6 MTK Modulacije .pdf

File information


Original filename: 6 MTK Modulacije.pdf
Title: 6 MTK Modulacije
Author: amela

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.1 / GPL Ghostscript 8.71, and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2014 at 15:38, from IP address 24.135.x.x. The current document download page has been viewed 1979 times.
File size: 30.9 MB (71 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


6 MTK Modulacije.pdf (PDF, 30.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Mobilne
telekomunikacije
Modulacije

ModulacijaModulacija je proces enkodiranja signala poruke na
način pogodan za prenos signala.
Generalno, modulacija podrazumeva transliranje spektra
signala u opseg koji je obuhvata mogo veće učestanosti
nego što je učestanost signala u osnovnom opsegu.
Modulacija se izvodi variranjem amplitude, faze ili
frekvencije nosioca visoke učestanosti u skladu sa
promenama amplitude signala poruke.
Demodulacija je proces izdvajanja signala poruke iz
nosioca kako bi poruka mogla da se interpretira u
prijemniku.

Frekvencijska ili
amplitudska modulacija


Frekvencijska modulacija je najčešće korišćena
analogna modulacija u mobilnim radio sistemima
U odnosu na amplitudsku modulaciju FM ima
sledeće prednosti:
Bolja imunost na šum i feding
Dozvoljavaju upotrebu efikasnijih RF pojačavača
snage
Veća imunost na istokanalnu interferenciju
Slika: " Wireless Communications",
Thoedore. S. Rappaport, 2008

Amplitudska modulacija

Amplituda nosioca (carrier) visoke učestanosti se menja
u skladu sa promenama amplitude modulišućeg signala
poruke. s AM (t ) = Ac [1 + m(t )] cos(2πf ct )
Gde je m(t ) modulišući signal a Ac cos(2πf ct ) nosilac
Spektar signala kod konvencionalne AM

Slika:"http://www.mikewillis.com/Tutorial"

AM modulacija
Amplitudska modulacija sa dva bočna
opsega (AM-DSB)
 Konvencionalna AM (CAM)
 AM-amplitudska modulacija sa jednim
bočnim opsegom (AM-SSB)
 Amplitudska modulacija sa nesimetričnim
bočnim opsezima (AM-VSB)


AM - DSB
AM-DSB signal se može predstaviti izrazom

u (t ) = k AM um (t ) cos ωot

Slika 4.2.1 Dukić

Konvencionalana amplitudska
modulacija


Modulisan signal je predstavljen izrazom
uCAM (t ) = [U 0 + k mum (t )] cos(ω0t ) = U 0 [1 +

k mU m
m(t )] cos(ω0t )
U0

∆U 0
= U 0 [1 +
m(t )] cos(ωo t ) = U 0 [1 + m0 m(t )] cos(ω0t )
U0

Modulišući signal u m = U m m(t )
Nosilac u0 (t ) = U 0 cos(ω0t )
Konstanta propaorcionalnosti k m
Stepen modulacije m0

CAM


Spektar kod CAM Slika 429 dukić

AM-SSB


Dukić slika 4.2.11


Related documents


6 mtk modulacije
5 mtk kodovanje govora
7 mtk ekvalizacija diversiti kodovanje
osnove fotografije 1
audacity
2014 lamour acsnano

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 6 MTK Modulacije.pdf