oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony .pdf

File information


Original filename: oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 05/03/2014 at 20:48, from IP address 82.160.x.x. The current document download page has been viewed 606 times.
File size: 3.9 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf (PDF, 3.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Art. 49. Pojęcie pokrzywdzonego
§ 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna
lub prawna, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone
przez przestępstwo.
§ 2. Pokrzywdzonym może byd także
instytucja paostwowa, samorządowa lub
społeczna, chodby nie miała osobowości
prawnej.
§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład
ubezpieczeo w zakresie, w jakim pokrył
szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu
przez przestępstwo lub jest zobowiązany
do jej pokrycia.
§ 3a. W sprawach o przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, o których mowa w art.
218 złośliwe naruszanie praw pracownika221, oraz w art. 225 zakłócanie kontroli w
zakresie ochrony środowiska i inspekcji
pracy, § 2 Kodeksu karnego, organy
Paostwowej Inspekcji Pracy mogą
wykonywad prawa pokrzywdzonego, jeżeli
w zakresie swego działania ujawniły
przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie
postępowania.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi
wyrządzono szkodę w mieniu instytucji
paostwowej, samorządowej lub
społecznej, jeżeli nie działa organ
pokrzywdzonej instytucji, prawa
pokrzywdzonego mogą wykonywad ograny
kontroli paostwowej, które w zakresie
swojego działania ujawniły przestępstwo
lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.
Oskarżyciel publiczny – jeden ze znanych
polskiemu prawu karnemu rodzajów
oskarżycieli.
Oskarżycielem publicznym jest organ
paostwowy, który we własnym imieniu
wnosi lub popiera oskarżenie (obwinienie)
w sprawach o czyny zabronione, które
ustawa nakazuje lub zezwala ścigad skargą
publiczną. W szeroko rozumianym
postępowaniu karnym i w sprawach o
wykroczenia oskarżyciel publiczny jest
stroną, która reprezentuje interes
społeczeostwa (interes publiczny) w
ściganiu przestępstw i wykroczeo. Ze
względu na brak prywatnego interesu
celem działania oskarżyciela nie jest
ukaranie sprawcy za wszelką cenę,
naprawienie szkody itp., lecz uzyskanie
sprawiedliwego i zgodnego z prawem
rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.
Dlatego oskarżyciel publiczny ma prawo
działad również na korzyśd oskarżonego.
Oskarżyciel posiłkowy – instytucja
polskiego postępowania karnego, która
pozwala pokrzywdzonemu działad obok
prokuratora lub zamiast niego w
postępowaniu karnym.
Wyróżnia się dwa rodzaje oskarżycieli
posiłkowych:
oskarżyciel posiłkowy uboczny
*a+ działający w postępowaniu obok
oskarżyciela publicznego. Aby stad się
oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony
musi złożyd oświadczenie do sądu, w
którym będzie toczyd się sprawa, iż będzie
działał w takim właśnie charakterze.
Oświadczenie takie musi zostad złożone w
terminie od wniesienia aktu oskarżenia do
sądu, do momentu jego odczytania na
rozprawie głównej. Złożone po upływie
terminu jest bezskuteczne.
oskarżyciel posiłkowy subsydiarny
*b+ działa samodzielnie, zastępując
oskarżyciela publicznego w sytuacji, gdy
ten odmawia wszczęcia postępowania lub
umarza je, bez skierowania sprawy do
sądu. By pokrzywdzony nabył prawo do
wniesienia własnego aktu oskarżenia
muszą byd spełnione następujące
przesłanki:


Document preview oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf - page 1/1


Related documents


oskar yciel publiczny posi kowy oraz pokrzywdzony
kopia konstytucja stan lakeside
regulamin poczt wka z nepalu
jestem porz dnym cz owiekiem
s ownik termin w prawnych kdk
odpowiedzi do testu z ochr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf