PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAGB DER IndOzean Wi13 14 .pdf


Original filename: AGB_DER_IndOzean_Wi13_14.pdf
Title: k174362v100.dku

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(R) 8.16, and has been sent on pdf-archive.com on 25/02/2014 at 18:29, from IP address 178.254.x.x. The current document download page has been viewed 479 times.
File size: 163 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Общите договорни условия за туристически услуги допълват чл.чл. 651 и сл. от Гражданския кодекс на Федерална Република Германия и регламентират правоотношенията между Вас и нас. Те са съставени въз
основа на препоръката на DRV (Германска асоциация на туристическите агенции) съгласно чл. 38 от Закона срещу ограниченията на конкуренцията на ФРГ и Вие ги приемате при извършване на резервация. Отклонения от тях, съдържащи се в различните туристически програми се ползват с предимство. Затова молим да ги четете внимателно, както и написаното по-долу.
1. Резервиране и потвърждение
Можете да направите резервация за нашите предложения във всички туристически агенции на ДЕР,
ДЕРПАРТ и АDAC и във всяка оторизирана от ДЕРТУР туристическа агенция. С резервиране на туристическа услуга Вие обвързващо сключвате договор за туристически услуги. Основа на тези предложения са описание на туристическата услуга и
евентуално съдържаща се допълнителна информация, доколкото последната Ви е била предоставена. Туристическите посредници (напр. туристически агенции) и доставчиците на услуги (напр. хотели, превозвачи) не са оправомощени да сключват споразумения, да предоставят сведения или
гаранции, които променят уговореното съдържание на договора за туристически услуги, които се
разпростират извън договорените услуги или които противоречат на описанието на туристическата
услуга. Неиздадени от нас каталози и проспекти,
отнасящи се за дестинации и хотели, не са обвързващи по отношение на нашите договорни задължения, освен ако с изрично споразумение с Вас
не сме ги включили в съдържанието на договора
за туристически услуги. Резервация може да се извърши писмено, устно, по телефон, факс или по
електронен път (имейл, интернет). Направена
чрез Вас, тя има действие и за всички назовани в
резервацията участници, за чието изпълнение на
договора отговаряте като за собствените си задължения, ако сте поели съответно специално задължение по силата на изрична и отделна декларация. Договорът е сключен в момента на получаване от Вас на нашето потвърждение, че приемаме
резервацията Ви. Потвърждението не се нуждае от
специална форма. При или непосредствено след
сключване на договора ние ще Ви предоставим
писмено потвърждение на туристическата услуга.
Това ни задължение отпада в случай, че резервацията е направена по-малко от 7 работни дни преди започване на пътуването. Ако съдържанието на
нашето потвърждение се различава от съдържанието към момента на резервацията, то налице е
новo предложение, с което сме обвързани в продължение на 10 дни. Договорът се сключва въз основа на това ново предложение, ако в рамките на
обвързващия за нас срок декларирате приемането
на предложението с изрично потвърждение, извършване на първоначална вноска или плащане
на остатъка от цената.
2. Плащане
Във всички по-долу изброени случаи за изискуемостта на плащанията е в сила следното: плащания
на цената на туристическата услуга преди началото
й могат да се извършват само срещу представяне
на застрахователна полица за несъстоятелност (отговорност на туроператора) по смисъла на чл. 651
л), ал. 3 от Гражданския кодекс на ФРГ.
По правило при сключване на договора заплащате
25 % от цената на туристическата услуга. Тази
първоначална вноска се приспада от цената на туристическата услуга. Остатъка от нея заплащате
около 28 дни преди началото й. При плащане с кредитна карта сметката Ви се дебитира автоматично
на съответните дати. Също така, освен при резервация само на самолетни билети, се начислява такса в размер на 0,6% от стойността на резервацията
при плащания с кредитна карта. Туристическата
документация (ваучери и др.) Ви се предава винаги след плащане в бюрото, в което сте направили
резервацията. За отделни услуги (напр. за някои
специални тарифи за полети) описани в брошури
или каталог, могат да бъдат посочени по-ранни дати за плащане. При анулиране на цялата резервация дължимите такси са платими веднага. Ако не
платите първоначалната вноска и/или остатъка от
цената в рамките на договорените срокове за плащане, ние имаме право да развалим договора за
туристически услуги след покана за доброволно
изпълнение с предоставяне на допълнителен срок

