WedstrijdreglementApril14NL .pdf
File information

Title: Microsoft Word - WedstrijdreglementApril14NL.docx
Author: Andreas Nys

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.8.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 15/04/2014 at 11:44, from IP address 91.178.x.x. The current document download page has been viewed 1326 times.
File size: 64.94 KB (3 pages).
Privacy: public file
Document preview


Wedstrijdreglement:  “Win  een  Lotus  Bakeries  paaspakket”
Art.  1  Organisatie
De  wedstrijd  “Win  een  Lotus  Bakeries  paaspakket”  wordt  georganiseerd  door  Lotus  
Bakeries  N.V.  met  maatschappelijke  zetel  te  Gentstraat  52  B-­‐9971  Lembeke,  hierna  “de  
organisator”  genoemd.
De  wedstrijd  wordt  georganiseerd  in  het  Nederlands  en  het  Frans  en  is  enkel  geldig  in  
België.
De  wedstrijd  loopt  van  dinsdag  15/04/14  om  12u00  tot  en  met  donderdag  17/04/14  om  
11u59.
Art.  2  Wedstrijd
Gedurende  2  dagen  maken  deelnemers  kans  om  een  “Lotus  paaspakket”  te  winnen.  Om  
te  kunnen  winnen  moeten  de  fans  een  leuke  Lotus  paasleuze  verzinnen  en  dit  posten  in  
de  reacties/comments  van  de  wedstrijdpost  op  de  facebookpagina  van  Lotus  Bakeries  
(https://www.facebook.com/lotusbakeriesbelgium).  
De  winnaar  zal  van  de  organisatie  een  antwoord  krijgen  op  hun  reactie  waarin  hen  
wordt  gevraagd  om  een  persoonlijk  bericht  te  sturen  op  de  Lotus  Bakeries  
Facebookpagina  met  hun  contactgegevens  (voornaam,  naam,  e-­‐mailadres,  
adresgegevens).
De  winnaar  wordt  ten  laatste  dinsdag  22  april  bekend  gemaakt  en  zal  een  antwoord  
ontvangen.  De  prijs  wordt  hem  binnen  zes  weken  na  berichtgeving  opgestuurd.
De  prijs  vervalt  indien  de  organisator  geen  respons  heeft  voor  25/04/2014  om  12u00.
Art.  3  Prijzen
Te  winnen:
Er  worden  10  winnaars  gekozen  die  een  “Lotus  paaspakket”  ontvangen  bestaande  uit  
verschillende  producten  van  Lotus  Bakeries.  
Éénzelfde  deelnemer  kan  slechts  1  prijs  winnen.  Slechts  één  deelname  per  gezin  of  
adres  maakt  kans  op  1  prijs.
Deze  prijs  is  niet  overdraagbaar,  vervangbaar  of  verplaatsbaar  en  zal  in  geen  enkel  geval  
in  speciën  uitbetaald  worden.  Bij  verlies  wordt  zij  niet  vervangen.  De  organisator
behoudt  zich  tevens  het  recht  voor  deze  actie  (voortijdig)  te  stoppen  of  eventueel  de  
(voorwaarden  van  de)  actie  te  wijzigen  en  de  prijzenpot  te  vervangen  door  een  
soortgelijke  prijs  van  eenzelfde  waarde.

