Tom III Przedmiary .pdf

File information


Original filename: Tom_III-Przedmiary.pdf
Title: QPrint
Author: QPrint

This PDF 1.3 document has been generated by QPrinter Version 1.0.11 / AFPL Ghostscript 8.14, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2014 at 18:14, from IP address 89.69.x.x. The current document download page has been viewed 1503 times.
File size: 413 KB (153 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Tom_III-Przedmiary.pdf (PDF, 413 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7 NA TERENIE M. KRAKOWA (TZW. „TRASY NOWOHUCKIEJ”) ODC.
OD WĘZŁA DROGOWEGO „RYBITWY” (CHRISTO BOTEWA) DO WĘZŁA DROGOWEGO „IGOŁOMSKA”
WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ

PRZEDMIAR ROBÓT
A. WYMAGANIA OGÓLNE - TER NR 1
L.p.

Numer
STWiORB
DM.00.00.00.

Wyszczególnienie elementu
rozliczeniowego
DZIAŁ OGÓLNY

Jednostka
Nazwa

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość
robót
x

x

x

x

1

Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem
występowania niewybuchów i niewypałów

ryczałt

x

x

2

Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja
archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych

miesiąc

30,00

ryczałt

x

x

ryczałt

x

x

x

Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu
technicznego dróg oraz budynków przed realizacją
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z
ich właścicielami
Koszt inwentaryzacj, oceny stanu technicznego i ustalenia
sposobu naprawy z administratorem dróg publicznych
wykorzystanych przez wykonawcę do transportu
technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie
naprawy po okresie użytkowym

3

4

5

Dostarczenie, insatlacja, demontaż tablic informacyjnych
, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł
ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp...

ryczałt

x

6

Utrzymanie w okresie budowy tablic informacyjnych i
zabezpieczenie placu budowy

miesiąc

30,00

7

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

ryczałt

x

x

8

Wybudowanie objazdów i przejazdów

ryczałt

x

x

9

Utrzymanie objazdów i przejazdów w okresie budowy

miesiąc

30,00

10

Likwidacja objazdów i przejazdów

ryczałt

x

x

11

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji
projektowej

ryczałt

x

x

12

Koszt zapewnienia wymaganych ubezpieczeń

ryczałt

x

x

13

Nadzór środowiskowy

ryczałt

x

x

14

Zabezpieczenie nasypu drogowego w miejscu przebiegu
drogi S7 przez teren składowiska odpadów
paleniskowych ECŁeg

ryczałt

x

x

x

x

x
x

DM.00.00.02.

ZAPLECZE WYKONAWCY

15

Urządzenie zaplecza Wykonawcy

ryczałt

x

16

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy

miesiąc

30,00

17

Likwidacja zplecza Wykonawcy

ryczałt

x

x

x

x

x

DM.00.00.03.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

Strona 1 z 153

x

x

18

Dostarczenie i zainstalowanie tablic informacyjnych

szt.

8,00

19

Utrzymanie tablic informacyjnych 8 szt.

miesiąc

36,00

20

Usunięcie tablic informacyjnych w terenie do 6 miesięcy
od ukończenia robót

szt.

8,00

21

Dostarczenie, zainstalowanie tablic pamiatkowych

szt.

6,00

RAZEM - A.WYMAGANIA OGÓLNE (TER NR 1)

Strona 2 z 153

B.1
ROBOTY
DROGOWE

Strona 3 z 153

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7 NA TERENIE M. KRAKOWA (TZW. „TRASY NOWOHUCKIEJ”) ODC.
OD WĘZŁA DROGOWEGO „RYBITWY” (CHRISTO BOTEWA) DO WĘZŁA DROGOWEGO „IGOŁOMSKA”
WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ

PRZEDMIAR ROBÓT
B.1.1 ROBOTY DROGOWE - TER NR 2
L.p.

1

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Numer STWiORB
D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz
wzmocnienie i stabilizacja pasa drogowego

D.01.02.01

Usunięcie drzew i krzewów

Jednostka
Nazwa

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość robót

x

x

x

x

km

14,18

x

x

x

x

x

x

x

x

2

- drzewa o średnicy do 35 cm

szt.