242

и да Ви начислим разходите по развалянето на договора съгласно т. 4.1, 16.
3. Промени на услугите и цената
3.1 Промени и различия в отделни туристически
услуги от договореното съдържание на договора
за туристически услуги (напр. промяна на часовете
на полетите, промени в туристическата програма,
смяна на хотела), наложили се след сключването
на договора и недължащи се на недобросъвестност от наша страна, са допустими, в случай че
въпросните промени или различия не са съществени и не засягат общата характеристика на туристическата услуга. Евентуалните гаранционни
претенции остават незасегнати, в случай че променените услуги са обременени с недостатъци. Ние
ще Ви уведомим незабавно при промени или различия на извършваните услуги. При наличието на
значителна промяна в някоя от съществените
услуги Вие имате право да развалите договора без
да Ви се начисляват разходи или да изискате участие в туристическа услуга, която е поне равностойна на отказаната, в случай, че сме в състояние да
Ви предложим такава от нашите предложения, без
увеличение на цената за Вас. Тези права трябва да
предявите спрямо нас незабавно след уведомлението за промяната на туристическата услуга или
за отпадането й.
3.2 Запазваме си правото да променяме обявените и потвърдените в резервациите цени в случаи
на увеличаване на транспортните разходи или при
увеличение на пристанищни и летищни такси, или
промяна на отнасящите се до туристическата услуга обменни курсове, както следва: ако при сключване на договора за туристически услуги се увеличат съществуващите транспортни разходи, в частност цените на горивата, ние можем да увеличим
цената на туристическата услуга в съответствие с
изчислението по-долу:
a) При увеличение цената на място в транспортното средство, можем да изискаме от пътника
сумата на увеличението.
б) В останалите случаи изискваните от превозвача
допълнителни транспортни разходи за всяко
транспортно средство се разделят на броя на
местата в договореното транспортно средство.
Получилата се по този начин сума на увеличението за отделното място можем да изискаме
от пътника.
Ако при сключване на договора за туристически
услуги съществуващите пристанищни или летищни такси бъдат увеличени спрямо нас, можем да
повишим цената на туристическата услуга със
съответната пропорционална сума. При промяна
на обменните курсове след сключване на договора
за туристически услуги цената за туристическата
услуга може да бъде увеличена със сумата, с която
туристическата услуга се е оскъпила за нас. Увеличение е допустимо, само ако между сключването на договора и датата на започване на туристическата услуга има повече от 4 месеца и ако предизвикалите увеличението обстоятелства не са били настъпили преди сключването на договора и
към момента на сключване на договора не са можели да бъдат предвидени от нас.
Ние Ви уведомяваме незабавно за всяка последваща промяна на цената на туристическата услуга.
Увеличенията на цените по-малко от 20 дни преди
започването на туристическата услуга са недействителни. При увеличения на цената с повече от 5
% Вие имате право да развалите договора без такси или да изискате участие в туристическа услуга,
която е поне равностойна на отказаната, ако ние
сме в състояние да Ви предложим подобна туристическа услуга от нашите предложения, без увеличение на цената за Вас. Тези права трябва да
предявите спрямо нас незабавно след уведомлението за увеличението на цената.

