PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTafsir Fi Zilalil Quran 08 .pdf


Original filename: Tafsir Fi Zilalil Quran - 08.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2014 at 12:30, from IP address 122.152.x.x. The current document download page has been viewed 578 times.
File size: 18.2 MB (232 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Trtc{nTg{"rfu

ffi
@
6$.l-<srfffifrq{Trq

qrrq{fr{Efr{w<ln
qf{ csl-<s[Fr e+,'fcsft qg;r

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

q|E.gq=RE'<r-rftq

brr{ <S5

TTf

\<{l-q \qtTrF-f6t

c<'r<qtcFr=t \q5r{<rFT \e
\ot+-ftl

ft

ffiE

csl3ts[trrit w{Enr'qqlc.-{t

<rc-{Fq EFr<

g€r{

\q'rq{E'

q {cs<r \qT{rE?
{t€q!{t mfEls{FrrIFft
ET6'Fq qFF-dI{ TIsFT

:{tsqnr Tg{s qTqtr

ffi
q|ar cE.|gqffiq4]rsftryt
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

\stq=ftq_R ffiq
(b4 4v

.*,qsnT
' ! -! -, '

wwEqnvn
CFTMF

,a"r.Rtffim*.*

1t cor
csFr €
r

rrUw

}o
TIE' : oo88 o.o itqs

q e-fr !,-{s,6

*, "AO I fr rfriB fr.
-ffiq,
"i;as ;;_;;;

ncuAAt,

tlo,

W.,*W,rq*, {r{r&, EF'l-) loa

CSI{ € TIRI : ooUUo_\_UlCUClg

ftq* ccq: col,/) .€Tl3rfi ceq cfi!
fqnc{lqGq cqlsEt), <grrRtqtirEFot
u twtrft fiss*, 1ffuw;,,or*rq
la oo utao*l*u, DFFt_))oo
CTFI

s IF'ISI : oobb-\-bee b\b)A C{RIIE
: o)b)b egebbq

TJT*
T{F?

riluffS,

)8e),

ilfirq ",\rT
qFr rfiTqt{ sftEBR

q{q

)s

)s

s'e1ap6

Rfirs: Etqo

Er'n

cla

o
Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil euran'
Author

Syed eutb Shaheed

Translator of euranic text into Bengali

&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
8th Volume
(Sura Al Anfal)
published by

o*"f

XT,6,HflffJ,fl;il".*

Suite 501 Internarional House 223
Regent Street London
phone & Fax
: 0o14_020

r? A-B concordRegency,

on",,n*oi
13YjU&ATJh,
phone &
Fax : 00gg0_i_815 g526

,
rrr,ru-i-ro*#i[iif
Sales Centre:
phone

--"

WIB 2OD

tztq si@uou , otiii"iaiB;;

ono,_,ro,

li_$l'd:i*fi lBl/i:B;tr|

i,i:'l-,:f
& Fax : 00880_2_gl:'SOIS,I\4oUite:
OrErg
lstEdition 1997

f6i;t---

9th Edition
Shafar 1430, Januarv 2010

E-mail: info@arqurarracuo"rrronoolX"ot#;3ff#
***.arquranacademyrondon.co.uk
ISBN-g84-8490_27-2

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

ffiiffi-{{R{
om

qEffi6q{HrFrc
6niqt{c-t{,{FK

6€r{qrc-{{c.'rqilft{ffi

s.
c

EFt<qmaffi'q
er{REqr,

dp
re
s

q{rctr{{(st{1c[ffit{'[m
dne mmtbtqnonn$st
qMt=fivt6fiHn!