3 479,00

3

- drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm

szt.

272,00

4

- drzewa o srednicy 46 ÷ 55 cm

szt.

117,00

5

- drzewa o średnicy powyżej 55 cm

szt.

83,00

6

- krzewy

ha

2,17

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

x

x

7

- z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

m3

45 321,85

8

- z przeznaczeniem na odkład

m3

116 382,65

x

x

D.01.02.02

D.01.02.03

Rozbiórka obiektów kubaturowych

9

-Obiekt nr 1 - mieszkalny

m3

413,00

10

- Obiekt nr 2 - gospodarczy

m3

594,00

11

- Obiekt nr 3 - gospodarczy

m3

699,00

12

- Obiekt nr 4 - gospodarczy

m3

20,00

13

- Obiekt nr 5 - gospodarczy

m3

25,00

14

- Obiekt nr 6 - gospodarczy

m3

36,00

15

- Obiekt nr 7 - gospodarczy

m3

15,40

16

- Obiekt nr 8 - gospodarczy

m3

1 512,50

17

- Obiekt nr 9 - gospodarczy

m3

30,00

18

- Obiekt nr 11 - gospodarczy

m3

240,15

19

- Obiekt nr 12 - gospodarczy

m3

54,00

20

- Obiekt nr 13 - garaż

m3

30,00

Strona 4 z 153

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

21

- Obiekt nr 14 - mieszklany

m3

359,87

22

- Obiekt nr 15 - gospodarczy

m3

130,19

23

- Obiekt nr 16 - gospodarczy

m3

532,24

24

- Obiekt nr 17 - mieszklany

m3

891,73

25

- Obiekt nr 18 - mieszklany

m3

831,46

26

- Obiekt nr 19 - mieszkalny

m3

450,00

27

- Obiekt nr 20 - gospodarczy

m3

30,00

28

- Obiekt nr 21 - garaż

m3

46,00

29

- Obiekt nr 22 - mieszkalny

m3

205,00

30

- Obiekt nr 23 - gospodarczy

m3

52,50

31

- Obiekt nr 24 - mieszkalny

m3

625,50

32

- Obiekt nr 25 - gospodarczy

m3

64,00

33

- Obiekt nr 26 - mieszkalny

m3

708,77

34

- Obiekt nr 27 - gospodarczy

m3

105,01

35

- Obiekt nr 28 - mieszkalny

m3

822,57

36

- Obiekt nr 29 - mieszkalny

m3

840,00

37

- Obiekt nr 30 - mieszkalny

m3

739,20

38

- Obiekt nr 31 - gospodarczy

m3

205,00

39

- Obiekt nr 32 - gospodarczy

m3

4,55

40

- Obiekt nr 33 - gospodarczy

m3

1 030,47

41

- Obiekt nr 34 - gnojownik gospodarczy

m3

43,00

42

- Obiekt nr 35 - gospodarczy

m3

104,15

43

- Obiekt nr 36 - gospodarczy

m3

507,45

44

- Obiekt nr 37 - gospodarczy

m3

206,70

45

- Obiekt nr 38 - gospodarczy

m3

75,24

46

- Obiekt nr 39 - gospodarczy

m3

3,20

47

- Obiekt nr 40 - gospodarczy

m3

96,60

48

- Obiekt nr 41 - gospodarczy

m3

115,50

49

- Obiekt nr 42 - gospodarczy

m3

321,21

Strona 5 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

50

- Obiekt nr 43 - mieszkalny

m3

495,65

51

- Obiekt nr 44 - mieszkalny

m3

625,14

52

- Obiekt nr 45 - gospodarczy

m3

51,81

53

- Obiekt nr 45 - gospodarczy

m3

462,70

54

- Obiekt nr 46 - gospodarczy

m3

73,50

55

- Obiekt nr 47 - gospodarczy fundament

m3

10,00

56

- Obiekt nr 48 - gospodarczy

m3

40,95

57

- Obiekt nr 49 - gospodarczy

m3

38,85

58

- Obiekt nr 50 - gospodarczy fundament

m3

37,65

59

- Obiekt nr 51 - gospodarczy

m3

39,77

60

- Obiekt nr 52 - gospodarczy fundament

m3

6,00

61

- Obiekt nr 53 - gospodarczy fundament

m3

10,00

62