Индийски океан I Зима 2013/2014

4. Отказ от страна на клиента, промяна на
резервацията, смяна на участник
4.1 Отказ
Вие имате право да развалите договора за туристическа услуга (отказ) по всяко време преди започването й. Този отказ се декларира пред нас на посочения адрес в края на настоящите общи условия. Ако
сте резервирали туристическата услуга в туристическа агенция, можете да декларирате отказа и
пред нея. Препоръчваме писмената форма за декларирането на отказа. Ако развалите договора за
туристически услуги или не започнете туристическата услуга, ние губим правото си да изискаме цената й. Вместо това можем да предявим претенция
за съразмерно обезщетение за предприетите до
момента на отказа подготвителни действия за осъществяване на туристическата услуга и за нашите
разходи, в зависимост от съответната цена на туристическата услуга. Претенцията ни за обезщетение
се изчислява като твърда сума (неустойка) при отчитане на обичайно спестените разходи и евентуалното по-нататъшно оползотворяване на туристическата услуга.
Размерът на неустойката е посочен в т. 16 от
настоящите Общи договорни условия за туристически услуги.
Незасегнато остава правото Ви да докажете, че не е
възникнала вреда или пък е възникнала в значително по-малък размер от исканата от нас неустойка. Запазваме си правото да претендираме различни от посочените в т. 16 твърди суми, по-високо по
стойност обезщетение (неустойка), ако можем да
докажем, че за нас са възникнали значително повисоки по размер разходи от предвидената за съответния случай твърда сума. В този случай сме задължени да оценим и документираме конкретно
исканото обезщетение при отчитане на спестените
разходи и евентуалното по-нататъшно оползотворяване на туристическите услуги.
4.2 Промяна на резервация
След направа на резервация за туристическа услуга, ако по Ваше желание бъдат предприети промени на датите й, дестинацията, мястото на започване на туристическата услуга, настаняването или вида транспорт, по правило за нас възникват същите
разходи като при отказ от Ваша страна. Затова
трябва да Ви начислим разходи в същия размер, в
който биха възникнали като при отказ, към момента на промяната. При други незначителни промени обаче начисляваме само такса за обработка в
размер на 25 евро.
4.3 Смяна на участник
Законното Ви право да посочите съгласно чл. 651 б)
от Гражданския кодекс на ФРГ друг участник, остава незасегнато от разпоредбите по-горе.
5. Неизползвани услуги
Ако поради предсрочно завръщане или поради други неотложни причини не използвате отделни туристически услуги, които са Ви били надлежно предложени, нямате право да искате пропорционално
възстановяване на част от цената на туристическата
услуга. Ние обаче ще положим усилия за възстановяване на спестените разходи от страна на доставчиците на услугите. Това задължение отпада, ако се
касае за напълно незначителни услуги или възстановяването противоречи на законни или административни разпоредби. Възстановяването на оригинални ваучери (напр. за хотелски вериги, автомобили под наем), за които ние само сме посредничили е
уредено в т. 4.1 и 16 в раздели „Отказ”, респ. „Неустойки при отказ”.
6. Отказ поради недостигане на минималния
брой участници и прекратяване на договора
от туроператора
При недостигане на минималния обявен или административно определен минимален брой участници до 28 дни преди започване на туристическата
услуга, можем да развалим договора за туристически услуги (отказ), само ако в описанието на туристическата услуга, както и в потвърждението й е
указан минимален брой участници, техния брой,
както и датата, до която трябва да постъпи съобщението за отказ преди договореното започване

