PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact185221819.pdf


Preview of PDF document 185221819.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


TUIR ALLIANZ POLSKA S.A.
Centrum Likwidacji Szkód
ul. Murckowska 18a/1 40-265 Katowice
e-mail: szkody@allianz.pl
infolinia 0801 10 20 30 tel/fax 22 567 47 30
K A L K U L A C J A

N A P R A W Y

NR

1001202000

K A L K U L A C J A
K O
C O W A
----------------------------------KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.18930 PLN

20.03.2014

PLN

PLN

BAZA CZASOWA
10 JC = 1 RBG
233 JC X 140.00 PLN/RBG
3 262.00
.....................................

3 262.00

L A K I E R O W A N I E
KOSZTY ROBOCIZNY
1 609.50
KOSZTY MATERIA U
1 404.02
RAZEM LAKIEROWANIE
......................................

3 013.52

C Z
C I
Z A M I E N N E
7 819.82
NORMALIA (
2.0%)
156.40
RAZEM CZ CI ZAMIENNE
.....................................

7 976.22

R O B O C I Z N A
RAZEM
RAZEM ROBOCIZNA

K O S Z T Y
N A P R A W Y BEZ VAT
.................... 14 251.74
-------------------------------------------------VAT 23.00 %
3 277.90
K O S Z T Y

N A P R A W Y

Z

VAT

OBJA NIENIA:
CENY CZ CI-CENY PRODUC./IMPORT.
+ = OKE LENIE NR KOLORU
KN = BEZ KODU CZ CI/NR POZ. CENNIKA
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

.....................

17 529.64

* = WPROWADZONE PRZEZ U YTKOWNIKA
NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMóWIENIA
)=UDZIA Y CZASU OBJETE W INNEJ POZYC
LICENCJA PLALL118

SYSTEM AUDATEX

STRONA

3