or

Emmft{, rftqdffi

,

qRfcrFRRtutR

.W

oqtqtcnqrqfc-tqntg<qlp

oi

{Rlfunnnbs{t{o

{n qKK en bsn't enqM{ t

iB

€'R

C{Kqt(n.l:RT{{RETS

m

cqrsqrrKqtstqfrIsr{firfi{

/I

sla

5q.fqtfiR{.r1frrSn{{q

Ht
tp

:/

qqcqt{9trK,q'{FrE'qER6;l{K
qHFm Rq'c{ {tFF
qaft @eren {R
"c?Fr

qFreRtfvql

'rfufn'r(rf$qr{t

{rq{WFr.{Et'EIfiR
RsF 6{rW46{FTt
{FErfqSmFR\rTrt{Ht{ 1

http://www.islamiboi.wordpress.com

1

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c<Fr<snEr

ef<sT-fc<sEf <seff
qlgR qiffir+l s{t sfstff< ErqF firs-{, eo qftd erqsK "r< qQ .Mr$<
m{sqt ffi
6-sT{tr-s qttmq qqq nfrq-q< ftffiqirs ETF-fi-{ € ffi{q
m'FrsrFt'-q< <l(El qT{Iq erolfte E6{t r c <rq(Kr Ue1I5 frqbt T{ crr6s< m-{
qErq st"{tEr {cq=t c-ql'e-{ c$ tq-<c*r a.t qrs q{to; cR etT"ft-fi wd3tq
ersFl-ql{ o.lq cl{ F-ff{ R qeft+ qlqlr4T ql{ FG-(q{ st{ qcry ql-Tfl qsfs
R-dK{ clcclqlFRsFl4< Tsg-g,tql;ttt r (aem q6p-41w1$ra v qr1rrfr lc .s qflqft
w1m

>lQ GI

looo)

ffiq

ffif

mt<qF[' is vF qcNI q'ttcrq gEq {ftq-q< "tRul qtsrsr
Rrt sET n.[< fi-fl< \Frcl{
r $qct v1
r"rcs "fiR R, tTqT{ Eefi<
qrcq,
q€tc{
qc{
cuffi 66 <Cs eFFft<
TQ-{
"fAE T-W<R 41q ffirfr C-fi<ft{
c?Fr<rqF['s q-{ssfE {c{ csRsrq \tr$Krq< cErq esF ffi4q-a1E'ftcc<
qrs
GRs
{Fu6<

S

cffi

ol

6

ffi{q

r

ffi

66 R ^e-t{rl'{ Tcfi <in, R efTBr ql* fu sFk nmfc(
AA< l.c cotF<
{qs{, c{ st{.|T r<fl-?Mlrr{ .Q cc-$ Efs'qn,fqtrT q{{tq {q qfcdR efsH qsn EGe
R5qt r Rtro q'-ft1 qt-6o qws EqcrQ <r& s qtretT{ *Q T*q Ftcqr ,a<.tfi-{
Ecqrtuts qqq 56ft6aa, frg nlqt Tl-drct 6sft{l Scqrtqt <E<lfrs qF "nr{fr r q]eR
vllndTl qFrr6h< qc\9l sGeR erRrff{ <rqrs g 6t< q r{t{ c?tnEKs-< qrql fi-{tGs
Tr{rq{ c{ qlni 6n nr<lr< el-<lFrs rra< lsuvt qtqlT sR
crr{qFT'-q< oF+ ugtn, qfe r"'ftqrt cr-dqfr <TT{q ersr.rd
qNrcq-{
qcq'R-qt qsF {Rft '[ens{, <-{cs crfcE eK TE{q Rrfl qTm
fcrqr-q
-q-t'€ e1-6s1-q-q,
sk{rt st&s fr6'rs r ftq cstril ffi lmt6,r<' c'Rr{ 6q ftE
olql r-fl qll
qlmt
qcFr
qFfcq<
E-t
frrr &<8 o-*ca- "ilRfi r 6< s?F 6orqfq v?t{
6.lq qc{ c'ftq I qlqR E,lfldrt{ qqt{ cffs-d, TrEr{ eFTs Gfr {fr q< <fE&ir {ftr
affi Wq|rs yFtT ;rt Tt"tre-q stqrq qQ st+'ft-q< <t(st q{stq qef.fqk .aR
EcryFtF c+nqfr-A rf{F6t q[s etKcst it
r