на туристическата услуга. Във всеки случай сме задължени да Ви уведомим незабавно след настъпване на условието за неизпълнение на туристическата услуга и да Ви изпратим възможно найбързо волеизявлението за разваляне на договора
(отказ). Внесената сума за туристическата услуга
ще Ви бъде възстановена незабавно. Ако още на
по-ранен етап стане ясно, че минималният брой
участници няма да може да бъде достигнат, ще Ви
уведомим за това.
7. Прекратяване на договора поради свързани
с поведението причини
Можем да развалим договора за туристически
услуги с обратно действие (отказ) или след започване на туристическата услуга, да го прекратим с
действие занапред без предизвестие, ако участник
от резервацията трайно смущава изпълнението на
туристическата услуга въпреки нашето предупреждение или ако поведението му противоречи
на договора до такава степен, че е оправдано незабавното прекратяване на договора. Ако ние прекратим договора, имаме правото да получим цената на туристическата услуга; ние обаче трябва да
приспаднем стойността на спестените разходи,
както и ползите, които бихме получили от евентуално по-нататъшното предоставяне на неизползваните услуги, включително и предоставените ни
суми от доставчиците на услугите.
8. Прекратяване на договора поради непреодолима сила (форс мажор)
Относно прекратяването на договора за туристически услуги препращаме към законовата уредба в
Гражданския кодекс (ГК) на ФРГ, която гласи:
„Чл. 651 к) от ГК”
(1) Ако предоставянето на туристическата услуга
бъде затруднено, застрашено или засегнато в
значителна степен поради непредвидими при
сключването на договора форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила), както предоставящият
туристическата услуга, така и участникът могат да
прекратят договора само в съответствие с тази разпоредба.
(2) При прекратяване на договора съгласно ал. 1 се
прилагат разпоредбите на чл. 651 д), ал.3, предл. 1
и 2, ал. 4, предл. 1. Допълнителните разходи за обратния превоз се поемат наполовина от страните.
Останалите допълнителни разходи са за сметка на
участника.
9. Отговорност на туроператора (ограничение на отговорността)
9.1 Ограничение на договорната отговорност
Договорната ни отговорност за вреди, различни от
телесна повреда, е ограничена до тройния размер
на цената на туристическата услуга
a) ако вредата не е причинена на пътника от нас
нито умишлено, нито поради груба небрежност, ил
б) в случай, че отговаряме за възникнала вреда
на пътника единствено поради виновно поведение на доставчик на услуга. Възможните произлизащи от това претенции според Конвенцията в Монреал, както и закона за въздушния
транспорт, остават незасегнати от ограничения.
9.2 Ограничение на деликтната отговорност
Деликтната ни отговорност за имуществени щети,
които не се дължат на умисъл или груба небрежност, е ограничена до тройния размер на цената на
туристическата услуга. Максималната сума на отговорността важи за един клиент и за една туристическа услуга. Евентуалните разпростиращи се
извън този размер претенции във връзка с пътническия багаж съгласно Конвенцията от Монреал
остават незасегнати от това ограничение.
9.3 Изключване на отговорността за външни
услуги
Не носим отговорност за неизпълнение или лошо
изпълнение на договорни задължения и настъпили телесни, или имуществени вреди във
връзка с услуги, предоставени от трети лица, за
които просто сме посредничили (външни услуги,
напр. екскурзии, спортни мероприятия, посещения на театър, изложби, транспортни услуги от и

