oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony .pdf
File information

This PDF 1.4 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 05/03/2014 at 20:48, from IP address 82.160.x.x. The current document download page has been viewed 606 times.
File size: 4.07 MB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


Art. 49. Pojęcie pokrzywdzonego
§ 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna
lub prawna, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone
przez przestępstwo.
§ 2. Pokrzywdzonym może byd także
instytucja paostwowa, samorządowa lub
społeczna, chodby nie miała osobowości
prawnej.
§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład
ubezpieczeo w zakresie, w jakim pokrył
szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu
przez przestępstwo lub jest zobowiązany
do jej pokrycia.
§ 3a. W sprawach o przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, o których mowa w art.
218 złośliwe naruszanie praw pracownika221, oraz w art. 225 zakłócanie kontroli w
zakresie ochrony środowiska i inspekcji
pracy, § 2 Kodeksu karnego, organy
Paostwowej Inspekcji Pracy mogą
wykonywad prawa pokrzywdzonego, jeżeli
w zakresie swego działania ujawniły
przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie
postępowania.
§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi
wyrządzono szkodę w mieniu instytucji
paostwowej, samorządowej lub
społecznej, jeżeli nie działa organ
pokrzywdzonej instytucji, prawa
pokrzywdzonego mogą wykonywad ograny
kontroli paostwowej, które w zakresie
swojego działania ujawniły przestępstwo
lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.
Oskarżyciel publiczny – jeden ze znanych
polskiemu prawu karnemu rodzajów
oskarżycieli.
Oskarżycielem publicznym jest organ
paostwowy, który we własnym imieniu
wnosi lub popiera oskarżenie (obwinienie)
w sprawach o czyny zabronione, które
ustawa nakazuje lub zezwala ścigad skargą
publiczną. W szeroko rozumianym
postępowaniu karnym i w sprawach o
wykroczenia oskarżyciel publiczny jest
stroną, która reprezentuje interes
społeczeostwa (interes publiczny) w
ściganiu przestępstw i wykroczeo. Ze
względu na brak prywatnego interesu
celem działania oskarżyciela nie jest
ukaranie sprawcy za wszelką cenę,
naprawienie szkody itp., lecz uzyskanie
sprawiedliwego i zgodnego z prawem
rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu.
Dlatego oskarżyciel publiczny ma prawo
działad również na korzyśd oskarżonego.
Oskarżyciel posiłkowy – instytucja
polskiego postępowania karnego, która
pozwala pokrzywdzonemu działad obok
prokuratora lub zamiast niego w
postępowaniu karnym.
Wyróżnia się dwa rodzaje oskarżycieli
posiłkowych:
oskarżyciel posiłkowy uboczny
*a+ działający w postępowaniu obok
oskarżyciela publicznego. Aby stad się
oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony
musi złożyd oświadczenie do sądu, w
którym będzie toczyd się sprawa, iż będzie
działał w takim właśnie charakterze.
Oświadczenie takie musi zostad złożone w
terminie od wniesienia aktu oskarżenia do
sądu, do momentu jego odczytania na
rozprawie głównej. Złożone po upływie
terminu jest bezskuteczne.
oskarżyciel posiłkowy subsydiarny
*b+ działa samodzielnie, zastępując
oskarżyciela publicznego w sytuacji, gdy
ten odmawia wszczęcia postępowania lub
umarza je, bez skierowania sprawy do
sądu. By pokrzywdzony nabył prawo do
wniesienia własnego aktu oskarżenia
muszą byd spełnione następujące
przesłanki:


Document preview - oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

oskarżyciel publiczny, posiÅ‚kowy oraz pokrzywdzony.pdf (PDF, 4.07 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000150108.
Report illicit content