€ ffi-q

Effi

r

€ffi

Et+-ft'{
Eelt csFrqfffn

6E1<81-q'<t(qEqr't-dcfuftR$eQT{q s sqNnR

6s-<t{

,ntfinr Tfr{t R qRfiq iTM W{f6s qrF:t qrs[q, st cftq qFKl
cteiR qFtrt vfrgv q< celft r cq-r't< qdq1fu ffi
ffiqil qt

vt+'ffi< {tt{t(n s

qeqio etsf.t TKR{, s]< EGF <toR €-rgq o-sr*
qcst r fu{ <'r< qtsgft&T qlec"lE mlql{crycl csrtr{l;t qteqm cqdilsTr{
cqtqRq qt?ft, {ftfr {Rftft qrfts q<il"r$ v<-{q ?'Bm wrft wq{{, ffi
<lt(T <t(skF,t fic-q< cE-ffflIr{, cltrt-s i{tr{ {rq qKqs EHr{, <t{t-EE mrsltrfir
qffiT rc&[Ti-< {ft{ EtsE|{t \s?rl{q-E {s-e m**q] Gq6T6qq q-{lQ qNfcq-d
gmt{ffqq ReT .qT$tcq qtR-< qcrrqq r wqr+Q qt'+n vrfr4-eerm qrkq-<
<t(sftq'.t qfrrc qrq qlqtrq< eQ ET(Td qHI ccFrt T'rd crftq{ r qrfr wq{ qfr
"€-<-slr<Ts€

aCI<tl

r

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

G|'BTqFT

crfrs

otq qqkq-d,4Tts q{rfl{, eg TqF ftq< cotctte rfr
y*.q'e w',*Tq-<:Rrn o.v vRrq cs*rqffii **eF -' 66qs*ft
Tr<
qlTrffi-< qFtr{{ r Tdsq
scm eql{r{ c$-dIcq_< skqs qfcftq" Rfts fir-<qr, eR
c$ER ql"Ff{-qlTf{ F.l6{fd r{- eqmfrrc< q {qt.-{ Esctrn rsr.qlq qfG_a
q[q1
qtFR sl$qt, qQ .qcs {affftrr
frft o.ffi e1-m?H qt"ffr q"t{fd {q.'qF "KN{fr.cE
qlTfl qrTrffi qkqt q qqq F:il6<1 e<( cct qrrqrs qTfift q(snqsrErcs
qtrfrt
{q-{, qnnt frto o-sn efiilc 'tt6fi
"lt.ts-{r6'stcqR

a{rdT cs'ffi

I

. bc ctc-sK W{Ttft {l'I ccl-c \ooo {t6{i qffrfft "r{s_ qg s F <q< qRl
pwun ficq ErF rtTrT{ RT ffi< ft
'fQ-<
ffiq 6Egsp1'6r iEq clffi cMr{Er
ncR<,FT q:rit st[q-{frro DR qffiq q
sffi q*ftq( R uqu qr{q s-{tE6s RcEr, qmq q$il qnt'{ qg qfilqryE
q<lTElR WqnF-{ {fRIoj
frcrcq{

1

frEcqT EC{I rFrt

$iFI

r

'qTftT ff ffiq Rrffrqr{'-q< rnrT qfi cqfr+ ql{fl c{
ryq cl-s "rffcs DlQ,
s'Rrq conil s-ls-ft< Erg $r lF"fs qry fi-fi I rte ;R <RT{
<-{TtK gF1-sf ffiffi
wqwnffi, m ql:rqf"{qT-ffi cerrsqfrcl c+ftE"ron q1-.rtRq.[i].eQvffi{
.{sbt "l{tqrt qflors ctFtrl qr.B E6{fq{ I q?F cctcF r$n
Rr.{ 6sn
c{.tql-{
"l-rg-{
"tlsrt Rttrr eBt Wff{ qnr sF-srq qfrsd "ff5srr ctTtqsrftffi qb qqf<
"Ist urr
c<grc Rrq{ r qfi e&F rftsn
q('qfqftr
Cc',c{
qs'l
cerqg
fi6w{
{ftqE
cfiq
"Ilt$
frp en-*:fi r ftfrs ffi Rrfl qQ ET*ftK <Frqs {E csrNETd q({trF qEq sGr
frlim ctsn o-fi r ea Tqfr{]tcc< vcq sl+-ftrd{
$r wnn sFr qHf{ qMRssk-<q
qiT qlTs rc{ qr{6{
qtc[cq-<
r Trfl
onn< c$ eg qTfr?ffirs qEfl w? fi-e{F DF
srrq-q qlTfl qld rtEr srr-sF {r{ ri-jlrr ?s6
{<ld qtc{q4 qFrk<t r wfi{T sT{tql?
sq-< gTct FGr qTfi q qH cqriol qg
$R-{tq gfust sw +r:{R r qleF$d qtcE
q?tq c{ ofitr qtq q qmkq< q
ngq gffi qq"t
r