Art.  4  Deelname
Elke  natuurlijke  persoon  die  op  15  april  2014  de  leeftijd  van  18  jaar  bereikt  heeft  en  die  
in  België  gedomicilieerd  is,  mag  deelnemen.  De  werknemers  van  de  organisator  en  elke  
andere  persoon  die  heeft  meegewerkt  aan  de  totstandkoming  van  de  huidige  wedstrijd,  
alsook  hun  leveranciers  en  hun  familieleden  zijn  van  deelname  uitgesloten.
De  toegang  tot  deze  wedstrijd  is  vrij.  Elkeen  neemt  deel  onder  hun  eigen  en  enige  
verantwoordelijkheid.
De  organisator  kan  ten  allen  tijden  een  persoon  van  deelname  aan  de  wedstrijd  voor  
een  bepaalde  periode  uitsluiten  in  geval  van  inbreuk  op  één  van  de  
deelnemingsvoorwaarden  of  in  geval  van  misbruik,  misleiding  of  een  deelname  ter  
kwader  trouw  aan  de  wedstrijd.
Elke  deelname  is  persoonlijk  en  kan  in  geen  geval  doorgegeven  worden  aan  derden.
Elke  poging  tot  fraude  geeft  aanleiding  tot  onmiddellijke  uitsluiting  van  de  betrokken  
deelnemer.
De  organisator  behoudt  zich  het  recht  voor  een  deelnemer  met  ongeldige  of  vervalste  
persoonsgegevens  van  deelname  uit  te  sluiten.
De  organisator  behoudt  zich  het  recht  voor  om  foto’s  die  schadelijk  zijn  voor  het  imago  
van  Lotus  Bakeries  NV  of  in  strijd  zijn  met  de  openbare  orde  en  de  goede  zeden  te  
verwijderen  van  haar  Facebookpagina.
Art.  5  Bepaling  van  de  winnaars
Een  jury  bestaande  uit  werknemers  van  de  Organisator  en  So.Space  zullen  de  beste  
reactie  (NL  &  FR)  beoordelen.  Zij  zullen  beoordeeld  worden  op  basis  van  kwaliteit,  
creativiteit,  merkenfit  en  compositie.
De  winnaars  zijn  zelf  aansprakelijk  voor  het  gebruik  van  de  prijs.  Zij  ontslaan  de  
organisator  van  iedere  aansprakelijkheid  desbetreffend.
Art.  6  Reglement  en  aanvaarding
Door  deel  te  nemen  aan  de  wedstrijd  aanvaardt  de  deelnemer  het  volledige  
wedstrijdreglement  alsook  elke  beslissing  die  de  organisator  zou  nemen.
Elke  inbreuk  op  dit  reglement  geeft  aanleiding  tot  onmiddellijke  uitsluiting  van  de
betrokken  deelnemer,  zonder  dat  deze  enige  aanspraak  kan  doen  gelden  jegens  de  
organisator.

De  organisator  is  niet  verantwoordelijk  voor  beschadigde,  zoekgeraakte  of  vertraagde  
inzendingen.
In  geval  van  betwisting  of  voor  de  gevallen  die  niet  zijn  voorzien  in  dit  reglement,  zullen  
de  beslissingen  van  de  organisator  onherroepelijk  zijn  en  niet  vatbaar  voor  beroep.
Mocht  een  van  de  voorwaarden  van  dit  reglement  nietig  of  niet  van  toepassing  worden  
verklaard,  dan  blijven  de  andere  voorwaarden  onverminderd  van  kracht.  Deze  
voorwaarde  is  van  toepassing  in  de  mate  dat  zij  door  de  wet  wordt  toegelaten.
Art.  7  Mededelingen
Er  wordt  geen  enkele  vorm  van  communicatie,  zowel  fysisch  als  elektronisch,  gehouden  
over  het  verloop  van  de  wedstrijd.  Behoudens  in  geval  van  mededeling  van  de  winnaar  
en  de  aanvraag  van  een  kopie  van  het  reglement.  Dit  geldt  zowel  tijdens  de  wedstrijd  als  
na  het  afsluiten  ervan.
Art.  8  Privacy
De  persoonlijke  gegevens  die  de  deelnemers  meedelen  via  het  deelnemingsformulier  
worden  opgeslagen  in  de  databank  van  de  organisator.  De  organisator  behoudt  zich  het  
recht  voor  deze  gegevens  in  de  toekomst  te  gebruiken  voor  informatieve  doeleinden  
met  betrekking  tot  zijn  producten,  diensten  en  initiatieven.  Overeenkomstig  de  wet  op  
de  bescherming  van  de  private  levenssfeer  hebben  de  deelnemers  recht  op  inzage,  
verbetering  en  schrapping  van  hun  gegevens.
Art.  9  Aansprakelijkheid
De  organisator  kan  niet  aansprakelijk  gesteld  worden  indien  ten  gevolge  van  overmacht  
of  enige  andere  reden  buiten  de  wil  van  de  organisator  de  wedstrijd  dient  aangepast,  
opgeschort  of  geannuleerd  te  worden.  De  organisator  behoudt  zich  het  recht  voor  het  
wedstrijdreglement  aan  te  passen  indien  dit  voor  organisatorische  reden  of  in  geval  van  
overmacht  noodzakelijk  zou  blijken.
De  organisator  kan  niet  verantwoordelijk  gesteld  worden  voor  eventuele  schade  van  
enigerlei  aard  die  het  gevolg  zou  zijn  van  deelname  aan  de  wedstrijd  of  toekenning  van  
de  prijs.
 Download original PDF file

WedstrijdreglementApril14NL.pdf (PDF, 64.94 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file WedstrijdreglementApril14NL.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000157356.
Report illicit content