Зима 2013/2014 I Индийски океан
до обявеното място на тръгване и крайната цел),
ако в описанието за туристическата услуга и потвърждението на резервацията тези услуги са
изрично определени като външни, при посочване
на договорния партньор, за когото посредничим,
така че еднозначно да се разбира, че те не са част
от нашите туристически услуги.
При все това ние отговаряме
a) за услугите, състоящи се в превоза от обявения
изходен пункт на туристическата услуга до обявената крайна цел, междинни трансфери по време на туристическата услуга и настаняването по
време на туристическата услуга;
б) ако и доколкото Ви е причинена вреда вследствие на нарушение от наша страна на задълженията ни за предоставяне на указания и
организационните ни задължения.
10. Гаранция
10.1 Отстраняване на нередности и задължения за съдействие
Ако туристическата услуга не бъде предоставена в
съответствие с договора, имате право да изискате
отстраняването на нередностите. За целта е необходимо Вашето съдействие, без с това да се засяга нашето основно задължение за предоставяне на
туристическата услуга. Поради тази причина сте
длъжни да предприемете всичко, което е по силите Ви, за да допринесете за отстраняване на нередностите и за минимизирането на евентуално
възникналите вреди или за тяхното цялостно
предотвратяване. В частност сте задължени да
предявите рекламациите си незабавно. Това не
важи, само когато рекламацията е очевидно безперспективна или поради други причини не може
да се очаква от Вас да я предявите. За целта първо
се обръщайте към нашите местни представители в
съответната дестинация (виж туристическата документация). Екскурзоводът, респ. местният представител е натоварен със задачата да отстранява
нередностите, доколкото това е възможно. Те обаче не са упълномощени да признават претенции.
Ако туристическата документация не съдържа
данни за местен представител, моля, свържете се
директно с нас!
Можете да се свържете с ДЕРТУР на телефонен номер +49 (69) 9588-00 (централа), респ. на посочения в туристическата документация директен телефонен номер:
от понеделник до петък:
09-18ч
Централно
Европейско Време
събота (директен телефонен номер) или +49
(69) 9588-5990
(дежурен ръководител)
09-12ч
Централно
Европейско Време,
факс: +49 (69) 9588-1010
Моля, посочвайте винаги съдържащия се във ваучера/договора за наем, номер на резервация, дестинацията, датите на отпътуване и връщане и гореупоменатия директен телефонен номер.
10.2 Предоставяне на срок преди прекратяване на договора
Ако желаете да прекратите договора за туристически услуги поради недостатък на туристическата
услуга от посочения в чл. 615 в) от ГК на ФРГ вид
съгласно чл. 651 д) от ГК на ФРГ поради разбираема
за нас причина поради неприемливост, първо трябва да ни предоставите подходящ срок за отстраняване на нередностите. Това не важи само в случай, че
отстраняването на нередностите е невъзможно или
бъде отказано от нас, или когато незабавното прекратяване на договора е оправдано поради особено
важен за Вас и разбираем за нас интерес.
10.3 Загуба на багаж и закъснение на багаж
Настойчиво препоръчваме да обявявате незабавно повреди или закъснения с доставка на багаж
при въздушен транспорт на място пред съответната авиокомпания, посредством декларация за изгубен или повреден багаж (P.I.R.). По правило авиокомпаниите отказват компенсации, ако деклара-

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

цията не е попълнена. При загуба на багаж декларация се подава в 7-дневен срок, а при закъснение
– в 21-дневен срок след предаването. В противен
случай за загуба, повреда или погрешно насочване
на пътнически багаж се съобщава също и на екскурзовода или местния представител на туроператор
10.4 Туристическа документация (ваучери)
Моля, осведомете ни своевременно, ако не сте получили необходимата туристическа документация (ваучери и др.) в рамките на оповестения срок.
11. Изключване на претенции
11.1 Претенциите за предоставена туристическа
услуга в нарушение на договора съгл. чл. 651 в) до
е) от ГК на ФРГ трябва да предявите пред нас на посочения по-долу адрес в едномесечен срок след
приключване на туристическата услуга.
11.2 Срокът започва да тече от деня, след края на
пътуването съгласно договора. Ако последният
ден на срока изтича в неделя, в приет от държавата национален празник или събота, то тогава мястото на този ден заема следващия работен ден.
11.3 След изтичане на срока можете да предявите
претенции само при условие, че не по Ваша вина
сте били възпрепятствани да го спазите.
11.4 Срокът от 11.1. важи и по отношение на срока
за деклариране на вреди на багаж, закъсняла доставка на багаж или загуба на багаж при въздушен
транспорт съгласно т. 10.3., когато предявявате гаранционните си права съгласно чл. 651 в), ал. 3, чл.
651 г), чл. 651 д), ал. 3 и 4 от ГК на ФРГ. Иск за обезщетение поради вреди на багаж се предявява в 7дневен срок, а иск за обезщетение поради закъснение на багаж се предявява в срок от 21 дни след предаване на багажа.
12. Погасителна давност
12.1 Исковете по чл. 651 в) до е) от ГК на ФРГ поради смърт, телесна повреда или увреждане на здравето, дължащи се на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията на туропертора
или негов законен представител, или подизпълнител, се погасяват с двегодишна давност. Това е в
сила и за претенции за компенсиране на други щети, дължащи се на умишлено или грубо небрежно
нарушение на задълженията на туроператора или
негов законен представител, или подизпълнител.
12.2 Всички останали искове съгласно чл.чл. 651 в)
до 651 е) от ГК на ФРГ се погасяват в едногодишен
срок.
12.3 Погасителната давност от т. 12.1. и 12.2. започва да тече от деня, след края на пътуването
съгласно договора. Ако последният ден на срока
изтича в неделя, в приет от държавата национален
празник или събота, то тогава мястото на този ден
заема следващия работен ден.
12.4 Ако между Вас и нас се водят преговори относно претенцията или обстоятелствата, на които
се основава, погасителната давност спира да тече,
докато Вие или ние откажем продължаването на
преговорите. Погасителната давност настъпва
най-рано 3 месеца след края на прекъсването.
13. Задължителна информация за идентифициране на въздушните превозвачи (т. нар. „черен списък”)
По силата на Регламента на ЕС за уведомяване на
пътниците относно идентичността на опериращия
въздушен превозвач, ние сме задължени да ви
съобщим при извършване на резервация идентичността на опериращия въздушен превозвач заедно с всички въздушни транспортни услуги, които
трябва да бъдат предоставени по време на туристическата услуга. Ако към момента на резервацията опериращият въздушен превозвач все още
не е известен, ние сме задължени да назовем пред
вас авиокомпанията, респ. авиокомпаниите, която, респ. които вероятно ще осъществи, респ. осъществят полета. Веднага след като узнаем коя
авиокомпания ще изпълни полета, ние ще Ви я
съобщим. Ако първоначално назованият опериращ въздушен превозвач бъде сменен, тази промяна ще бъде доведена до знанието Ви незабавно.
Така наречения „черен списък” е публикуван на
следната интернет страница: http://airban.europa.eu.