Rqrg{ qtc't Efrr'f{ ft6E sa6 w <t&T{ <fr c 3ftrm n gwrc<v+
{a
qrft* qte qtqsr\r'-'R qtqkF{ TrfrS, Sfr q:rfl
cotqfie frg w lftr {rR ftr<f
crtelts qfr stlr{f crtm EFtr-fr['& s.rd rfr-Vfr ETr
qcl]A q|{kqn
etrs-sls

cfir4tritR

sTil at r yfr qqrrq< -ftfr frr$t qt r' qtft{r qq qftq11

ffi'qt qFtstir ffitfr
qgl
wf1vlft qoov

http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

caFr3rl'rtst

W'f

fttf6<F-:<f FfCTR-;1
qlqrfq R-{ Ttcrq qIT$,{Fq-{ qr<-< q6rT{ Tclt T{R I Gfr Rcq{,cqq-{ ft<
c<Iq't r s|{ cr{I e cft( fut q{R"frT I E-f{ wqFrtGr Rcqt ET cfiq'r{ 6sf{
tqq|r €rqq s'ff{ "t< qqR( qft (tTl.)-cs m?fl-d 6fut4i q;t qrfr, w< qft<
aft3Q &R ccc{Rq r qrq< {c{I qs-{s qlftd 6r.) E& EFI dnl Rrqt q{R'ft{
qgm{, qfi pf{fcqr rRR
qsft{ sF qffin qs <rG cst<snrqK qQ
r

q

r

qffi

q{{ ,{sF c{sT{

{tR-{ <mR,.sfF '6s1q;6qg sql'qlTq, qqlE cvlT{l fr-et---twql
s'rrl ql r' (qil qq qR$, )o)
qfq-{tp Rrq{ qtfi qlRrsj
stmt <rR {ntreq
'fq< 'f|<qtr<ifu r
s{ FlTrcq3r renq sqlTq' @ ncff{ qd ftr frfr qeY'E qr{ celrfi, mE $t vnre
qM qE{ ft'g c"n+rqrr Tr* Tr"t FTFFI, 9llKq-d Fefi' qT(Q, OQ C+rmn frrg qnnt
cqr mR qF .qtqr<'Tqll ft wzqr vt< qFrq c$'Rqlq {Ar \TF{rqml, qrs qrs
R&e qq Eqqnr< {RGe,{'cs cart TTt qcq-

ffi

ffi

qrq-{ ffirs qrEI, s't(6t qRol eslc< cal'l srt EcFIt c{, 'qrf T[cs,'{ f+ltl 1s
T'rt T${t, 6.F TfCs \dTt qfSR{ onqfoqr e4R3tlsld qril $tlclF-dls 5ffi q6tr I'
(qnt qt{ TIR'Tts, )c-)b)
qKrd qsqq ffifs ,{rqt, qlcqR {qldTfl q[{t, b"lcti-{ Fr} <fcs3r cfirs Rqr{t
cqltrF qlqtr4t eltc<, E.rfi frcqffif, E&'ffisrs vttrF w s eNrrFll frcs, vKt s|.slgTil
q{rd cryl GrcrFF nrre qTrD Tl-<t r' ({nt et-ft1cMct-)s)
freW qflfc{ crsR s'R "[RDT qcil qfr#a q.'t 6qtc<F-* cE{ r s"Iffir q""f6{at
qmt, ?Fsrqlgl-?il frrqffi'{ $FRT{ c{qnt s tl&c{ atl-sK T{t frrs otBr-q cRn t'
€{r qrq ffi;rF-ss)
ssel-?t qrqt qrtr{ q6t $$, amg q*k6 <qt Ec{t, '.{<t qtfu e qlqql WT
q-qqg (q6r€ qrc\) orqf <in <tc<, qrt TFrs frrqq om, qrr qry{cq'< rp:[t ilt61,

