Tabak.

97
98-100

Ang Tabak ng Dios na mag-aalis ng atang ay may liwanag
na parang umaga at katanghaliang tapat.

100-101Si Israel na Tabak ang gigiik sa mga bundok ni Jacob.

101-104Si Israel na Tabak ay ang Manunubos ni Jacob.

104-106

Hindi lang ang Tabak ang tutubos kay Jacob
kundi maraming mga tao.

107

Si Israel na Tabak ang sinugo upang dalhin
ang mga anak ng Dios mula sa wakas ng lupa.

108Maglalabas ang Dios ng lahi mula sa Jacob at mula sa Juda. 109-111

Ang Tabak ay tatawaging tagapaghusay ng sira
at taga-pagsauli ng mga landas na matatahanan.

111-112

Ang bukal ng Jacob, ay tutuntong sa matataas na dako
ng kaniyang mga kaaway.

112-114

Ang karapatan ng Tabak na ipagpatuloy
ang gawaing sinimulan ni Jacob.

114Si Israel at si Juda ay lalakad na magkakasama.

114

Ang walang hanggang pakikipagtipan ng Dios
sa sangbahayan ni Israel.

115-117

v


Download Ang Tunay na IglesiaAng Tunay na Iglesia.pdf (PDF, 2.19 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Ang Tunay na Iglesia.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000145386.
Report illicit content