Tom III Przedmiary (PDF)
File information


Title: QPrint
Author: QPrint

This PDF 1.3 document has been generated by QPrinter Version 1.0.11 / AFPL Ghostscript 8.14, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2014 at 18:14, from IP address 89.69.x.x. The current document download page has been viewed 1518 times.
File size: 423.42 KB (153 pages).
Privacy: public file
File preview


BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7 NA TERENIE M. KRAKOWA (TZW. „TRASY NOWOHUCKIEJ”) ODC.
OD WĘZŁA DROGOWEGO „RYBITWY” (CHRISTO BOTEWA) DO WĘZŁA DROGOWEGO „IGOŁOMSKA”
WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ

PRZEDMIAR ROBÓT
A. WYMAGANIA OGÓLNE - TER NR 1
L.p.

Numer
STWiORB
DM.00.00.00.

Wyszczególnienie elementu
rozliczeniowego
DZIAŁ OGÓLNY

Jednostka
Nazwa

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość
robót
x

x

x

x

1

Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem
występowania niewybuchów i niewypałów

ryczałt

x

x

2

Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja
archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych

miesiąc

30,00

ryczałt

x

x

ryczałt

x

x

x

Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu
technicznego dróg oraz budynków przed realizacją
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z
ich właścicielami
Koszt inwentaryzacj, oceny stanu technicznego i ustalenia
sposobu naprawy z administratorem dróg publicznych
wykorzystanych przez wykonawcę do transportu
technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie
naprawy po okresie użytkowym

3

4

5

Dostarczenie, insatlacja, demontaż tablic informacyjnych
, urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł
ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp...

ryczałt

x

6

Utrzymanie w okresie budowy tablic informacyjnych i
zabezpieczenie placu budowy

miesiąc

30,00

7

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

ryczałt

x

x

8

Wybudowanie objazdów i przejazdów

ryczałt

x

x

9

Utrzymanie objazdów i przejazdów w okresie budowy

miesiąc

30,00

10

Likwidacja objazdów i przejazdów

ryczałt

x

x

11

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji
projektowej

ryczałt

x

x

12

Koszt zapewnienia wymaganych ubezpieczeń

ryczałt

x

x

13

Nadzór środowiskowy

ryczałt

x

x

14

Zabezpieczenie nasypu drogowego w miejscu przebiegu
drogi S7 przez teren składowiska odpadów
paleniskowych ECŁeg

ryczałt

x

x

x

x

x
x

DM.00.00.02.

ZAPLECZE WYKONAWCY

15

Urządzenie zaplecza Wykonawcy

ryczałt

x

16

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy

miesiąc

30,00

17

Likwidacja zplecza Wykonawcy

ryczałt

x

x

x

x

x

DM.00.00.03.

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE

Strona 1 z 153

x

x

18

Dostarczenie i zainstalowanie tablic informacyjnych

szt.

8,00

19

Utrzymanie tablic informacyjnych 8 szt.

miesiąc

36,00

20

Usunięcie tablic informacyjnych w terenie do 6 miesięcy
od ukończenia robót

szt.

8,00

21

Dostarczenie, zainstalowanie tablic pamiatkowych

szt.

6,00

RAZEM - A.WYMAGANIA OGÓLNE (TER NR 1)

Strona 2 z 153

B.1
ROBOTY
DROGOWE

Strona 3 z 153

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-7 NA TERENIE M. KRAKOWA (TZW. „TRASY NOWOHUCKIEJ”) ODC.
OD WĘZŁA DROGOWEGO „RYBITWY” (CHRISTO BOTEWA) DO WĘZŁA DROGOWEGO „IGOŁOMSKA”
WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ

PRZEDMIAR ROBÓT
B.1.1 ROBOTY DROGOWE - TER NR 2
L.p.

1

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Numer STWiORB
D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz
wzmocnienie i stabilizacja pasa drogowego

D.01.02.01

Usunięcie drzew i krzewów

Jednostka
Nazwa

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość robót

x

x

x

x

km

14,18

x

x

x

x

x

x

x

x

2

- drzewa o średnicy do 35 cm

szt.

