PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRegulamin rekrutacji do klasy pierwszej.pdf


Preview of PDF document regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
dzieci do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Ii w Lnianie

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie
na rok szkolny 2014/2015
DANE DZIECKA
imiona i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
numer PESEL ( w przypadku braku
numeru PESEL- seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

adres zamieszkania
DANE RODZICOW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
matka/ prawna opiekunka*

ojciec/prawny opiekun*

imię
nazwisko
adres miejsca zamieszkania
adres poczty elektronicznej
(o ile posiada)

numer telefonu
( o ile posiada)

Wskazaniekolejnościwybranychpublicznychszkół
podstawowychwporządkuodnajbardziejdonajmniejpreferowanych:
1) pierwszy wybór: ……………………………………………………………………………..
2) drugo wybór: …………………………………………………………………………………
3) trzeci wybór: …………………………………………………………………………………
Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów: ……………………………………….
………………………………………...
………………………………………..
Miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić