BledCom Zbornik2013 v7.pdf


Preview of PDF document bledcom-zbornik2013-v7.pdf

Page 1 234151

Text preview


Trust and the New Realities
Proceedings of the 20th International Public Relations Research Symposium BledCom
Bled, Slovenia
14 – 15 June, 2013
EDITORS:
Dejan Verčič
Ana Tkalac Verčič
Krishnamurthy Sriramesh
Jon White
PUBLISHED BY:
Zavod BledCom
Trubarjeva cesta 79
1000 Ljubljana
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
659.4(082)(0.034.2)
INTERNATIONAL Public Relations Research Symposium (20 ; 2013 ; Bled)
Trust and the new realities [Elektronski vir] : proceedings of the 20th International
Public Relations Research Symposium BledCom, Lake Bled, Slovenia, June 14-15,
2013 / editors Dejan Verčič ... [et al.]. - Ljubljana : Pristop, 2014
ISBN 978-961-90484-9-8
1. Gl. stv. nasl. 2. Verčič, Dejan
271731200