3 479,00

3

- drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm

szt.

272,00

4

- drzewa o srednicy 46 ÷ 55 cm

szt.

117,00

5

- drzewa o średnicy powyżej 55 cm

szt.

83,00

6

- krzewy

ha

2,17

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

x

x

7

- z przeznaczeniem do ponownego wbudowania

m3

45 321,85

8

- z przeznaczeniem na odkład

m3

116 382,65

x

x

D.01.02.02

D.01.02.03

Rozbiórka obiektów kubaturowych

9

-Obiekt nr 1 - mieszkalny

m3

413,00

10

- Obiekt nr 2 - gospodarczy

m3

594,00

11

- Obiekt nr 3 - gospodarczy

m3

699,00

12

- Obiekt nr 4 - gospodarczy

m3

20,00

13

- Obiekt nr 5 - gospodarczy

m3

25,00

14

- Obiekt nr 6 - gospodarczy

m3

36,00

15

- Obiekt nr 7 - gospodarczy

m3

15,40

16

- Obiekt nr 8 - gospodarczy

m3

1 512,50

17

- Obiekt nr 9 - gospodarczy

m3

30,00

18

- Obiekt nr 11 - gospodarczy

m3

240,15

19

- Obiekt nr 12 - gospodarczy

m3

54,00

20

- Obiekt nr 13 - garaż

m3

30,00

Strona 4 z 153

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

21

- Obiekt nr 14 - mieszklany

m3

359,87

22

- Obiekt nr 15 - gospodarczy

m3

130,19

23

- Obiekt nr 16 - gospodarczy

m3

532,24

24

- Obiekt nr 17 - mieszklany

m3

891,73

25

- Obiekt nr 18 - mieszklany

m3

831,46

26

- Obiekt nr 19 - mieszkalny

m3

450,00

27

- Obiekt nr 20 - gospodarczy

m3

30,00

28

- Obiekt nr 21 - garaż

m3

46,00

29

- Obiekt nr 22 - mieszkalny

m3

205,00

30

- Obiekt nr 23 - gospodarczy

m3

52,50

31

- Obiekt nr 24 - mieszkalny

m3

625,50

32

- Obiekt nr 25 - gospodarczy

m3

64,00

33

- Obiekt nr 26 - mieszkalny

m3

708,77

34

- Obiekt nr 27 - gospodarczy

m3

105,01

35

- Obiekt nr 28 - mieszkalny

m3

822,57

36

- Obiekt nr 29 - mieszkalny

m3

840,00

37

- Obiekt nr 30 - mieszkalny

m3

739,20

38

- Obiekt nr 31 - gospodarczy

m3

205,00

39

- Obiekt nr 32 - gospodarczy

m3

4,55

40

- Obiekt nr 33 - gospodarczy

m3

1 030,47

41

- Obiekt nr 34 - gnojownik gospodarczy

m3

43,00

42

- Obiekt nr 35 - gospodarczy

m3

104,15

43

- Obiekt nr 36 - gospodarczy

m3

507,45

44

- Obiekt nr 37 - gospodarczy

m3

206,70

45

- Obiekt nr 38 - gospodarczy

m3

75,24

46

- Obiekt nr 39 - gospodarczy

m3

3,20

47

- Obiekt nr 40 - gospodarczy

m3

96,60

48

- Obiekt nr 41 - gospodarczy

m3

115,50

49

- Obiekt nr 42 - gospodarczy

m3

321,21

Strona 5 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

50

- Obiekt nr 43 - mieszkalny

m3

495,65

51

- Obiekt nr 44 - mieszkalny

m3

625,14

52

- Obiekt nr 45 - gospodarczy

m3

51,81

53

- Obiekt nr 45 - gospodarczy

m3

462,70

54

- Obiekt nr 46 - gospodarczy

m3

73,50

55

- Obiekt nr 47 - gospodarczy fundament

m3

10,00

56

- Obiekt nr 48 - gospodarczy

m3

40,95

57

- Obiekt nr 49 - gospodarczy

m3

38,85

58

- Obiekt nr 50 - gospodarczy fundament

m3

37,65

59

- Obiekt nr 51 - gospodarczy

m3

39,77

60

- Obiekt nr 52 - gospodarczy fundament

m3

6,00

61

- Obiekt nr 53 - gospodarczy fundament

m3

10,00

62

- Obiekt nr 54 - gospodarczy fundament