14. Паспортни, визови, митнически, валутни
и здравни разпоредби
14.1 Ние сме задължени при запитване да уведомяваме гражданите на държава-членка на Европейския съюз, в която се предлага туристическата
услуга, относно паспортните, визовите, митническите, валутните и здравните разпоредби преди
сключването на договора, респ. относно техните
евентуални изменения преди започването на туристическата услуга. За гражданите на други
държави съответната информация се предоставя
от консулските служби. Изхождаме от това, че при
Вас или евентуалните Ви спътници не са налице
особени обстоятелства (напр. двойно гражданство,
липса на гражданство).
14.2 Отговорността за набавянето и носенето на
необходимите документи за пътуване, евентуалните необходими ваксинации, както и спазването
на митническите и валутните разпоредби е изцяло
Ваша. Неблагоприятните последици от неспазването на тези разпоредби като напр. плащане на неустойките за прекратяване на договора са за Ваша
сметка. Това не важи, ако ние виновно не сме Ви
осведомили или сме Ви осведомили погрешно или
в недостатъчна степен.
14.3 Ние не носим отговорност за своевременното
издаване или получаването на необходимите визи
от съответното дипломатическо представителство, дори и да сте ни възложили това, освен ако не
сме нарушили виновно собствени задължения.
15. Застраховка при пътуване (застраховка
„Отказ от/невъзможност за пътуване” и
пр.)
Моля, имайте предвид, че посочените в този каталог цени на туристическите услуги не включват застраховка „Отказ от пътуване” (RRV), респ. „Прекъсване на пътуване”. Ако се откажете от туристическата услуга преди започването й, възникват
разходи за прекратяване на договора. При прекъсване на туристическата услуга могат да възникнат допълнителни разходи за завръщане и други
допълнителни разходи. Затова е препоръчително
сключването на специалната ДЕРТУР - застраховка
„Цялостна защита“ на ОЙРОПЕИШЕ Райзеферзихерунг АГ. Освен застраховката „Отказ от пътуване”
(RRV) тя включва и широка защита при пътуване с
денонощно обслужване при телефонно повикване
по спешност.
16.Твърди обезщетения (неустойки) при отказ (срвн. т. 4.1)
Размерът на твърдото обезщетение за разваляне
на договора с обратно действие (отказ) зависи от
избраната услуга. В този смисъл допълнителни
данни за размера на неустойката за разваляне на
договора с обратно действие се съдържат в условията на съответното ни предложение. Моля задължително обърнете внимание на евентуални различия, съдържащи се в условията за
резервиране към всяко едно предложение!
Освен това следва да имате предвид: Ако сте комбинирали няколко услуги с единични цени (напр.
полет и обиколно пътуване), таксите при отказ се
начисляват поединично и след това се сумират.
Анулационните такси за отделните продукти и
услуги от каталога излагаме както следва:
16.1 Полети на гъвкави цени
a) Полети с Condor по базисни и специални
тарифи (Unterbr S-, E- и Z) - 100% от цената на
твърда резервация.
б) Полети с Condor по гъвкави тарифи
(Unterbr Y-, P- и C)
до 29-я ден преди отпътуване - 150 евро
от 28-я ден до 24ч. преди опътуване - 45%
от 24ч. преди отпътуване - 100% от общата цена.
в) Полети с Emirates, Qatar Airways, Swiss и
Turkish Airlines
до 23-я ден преди отпътуване - 75 евро на човек
от 22-я ден преди отпътуване - 100%.
16.2 Пакетни пътувания с полет
включително полети по твърди тарифи, които се резервират само в комбинация с наземна услуга, както и пакетни пътувания с
полети
до 30-я ден преди отпътуване - 25%
от 29-я до 22-я ден преди отпътуване - 30%