sffi

qq< c{sT.F c4rfiq( srFIr<kT{ r' (1rt qrq ffia-lvs)
Tgs qlql-q
qrql \T|r+SE vr-E, v'kq3t qfrug qsft< Cal.l T-{tqnl C{, '.1-cl @f<frO ETSIqTFFI
itll) w{rcq-{rs FffirmA €q;r El{l{I cqa, qfre eftq, R[qrq< Tmcq etqa cgFt s

T{R qvqt
({<l qs

I

{ffi frrqrq-{rs ot{"It c{r$ W< Tt.Ics 'lk< Erfl qgQ qqqs'f{

1'

qH<-b)

qrs qrs qr43 ryqF Tafi sl<r[q{ qlqTf$ I qrld 6s'lffil{ q-?r cEn Eltrtra EEr
6fm< selt c"l"t s-{c{l, 'q{l itcu-l {ryt QTR cqlrs 6trF {l'rs, {{5t q* <t{tRs q{
s?Fr (EGeIrFrs) {|s T.IT Cq-{, t{fl EfEf€ qT{ \$$tF 6{FI EFI, ffil{l{trq3
qtwfq cc'T r qfi
qfu&t +.m, q{t frrqcq-d I{FFR +lqr{erElrc
"rdT'c{< trfrcg
sfrn? {t c'FsrdRE,f c{rs slstt wFFsc< Trs T.cit r' (1r1qn-\Kl, vt-vu)
http://www.islamiboi.wordpress.com

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

WE{ls frffirs firq vrc{l nr<t qr*qq I qtsRn
c$-str{ <t{v e
ffifTrrn oeII<M mrq ffi <6[cFF[, qER
qfr
vtTlEl,
a
csr qi <tcrd astqfie
t\sifqkT'
{rw c"nm il r elrrR s{t FQr qTK qfr cst q< cslqllge qlR
cqrlil{ Tf,
qcID q Cs-ofcT
{fft pfr
nqQ <F1rqt
ETr-s

"ran

I

Bfr F* qq v6n trRqrq fiffi( qR
{w-co e+ T-rffi{ I q ercqs \e_R clcct
frG* nq B{Tm{ qlsrc qffi 1 {efq\5, &ft
c"icqq qT{ q_sB
qo11daq1
.{<t?

qcr6q, ?rlR v1.q_1,4fl

qr, ql6R srfifl

qn cfl*I

*, i *

{ls oQ, .c=rlq oTnl fi re
wq(sr{ F,u qR( Trdf, qrw ft qstr {terq
e FRrne-< qril qrwqR rl1och=
qfr-qt"f F-f,,ul?' (Ft qlq ql*TT"
vc-uv) ffi qn-c
"noa **.*, *o-o Er,os
qa' rE'- I \516q-< rTqd
Tq.f Eou-rq, \fi qrq-{ q*cq q'u*d
il{ E'tir"t s.l qS
sfi qrq-n qEK qgrsr Tlc{H qc{ etcv, EetD' {fi qrq<
cIT6{ qrarq srfiil eM
w{rffi( trcfi T{t qn Efi qm-{ Irq q{fi cqru scb
t, (t{l w<t 1ff<, ac)
Gfr qnn (qqrq{, nfu"r* goeli 6Er$cr erqq
s<t qru{, .6olqtrr{ fr_cq
sRr$cr{ qQ *'e. frrr"' s-{rqr? v*rt Fn<, qF* qm{
EG$'
rfft-{ mrfi-{cqR ?|l-{T
fr\r-rT Tt, Fat Tr{Ir{r Tkq-< s'rq-qTfl
srcc-< ckel frn
Tlrq cEc'i motc I qllrfi eF Rfic T fintrr$ qfi-$tT
iF3roTT,
qsfrT
qTlrqn c|:rr{ er{ qfr-<
Tgl
"r"A
El-sl