m3

6,00

63

- Obiekt nr 55 - gospodarczy fundament

m3

37,55

64

- Obiekt nr 56 - gospodarczy

m3

40,25

65

- Obiekt nr 57 - gospodarczy fundament

m3

10,00

66

- Obiekt nr 58 - mieszkalny

m3

343,32

67

- Obiekt nr 59 - mieszkalny

m3

788,29

68

- Obiekt nr 60 - mieszkalny

m3

430,00

69

- Obiekt nr 61 - gospodarczy

m3

44,68

70

- Obiekt nr 62 - gospodarczy-stajnia

m3

412,86

71

- Obiekt nr 63 - gnojownik gospodarczy

m3

22,66

72

- Obiekt nr 64 - gospodarczy wiata

m3

25,50

73

- Obiekt nr 65 - gospodarczy

m3

37,50

74

- Obiekt nr 66 - gospodarczy

m3

12,50

75

- Obiekt nr 67 - gospodarczy

m3

12,50

76

- Obiekt nr 68 - gospodarczy

m3

277,60

77

- Obiekt nr 69 - gospodarczy

m3

352,08

78

- Obiekt nr 70 - gospodarczy

m3

45,85

Strona 6 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

79

- Obiekt nr 71 - mieszkalny

m3

430,00

80

- Obiekt nr 72 - gospodarczy

m3

93,00

81

- Obiekt nr 73 - gospodarczy

m3

154,64

82

- Obiekt nr 74 - gospodarczy

m3

25,87

83

- Obiekt nr 75 - mieszkalny

m3

894,88

84

- Obiekt nr 76 - gospodarczy

m3

22,57

85

- Obiekt nr 77 - gospodarczy

m3

182,22

86

- Obiekt nr 78 - gospodarczy fundament

m3

37,52

87

- Obiekt nr 79 - gospodarczy

m3

36,67

88

- Obiekt nr 80 - gospodarczy fundament

m3

37,43

89

- Obiekt nr 81 - gospodarczy fundament

m3

37,38

90

- Obiekt nr 82 - gospodarczy

m3

36,63

91

- Obiekt nr 83 - gospodarczy

m3

36,90

92

- Obiekt nr 84 - gospodarczy

m3

36,80

93

- Obiekt nr 85 - gospodarczy

m3

36,88

94

- Obiekt nr 86 - gospodarczy

m3

30,07

95

- Obiekt nr 87 - mieszkalny

m3

561,61

96

- Obiekt nr 88 - gospodarczy

m3

132,64

97

- Obiekt nr 89 - gospodarczy

m3

51,27

98

- Obiekt nr 90 - gospodarczy

m3

496,62

99

- Obiekt nr 91 - mieszkalny

m3

606,49

100

- Obiekt nr 92 - gospodarczy

m3

53,76

101

- Obiekt nr 93 - gospodarczy

m3

110,43

102

- Obiekt nr 94 - gospodarczy piwniczka

m3

78,60

103

- Obiekt nr 95 - mieszkalny

m3

579,18

104

- Obiekt nr 96 - gospodarczy

m3

84,90

105

- Obiekt nr 97 - gospodarczy

m3

150,00

106

- Obiekt nr 98 - gospodarczy

m3

20,00

107

- Obiekt nr 99 - gospodarczy fundament

m3

102,12

Strona 7 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

108

- Obiekt nr 100 - gospodarczy fundament

m3

36,75

109

- Obiekt nr 101 - gospodarczy fundament

m3

35,72

110

- Obiekt nr 102 - gospodarczy fundament

m3

40,88

111

- Obiekt nr 103 - mieszkalny

m3

770,11

112

- Obiekt nr 104 - gospodarczy

m3

95,70

113

- Obiekt nr 105 - gospodarczy

m3

18,80

114

- Obiekt nr 106 - gospodarczy

m3

94,03

115

- Obiekt nr 107 - gospodarczy

m3

39,60

116

- Obiekt nr 108 - gospodarczy

m3

149,28

117

- Obiekt nr 109 - gospodarczy

m3

22,17

118

- Obiekt nr 110 - gospodarczy

m3

43,70

119

- Obiekt nr 111 - gospodarczy

m3

211,05

120

- Obiekt nr 112 - gospodarczy

m3

38,27

x

x

D.01.02.04

Rozbiórki elementów dróg i ulic

121

- rozbiórka podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm

m2

