8 MTK GSM .pdf

File information


Original filename: 8 MTK GSM.pdf
Title: 8 MTK GSM
Author: amela

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.1 / GPL Ghostscript 8.71, and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2014 at 15:38, from IP address 24.135.x.x. The current document download page has been viewed 748 times.
File size: 7.6 MB (37 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


8 MTK GSM.pdf (PDF, 7.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


GSM

Uvod
Global System for Mobile Communications (GSM) je
najpopularniji standard 2 generacije jvanih mobilnih radio
sistema.
1982. CEPT (Conference Europeenne des Postes et
Telecommunications) počinje specifikaciju evropskog
digitalnog telekomunikacionog standarda u 900 MHz
opsegu.
1987. posle testova na terenu odabrana kombinacija
TDMA i FDMA za GSM. Operateri iz 12 zemalja
postpisali memorandum o razumevanju (MoU) kojim se
obavezuju da uvedu GSM do 1991.
1988. CEPT počinje sa specifikacijama za prvu fazu
implementacije GSM-a. Još neke zemlje pristupaju MoU.

Istorijski razvoj GSM-a
1989. ETSI (European Telecommunication Standards
Insititute) preuzima odgovornost za GSM specifikacije.
1990. Zamrznute specigfikacije za fazu 1 GSM-a kako bi
proizvoñači razvili opremu.
1991. GSM 1800 standard je objavljen.
1992. Prve komercijalne GSM mreže su puštene u rad.
Prvi sporazumu o romingu postignut.
1993. Australija je postala prva vanevropska zemlja koja
je pristupila MoU. Broj potpisnika MoU raste, kao i broj
korisnika GSM-a. Prvi komercijalne GSM mreže u 1800
MHz pokrenute.
1996 Prvi GSM 1900 sistemi su na raspolaganju.

Usluge u GSM sistemu


Usluga prenosa govora predstavlja najvažniju uslugu u
GSM-u. Omogućava da se ostvare pozivi izmeñu
pretplatnika GSM-a i drugog korisnika mobilne ili fiksne
mreže bilo gde u svetu.
GSM nudi i mogućnost prenosa podataka ali sa
ograničenom brzinom prenosa na 9.6 kbit/s.
SMS usluga: mogućnost slanja kratkih alfanumeričkih
poruka
Dodatne usluge: prosleñivanje poziva, zabrana
izlaznih/dolaznih poziva, identifikacija pozivajućeg broja,
upozoravanje na dolazeći poziv u toku poziva (call
waiting), stavlajne poziva na čekanje (call hold),
konverzacija sa više učesnika .

Organizacija GSM sistema

Delovi GSM sistema
MS (Mobile Station)
Mobilna stanica koja se satoji od Mobilnog ureñaja i SIM
(Subscriber Identity Moule) kartice.
 BSS (Base Station System)
Podsistem bazne stanice koji se sastoji od
-BTS (Base station Tranciver) primopredajnik bazne
stanice
-BSC (Base Station Controller)
kontroler bazne stanice
 SS (Switching System) Komutacioni podsistem (mrežni i
komutacioni podsistem) koji se satoji od
-MSC (Mobile switching centre) Komutacioni centar
mobilne mreže


Delovi GSM sistema
GMSC (Gateway Mobile Switching Centre) MSC sa
odgovarajućim softverom koji omogućava vezu sa
drugim mrežama.
- HLR (Home location Register)
Matični registar za lokaciju korisnika
- VLR (Visitor Location Register)
Registr za trenutnu lokaciju korisnika
- AUC (Authentication Centre)
Centar za autentifikaciju korisnika
- EIR (Equipment Identity Register)
Registar za identifikaciju opreme
- OMC (Operation and Maintenance Centre)
Centar za upravljanje i održavanje
-

Oblasti


Svaka telefonska mreža treba da bude na
odgovarajući način organizovana kako bi
bilo moguće rutirati pozive.

Geografska organizacija mreže


PLMN (Public Land Mobile Network) – kompletna GSM
mreža koja pripada jednom operateru u zemlji. Svaka
zemlja može imati jednu ili više PLMN.
MSC/VLR servisna oblast: ako sistem ima više od jedne
MSC, PLMN je podeljena u nekoliko MSC/VLR servisnih
oblasti. Da bi poziv mogao da se rutira potrebno je znati
u kojoj MSC/VLR oblasti se nalazi MS. U HLR-u se
nalaze podaci o tome u kojoj MSC/VLR servsinoj oblasti
je MS. VLR sadrži detaljne podatke o svim MS u
odgovaraju’oj servisnoj oblasti.
Oblast lokacije (Location Area – LA) Svaka MSC/VLR
servisna oblast je podeljena na nekoliko oblasti koje se
nazivaju LA. Informacija u kojoj se LA nalazi MS se
nalazi u VLR-u.


Related documents


8 mtk gsm
godi nji izvje taj 2015 cinaz
ct udru enje
kozicki glasnik 9
program prvog festivala psihologije
cvok2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 8 MTK GSM.pdf