Anunt selectie partener 1 .pdf
File information

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2014 at 21:46, from IP address 109.103.x.x. The current document download page has been viewed 438 times.
File size: 118.32 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


MinisterulEducatieiNationale
ScoalaGimnaziala
Gradinari,LocGradinari
JudetulOlt
Tel/Fax:02491472177
e - m a i l s: c o a l a g i m n a z i a l a g r a d i n a r i _ o l t @ y a h o o . c o m

ANUNT
Sc o a l aG i mn a zi a l Gra
a d i n a rii n
, calitatede iniliator
al pr oiectului
9i al par tener iatu l ui
gi in viitorca promotoral unui proiect ce vizeazdcrestereapertormantelor scolare
si a accesului la sen/icii de calitate pentru elevii cuprinsi in invatammantul
preuniversitar, in vederea asigurarii unei educatii de calitate, conform
p r e v e d e r il oarrt 3 1 d i n OU G 6 4 1 2009,lanseazd
pr ocedur a
de selectiea unui
partenerprivatcare ?ndeplineste
urmdtoarele
conditii:
-esteentitateprivata,cu sediulin Romdnia,recunoscutd inregistratioficialca o
9i
entitatelegald,organizatdgi condusdconformlegislalieiromAnegti
in vigoare;
- are capacitatea,
conformstatutului,
sd actionezein domeniulabordatprin proiect;
- estefamiliarizatd
cu specificullocal(arelaavut o activitaterelevantdin comuna
Gradinari);
- are experientdrelevantdin domeniulserviciilor
pentrucopiigi/sautineri,inclusiv
romi (a derulat in calitatede aplicant cel pu[in doud proiecte relevantein domenw
sau a participat in calitate de partener la implementarea unor astfel de proiecte in
ultimiicinci ani);
- dovedegtebonitateprofesionala
gi moralda membrilorsii (persoanele
implicatenu
au fost condamnatepentru crime gi delicte:contra intereselorpublice, tegate de
conduitaprofesionald,contra intereselorfinanciareale comunitaliloreuropeneetc ).
Criteriile
de seleclieldepartajare
vor fi urmdtoarele.
1 ) n r . de a cti vi ta ti
re l e va n te
i n com unaGr adinar i
2) experientdrelevantdin domeniulserviciilor
pentrucopiigi/sautineri
3) experientagi/sauexpertizarelevantdin lucrulcu comunitdlile
de romi
Organizatiile
neguvernamentale
interesatesunt rugatesd trimitdpand la data de 19
i u l i eo r a 1 6 .0 0 1aad re sap o sta l aa ScoliiGim naziale
Gr adinar i,
str .Tr aian,nr . 13,
c o m u n aG r a d i n a rij u, d . Ol t u rmd toar ele
documente:
1. Scrisoarede inten{ie;
2. Documentede constituirea entitatiiprivate;
3. Prezentareaorganizaliei- ex., obiectutde activitateal organiza{iei,experien{dt
anterioardrelevantd in domeni u.

P u b l i c aat z i , 1 9 i u n i e2 0 1 3


Document preview - Anunt selectie partener-1.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

Anunt selectie partener-1.pdf (PDF, 118.32 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Anunt selectie partener-1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000155523.
Report illicit content