41 632,28

122

- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych

m2

7 021,12

123

- rozbiórka nawierzchni żwirowych

m2

3 437,17

124

- rozbiórka nawierzchni betonowych

m2

358,36

125

- rozbiórka nawierzchni chodników z mieszanek
minarealno-asfaltowych

m2

2 941,27

126

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

m2

396,08

127

- rozbiórka chodników z nawierzchni żwirowej

m2

491,76

128

- rozbiórka umocnień z płyty ażurowej

m2

209,26

129

- rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych

m2

9 258,32

130

- rozbiórka nawierzchni chodników betonowych

m2

1 784,87

131

- rozbiórka krawężników

mb

7 670,22

132

- rozbiórka obrzeży

mb

7 462,61

133

- rozbiórka ogrodzeń

mb

4 023,24

134

- rozbiórka barier energochłonnych

mb

117,54

135

- rozbiórka bram z furtkami

kpl.

38

Strona 8 z 153

Cena
jednostkowa

Wartość robót

x

x

L.p.

Numer STWiORB

Wyszczególnienie
elementu rozliczeniowego

Jednostka
Nazwa

Ilość

136

- rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów
betonowych

mb

1 847,15

137

- rozbiórka ścieków z kostki kamiennej

mb

135,62

138

- rozbiórka ścieków z kostki betonowej

mb

3 197,14

139

- rozbiórka wysepek z prefabrykowanych elementów
betonowych

kpl.

2

140

- rozbiórka schodów skarpowych

mb

54,00

141

- rozbiórka balustrad schodów

mb

98,00

142

- rozbiórka słupków prowadzących

szt.

40

143

- rozbiórka tarcz znaków drogowych

szt.

54

144

- rozbiórka słupków znaków drogowych

szt.

41

145

- rozbiórka tablic, reklam na słupkach stalowych

kpl.

39

146

- rozbiórka bilbordów wraz z fundamentem

kpl.

2

147

- rozbiórka wiat przystankowych

kpl.

2

148

- rozbiórka przepustów betonowych Ø 400mm

mb

30,00

149

- rozbiórka przepustów betonowych Ø 1000mm

mb

11,00

150

- rozbiórka przepustów betonowych 2 x Ø 600mm

mb

14,50

151

- rozbiórka koryta żelbetowego

mb

98,00

x

x

D.01.02.05

Przeniesienie budynków

152

- przeniesienie budynku drewnianego z 1832 roku (z ul.
Kopernika 15 na dz. 443/6 obręb Nowa Huta)

kpl.

1,00

153

- przeniesienie drewnianej chałupy z końca XIX wieku (
z ul. Powstańców na dz. 462, obręb 46 Nowa Huta)

kpl.

1,00

Wartość robót

x

x

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

x

x

x

x

D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

x

x

x

x

x

x

154

- z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp

m3

44 689,16

155

- z przeznaczeniem na odklad

m3

104 274,70

156

- wymiana gruntu (na odklad)

m3

224 674,74

157

- wymiana gruntu (na odklad) - dojaz do działki 596/3

m3

39,20

158

- wymiana gruntu (na odklad) - dojaz do działki 640/4

m3

16,20

159

- makroniwelacja terenu

m3

9 806,18

x

x

m3

44 689,16

D.02.03.01
160

Cena
jednostkowa

Wykonanie nasypów
- grunt z wykopu

Strona 9 z 153


Download Tom III-PrzedmiaryTom_III-Przedmiary.pdf (PDF, 423.42 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Tom_III-Przedmiary.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000145414.
Report illicit content