- Obiekt nr 54 - gospodarczy fundament

m3

6,00

63

- Obiekt nr 55 - gospodarczy fundament

m3

37,55

64

- Obiekt nr 56 - gospodarczy

m3

40,25

65

- Obiekt nr 57 - gospodarczy fundament

m3

10,00

66

- Obiekt nr 58 - mieszkalny

m3

343,32

67

- Obiekt nr 59 - mieszkalny

m3

788,29

68

- Obiekt nr 60 - mieszkalny

m3

430,00

69

- Obiekt nr 61 - gospodarczy

m3

44,68

70

- Obiekt nr 62 - gospodarczy-stajnia

m3

412,86

71

- Obiekt nr 63 - gnojownik gospodarczy

m3

22,66

72

- Obiekt nr 64 - gospodarczy wiata

m3

25,50

73

- Obiekt nr 65 - gospodarczy

m3

37,50

74

- Obiekt nr 66 - gospodarczy

m3

12,50

75

- Obiekt nr 67 - gospodarczy

m3

12,50

76

- Obiekt nr 68 - gospodarczy

m3

277,60

77

- Obiekt nr 69 - gospodarczy

m3

352,08

78

- Obiekt nr 70 - gospodarczy

m3

45,85

Strona 6 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

79

- Obiekt nr 71 - mieszkalny

m3

430,00

80

- Obiekt nr 72 - gospodarczy

m3

93,00

81

- Obiekt nr 73 - gospodarczy

m3

154,64

82

- Obiekt nr 74 - gospodarczy

m3

25,87

83

- Obiekt nr 75 - mieszkalny

m3

894,88

84

- Obiekt nr 76 - gospodarczy

m3

22,57

85

- Obiekt nr 77 - gospodarczy

m3

182,22

86

- Obiekt nr 78 - gospodarczy fundament

m3

37,52

87

- Obiekt nr 79 - gospodarczy

m3

36,67

88

- Obiekt nr 80 - gospodarczy fundament

m3

37,43

89

- Obiekt nr 81 - gospodarczy fundament

m3

37,38

90

- Obiekt nr 82 - gospodarczy

m3

36,63

91

- Obiekt nr 83 - gospodarczy

m3

36,90

92

- Obiekt nr 84 - gospodarczy

m3

36,80

93

- Obiekt nr 85 - gospodarczy

m3

36,88

94

- Obiekt nr 86 - gospodarczy

m3

30,07

95

- Obiekt nr 87 - mieszkalny

m3

561,61

96

- Obiekt nr 88 - gospodarczy

m3

132,64

97

- Obiekt nr 89 - gospodarczy

m3

51,27

98

- Obiekt nr 90 - gospodarczy

m3

496,62

99

- Obiekt nr 91 - mieszkalny

m3

606,49

100

- Obiekt nr 92 - gospodarczy

m3

53,76

101

- Obiekt nr 93 - gospodarczy

m3

110,43

102

- Obiekt nr 94 - gospodarczy piwniczka

m3

78,60

103

- Obiekt nr 95 - mieszkalny

m3

579,18

104

- Obiekt nr 96 - gospodarczy

m3

84,90

105

- Obiekt nr 97 - gospodarczy

m3

150,00

106

- Obiekt nr 98 - gospodarczy

m3

20,00

107

- Obiekt nr 99 - gospodarczy fundament

m3

102,12

Strona 7 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

108

- Obiekt nr 100 - gospodarczy fundament

m3

36,75

109

- Obiekt nr 101 - gospodarczy fundament

m3

35,72

110

- Obiekt nr 102 - gospodarczy fundament

m3

40,88

111

- Obiekt nr 103 - mieszkalny

m3

770,11

112

- Obiekt nr 104 - gospodarczy

m3

95,70

113

- Obiekt nr 105 - gospodarczy

m3

18,80

114

- Obiekt nr 106 - gospodarczy

m3

94,03

115

- Obiekt nr 107 - gospodarczy

m3

39,60

116

- Obiekt nr 108 - gospodarczy

m3

149,28

117

- Obiekt nr 109 - gospodarczy

m3

22,17

118

- Obiekt nr 110 - gospodarczy

m3

43,70

119

- Obiekt nr 111 - gospodarczy

m3

211,05

120

- Obiekt nr 112 - gospodarczy

m3

38,27

x

x

D.01.02.04

Rozbiórki elementów dróg i ulic

121

- rozbiórka podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm

