Formular 2% 2013 novy .pdf

File information


Original filename: Formular 2% 2013 - novy.pdf
Title: Form 2% 2013 - novy
Author: THim

This PDF 1.3 document has been generated by TextEdit / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 19/02/2014 at 14:40, from IP address 213.81.x.x. The current document download page has been viewed 504 times.
File size: 85 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formular 2% 2013 - novy.pdf (PDF, 85 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo
za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti

Rok : 2013
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko a titul
01

Meno

Rodné číslo (u cudzích št. príslušníkov dátum narodenia)

02

03

/

Adresa
trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
Ulica a súpisné/orientačné číslo
04
PSČ
05
Štát
07
Telefónne číslo
08

Obec
06

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej
dane

10

Suma do výšky 2 % alebo 3 %
eurá)

1) zo zaplatenej dane z r. 09 (minimálne 3

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín
a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu),
v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto
vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov)
12 ŠK UNI KOŠICE
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo
13
04011 Košice - Západ, Rubínová 2
Právna forma
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14 Občianske združenie
15
30686661 ⁄

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dňa...................................
.......................................................
Podpis daňovníka


Document preview Formular 2% 2013 - novy.pdf - page 1/2

Document preview Formular 2% 2013 - novy.pdf - page 2/2

Related documents


formular 2 2013 novy
ubytovac poriadok
et 2014 12
et 2014 11t
reklma n poriadok
zapisnik vlada rs mo lj 230713 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formular 2% 2013 - novy.pdf