*.ul";,"*;
fi

<n

celrEl l, (

ti.lqE

c{Iq,lrtrq3r, 8q_ss)

qr-rs \Tf{{ls c$l<qkq <ffefrfrT ffi-cffi qf{rTd Rfre oqf_g1 qR e snq-<
$clf' 6qr1-6q r fr'fls om ei 6'16Tl$ cttocqn q{ql
m(ql Tfi q6;l iarcaFl, R qlsp,
q rscfi cqrc.oi-{ \3"R qfr
cst s*Ts qcq} | qTfr q.o_{ <il*K
FIT'T qg{,R
q qfffi{ ffirs-cq< {lret \Tl{lT
reffi q.t6 oQ
frfi frcqra frm vner^nmQ frqcuq, CR crn{t q-{qRA
RcsTCT eE c{rr{
Gr*m( qH'flfis rrE {R fr5s eilT.T{ u' f frv utg
<o, frfi'R*,. *; ;ft;
mfs'(c-{ Ff\9-lKs {frq T.-{cs
"Il-dc.q{ il r &R ql;|cE;t, qFR vlfldrf vEs fur{<
cfrq.s ql{ Tr<rq{ I s't-< qq sfrs g?N
ft*u *fi" cEtsm-{ ** *
g:ft
r

r

<re

ft=E

EKq;.r--{-Eqiq=[fi-<i{C<rgFIF?tr!

qrq frcqr t{RTi RT
W fr$q.RrqT, cETfi firqr e{R{fq_{
cqql.o m"F'.lCT TEq Rrqt I C*.kqlrd.
"nsm.r-li ,a:n .{TF qft_* qnrq oa
+<Rrqq, srcs frfr qsts frcq-{'<rycs oflGFr
r sR cr-cct qIsR
t,
q-e
'_rsr{Fl
qrqrftq
frrq{ EqR
r fufr frrq< ffiF F.qsrfl3r <rl'*cd
6Tfi
c{ft
sRqsrft rs q'ii-{ft Rrqq o',
cvqR-src< qr*rR qR*rd rqrs c{rss
eR
Rffi{qT I cs*qrrfi
'nsrx Gfi e{R es6 srrqi-T{
q^a
.c-f<

@s

*'

ffi

qr(

$

***i;

qsts R{Iq

fu-q].

c€fqlle qt mlalls c,tm

$6$t

EtR

F;

qffi ceF qfTrr{ Efr E._{.BR Gfr eg
I

http://www.islamiboi.wordpress.com

fr*.

{qacqr

e_aw "pr_o.<

BmjvwgK Av‡iv eB †c‡Z n‡j Avgv‡`i mvB‡U wfwRU Kiæb

c=Fr<qFr
r$q, g.KI ft qfgp< Tl-{t T{ {l-fi q{lc{-{ '6frq\5' eil€T;ti{cg\e firqrn< eql{{
TJlelIK efm qFtg q{sg I c$q, qfflR Emrfi ft em-{ cfuQ fiTsT< qqR'ftq {qqs
cqfrs {Rf,{ <r{cfi? qt cs-src{ <fr ry<l-{ Tafi affs(s 'llc{ ERrE q ffi-6{< ffi16+3
scil clrsR {t 6s;i? qR cs-sK c{Tqg iFtl-<r, st? e"fir{ sR qR cstqlts rfffi af-q:q-{
Ft q[Eq {IR ql r &R qq qvrfi { r c
frcsT< qR {wrc n"|c-++ I q]-<f{

