Tradicionalno Srpski.pdf


Preview of PDF document tradicionalno-srpski.pdf

Page 1 2 345392

Text preview


Sneţana Kitanović,za fantastiĉne recepte ima ih popriliĉan broj , Magazin Taste,naša meseĉna biblija sa divnim
receptima.

Dijana Ademović,za sve priloge,posebno pogaĉe , kojima smo se svi radovali, Magazin Taste vrlo lep primerak i
ukusan.

Dijana Popović za više priloga , Knjigu Casserole,Soups Crockpots ,lepa zbirka zimskih recepta.

Stanisavljević Milanka koja je poslala divne priloge, Knjiga Assemble, moje omiljene Novozelandske I svetski poznate
Annabel Langbein

Zahvaljujem se i ĉlanovima ţirija u Beogradu ,Aleksandri i Jeleni na uloţenom trudu i volontiranju na zaista teškom
poslu.

I na kraju velika zahvalnost ide i Srdjanu Ĉebiĉu,koji je iz pozadine ispratio sve ovo vezano za informatiku,koja ipak
nije isto što i lonac u koji se ja bolje razumem.
Knjiţica u pdf formatu je takodje njegovo delo i zato ide veliko HVALA

I ipak na kraju ja sam najveći pobednik da uţivam i imam sve ove recepte na jednom mestu.

Do skorog druţenja..delite našu divnu Tradicionalno Srpsku kuhinju dalje ,imamo se ĉime i pokazati!

www.dzolistic.blogpot.com

Tradicionalno Srpski | 3/21/2014

Dubravka Belogrlić

2