m2

41 632,28

122

- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych

m2

7 021,12

123

- rozbiórka nawierzchni żwirowych

m2

3 437,17

124

- rozbiórka nawierzchni betonowych

m2

358,36

125

- rozbiórka nawierzchni chodników z mieszanek
minarealno-asfaltowych

m2

2 941,27

126

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

m2

396,08

127

- rozbiórka chodników z nawierzchni żwirowej

m2

491,76

128

- rozbiórka umocnień z płyty ażurowej

m2

209,26

129

- rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych

m2

9 258,32

130

- rozbiórka nawierzchni chodników betonowych

m2

1 784,87

131

- rozbiórka krawężników

mb

7 670,22

132

- rozbiórka obrzeży

mb

7 462,61

133

- rozbiórka ogrodzeń

mb

4 023,24

134

- rozbiórka barier energochłonnych

mb

117,54

135

- rozbiórka bram z furtkami

kpl.

38

Strona 8 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

x

x

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

136

- rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów
betonowych

mb

1 847,15

137

- rozbiórka ścieków z kostki kamiennej

mb

135,62

138

- rozbiórka ścieków z kostki betonowej

mb

3 197,14

139

- rozbiórka wysepek z prefabrykowanych elementów
betonowych

kpl.

2

140

- rozbiórka schodów skarpowych

mb

54,00

141

- rozbiórka balustrad schodów

mb

98,00

142

- rozbiórka słupków prowadzących

szt.

40

143

- rozbiórka tarcz znaków drogowych

szt.

54

144

- rozbiórka słupków znaków drogowych

szt.

41

145

- rozbiórka tablic, reklam na słupkach stalowych

kpl.

39

146

- rozbiórka bilbordów wraz z fundamentem

kpl.

2

147

- rozbiórka wiat przystankowych

kpl.

2

148

- rozbiórka przepustów betonowych Ø 400mm

mb

30,00

149

- rozbiórka przepustów betonowych Ø 1000mm

mb

11,00

150

- rozbiórka przepustów betonowych 2 x Ø 600mm

mb

14,50

151

- rozbiórka koryta żelbetowego

mb

98,00

x

x

D.01.02.05

Przeniesienie budynków

152

- przeniesienie budynku drewnianego z 1832 roku (z ul.
Kopernika 15 na dz. 443/6 obręb Nowa Huta)

kpl.

1,00

153

- przeniesienie drewnianej chałupy z końca XIX wieku (
z ul. Powstańców na dz. 462, obręb 46 Nowa Huta)

kpl.

1,00

Wartość robót

x

x

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

x

x

x

x

D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

x

x

x

x

x

x

154

- z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp

m3

44 689,16

155

- z przeznaczeniem na odklad

m3

104 274,70

156

- wymiana gruntu (na odklad)

m3

224 674,74

157

- wymiana gruntu (na odklad) - dojaz do działki 596/3

m3

39,20

158

- wymiana gruntu (na odklad) - dojaz do działki 640/4

m3

16,20

159

- makroniwelacja terenu

m3

9 806,18

x

x

m3

44 689,16

D.02.03.01
160

Cena
jednostkowa

Wykonanie nasypów
- grunt z wykopu

Strona 9 z 153


Related documents


tom iii przedmiary
krs
mostyobliczenia24maja
oferta klarsan
mpips portal publicznych s u b zatrudnienia
9115091374

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Tom_III-Przedmiary.pdf