ffi co-sr< f+cm

"1uco

r

{]gt ts+fta U+RE ,{F ql-{rfls qfuQ ET<s qRqtT ft6q5q'$6-s
T-{rE.{ r {frcs \oK Tq scn Bbrqt, qlq frfr cs.Kqlr{ RrT< qR {rq c"rcwqq, qfcq
asf<stlc-d3r

qlcqq qrq Bhqq, q1,

,fr

reI

qfir

6qlss qtrq rKt fi[qirK srR ftsK T'K I q<l vrfl Tr
frfiLT F.lcrsd br-<-ftR strfl ft'q {q I ql{t T-{t Tl-T qlFR El{l-ql qm-d s'qt s-c(
cqK{ I q<.ila qlfrIq qTlFiI <rvT qRE qq qA'ft-q | ( {{l qnQ qe<T )o\)
'qT

qrn

q{<s

<-+rq< fr-R

ql{{r

qlfflq{

cs-sl(< fiTsT< ER

*q

c'l[l crlrffi, <6trqT, t, e(gfs"i

E6l-< sr<R r qfi w{K eqRR aqt qs"r6 ftor{ FR, ffi <t ft-q
srqt FTq nR utrs qfi qfi-s]R oR qT I qbt R qtETqn q-ols q-$ et€ qfi ETfi

{< qfr q{tcr

I

qfi qtqfE_< n*t e ."*r< Tqlg cclr$ fr-fi.t nR r csr{Tl .qt Cs-s|<Q q;[fGI <Erq,
qfsl-{{ q.{t

fi-ff.i q{ {f$ (rttqrR € {efq-? r' (qg qm cqq-< cu)
qq<E qR{r cq{FFr, qc< fr-Wcs qsrq rt{rl {t ffiir vtQ qre uK trfr'
c$.liqIrd-< qFr+ qmq \dTilql fi(qT q arR'tF <lqK sclt GK c$s]r{ <f* nrco
q&i Vmdfir
carrs \5t-<tQ

I

qR{l€ r$l<E[lc*{ 'ritrcn aelr{ csrst wt{K{ qr< ft<r< <rq E-brqq cq
{tfrs, gfi:r<r*, cslllir r$-'cr{:rqt{, qfriQ mmn qq c<i-slc< Efr'TK eft-wl-ft,
"nft-vtft, eli-<-s, {ft-fr{{, c-<t< pcflQ qtcq r pl'cR co-on qftiQ q{fi!
E sffir Blqq1s6.13 qqn ffi 6gtq.lr-s reaflil {tGq ql-fl Effi{ qffi
{ri-q (K.) \or< qr <El]-R q{<E qtq{r R-{ T1-6T6T{ q &ffi-s 'fstr <{Tt
Tr{rq{ I {TdE qrflrT{ qE rffi etg-?r eK qs q:m qrfrrg sr< {r\9-t csKqlr{-{
qM-T eilgt{ frffi< qR
trqR r &Tcs FRT ,{r+-s-{-< ff c"lrs ftBrs cqQ, Sqt{
w< curR <-sF I Tnrq ccrR mr{silfl{ q:w qT,F vrT'ftm< {l qNfcs' qf{K
oRltqm.| 1REqs.c(yr{ $rr{
tr wTr{ q-cqt cqftr+< Fcfi nE rcrtc-v I )bss qlrq-{ qlrf* qETd EI+K
?lq"tat I EF-s c{l'n rtell{ FKT "lrrqT q+{ frc{ en,B frRE e{tcl ucq6R circRs
dEer-$ ,sqt-sF fu-s | frRrfl{ 't'Fqffi cslutlqc {rq<Et{ q,tlq tqqkT-< T.lT{
{lrrl{ fr48 qrc, Qrlsrf{cs c-qRft s-fl EE-c{ qt, Rrtsxlq trsl qRcm *-W<< Xfu
q{r<s

I

Rqrq brT

a.

http://www.islamiboi.wordpress.com


Related documents


tafsir fi zilalil quran 09
tafsir fi zilalil quran part 9
tafsir fi zilalil quran 08
tafsir fi zilalil quran part 8
tafsir fi zilalil quran part 12
al bidaya wa an nihaya volume 4


Related keywords