от 21-я до 15-я ден преди отпътуване - 40%
от 14-я до 7-я ден преди отпътуване - 60%
от 6-я до 3-я ден преди отпътуване - 75%
от 2-я ден преди отпътуване - 80% от общата цена.
16.3 Хотели, обиколни пътувания, трансфери, екскурзии
до 30-я ден преди отпътуване - 25%
от 29-я до 22-я ден преди отпътуване - 30%
от 21-я до 15-я ден преди отпътуване - 40%
от 14-я до 7-я ден преди отпътуване - 60%
от 6-я до 3-я ден преди отпътуване - 75%
от 2-я ден преди отпътуване - 80% от общата цена.
16.4 Корабни пътувания и специални пътувания
до 30-я ден преди отпътуване - 25%
от 29-я до 22-я ден преди отпътуване - 30%
от 21-я до 15-я ден преди отпътуване - 50%
от 14-я до 2-я ден преди отпътуване - 80%
от 1-я ден преди отпътуване - 90% от общата цена.
16.5 Автомобили под наем
до 1-я ден преди отпътуване (начало на наема) се
начисляват 26 евро на ваучер за автомобил под наем. Не е възможна анулация в деня на наемане на
автомобила или по-късно, както и възстановяване
на сумата.
16.6 Сватбени пакети
до 8-я ден преди отпътуване - 60%
от 7-я ден преди отпътуване - 80% от общата цена.

Туроператор

ДЕР Туристик Франкфурт ГмбХ & Ко. КГ
Емил-фон-Беринг-Щрасе 6
60424 Франкфурт на Майн
тел.: 0049 69 9588-00
факс: 0049 69 9588-1010
Седалище и районен съд
Франкфурт на Майн, фирмен № HRА 28563
Управляващ съдружник:
ДЕР Туристик Гешефтсфюрунгс ГмбХ
Седалище и районен съд
Франкфурт на Майн, фирмен номер 44820
Управители:
Михаел Фрезе (говорител)
Андреас Хайман
Добре дошли при DERTOUR ...

243


AGB_DER_IndOzean_Wi13_14.pdf - page 1/2
AGB_DER_IndOzean_Wi13_14.pdf - page 2/2

Related documents


airways bd
sfo to mumbai
20161121 hk airport cargo arrivals eng 20161122
20161023 hk airport cargo arrivals eng 20161025
20161023 hk airport cargo arrivals eng 20161024
20161024 hk airport cargo departures eng 20161025


Related keywords